Hotărârea nr. 65/2019

Hotărârea 65/2019 - Aprobarea P.U.D.- Construire imobil 2S+P+E cu funcțiuni de comerț, servicii, garaj colectiv, str. Edgar Quinet nr. 1-3; beneficiară: S.C. Doralex Com S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil 2S+P+E cu funcțiuni de comerț, servicii, garaj colectiv str. Edgar Quinet nr. 1-3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil 2S+P+E cu funcțiuni de comerț, servicii, garaj colectiv, str. Edgar Quinet nr. 1-3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23488 din 17.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil 2S+P+E cu funcțiuni de comerț, servicii, garaj colectiv, str. Edgar Quinet nr. 1-3, beneficiară: S.C. DORALEX COM S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1177 din 7.01.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură Cluj nr. 598/Z/06.07.2017 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil 2S+P+E cu funcțiuni de comerț, servicii, garaj colectiv, str. Edgar Quinet nr. 1-3, beneficiară: S.C. DORALEX COM S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • -  retragerea față de limita nord-estică: min. 8 m;

  • -  amplasarea pe limita de proprietate sud-estică;

  • -  circulațiile și accesele: din strada Edgar Quinet;

  • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate, dispuse la subsol și locuri de parcare la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Edgar Quinet.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Edgar Quinet va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.E cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform Art.25 revizuit al Regulamentului local de urbanism - Dispoziții generale (H.C.L nr.737 din 18.07.2017). Aceasta va avea aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și str. Edgar Quinet până la recepția investiției.

La faza DTAC se va asigura punctul gospodăresc îngropat, cu respectarea normelor sanitare.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


ședințe de ședință, n Ștefan TarceaNr. 65 din 5 martie 2019

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)