Hotărârea nr. 649/2019

Hotărârea 649/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Arțarului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Arțarului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Arțarului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446680/1 din 3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 449409/45/455 din 4.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Arțarului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Codului civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 13765, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 13765/1, teren în suprafață de 237 mp., care se reînscrie în CF nr. 300717 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13765/2, teren în suprafață de 5051 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Arțarului;

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Arțarului, cu suprafața măsurată de 5181 mp, provenind din CF nr. 318567 Cluj-Napoca, nr. topo. 13761/6/2, CF nr. 307471 Cluj-Napoca, nr. topo. 13765/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Arțarului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de Ing. Gabor Viorel, persoană fizică autorizată

 • A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Contra^rryfiea Secretarul mui Jr. Aurdaa RoșeaNr. 649 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)Anexă la HCL nr. 649 2 019


DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ


AMPLASAMENT:

STRADA ARȚARULUI, domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


EXECUTANT:

PFA VIOREL GABOR

Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0221

CLUJ-NAPOCA

- Iulie 2019-

gjj^AR

Pagina

Anexa w. V ia Hotărârea Guvernului nr. 133/2006 psniru modificeree ?l completarea Hotărârii Guvern^ nr. S59ZZ002 orivinC ararea

... ;. .                                  j. >,.,...                                 '•

•         orașelor #              l'W '

Ow âJCSSpiia «UflidpWUi ..'Ul-:':-.-'^-°.........*.........

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA , Nr. 248 bis/SGJLSOOS-

HOTĂRÂRI A.LE GUVERNULUI R C

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

att'tt modificarea r: complsteroa Hotărârii Gwsnwfut nr. 9SSZ2O

g: &tsstă.“*2 T": ■•"* ■ ' /' ’A :J . ‘s- ,'A' CM □ "acum: și A mur?MVa. : șî comuns’-or d?n județul Cluj. cu-excepps mynjcipn&H Cit j- ■ :■ ca*j

în iemeiul art. *08 din Constituția României, repubScafă,

Guva-ny' «omsnișt ednptă prezente holărârs.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului n*. 359/2002

'■/ind -alssta'52 domeniului public al Județului Cluj, precum ?! al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului C'uj-Napoca, publicată în .Monitorul Oficial al României, Partea 1, r?r. 584 și 584 bis din 17 sepiembria 2002, cu modificările ulterioara. se modifică și se campistsăză după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

privind ntesterea domeniului public s! județului Cluj precum șl gr municipiilor, oreșsfor și comunelor din județul Ciul"

 • 2. Artificiul unic vg avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența îa ri^me public al județului Ciuj, precum șl al municipiile1--'’ sș ș! comunelor din județul Cluj s bunurilor p, jnss anexei® nr. l—SQ care fac parte integrantă oii :~z hotărâre.*

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o noua anexă, ar nn 11, cu titlul „inventarul bunurHor care ~p? domeniului public al municipiului CluANapoca", ai conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

FnlM-MWISTRU

CÂLTri POPESCU-TĂRICEANU

MiXiSAL/LAtăM

~ MhisîrM administrației și inie:- .■..o

x=uf Victor Oonrg.

secretar de stai

Ministrul finanțelor pubfice, Sebesilsr. Teodor Gheorghe Viădes-,

8ucur«ști, 9 februarie 2006.

0

i

2

3

i

5

s

1022

.3 7

Alexandru Ciura

>87

17.019.10

Municipiul Cluj - Napoca

1923

1.3.7

\texandry D- Xenopol

2.842

3.170,40

Municipiul Cluj - Napoca

1024

1.3,7.

Mexandku Davllia

1,779

2.133.60

Municipiul Cluj - Napoca

W25

1.3.7.

Al» tandru Donrci

1.125

1.350.00

Municipiul CJui ~ Nnpncn

IO

1,3.7,

Alexandru Macetfonskt

Municipiul Cluj - Nap-ooa

1027

1.3,7.

Alexandru Odobescu

1.674

4.408.80

Municipiul Cluj - Hițw.i

1029

î.3.7.

Alexandru Sabia

2.765

3.318.66

Municipiul Clrti - Nap<x a

1029

1.3.7.

Alexandru Vaida Voevod

21.223

1.258.523.90

Municipiul Cluj - Napoca

1030

1,3 7

Alexandru Viahuta

11.9.66

668.904,00

Municipiul Cluj • Napoca

1031

1.3.7.

Almașului

3.968

202.368,00

Municipiul Clei ■ Napoca

1032

1.3,7.

Alunului

630

756.00

Municipiul Cluj - Napoca

1033

1.3.7.

Alverna

5.600

332.080,00

Municipiul Cluj - Napoca

1034

1.3.7.

Ames Frăncu

1.831)

108.519.00

Municipiul Cluj - Napoca

1035

1.3.7.

Ana Ipdiescu

490

24.490,00

Municipiul Cluj - Napoca

1036

1,3.7,

Anatole france

4.410

261.513,00

Municipiul Cluj - Napoca

1037

1.3,7.

Andrei Mureșanu

0.000

355.800.00

Municipiul Cluj Napoca

1038

1,3.7.

Andrei Șaguna

2,370

140.541.00

Municipiul Cluj - Napot.a

1039

1.3.7

Angliei Saîlgriy

900

45,900.00

Mimii q’ 1 Clui ■ Napoca

10-10

1.3.7.

Aetna

12.775

15.330,00

Municipiul Cluj Napoca

1041

1.3.7.

Anton Pann

3.565

211.404.50

Municipiul Cluj Napoca

1042

1,3.7,

Arad

2.940

174.342.00

Municipiul Cluj • Napuc,3

1043

1.3,7.

Aramei

406

487.20

Municipiul Cluj - Napoca

i 1044

1 3.7.

Arany Janos

3.694

219.054.20

Municipiul Cluj - Napoca

1015

1.3.7

âîfl<a.... ................... -  .. ...... ................................................

4.156

246.450,80

Municipiul Cluj • Napoca

1046

1.3,7.

Artoșvlul

14.659

475 030,40

Municipiul Cluj Napoca

104 7

1.3.7.

Arinilor

6.490

140.132.60

Municipiul Cluj Napoca

1040

1.3.7,

Ăron Densușlanu

7,324

8.788.80

Municipiul Cluj • Napoca

1049

1.3,7.

Aron Pumnul

1.333

1.590,60

Municipiul Cluj - Napoca

Ki50

1.3,7.

Arțarului

Municipiul Cluj«Napoca

1051

1.3J.

Âdeîor

6.090

301.244,00

Municipiu! Cluj - Najtoca

1052

1.3.7.

Atelierului

âăo

52.184,00

Municipiu! Cluj •• Napoca

1053

1.3.7

August Trebwiu taurian

2.552

3.062,40

Municipiul Cluj - Napoca

1954

1.3.7.

Augu&hri Bunna

/ «ț»

122,400,00

Municipiul Cluj - Ni5(X»;.)

1055

1.3.7.

Aurei Gurghiaau

Municipiul Cluj - Napoca

1056

1.3,7.

Aurel Sur.ru

4.063

240.935:90

Municipiul Cluj - Napec.t

1057

1.3.7.

Aurel Vlaicu

30.390

1,801.534,00

Municipiul Cluj Napoco

1059

1.3.7.

Aurorei

792

050.40

Municipiul Cluj - Napoca

1059

1.37.

Aviator Bădescu

4.914

1.021.631,00

Municipiul Cluj - Napoca

1050

1,3.7.

Aviator Traian Oârjan

'2.195

2634.00

Municipiul Cluj - Nafxx.a

1001

1.3.7,

Avizilor ioan Pop da Cluj

2.31»

2.778,00

Muntapiul Cluj - Napoca

1062

1.3,7.

Aviatorilor

1,226

1,471,20

Municipiul Cit4 - Nap:a;a

1063

1.3.7.

Avram lancu

9 354

554.692,20

Municipiul Cluj - Napo- a

1064

1.3.7.

Axcnte Sever

6.196

7.435.20

Municipiul Cîttj - Napoca

1065

1 3.7

Azurja

1.500

88.950,00

Municipiul Cluj - Napoca

1066

1.3.7.

Baba Novac

6.661

304.997,30

Municipiul Cluj ■ Napoca

1067

1.3.7.

Badea CȘjjan

Municipiul Cluj - N’apouzi

1069

1 3.7,

Bala Mare

5,190

307,767.00

Municipiul Cluj * Napoca

1069

1.3.7.

Băii

1.657

1.988.40

Municipiul Cluj - Napnou

1070

1.3.7.

Băișoara

<450

204.585.00

Municipiul Cluj - Nzipot a

1071

1.3.7.

Bălța

1.445

85,688,51

Municipiul Cluj - Napoca

1072

1.3.7.

Baladei

3.460

3.792,00

Municipiul Cluj • Napoca

1073

1.3.7.

BAtea

2 400

122.400,01

Municipiul Cluj - Napoca

1074

1 V.

Bălții

2 io

12.453.0C

Municipiul Cluj • Napoca

1075

1.3.7.

Banatului

1.2 76

Î.531.2C

Municipiul Cluj - Napoca

1076

1.3.7.

Banilor

830

42.330.0f

Municipiul Cluj - Napoca

W77

1.3.7.

Banul Ud? ca

3.378

4.053.61

Municipiul Cluj • Napoca

1076

1.3.7,

Barbu Lâutaru

1.676

2.01i.a

Municipiul Cluj - Napoca

1079

1.3,7.

Barba Ștefănescu Delavrancea

3 600

213,480,01

Municipiul Cluj - Napoca

1090

1.3,7.

Bărc 1

7.061

8.473,2(

Mufucupiui Cluj - Napoca
ANC.P1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ciuj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Fundară Nr. 318557 Cluj-NapocaTEREN Necunoscut


A. Partea I. Descrierea imobilului

i4s*                  Nr. CF vechf’4550


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj


! Nr. j Nr. cadastral j                        1

1 Crt j Nr. topografic! Suprafața* (mp) j

:■ 1

Observații / Referințe

. ....... ...   .......... J

: Al j Top. 13761/6/2 i         130          |


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1060 / 25/03/1950

Lege nr. 228/1949 (decizia nr 58578/1949 MINISTERUL FINANȚELOR);

ilntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 11/1

Al

1} COMUNA URBANĂ CLUJ

i    OBSERVAȚI/.- (provenita din conversia CF 4550)


C. Partea iii. SARCINI


înscrieri privind dezmembrâmtnteie dreptului de proprietate,   j

drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

8335 / 31/05/2001

Act nr. 0;

Ilntabulare, drept de SERVITUTEde trecere in favoarea imobilului cu nr

Al

itop 13761/6/4/1 din cf 4550 de sub A+4

'    OBSERVAT!!: (provenita din conversia CF 4550)


Document care cortine date cu caracter persona!, protejate de prevederi/e legii Nr 6 ;7'20O1,


Pagina ’ o'T 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cîuj-Napoca


Nr. cerere 128374


AXQEl

- • '


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


Carte Fundară Nr. 307471 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi-,1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top; 13765

5.288

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 09/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

imobilul se abnotează din acest cf neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAT!!: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

Pagina 1 din 2


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Oocument care conține date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Persoana fizica autorizata

P.F.A GABOR V. VIOREL

Autorizație seria RO-CJ-F NR. 0221/2019

Telefon : 0746. 204 173

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil Loc. Cluj-Napoca. Str. Arțarului. Jud. Cluj

 • 2.  Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil - Documentație cadastrala pentru emiterea HCL. in vederea preluării străzii Arțarului in domeniul public al Mun, Cluj-Napoca

J. Scurta prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni in faza de documentare a situației din teren:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • -   studierea documentelor puse la dispoziție de către client si stabilirea actelor necesare întocmirii documentației cadastrale

 • -   documentare la OCP1 in legătură cu situația imobilului si vecini acestuia.

 • -   stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

 • b. Localizarea imobilului:

Imobilul se afla in Loc. Cluj-Napoca, Str. Arțarului. Jud. Cluj. Vecinătățile imobilului sunt prezentate in planul de amplasament si delimitare a imobilului anexat documentației

 • c. Descrierea generala a imobilului;

Terenul in suprafața de 5181 m.p. este in proprietatea: MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

Imobilul are categoria de folosința drum (Dr). Imobilul nu este împrejmuit

Imobilul este situat in trapezul L-34-48-C-a-4-IV.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate: Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul High Target utilizând metoda REAL TIME KI.NEM ATIC ( metoda cinematica in timp real), asigurandu-se o precizie pe X de ± 0.005-0.010 in, pe Y de ± 0.005-0.007 rn si pe Z. de ± 0.013-0.020 m. Datele sunt stocate si organizate pe hard disc si CD intr-un folder personalizat si in fișiere de tip dwg, dxf. txt. jpg. pdf. csv si xls. Calculul punctelor și a suprafeței a fost efectuat pe calculator prin metoda analitica.

Sistemul de proiecție folosit - Stereografic 1970.

Sistem de cote -Marea Neagra 1975.

Anexa 1 - Calculul suprafețelor

Anexa 2 - Inventar de coordonate


Data întocmirii; iulie 20.19


ÎNTOCMIT: GABOR V.Viorcl


CALCULUL SUPRAFET El

PUNCTE PE CONTUR 1 Dr

T   Ț

* \f.

■■

r?

Haturi

x

5847=3.235

3 9 4 0 ’' B . 3 91

.16.948

S.g4 7€6 .210

394085.394

2*333

.58 4 7 64.063

394088*382

2.816

4

5 B 4 7 61.2, 2/ 2.

394088.221

3. 584

5

534757-. 760

394089.029

8,130

$

584751.QB7

394093.673

26,972

7

5 8 4 7 2 " . '■■. ș 1

394109.818

21.403

8

50 4'? 12.03$

394122.221

15 * 232

5 B 4 o 7 v . 8 7

394131,506

16^ 61$

5 8 4 68 8, §71

.? 2 4 143. “•

4.Q00

... „

:?4F5: .?"2

39414=.?20

,> . z 4 v

12

58468'."86

394149.111

23.268

5B4666.94"

166. ;<a

32.“7:

=4

3346-0.544

394131.115

4 9,.131

15

564609.920

394223.710

0.600

■ £

38'4609.322

394223.76z

'. 3.352

1?

=84595.826

394224.930

4.053

1$

,584591.280

394223.980

0.704

2 1S 91.. 367

394224 . 46’

3.862

2Z

S 8 4.5 2 2 . . 9 2.

39422 ■'..':. 64

1.215

SI

1=4=67.10=

394221,55$

11.363

?' 4 T ’ ■ , :. 4 7

394214.964

3.326

7 ’3

■... a 4 u ■ .■;■ < v u ‘.i

394212.978

7 ,4

24

584=70.444

394207.089

5.172

25

584567.782

394203.153

23.542

36

5845-2.610

394194.590

i. ooo

27

$84553.453

334184.053

25.394

28

584537.950

394163.940

7.503

29

584533.290

394158.060

7.551

30

584528.540

394152.190

25.961

31

584518.540

394139.750

1 4.537

32

584509.527

394128,344

24.431

33

594497.000

394107.369

6.853

34

584493.355

394101.566

10.983

584486.438

394092.986

6.271

36

584482.606

394088.069

<2.254

37

584461.428

394064.008

4.953

33

584458.414

394060.777

23.816

39

584443.673

394041.3-7,

25.25?

iQ

584428.024

394021.513

0.045

£; 1

584427.998

! 1.4’

16.397

43

584419.375

3 9 4' C ’6

9.7 63

43

564414.240

393999,222

5.840

44

. 410.9'

393994.425

1.7.4 70

4 5

440:.226

393980.601

0.146

4 6

584400.142

■ $' 9 '   .7 ■

3 * 367

î            ■ *

584398.521

393376.572

1.006

$3

584398.045

393976.08?

22.556

49

584387.029

393956.403

7,. .171

50

584374.432

393935."74

.:. 6, 3 «2

61

684365.827

39392" .834

•■;            •■; z.

"•,s

684367.219

393321.149

■... 1. ... i 4-

53

584361.157

«9391.'.. p"’4

31.279

584346.100

393883.127

7.1’56;

55

584 343- 5 > 1

393878.58;

6.144

56

584340.969

393373.169

2,173

57

534339.03=

393874.167

0.633

58

584338.469

393874.454

7.796

5 9

584331.518

393677.984

9.584

60

534323.04“

393882 . = 7:

13.701

pi

564311.068

8• 9.11?

4.918

62

534310.017

393884.314

4.020

63

584313.818

393883.004

11.0=7

i      64 i

584323.833

393878.316

14.435

65

564336.521

393871.434

14.904

j    66

584349.736

393564.543

26.287

67

504372.902

393852.120

2 9.123

66

584395.718

393838.641

4..9S7

1    69

584402.131

393842.277

0.806

70

E :1.330

393842,662

"7,36?

71

584381.547

3s3«53.039

7,628

I    Tz

594281.451

393653.710

21.572

73

A 4 7 €. 2 , 3 S 2

393863.749

i:.. 992

74

:■ : . " 2

393869.212

4.221

7 5

584349.733

393872.956

3.112

1     76

5F. 4.34:1. =0 9

393876.063

2,042

:          “Î-":

584349.534

393878.103

2 * 6 ^5

2L

58434“.:46

2-^..,..2.^

...  ' JUi.


-,i

734351.<44

393885.2 Ti

—r?’" ’

i 80

584353.292

393889.493

1=.9$C§

21

3939C1.723

-.00Oi

$2

=84367.7=1

393901.1:2

6.491

|     83

584364.-195

393906.563

6.925

34

5 -ZZ - - .   ,

393912.3'?

10.259

85

584373,§8S

393920.95=

7.670!

86

584373.105

393927.360

9.524

37

584382.849

393935,618

15.977

88

584391,383

393949.125

22.079

89

584402.884

393967,“-';

0. -’~7

9C

534403.5=0

593967.634

22.079

91

584414.629

393986.732

1.6 x bSO |

^*44z? . 3$2

3?4i:i.81O

>./19g

93

584430.800

394009.38"

0.727!

94

v 8 4. -r -> A Z V4 V

394'509. "90

18.589|

95

584440.500

394025.060

:,.56“

96

584442.083

394024.156

16.730

97

584452.532

394037.286

1.734

98

584451.072

394038.221

17.285

99

584460.723

394052.561

24.869

■ i j:.

5 8 4 =     . 5 ■

394071."10

Î1.S02 ,

101

584487.014

394083.586

.1,028 ?

102

53448?.112

394084.079

9,208 ii

1031=3449:.6g7

394091.405

1 „ a B ti b |

104

5S44.9E . 773

39410C.9S3

2.40.1

105

584500.871

394099.786

14.923

106

584508.7Q7

3 9 4 j. x 2 * 4 Ș 6

3,41 =

107

584510.210

394115.5=0

13.676

108

=84517.951

=94 126.824

1.407

109

584518.702

394128.014

12.693

110

=84526.038

394138.372

0.0S6!

111

584526.084

394138.340

13.722

112

584537.740

394152.“91

5.452

113

584541.432

157 . OG :

7.421i

114

584546.458

394162.463

4.000

. 15

584549.16’

394165.406

11.191

116

584556.372

394173.968

1.144

117

584555.466

394174.667

20.454

118

584568.221

394190.6=7

20.422 11

îl 9

534580.92

354206,643

$v 00BH

120

5: 5 8 = . 9 3

394211.932

4.939 1

121

584591■177

394214.468

9.043

1 122

584600.014

394216.388

6.772

12 3

584606.563

394214.664

17.026

.124

584619.782

394203.933

25.454

125

584639.557

: ■ 18' . 9

0.631

126

584639.131

394187. i 4

15.032 !

127

584649.419

3941"6.48C

3.009

7  «

' 8 4 =1. = 0

394178.648

1.242

129

5846=5.916

3' • 172.904

4.805

130

584658.514

394168.862

C:    y 1

1.31

584658.258

394163.59?

39.640

584683.  0

394139.572

0.506

I 1W

584683.428

394:?9.19E

13.939

S34

584693.665

,, ,

0.3’9

135

584694.042

3*4129.691

13.130

135

5S4704.123

394121.127

0.119

13"

? ' 4704.043

394121,039

4.120

;   138

=34707.242

394118.442

5. <0 3 j

139

5;      ; .461

394115.229

5.072

140

5. 426

394112.066

5,524

14 2

584719.8C8

394108.703

10.439i

142

584728.086

3941G2.360

6.155

14 3

584732.887

394098.509

5.882

144

=64737.544

394094.916

6.866

14 =

564742.982

394090.72=

13.327

14 6

584753.501

394082.542

4.160

Centru (1)-5180.7(Mp CercR-1541.858mJîntocmit: PFA GÂBOR V, Viorel

INVENTAR DE COORDONATE

Județul Cluj

Denumirea unității administram ••teritoriale: CLI J-NAPOC A

Pct

1

X

584753.235

Y

394078.391

T

584766.210

394089.294

584764,063

394088.381

4

584761.252

394088.221

5

584757.760

394089.029

6

584751.087

394093.673

7

584729.481

394109.818

s

584712.038

394122.221

9-

5X409.887

394131.506

10

584688.671

394143.768

11

584685.972

394146.720

12

584683.786

394149.111

13

584668.844

394166.947

14

584647.544

394192.115

15

584609.920

394223.710

16

584609.322

394223.762

17

584595.820

394224.930

18

584591.880

394223.980

19

584591.367

394224.462

20

584588.192

394222.264

21

584587.205

394221.555

->?

584577.949

394214.964

23

584575.035

394212.978

24

584570.444

394207.089

584567.082

394203.159

26

584552.610

394184.590

27

584553.453

394184.053

28

584537.950

394163.940

29

584533.290

394158.060

30

584528.540

394152.190

31

584518.540

394139.750

32

584509.527

394128.344

33

584497.000

394107.369

34

584493.355

394101.566

35

584486.498

394092.986

36

584482.606

394088.069

37

584461.428

394064.008

38

584458.414

394060.077

39

584443.673

394041.371

40

584428.024

394021.513

41

584427.998

394021.472


42

584419.375

394007.526

43

584414.240

393999.222

44

584410.909

393994.425

45

584400.228

393980.601

46

584400442

393980.483

47

584398.521

393976.972

48

584398.045

393976.086

49

584387.029

393956.403

50

584374.432

393935.774

51

584365.827

393^21.834

52

584367.0 î 9

393921.149

53

584361.15"

393911.674

54

584346.100

393883.122

55

584343.871

39.3878.584

56

584340.969

393873.169

57

584339.033

393874.167

58

584338.469

393874.454

59

584331.518

393877.984

60

584323.049

393882.471

61

584311.068

393889.118

62

584310.017

393884.314

63

584313.818

393883.004

64

584323.833

393878.318

65

584336.521

393871.434

66

584349.736

393864.543

67

584372.902

393852.120

68

584398.718

393838.641

69

584402.131

393842.277

70

584401.330

393842.661

71

584381.547

393853.08Q

72

584381,451

393853.710

71

584362.357

393863.749

74

584351.682

3^3869.21.2

584349.733 58434 j 584349.534 584349.946 584351.344 584353.292 584360.003 584360.850 584364.495 584368.248 584373.888 584378.105 584382.849 584391.383 584402.884 584403.550


393872.956 393876.060 393878.102 393880.745 393885.204 393889.493 393901.723 393901.192 393906.563 3939 i 2.383 393920.953 393927.360 393935.618 393949.125 393067.972 393967.634


91

584414.629

393986.732

92

584425.382

.....01.810

93

584430.800

394009.384

94

58443

394009.790

95

584440.800

394025.060

96

584442.083

394024.156

97

584452.532

394037.286

98

584451.072

394038.221

99

584460.723

394052.561

100

584476.590

394071.710

101

584487.014

394083.586

102

584486.112

394084.079

103

584491.687

394091.408

104

584498.773

394100.953

1 05

584500.871

394099.786

i 06

584508.707

394112.486

107

584510.210

394115.550

108

584517.951

394126.824

109

584518.702

394128,014

110

584526.038

394138.372

111

584526.084

394138.340

112

584537.740

394152.991

113

584541.432

394157.003

114

584546.458

394162.463

115

584549.167

394165.406

116

584556.372

394173.969

i J7

584555.466

394174.'

118

584568.221

394190.657

119

584580.C •

394206.643

120

584586.939

394211.932

121

584591.177

■394214.468

122

584600.014

394216.388

123

584606.563

394214.664

124

584619.782

394203.933

125

584639.557

394187.906

126

584639,1131

394187.440

127

584649.419

394176.480

128

584651.505

394178.648

129

584655.916

394172.904

130

584658.514

394168.862

131

584658.258

394168.593

132

584683.769

394139.572

133

584683.428

394139.198

34

584693.665

394129.737

35

584694.042

394129.694

36

584704.123

394121.127

37

584704,043

394121.039

141

584719,808

394108.703

142

584728.086

394102.360

143

584732.887

394098.509

144

584737.544

394094.916

145

584742.982

394090.725

146

584753.501

394082.542

Sistem de proiecție: Stereo 1970

Sistem de cote: Marea Neagra 1975


TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR


A. SITUAȚIA CONFORM C.F. :NR.

C.F.

NR.

TOP.

DESCRIERE

IMOBIL

si praf.

( m.p.)

PROPRIETARI

| 318567

13761 6

drum

130

Drept de proprietate in favoarea :

COMUNA URBANA CLUJ

307471

i

13765

drum

Drept de proprietate in favoarea Municipiul ClujB. SITUAȚIA PROPUSA- DEZLIPIRE:


NR.

C.F.

NR. top.

DESCRIERE

IMOBIL

SI PRAF.

( m.p.)

PROPRIE I ARI

318567

13761' o 2

drum

130

Drept de proprietate in favoarea :

MI NICIP1UL11 CLU J-NAPOCA

307471

13765/1

drum

237

13765/2

5051


C. SITUAȚIA PROPUSA- PRIMA INSCRIERE

NR.

C.F.

NR. TOP.

NR. C VI).

DESCRIERE

IMOBIL

SI PRAF.

( m.p. )

PROPRIETARI

NOU

13761 62

13765/2

Strada Arțarului

518)

Drept de proprietate in favoarea :

MUNICIPII LUI CLUJ-NAPOCA