Hotărârea nr. 653/2019

Hotărârea 653/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între str. Oașului și str. Răsăritului”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului”- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 447518/1/3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 447572/441 din 3.09.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului”',

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5, 7 din HG nr. 907/2016, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019.

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 653 din 10 septembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                   Anexă la Hotărârea nr.653/10.09.2019

DIRECȚIA TEHNICĂ

»

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Construire Pod peste Râul Someșul Mic care face legătura între strada Oașului și strada Răsăritului”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, strada Oașului-strada Răsăritului

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • •  Lungime pod: 57,90 ml cu o deschidere de 46 ml

  • •  Lățime totală pod: 26 ml

  • •  Lățime carosabil: 14,40 ml

  • •  Lățime piste de biciclete: 2x2 ml

  • •  Trotuare: 2x1,65 ml

  • •  Suprastructură metalică: două grinzi metalice tip arc cu tiranți H=10,50 ml

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 24.412.696,13 lei (fără TVA) (5.125.702,56 EURO) 29.007.196,58 lei (cu TVA) din care C+M: 21.943.183,62 Iei (fără TVA) (4.607.202,41 EURO) 26.112.388,50 lei (cu TVA) (cursul euro publicat de BNR la data de 29.03.2019, 1 Euro = 4.7628 lei)

Durata estimată de realizare a investiției: 24 luni

Finanțarea investiției: bugetul local și alte surse constituite conform legii

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.