Hotărârea nr. 66/2019

Hotărârea 66/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E – str. Cocorilor nr. 40; beneficiari: Mihăescu Andrei, Mihăescu Iulia-Roxana, Mihăescu Gheorghe și Mihăescu Ileana.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire locuință familială P+E - str. Cocorilor nr. 40

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+E - str. Cocorilor nr. 40 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 570071 din 4.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+E - str. Cocorilor nr. 40, beneficiari: Mihăiescu Andrei, Mihăiescu Iulia-Roxana, Mihăiescu Gheorghe si Mihăiescu Ileana;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 725 din 6.08.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+E - str. Cocorilor


nr. 40, beneficiari: Mihăiescu Andrei, Mihăiescu Iulia-Roxana, Mihăiescu Gheorghe si Mihăiescu Ileana, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita laterală nordică', min 3,00m;

  • - retragerea față de limita laterală sudică', min. 3,00m;

  • - retragerea față de limita posterioară'. min. 6,00m;

  • - accesul auto și pietonal: din strada Cocorilor pe alee de interes local;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă în zonă.

în vederea lărgirii drumul de acces, va fi dezmembrată fâșia de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2,5 m. și va fi înscrisă în C.F. cu titlul de „drum”, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte de ședință, Lc. Dan Ștefan TarceaNr. 66 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)