Hotărârea nr. 651/2019

Hotărârea 651/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Napoca S.A., din data de 10.09.2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPO CA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 433.080/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 438.364/44.10 din 29.08.2019 al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 111 alin. 2 lit. f și ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul Florin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.09.2019, ora 10:00 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare) în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. SOCIETATEA TERMOFICARE NAPOCA S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A., Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Florin Gliga, consilier local, Direcția Tehnică și SOCIETATEA TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 651 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)