Hotărârea nr. 656/2019

Hotărârea 656/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31) — proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 433270/1/26.08.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 433378/49/27.08.2019 al Direcției impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2018 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31;

Văzând Nota de constatare nr. 273/19.07.2019 a Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la Hotărârea nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

» <

Art. 1. începând cu data de 1.01.2020 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 1075/2018 de majorare cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, având în vedere remedierea situației imobilului, potrivit Notei de constatare nr. 273/19.07.2019 a Direcției Inspecție și Control.

--------Art. 2. Cu îndeplinirea preveeterilor-hetăFârii se-îneredințeză Direcția impozite-aiAaxeToeale.—


Președinte de ședință, ANr. 656 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)