Hotărârea nr. 659/2019

Hotărârea 659/2019 - Încadrarea urbanistică în UTR ULi/c-b – subzona aferentă locuințelor colective mici, a părții situată în UTR AL din parcela identificată prin nr. cad. 300144, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3151/2017 pronunțață în Dosarul nr. 1603/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 890/2018.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind încadrarea urbanistică în UTR ULi/c - b - Subzona aferentă locuințelor colective mici, a părții situată în UTR AL din parcela identificată prin nr. cad. 300144,

în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3151/2017 pronunțată în Dosarul nr. 1603/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 890/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încadrarea urbanistică în UTR ULi/c - b -Subzona aferentă locuințelor colective mici, a părții situată în UTR AL din parcela identificată prin nr. cad. 300144, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3151/2017 pronunțată în Dosarul nr. 1603/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 890/2018 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446551/1 din 3.09.2019, conex cu nr. 380657/1 din 25.07.2019 ale primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 446579 din 3.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune încadrarea urbanistică în UTR ULi/c - b -Subzona aferentă locuințelor colective mici, a părții situată în UTR AL din parcela identificată prin nr. cad. 300144, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3151/2017 pronunțată în Dosarul nr. 1603/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 890/2018;

Având în vedere Avizul nr. 141 din 23.08.2019 al Arhitectului-șef al județului Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând dispozițiile Art. 56, 64 și 65 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 24 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă încadrarea urbanistică în UTR ULi/c - b - Subzona aferentă locuințelor colective mici, a părții situată în UTR AL din parcela identificată prin nr. cad. 300144, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3151/2017 pronunțată în Dosarul nr. 1603/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 890/2018.

Art, 7. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 659 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu voturi)