Hotărârea nr. 647/2019

Hotărârea 647/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446690/1 din 3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 449500/45/455 din 4.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Codului civil și Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, poziția nr. 1162;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu, cu suprafața măsurată de 14.250 mp, provenind din CF nr. 264313 Cluj-Napoca, nr. topo. 10906/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Contra                -w

-------/ z '               V

Secretarul Municipiului,r u V Jr. Auror oșca

Nr. 647 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)Anexă la Hotărârea nr. 647/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada CARDINAL IULIU HOSSU, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

7                     5

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:


SC DAMAR CONSULT SRLAutorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016p A R T J= Ai.

Luni, 20 'martir )Ot


bis LEGJ, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘiALlE AC1E

Anexa nr. 11 ia Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Clui-Napocd...............

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.î!l.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIE?

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașek-și comunelor din judelui Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Nspoca*)

in temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr, 969/2002 . /ind -atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum o» al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urinează:

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTÂfiÂfiZ

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj“


  • 2, Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența ia qteme public al județului Cluj, precum și a! municipiile1-- =« și comunelor din Județul Cluj a bunurilor anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din , ;ez hotărâre.“

  • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, sr nr. ‘I1. cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRiCEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și intemeicr,

Paul Victor Dabre, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Ssbastian Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

•) Hotărârea Guvernului nr. i33/2006^a fost puîrfcată in Monitoru, Oficial al României, Partea !;'nr. 24S din 20 martie 2006 șl er.le s! în acest număr bis.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006LANCPT.

AfiF.ȘjlA VAnoy.M A nxiono* niwtiuA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

136431

. Ziua

18

Luna

07

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 264313 Cluj-Napoca


TEREN intravilan


A, Partea I. Descrierea imobiluluiAdresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cardinal luliu Hossu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10906/1

13.508

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640/08/03/1938

Act nr. 0 (plan de împărțire);

Bl

Intabulare, drept-de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

. Al

1) MUNICIPIULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

- acest imobil se abnotează din acest cf nefiind obiect de circulație publica

Al

OBSER VATII; (provenita din conversia CF 14 73)

C. Partea SIL SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe-

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


________Carte Funciară Nr. 264313 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I               :     7:

Nr cadastral ;

Suprafâță’frfip^

Observații / Referințe

Top: 10906/1 ’

13.508

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo-70.

DETALII LINIARE IMOBIL

"Geometria pentru acest imobil mi et jostgsit.
Teren


Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

.

Parcelă

Nr. topo

Observațir/-Referințe

1

altele

DA

13.508

-

-

10906/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea . funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art, 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului,

Data și ora generării,

18/07/2019, 16:24

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Cardinal Iuliu Hossu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X

[m]

Y Im]

1

586293.8734

391330.9190

2

586294.1200

391331.6580

3

586298.6072

391348.5831

4

586304.0784

391369.1117

5

586310.0060

391391.3330

6

586311.2104

391395.8118

7

586318.5280

391423.7909

;;

586319.2487

391426.5139

9

586322.9886

391440.6004

10

586323.9335

391444.1482

II

586329.1952

391463.990-1

12

586330.3409

391468.0587

13

586333.1453

391478.9353

14

586338.7306

391500.1076

15

586339.3906

391502.5845

16

586341.0346

391508.8075

17

586346.5666

391529.5806

18

586347.4628

391532.9774

19

586348.9469

391538.6031

20

586350.6395

391544.5006

21

586353.2475

391550.7336

22

586357.5154

391559.5757

23

5S6359.4533

391563.6557

24

586363.2427

391571.6241

25

586366.0017

391577.0953

26

586370.4355

391584.8421

27

586381.0971

391603.7251

28

586384.0796

391608.9769

29

586389.2868

391618.2561

30

586394.0235

391626.7387

31

586403.5695

391642.3576

32

586413.5104

391656.9977

33

586415.0534

391659.2033

34

586426.5268

391675.9225

35

586441.6108

391700.0912

36

586443.6599

391704.5098

37

586445.5086

391708.3461

38

586449.4613

391716.5525

39

586451.8474

391721.5579

40

586459.3693

391737.7498

41

586464.5560

391748.6161

42

586468.94S6

391758.0203

43

586479.4362

391779.8543

44

586479.5605

391780.4371

45

586479.5437

391781.2810

46

586481.6219

391786.3593

47

586483.1109

391790.0784

48

586485.8615

391797.8033

49 n

586488.6509

391806.8448

50

586490.5772

391814.0857

51

586491.0039

391815.7430

52

586491.8237

391820.1807

53

586492.1838

391822.6427

54

586493.5540

391833.7963

55

586493.4212

391839.5106

56

586493.0896

391842.9634

57

586492.1764

391849.8675

58

586490.3912

391860.5675

59

586488.7638

391870.1055

60

586488.3862

391872.7976

61

586488.1977

391876.1037

62

586488.1402

391880.3344

63

586488.4423

391888.2747

64

586489.3237

391895.2544

65

586489.9459

391899.5844

66

586491.0460

391907.2951

67

586496.9990

391922.4060

68

586508.2560

391923.5690

69

586524.8410

391925.1050

70

586531.5630

391925.6930

71

586539.5400

391926.6280

72

5S6546.6950

391927.3140

73

586556.1610

391928.1390

74

586558.8000

391928.4620

75

586559.3750

391928.4150

76

586561.8110

391928.6290

77

586577.5320

391930.0760

78

586578.3940

391930.1210

79

586598.9790

391932.1190

80

586599.1930

391931.9350

81

586600.7090

391932.0670

82

586601.7160

391932.1430

83

586605.3660

391932.5040

84

586613.6640

391933.3010

85

586619.7820

391933.8760

86

5S6623.8050

391934.4560

87

586634.2190

391937.1650

88

586642.8000

391941.3360

89

586643.3760

391941.6710

90

586643.6820

391941.969091

586646.4050

391943.9930

92

586647.2010

391944.5800

93

586654.6900

391951.1230

94

586654.8020

391951.2300

95

586658.2593

391954.6228

96

586658.3720

391954.5080

97

586662.9450

391958.9320

98

586662.8004

391959.0793

99

586666.0100

391962.2290

100

586667.6820

391964.(1040

101

5X6668.8070

391965.1070

102

586671.6550

391967.8680

103

586683.6150

391979.5680

104

586686.4500

391982.3800

105

586690.6100

391986.4630

106

586694.0040

391989.7970

107

586699.4540

391995.2680

108

586704.4050

392000.9970

109

586709.5130

392002.9260

110

586716.7710

392005.7880

III

586718.0200

392006.5750

112

586725.2190

392009.3320

113

586729.9540

392011.9320

114

586733.9320

392014.6680

115

586736.2970

392016.8470

116

586740.8900

392021.0650

117

586741.9400

392022.2030

118

586755.6898

392012.7002

119

586755.2590

392012.3830

120

586751.8430

392010.8430

121

586749.4660

392009.5580

122

586734.0700

392000.7280

123

586726.4440

391996.1880

124

586716.0510

391989.5730

125

586715.9310

391989.8010

126

586715.4870

391989.4080

127

586715.4140

391989.4650

128

586715.0640

391989.1740

129

586712.8160

391987.3640

130

586712.4340

391987.1120

131

586712.4720

391987.0250

132

586712.1530

391986.7730

133

586708.3810

391983.8440

134

586708.1010

391984.1900

135

586703.7320

391980.5030

136

586704.0056

391980.1765

137

586700.5700

391977.2620

138

586698.1030

391975.1920

139

586696.4850

391973.5830

140

586693.0488

391970.3271

141

586692.8610

391970.5220

142

586689.1340

391966.9560

143

586689.3342

391966.7483

144

586686.1395

391963.6254

145

586686.0370

391963.7300

146

586681.2320

391959.1320

147

586677.7630

391955.5190

148

586674.5750

391952.4610

149

586673.5230

391951.4130

150

586671.3554

391949.2796

151

586671.2600

391949.3740

152

586666.1770

391944.2390

153

586666.2749

391944.1421

154

586663.3384

391941.4244

155

586657.2750

391935.0560

156

586652.7280

391931.5170

157

586647.8390

391928.4530

158

586639.0880

391924.3510

159

586632.6290

391922.1000

160

586622.3100

391920.2880

161

586585.7380

391917.0460

162

586576.8050

391916.2030

163

586571.3610

391915.7610

164

586558.8200

391914.6240

165

586548.2070

391913.6530

166

586547.2080

391913.5820

167

586540.2843

391912.9876

168

586537.0420

391912.2110

169

586534.1850

391910.2570

170

586532.3390

391907.4020

171

586527.5670

391894.4130

172

586522.7080

391881.2400

173

586522.3820

391880.2800

174

586517.4980

175

5S6517.351O

391K63.S9IO


Data: Iulie 2019176

586518.3900

391860.6410

177

586520.8186

391857.5309

178

586513.2856

391862.1192

179

586509.3110

391845.4330

180

586508.0180

391837.3960

181

586506.9560

391830.5240

182

586505.5330

391820.7980

183

586505.1540

391817.1470

184

586504.4840

391813.3890

185

586502.1340

391796.7660

186

586497.2480

391785.6890

187

586495.5431

391781.3841

188

586491.8110

391773.1320

189

586487.1057

391762.2171

190

586484.8190

391757.4720

191

586478.3570

391742.6580

192

586472.0060

391728.1830

193

586465.4020

391713.2220

194

586453.7380

391686.7960

195

586447.6320

391678.7230

196

586445.0070

391675.6480

197

586436.7140

391665.3740

198

586427.6970

391653.3640

199

586416.7650

391637.9690

200

586414.3270

391634.0660

201

586411.6990

391629.9830

202

586409.1870

391625.5920

203

586400.3220

391609.2650

204

586388.3850

391587.2260

205

586376.5960

391565.4750

206

586375.2020

391562.9160

207

586371.2560

391555.4670

208

586366.8880

391546.5740

209

586363.2300

391536.8750

210

586358.6290

391520.7190

211

586354.9140

391506.2810

212

586348.1060

391479.4430

213

586342.6120

391457.4430

214

586336.1500

391431.9740

21>

586329.7640

391406.6900

586324.4540

391385.6590

217

586317.0030

391356.2200

218

586314.9820

391349.0180

219

586313.8110

391344.6360

220

586313.1020

391340.6170

221

586313.3220

391334.0440

222

586314.2160

391329.6260

223

586315.5275

391323.6928


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Cardinal Iuliu Hossu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi — laturi

D(i,i+1)

X [m]

V [m]

586293.873

391330.9191

0.779

586294.120

391331.6581

17.510

586298.607

391348.583

21.245

586304.078-

391369.111'

22.998

586310.0061

39139l.333(

4.638

586311.210-1

391395.8118

28.920

586318.528C

391423.7909

2.817

586319.248'

391426.513'

14.575

586.322.988t

391440.6004

3.671

1

586323.9335

391444.1482

20.528

1

586329.1952

39146.3.9904

4.227

1

586330.340’

391468.05X7

11.232

1

586333.1453

391 178.9353

21.897

1-

58633 8.730t

391500.107t

2.563

15

5S63.39.390t

391502.5X45

6.436

1<

586341.0346

391508.8075

21.497

r

5S6346.566t

391529.5806

3.513

ih

586347.4628

391532.9774

5.8 ÎS

ii

586348.9469

391538.6031

6.136

2(

586350.6395

391544.5006

6.757

21

586353.2475

391550.7336

9.818

22

586357.5154

391559.5757

4.517

23

586359.4533

391563.6557

8.824

24

586363.2427

391571.6241

6.127

____25

586366.0017

391577.0953

8.926

26

5X6370.4355

391584.8421

21.685

27

586381.0971

391603.7251

6.040

28

586384.0796

391608.9769

10.640

29

586389.286S

391618.2561

9.715

30

586394.0235

391626.7387

18.305

31

586403.5695

391642.3576

17.696

32

586413.5104

391656.9977

2.692

33

586415.0534

391659.2033

20.277

34

586426.5268

391675.9225

28.490

35

586441.6108

391700.0912

4.871

36

586443.6599

391704.5098

4.259

37

586445.5086

391708.3461

9.109

38

586449.4613

391716.5525

5.545

39

586451.8474

391721.5579

17.854

40

586459.3693

391737.7498

12.041

41

586464.5560

391748.6161

10.379

42

586468.9486

391758.0203

24.222

43

586479.4362

391779.8543

0.596

44

586479.5605

391780.4371

0.844

45

586479.5437

391781.2810

5.487

46

586481.6219

391786.3593

4.006

47

586483.1109

391790.0784

8.200

48

586485.8615

391797.8033

9.462

49

586488.6509

391806.8448

7.493

50

586490.5772

391814.0857

1.711

51

5S6491.0039

391815.7430

4.513

52

586491.8237

391820.1807

2.488

53

586492.183S

391822.6427

11.237

54

586493.5540

391833.7963

5.716

55

586493.4212

391839.5106

3.469

56

586493.0896

391842.9634

6.964

57

586492.1764

391849.8675

10.848

58

586490.3912

391860.5675

9.676

59

586488.7638

391870.1055

2.7 IX

60

586488.3862

391X72.7976

3.311

61

586488.1977

391876.1037

4.231

62

586488.1402

391880.3344

7.946

I      63

586488.4423

391888.2747

7.035

64

586489.3237

391895.2544

4.374

1 65

586489.9459

391899.5844

7.789

66

586491.0460

391907.2951

16.241

67

586496.9990

391922.4060

11.317

6S

586508.2560

391923.5690

16.656

69

586524.8410

391925.1050

6.748

70

586531.5630

391925.6930

8.032

71

586539.5400

391926.6280

7.188

72

586546.6950

391927.3140

9.502

73

586556.1610

391928.1390

2.659

74

58655S.8OOO

391928.4620

0.577

75

586559.3750

391928.4150

2.445

76

586561.8110

391928.6290

15.787

77

586577.5320

391930.0760

0.863

78

586578.3940

391930.1210

20.682

79

586598.9790

391932.1190

0.282

80

586599.1930

391931.9350

1.522

81

586600.7090

391932.0670

1.010

82

586601.7160

391932.1430

3.668

83

86605.3660

91932.5040

8.336

84

86613.6640

91933.3010

6.145

85

86619.7820

91933.8760

4.065

86

86623.8050

91934.4560

10.761

87

86634.2190

91937.1650

9.541

88

86642.8000

91941.3360

0.666

89

86643.3760

91941.6710

0.427

90

86643.6820

91941.9690

3.393

91

86646.4050

91943.9930

0.989

92

86647.2010

91944.5800

9.945

93

86654.6900

91951.1230

0.155

94

86654.8020

91951.2300

4.844

95

86658.2593

91954.6228

0.161

96

86658.3720

91954.5080

6.363

97

86662.9450

91958.9.320

0.206

98

86662.8004 3

91959.0793

4.497

99 5

86666.0100 3

91962.2290

2.438

100 5

86667.6820 3

91964.0040

1.576


10

586668.8071

391965.107

3.967

102

586671.6551

391967.8681

16.731

103

5866X3.615C

391979.5681

3.993

104

586686.4501

391982.3801

5.829

105

586690.6100

391986.4631

1.758

iot

586694.0041

391989.7971

7.722

107

586699.4540

391995.2681

7.572

108

586704.405(

392000.9971

5.460

109

586709.513(

392002.9260

7.802

1 l(

586716.77 1(

392005.7880

1.476

111

586718.020(

392006.5751

7.709

1,2

586725.219(

392009.3320

5.402

113

586729.9540

392011.9321

4.828

114

586733.9320

392014.6680

3.216

115

586736.2970

392016.8471

6.236

116

5S6740.8900

392021.0651

1.548

117

586741.9400

392022.2030

16.714

118

586755.6898

392012.7002

0.535

119

586755.2590

392012.3830

3.747

120

586751.8430

392010.8430

2.702

121

586749.4660

392009.5580

17.748

122

586734.0700

392000.7280

8.875

123

586726.4440

391996.1880

12.320

124

586716.0510

391989.5730

0.258

125

586715.9310

391989.8010

0.593

126

586715.4870

391989.4080

0.093

127

586715.4140

391989.4650

0.455

128

586715.0640

391989.1740

2.886

129

586712.8160

391987.3640

0.458

130

586712.4340

391987.1120

0.095

131

586712.4720

391987.0250

0.407

132

586712.1530

391986.7730

4.776

133

586708.3810

391983.8440

0.445

134

586708.1010

391984.1900

5.717

135

586703.7320

391980.5030

0.426

136

586704.0056

391980.1765

4.505

137

586700.5700

391977.2620

3.220

138

586698.1030

391975.1920

2.282

139

586696.4850

391973.5830

4.734

140

586693.0488

391970.3271

0.271

141

586692.8610

391970.5220

5.158

142

586689.1340

391966.9560

0.288

143

586689.3342

391966.7483

4.468

144

586686.1395

391963.6254

0.146

145

586686.0370

391963.7300

6.651

146

586681.2320

391959.1320

5.009

147

586677.7630

391955.5190

4.418

148

586674.5750

391952.4610

1.485

149

586673.5230

391951.4130

3.041

150

586671.3554

391949.2796

0.134

151

586671.2600

391949.3740

7.225

152

586666.1770

391944.2390

0.138

153

586666.2749

391944.1421

4.001

154

586663.3384

391941.4244

8.793

155

586657.2750

391935.0560

5.762

156

586652.7280

391931.5170

5.770

157

586647.8390

391928.4530

9.665

158

586639.0880

391924.3510

6.840

159

586632.6290

391922.1000

10.477

160

586622.3100

391920.2880

36.715

161

586585.7380

391917.0460

8.973

162

586576.8050

391916.2030

5.462

163

586571.3610

391915.7610

12.592

164

586558.8200

391914.6240

10.657

165

586548.2070

391913.6530

1.002

166

586547.2080

391913.5820

6.949

167

586540.2843

391912.9876

3.334

168

586537.0420

391912.2110

3.461

169

586534.1850

391910.2570

3.400

170

586532.3390

391907.4020

13.838

171

86527.5670

391894.4130

14.041

172

86522.7080

391881.2400

1.014

173

86522.3820

391880.2800

14.040

174

86517.4980

91867.1170

3.229

175

86517.3510

91863.8910

3.412

176

86518.3900

91860.6410

3.946

177

86520.8186

91857.5309

8.S20

178

86513.2856

91862.1192

17.153

179 586509.3110

91845.4330

8.14Q' L-1

ISOI5S650S.0I80

91837.3960

u.41


Data: Iulie 2019181

586506.9560

391830.5240

9.830

182

586505.5330

391820.7980

3.671

183

586505.1540

391817.1470

3.817

184

586504.4840

391813.3890

16.788

185

586502.1340

391796.7660

12.107

186

586497.2480

391785.6890

4.630

187

586495.5431

391781.3841

9.057

188

586491.8110

391773.1320

11.886

189

586487.1057

391762.2171

5.267

190

586484.8190

391757.4720

16.162

191

586478.3570

391742.6580

15.807

192

586472.0060

391728.1830

16.354

193

586465.4020

391713.2220

28.886

194

586453.7380

391686.7960

10.122

195

586447.6320

391678.7230

4.043

196

586445.0070

391675.6480

13.203

197

586436.7140

391665.3740

15.018

198

586427.6970

391653.3640

18.882

199

586416.7650

391637.9690

4.602

200

586414.3270

391634.0660

4.856

201

586411.6990

391629.9830

5.059

202

586409.1870

391625.5920

18.578

203

586400.3220

391609.2650

25.064

204

586388.3850

391587.2260

24.740

205

586376.5960

391565.4750

2.914

206

586375.2020

391562.9160

8.430

207

586371.2560

391555.4670

9.908

208

586366.8880

391546.5740

10.366

209

586363.2300

391536.8750

16.798

210

586358.6290

391520.7190

14.908

211

586354.9140

391506.2810

27.688

212

586348.1060

391479.4430

22.676

213

586342.6120

391457.4430

26.276

214

586336.1500

391431.9740

26.078

215

5X6329.7640

391406.6900

21.691

216

586324.4540

391385.6590

30.367

217

586317.0030

391356.2200

7.480

218

586314.9820

391349.0180

4.536

219

586.313.81 10

391344.6360

4.081

220

586313.1020

391340.6170

6.577

221

586313.3220

391334.0440

4.508

222

586314.2160

391329.6260

6.076

223

586315.5275

391323.6928

22.828

14250 mp P=1857.314m
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Cardinal Iuliu Hossu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

264313(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10906/1

Teren

13508

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

13508

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10906/1

Nou

Strada Cardinal luliu

Hossu

14250

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 14250 mp

Data: Iulie 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Aut. RO-B-J, Nr. 0998


MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada Cardinal IULIU HOSSU, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografîc 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I și L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 118 până în punctul nr. 123 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 123 până în punctul nr. 153 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 153 până în punctul nr. 161 de gard din cărămidă; din punctul nr. 161 până în punctul nr. 177 de gard din plasă de sârmă și beton; din punctul nr. 177 până în punctul nr. 179 de strada Nuferilor; din punctul nr. 179 până în punctul nr. 194 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 194 până în punctul nr. 195 de strada Cișmigiu; din punctul nr. 195 până în punctul nr. 223 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Vest: din punctul nr. 223 până în punctul nr. 1 de strada George Coșbuc;

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 66 de Canalul Morii; din punctul nr. 66 până în punctul nr. 67 de strada Vasile Alecsandri; din punctul nr. 67 până în punctul nr. 68 de gard de metal; din punctul nr. 68 până în punctul nr. 70 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 70 până în punctul nr. 71 de strada Sindicatelor; din punctul nr. 71 până în punctul nr. 73 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 73 până în punctul nr. 78 de gard din lemn și piatră; din punctul nr. 78 până în punctul nr. 85 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 85 până în punctul nr. 87 de gard metalic; din punctul nr. 87 până în punctul ni'. 103 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 103 până în punctul nr. 107 de gard din metal și beton; din punctul nr. 107 până în punctul nr. 117 de Canalul Morii;

-în latura de Vest: din punctul nr. 117 până în punctul nr. 118 de strada Emil Isac.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 12600 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu numărul topografic 10906/1 înscris în Cartea Funciară numărul 264313 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 13508 nr.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 14250 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 14250 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

  • 1.  Numărul cadastral 315524

  • 2.  Numărul cadastral 314992

  • 3.  Numărul cadastral 261731

  • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită .la capete combinată cu metoda radierii.                                             c? ..          ,/z

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 6 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.                           /V           V

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze îpiblcn&itelc admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază ne X p

:           ;                   -                                   -                                                     ■ 1 r.                                            •           ■0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :

Mai 2019