Hotărârea nr. 648/2019

Hotărârea 648/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada D. D. Roșca tronsonul 1 și tronsonul 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada D.D. Roșea tronsonul 1 și tronsonul 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada D.D. Roșea tronsonul 1 și tronsonul 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446686/1 din 3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 449467/45/455 din 4.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada D.D. Roșea tronsonul 1 și tronsonul 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum ți ale Codului civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 22545, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 22545/1, teren în suprafață de 4.261 mp., care se reînscrie în CF nr. 309858 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 22545/2, teren în suprafață de 2.187 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada D.D. Roșea, tronsonul 1;

 • - imobil cu nr. topo. nou 22545/3, teren în suprafață de 1.925 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum, strada D.D. Roșea, tronsonul 2.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada D.D. Roșea, tronsonul 1, cu suprafața măsurată de 2.187 mp, provenind din CF nr. 309858 Cluj-Napoca, nr. topo. 22545/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada D.D. Roșea, tronsonul 2, cu suprafața măsurată de 1.925 mp, provenind din CF nr. 309858 Cluj-Napoca, nr. topo. 22545/3, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada D.D. Roșea, tronsonul 1, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada D.D. Roșea, tronsonul 2, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


nicipiului,


Nr. 648 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexa I la Hotărârea nr. 648/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada D. D. ROȘCA - Tronson I, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SC DAMAR CONSULT SRLAutorizatia: Seria RO-B-JNr. 0998/2016 vAȚC


*•                        J*     rf

Fț*8

0 Imn

H   ă 1

H     fj,’ ș % Ș ».

B s fi

V-Z Â ț 1

1 w— Nr. 248 bisf 1 £/ o < * W i i V’SUMAR


Pagina


I A I

1/1L


.Luni, 20 'martir )0e


Anexa nr. I1 la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 365/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Ciul, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluLNapooe.....................

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111,2006-               %

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

'•ci atestarea domeniului public al județului Cilii. prECUHi Și 2i uîUÎ î«Oîpjsid , OfâfeV !’_• și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului ClupNapoca*)

i'n temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenia hotărâre.

Articoi unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

■/ind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u'rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la cj^me public al județului Cluj, precum și al municipiile'-' sș și comunelor din județul Cluj a bunurilor cț Jnst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă dir. ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", sv conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-M1NISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și intens;. paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

”) Hotărârea GuvsseiîuS nr. 1S3Z2006 a fost publicată in Monitorv. Oficial aî României, Partea 1,'nr. 246 din 20 martie 2006 șl ese si în acesi număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20JIL2006


□Tc î*“ i rM! j-erlIO' tsl

iin;•-o.it'>jsa/ LOî.tr je;, <£s ".olo -c ic'.ofc: Irvjrjj rJlțNi:cv :tv|es j rv l ț>J I rv!;cmi ev ‘jeu,


fn[«! «*î iS


&

1ÂNCRL


ACEȘTI A X '         ■>

U I. Ki 3 i? s I •; ► !    -■

i*PBi.acțîsac *-»• *:»î>->


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

174855

Ziua

21

Luna

10

Anul

2015


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREM intravilan                                                                        Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada 0. D. Roșea

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe                           j

I

Al

Top: 22545

8.373

Strada D.D Roșea                               j

S. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act , în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj și din CF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu imobilele noi distribuite prin comasatie și prevăzute la transformare

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al  ~

1) MUNICIPIUL CLUJ

(provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

Al

(provenita din conversia CF 1473)

C„ Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintaie dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada D. D, Roșea

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 22545

-

Strada D.D Roșea

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra viian

Suprafața (mp)

Nr. tari a

Nr. parcela

Nr.

Topografii!

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

22545

Strada D.D Roșea                  i

Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesoiutionate:

Nr. Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

175556

2015-10-22

2015-10-26

Consultare/Informare

2

175863

2015-10-22

2015-10-26

Consultare/Informare

3

'175865

2015-10-22

2015-10-26

Consultare/Informare

4

176404

2015-10-23

2015-11-03

Intabulare sau inscriere provizorie

5

176428

2015-10-23

2015-11-03

Intabulare sau inscriere provizorie

6

177337

2015-10-26

2015-10-27

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 242,

Data soluționării,

26/10/2015
Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada D. D. Roșea, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984Nr.

X

Y

Pct.

(ml

(ml

1

581762.924

391451.2045

2

581760.998

391445.5450

3

581760.081

391443.0108

4

581746.689

391451.6345

5

581734.298

391457.0106

6

581733.403

391457.3992

7

581713.476

391465.0387

s

581707.545

391467.4272

9

581694.370.

391472.732S

10

581681.044C

391476.7340

11

58 1681.0891

391477.2370

12

5816S1.399C

391480.6630

13

581673.319C

391482.5750

14

58I665.240C

391484.4870

15

5S1656.219C

391485.1237

16

58I647.112C

391484.1180

17

581633.3120

391479.3050

18

581622.4S 10

391473.0640

19

581622.7966

391471.2918

20

581610.5430

391466.3190

21

581600.8360

391464.3790

22

581597.5850

391464.2260

23

581591.9480

391464.5180

24

581580.5500

391466.7500

25

581572.2840

391469.4980

26

581559.9300

391474.3460

27

581552.2440

391477.3710

28

581543.7050

391480.6720

29

581535.8560

391483.8430

30

581533.2386

391484.9950

31

581521.0030

391490.3930

32

581515.5900

391492.7770

33

581505.3470

391497.1880

34

581501.2230

391498.6010

35

581492.9050

391501.6580

36

581485.6060

391504.1690

37

581478.3360

391506.8400

38

581476.2250

391507.1560

39

581473.9320

391508.0400

40

581471.4910

391509.7320

41

581470.9360

391511.0290

42

581468.1650

391517.5000

43

581465.7210

391524.5650

44

581464.0330

391529.0790

45

581461.3700

391533.0970

46

581470.9000

391538.7330

47

581472.0500

391531.5300

48

581473.3120

391527.4160

49

581477.9070

391515.3650

50

581478.8750

391513.3260

51

581480.6550

391511.8110

52

581492.4620

391507.2350

53

581525.2220

391495.0030

54

581533.5110

391491.6040

55

581535.3162

391491.4060

56

581538.2779

391490.2493

57

581545.1849

391486.8565

58

581545.7150

391486.0400

59

581550.1080

391484.5070

60

581560.7150

391480.7740

61

581560.9569

391481.1962

62

581576.6199

391475.2832

63

581576.6000

391475.6100

64

581584.3400

391473.0700

65

581595.7780

391471.4450

66

581604.4840

391472.8340

67

581609.1100

391473.5800

68

581621.7600

391479.5600

69

581633.9720

391484.6610

70

581644.6000

391489.1000

71

581657.1300

391490.0600

72

581657.2608

391490.5890

73

581664.3940

391489.4000

74

581678.2790

391486.4060

75

581684.2540

391485.1600

76

5S1716.9038

391472.5366

77

581717.9523

391472.055S

78

581717.5800

391471.4500 A

79

581734.5000

391463.2700'.^

80

5S1734.97I2

391464.24.38 •


Data: Iulie 2019AU T O vs Seria RO-C

GeorgeA


Data: Iulie 2019


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada D. D. Roșea, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m)

581762.9248

391451.2045

5.979

581760.9980

391445.545(1

2.695

5SI760.0SI2

391443.0108

15.92S

581746.6897

391 151.6345

13.507

5

581734.2987

391457.0106

0.976

581733.4031

391457.3992

21.341

581713.4762

391465.03S7

6.394

8

581707.5451

391467.4272

14.203

9

581694.3705

391472.7328

13.914

10

581681.0440

391476.7340

0.505

II

581681.0890

391477.2370

3.440

12

581681.3990

391480.6630

S.303

13

581673.3190

391482.5750

8.302

14

581665.2400

391484.4870

9.043

15

581656.2190

391485.1237

9.162

16

581647.1120

391484.1180

14.615

17

581633.3120

391479.3050

12.500

18

581622.4810

391473.0640

1.800

19

581622.7966

391471.2918

13.224

20

581610.5430

391466.3190

9.899

21

581600.8360

391464.3790

3.255

22

581597.5850

391464.2260

5.645

23

581591.9480

391464.5180

11.614

24

581580.5500

391466.7500

8.711

25

581572.2840

391469.4980

13.271

26

581559.9300

391474.3460

8.260

27

581552.2440

391477.3710

9.155

28

581543.7050

391480.6720

8.465

29

581535.8560

391483.8430

2.860

30

581533.2386

391484.9950

13.373

31

581521.0030

391490.3930

5.915

32

581515.5900

391492.7770

11.152

33

581505.3470

391497.1880

4.359

34

581501.2230

391498.6010

8.862

35

581492.9050

391501.6580

7.719

36

581485.6060

391504.1690

7.745

37

581478.3360

391506.8400

2.135

38

581476.2250

391507.1560

2.457

39

581473.9320

391508.0400

2.970

40

581471.4910

391509.7320

1.411

41

581470.9360

391511.0290

7.039

42

581468.1650

391517.5000

7.476

43

581465.7210

391524.5650

4.819

44

581464.0330

391529.0790

4.820

45

581461.3700

391533.0970

11.072

46

581470.9000

391538.7330

7.294

47

581472.0500

391531.5300

4.303

4S

5S 1473.3120

391527.4160

12.897

49

581477.9070

391515.3650

2.257

50

581478.8750

391513.3260

2.337

51

581480.6550

391511.8110

12.663

52

581492.4620

391507.2350

34.969

53

581525.2220

391495.0030

8.959

54

581533.5110

391491.6040

1.816

55

581535.3162

391491.4060

3.180

56

581538.2779

391490.2493

7.695

57

581545.1849

391486.8565

0.973

58

581545.7150

391486.0400

4.653

59

581550.1080

Î91484.5070

11.245

60

581560.7150

391480.7740

0.487

61

581560.9569

$91481.1962

16.742

62

581576.6199

391475.2832

0.327

63

581576.6000

91475.6100

8.146

64

581584.3400

91473.0700

11.553

65

581595.7780

91471.4450

8.816

66

'81604.4840

91472.8340

4.686

67

'81609.1100

91473.5800

13.992

68

81621.7600

91479.5600

13.235

69

81633.9720

91484.6610

11.518

70

81644.6000

91489.1000

12.567

71

81657.1300

91490.0600

0.545

72

81657.2608

91490.5890

7.232

73

81664.3940

91489.4000

14.204

74

8167S.2790

91486.4060

6.104

75

81684.2540 3

91485.1600

35.005

76

81716.9038 3

91472.5366

1.153

77

81717.9523 3

91472.0558

0.711

78 5

81717.5800 3

91471.4500

18.794

79 5

81734.5000 3

91463.2700

1.082

S0 |5

81734.9712 | 391464.2438

30.845

S = 2187

mp P=693.277mi-lntocmit: SC DAMAR CONSULT SRLTABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada D. D. Roșea, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309858(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

22545

Strada D. D. Roșea

8373

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

8373

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

309858(Nr. CF. vechi 1473)

22545/1

Strada D. D. Roșea

4261

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

22545/2

Strada D. D. Roșea

2187

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

22545/3

Strada D. D. Roșea

1925

MUNICIPIUL CLUJ

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

22545/2

Nou

Strada D. D. Roșea

2187

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2187 mp

Data: Iulie 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Aut. RO-B-J, Nr. 0998


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada D. D. Roșea, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-C-2-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 3 până în punctul nr. 2 neîmprejmuit; din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de strada D. D. Roșea;

-în latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 80 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 77 de gard din lemn; din punctul nr. 76 până în punctul nr. 75 neîmprejmuit; din punctul nr. 75 până în punctul nr. 72 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 72 până în punctul nr. 61 neîmprejmuit; din punctul nr. 61 până în punctul nr. 57 de gard din lemn; din punctul nr. 57 până în punctul nr. 54 neîmprejmuit; din punctul nr. 54 până în punctul nr. 46 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Sud: din punctul nr. 46 până în punctul nr. 45 de strada Făgetului;

-în latura de Vest: din punctul nr. 45 până în punctul nr. 34 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 24 de gard din lemn; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 3 neîmprejmuit;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 22545 înscris în Cartea Funciară numărul 309858 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 8373 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2187 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2187 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada D.D. Roșea” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTIC ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

S ,C; DAMWcWsULT S R.LData întocmirii :

Iulie 2019


Ocnrit: SC DAMAR CONSULT SRL

■y'7
PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2187

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, strada D. D. Roșea, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-NapocaAnexa II la Hotărârea nr. 648/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada D. D. ROȘCA - Tronson II, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

/'A U. T “

1 ■

î?

( !

E>

FII

Ă 58 J,

1

A

Â~*?t


O PI / T 1 w â t â' p A fi TE A I .

LEGI, DECRETE, HO I ĂRÂRI _Ș? ALTE A£TE


Luni, 20 'martir ?0c


Pagina


t

193/2006

Hotărârii atestarea


Anexa nr. i1 ia Hotărârea Guvernului nr. pentru modificarea și completarea Guvernului nr. 969/2002 privind domeniului public a! Judațuiui Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Judejui Cluj, cu excepția municipiului Clul-Mapoca. ................ 3—4.47


nr,


H O T .Ă R Â R J AL E

G u V E R N ULUIGUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public si județului Cluj, precum și ai municlpiiior, orășel.-.r

și comuneior din juueiiu Cîujj o—
în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

vînd atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șt ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „/-/DTÂ/ZÂfi’E

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șl ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul C!u]ss


 • 2, Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența ia d"me public al județului Cluj, precum și ai municipiilor• =ș și comunelor din județul Cluj a bunurilor țj ' jtist anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din _ :ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr, 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului CluJ-Napoca", sv conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU p. Ministrul administrației și internele.-, Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

•) Hotărârea Guvernului nr, 193/2096 a fost pubrcafâ. in Mori toni. Oficial al României, Partea I; nr. 246 din 20 martie 2006 și »-■'« si în acest număr bis.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, N? 248 bis/20.îll.2006


icM.fr>' -e j trji t£>-7?— țcn,c l*- Iev;   l-s-; in,-'

, ui' tf>!!' tf> | ®’-’l f:m i: tf> 5 ts»<o' w <O •   .------ —.

f rM; CM: CMCxl CM CM j CMj'rMf-tM CM I CM j fM |CM IfM' CMj CMjCM* CM • <CARTE FUNCIARA NR. 309858 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


.ANCEI


ACEȘTI A X. » ÎH/'» ’P *•

LI ». F .< i? ' 1 l s -.’

4 Wî 4»          »


Nr.cerere

174855

Ziua

21

Luna

10

Anul

2015


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentra INFORHARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                        Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca, Strada D. D. Roșea

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22545

8.373

Strada D.D Roșea

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si aite drepturi reale

Observații / Referințe

3540 / 08.03.1938

Act , în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj și din CF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu imobilele noi distribuite prin comasatie și prevăzute la transformare

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al         |

1) MUNICIPIUL CLUJ

(provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

_________Al_________|_____________________

(provenita din conversia CF 1473)

C„ Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

CARTE i-UNCIARA NR. 309858 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napcca

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada D. D. Roșea

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 22545

-

Strada D.D Roșea

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

psrcsîs

Nr.    |

Topografic]

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

22545 |

Strada D.D Roșea

Pentru acest imobi'J exista următoarele cereri nesoiutionate;

Nr. Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

175556

2015-10-22

2015-10-26

Consultare/Informare

2

175863

2015-10-22

2015-10-26

Consulta re/Informare

3

175865

2015-10-22

2015-10-26

Consultare/Informare

4

176404

2015-10-23

2015-11-03

Intabulate sau înscriere provizorie

5

176428

2015-10-23

2015-11-03

Intabulare sau inscriere provizorie

6

177337

2015-10-26

2015-10-27

Consultare/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 242,

Data soluționării,

26/10/2015Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada D. D. Roșea, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr.

X

Y

Pcl.

(ml

(ml

1

582005.4550

391213.1080

2

5S200X.7400

391211.9870

3

582031.7640

391203.4310

4

582046.17X0

391195.3010

5

5X2052.5010

391191.6170

6

582056.9900

391189.0010

7

582066.2170

391183.6260

X

5X2067.X730

391181.02X0

9

5X2093.1710

391164.3490

10

582117.2835

391150.9753

11

5X2117.0000

391150.4720

12

5X2133.2840

391144.1050

13

582145.3430

391139.9780

14

582147.3010

391139.2700

15

5X2149.5720

391138.4230

16

582152.7190

391137.2500

17

582167.6470

391129.5280

IX

582169.0231

391129.9743

19

582173.3790

391128.9490

20

582214.4440

391117.6820

21

5X2230.1500

391112.6600

22

5X2238.2050

391110.0110

23

582247.4920

391107.2470

24

582261.0640

391102.4940

25

582264.4010

391101.3690

26

582262.6227

391095.4759

27

582170.65X0

391122.3630

2X

5X2164.3830

391125.4370

29

582147.9768

391133.7785

30

5X2124.6500

391141.9560

31

5X2I13.X000

391146.4080

32

5X2102.2620

391152.5560

33

5X2096.3490

391155.3500

34

5X2093.1660

391157.0490

35

5X2092.6120

391156.1560

36

582075.X 110

391167.4150

37

5X2067.9270

391172.5750

3X

5X2062.3339

391176.4381

39

582063.0370

391177.4X90

40

5X2052.4100

3911X4.2870

41

5X2048.7900

391186.5820

42

5X2042.1420

391190.9020

43

582041.5700

391190.6190

44

5X2036.1640

391193.8170

45

5X2032.4260

391196.0900

46

582025.1267

391200.4006

47

582025.X230

391201.1500

48

582007.5620

391208.1550

49

582003.3340

391209.1460

50

581999.2290

391209.1610

51

581968.7250

391209.8863

52

581968.7250

391213.8971

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada D. D. Roșea, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

I Dr

Nr. Pcl.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(n>]

Y(m]

1

582005.4550

391213.10X0

3.471

2

582008.7400

391211.9870

24.562

3

582031.7640

391203.4310

16.549

4

582046.1780

391195.3010

7.3 IX

i        5

5X2052.5010

391191.6170

5.196

6

582056.9900

391189.0010

10.678

7

5X2066.2170

3911X3.6260

3.081

X

5X2067.X730

3911X1.0280

30.301

9

5X2093.1710

391164.3490

27.573

10

582117.2835

391150.9753

0.578

II

582117.0000

391150.4720

17.4X4

12

582133.2840

391144.1050

12.746

13

582145.3430

391139.97X0

2.0X2

14

582147.3010

391139.2700

2.424

15

582149.5720

39113X.4230

3.359

16

582152.7190

391137.2500

16.807

17

582167.6470

391129.5280

1.447

IX

582169.0231

391129.9743

4.475

19

582173.3790

391128.9490

42.583

20

582214.4440

391117.6820

16.489

21

582230.1500

391112.6600

8.479

22

582238.2050

391110.0110

9.690

23

582247.4920

391107.2470

14.380

24

582261.0640

391102.4940

3.522

25

582264.4010

391101.3690

6.156

26

582262.6227

391095.4759

95.815

27

582170.6580

391122.3630

6.987

28

582164.3830

391125.4370

18.405

29

582147.9768

391133.7785

24.719

30

582124.6500

391141.9560

11.728

31

5X2113.8000

391146.40X0

13.074

32

582102.2620

391152.5560

6.540

33

582096.3490

391155.3500

3.608

34

582093.1660

391157.0490

1.051

35

582092.6120

391156.1560

20.225

36

582075.8110

391167.4150

9.422

37

582067.9270

391172.5750

6.798

3X

582062.3339

391176.43X1

1.264

39

582063.0370

391177.4X90

12.615

40

582052.4100

3911X4.2X70

4.2X6

41

5X2048.7900

3911X6.5X20

7.928

42

5X2042.1420

391190.9020

0.638

43

5X2041.5700

391190.6190

6.2X1

44

5X2036.1640

391193.8170

4.375

45

5X2032.4260

391196.0900

8.477

46

582025.1267

391200.4006

1.023

47

5X2025.8230

391201.1500

19.558

48

582007.5620

391208.1550

4.343

49

582003.3340

391209.1460

4.105

50

5X1999.2290

391209.1610

30.513

51

8196X.7250

391209.8863

4.011

52

8196X.7250

391213.8971

36.738

S = 1925 mp P=655.956m

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada D. D. Roșea, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309858(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

22545

Strada D. D. Roșea

8373

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

8373

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

309858(Nr. CF. vechi 1473)

22545/1

Strada D. D. Roșea

4261

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

22545/2

Strada D. D. Roșea

2187

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

22545/3

Strada D. D. Roșea

1925

MUNICIPIUL CLUJ

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

22545/3

Nou

Strada D. D. Roșea

1925

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 1925 mp

Data: Iulie 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


Aut. RO-B-J, Nr. 0998MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Strada D. D. Roșea, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografîc 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-C-2-III, L-34-48-C-C-2-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 26 până în punctul nr. 25 de strada D. D. Roșea;

-în latura de Est: din punctul nr. 25 până în punctul nr. 21 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 21 până în punctul nr. 16 neîmprejmuit; din punctul nr. 16 până în punctul nr. 10 de gard din plasă de sârmă; din punctul ni". 10 până în punctul nr. 9 neîmprejmuit; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 4 de gard din lemn; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 52 neîmprejmuit;

-în latura de Sud: din punctul nr. 52 până în punctul nr. 51 de strada D. D. Roșea;

-în latura de Vest : din punctul nr. 51 până în punctul nr. 50 neîmprejmuit; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 49 de strada Luminișului; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 3 neîmprejmuit; din punctul nr. 49 până în punctul nr. 46 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 38 de gard din lemn; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 35 de gard din metal și beton; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 27 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 26 neîmprejmuit;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 22545 înscris în Cartea Funciară numărul 309858 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 8373 m2 .

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1925 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1925 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada D.D. Roșea” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. Numărul cadastral 4261 - dosar 3756/E3/29.03.2004 - AC 5030 - executant Zaharie Gina

 • 2. Numărul cadastral 2369- dosar 2607E3/27.03.2003-AC 2517-executant Pop Alexandru

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTIC ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografîc 1970.              —.7~'ibCr..


Data întocmirii:

Iulie 2019


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1925

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, strada D. D. Roșea, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-NapocaA. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

1

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1925

Total

1925

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

Total


T

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL


Confirm executarea măsurătorilor lâ teren, coreetrraillntocmirii documentației cadastrale și / corcspondcnța'accstcia cu realitatea di'ri teren


IGOf^Semnătura și ștampila


Inspector


^Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa