Hotărârea nr. 650/2019

Hotărârea 650/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

. ..privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului.

Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12:00 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12:00 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12:00 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12:00 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 433.096/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 438.408/44.10 din 26.08.2019 al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12:00 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12:00 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 55 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. 3 lit. d și 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,    .—

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Tomoș Constantin, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12:00 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12:00 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Tomoș

Constantin, Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.


ARCEA

npiului, . r \J yy

CA

Nr. 650 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)