Hotărârea nr. 658/2019

Hotărârea 658/2019 - Atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 447649/1 din 3.09.2019, conex cu rrr. 378002/1 din 24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447668/43 din 3.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate și Avizul nr. 2/2019 al Comisiei județene Cluj pentru atribuirea de denumiri;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă atribuirea denumirii „str. Tiberiu Popoviciu” străzii situate în partea de nord a cartierului Lomb, proiectată prin documentația de urbanism P.U.Z. -Cartierul Lomb, aprobată prin Hotărârea nr. 350/2009, stradă identificată prin nr. cad. 255109, 286503 și 286364.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea str. Tiberiu Popoviciu în zona fiscală "D".

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism, Direcția de Evidență a persoanelor și Direcția Taxe și impozite locale.

Nr. 658 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)