Hotărârea nr. 646/2019

Hotărârea 646/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alunului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alunului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alunului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446696/1 din 3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 449519/45/455 din 4.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Alunului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Codului civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 21081/6/8, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 21081/6/8/1, teren în suprafață de 165 mp., care se reînscrie în CF nr. 309750 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobil cu nr. topo. nou 21081/6/8/2, teren în suprafață de 915 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Alunului.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Alunului, cu suprafața măsurată de 915 mp, provenind din CF nr. 309750 Cluj-Napoca, nr. topo. 21081/6/8/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului

strada Alunului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului


și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 646 din 1-0 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 646/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada ALUNULUI, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

2                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAAutorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3
— pARTEA i .

LEGI, DECRETE, H°TR^R 1 jL^L.TE^IE

ȘlIMAR

Pagina r

Anexa nr. 1< la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotaram Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public ai Județului duj, Pi^um ?i a. municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CM*Napoca......................


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA î, Nr. 248 bis/20.IIL2006

k.


GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public ai județului Cîuj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ciuj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1}

în temeiul ari. 109 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

•zind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum ai a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1. Titlu! hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public si județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la ciorne public al județului Cluj, precum și al municipiilor' =ș și comunelor din județul Cluj a bunurilor dj ' Jost anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din _ jez hotărâre,"

  • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, sr nr. 11, cu titlul „Inventarul bunuriior care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", sv conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

ȘoQireâȘmiTeazâ:

P. ivlinistrui administrației și inieme-icr,

Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.


0 {      î

2                      r                     a

4

c.

6

■j         '

[Număr morminte -8.000

TOTAL

t,844,713.76

11.2 TERENURI CIMITIRE

im

B00930

ClmUIrul Central

Adrese - Ur. Avram lancu nr.26

Suprafața • 219.5QO mp

1555 extins 1919

£0.335.097. 15

Municipiul Cluj - Napoca

1000

300031

Cimlilnrt Crișon

Adrat-g - âir. Lteeanldtor nr.22

Suprafața * 10.800 mp

1557

1.483,260.17

Municipiul ChiJ - Nnpocn

tdoi

500003

Clmtllmî ChWani

Atîrss a - «!f. PoraduM FM

S’-'t rsia’a - 60.000 mp

1.358.133.70

Municipiul Cluj - Napoca

1002

803771

ClmHIfuî MSnâștur

AÂmta - «îr, Govora FJ4 ,

VachftCsrtrar Zorilor, vertertil MănBștar

Simafeți -119.543 mp

'0,101,915.44

Municipiul Cluj - Napoca

~i<W3

603772

Cimitirul EraPor

Vecini: Cstea Turzh, ciniHint? Evreiești. CfrnSfail Central

Suprafața • 7.500 mp

594.02109

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

37.1161,527.55

TOTAL CIMITIRE

39,706,241,31


12. DRUMURILE COMUNALE, VICINALE §1 STRĂZILE

. Suprafgfs lofelS (mp)

1004

1.3.7.

11 Octombrie

1.B90

1r_T '

5.140.30

Municipiul Cluj - Napoca

1005

1.3.7.

13 Septembria

1,720

101.996.00

Municipiul Cv| - Napoca

iffiJu

î.3.7.

16 Febnrarîa

2,012

2,414.40

MtinlcțpW Cluj • Napoca

1007

1.3.7.

Ă.E.Bsconsiq'

Municipiu? Cluj • Napoca

1088

1.3.7.

Abrudului

aw

147.900.00

Munltiphti Cluj - Napoca

1009

î.3.7.

Academician DavSd Prpdan

i.OdfT

30,336.00

Municipiul Clu| - Napoca

1010

1.3.7.

Aelorulul

3.903

231,447.90

MuntelpM Cluj - Napoca

10H

î.3.7.

Ady Endre

->.861}

31t.B31.30

Municipiul Cluj - Napoca

1012

1.3.7.

AgricuHcrfior

12811

130,934.40

MunSdplui Ch:| - Hppcca

1013

1.3.7.

Agronomilor

2.2013

130.934.40

Municipiul Cluj - Napoca

1014

î.3.7.

AîtMitrtul

'fî/eîT

6,552.00

Municipiul Cluf • Napoca

1015

1.3.7.

Alba iuHa

1,895

112,373.56

Municipiul CM • Napoca

wio

î.3.7.

Ăibcc

5,240

310,732.00

Municipiul Ciut - Napoca

ioî?

1.3.7.

Âibert E-Instekt

2,207

134,430.10

Municipiul CÎuf - Napoce

1010

1.3.7.

Albiei

2.450

2,94000

Municipiul Cluj *■ Napoca

1019

1.3.7.

Alașd

1,440

î ,728,00

Municipiul CM - Napoca

1020

î.3.7.

Alexandru Boîîâțîei

4.1350

275.745 00

Municipiu! Cluj - Napoca

1021

1.3.7.

Alexandru 6oraa

2,503

4,200.00

Municipiul CM • Napoca

1022

1.3.7.

Alexandru Cura

237

17.019.10

Municipiul Cluj • Napoca

1023

1.3.7.

Alexandru O. Xencpo!

1842

3.170.40

Mtmtelphjl Ciul - Napoca

1024

0.7.

Alexandru DavHs

1.778

2,133.60

Municipiul CM - Napoca

'1025

1.3.7.

[Ataxandru bontei

1.Î25

1,350.00

Municipiul Cluj - Napoca

1026

1.3.7.

AÎsxsndru Macsderâfel

Municipiul CM - Napoca

1027

î.3.7.

Alexandru Odobescv

3,074

1.403.80

Municipiul Cluj - Napoca

1023

1.3.7.

Alexandru Sa Wa          L

2.705

3,310.00

Municipiul Cluj - Napoca

1029

1.3.7.

Alexandru Vaîda Voevod

21,223

1,253,523.90

Municipiul Ch»j • Napoca

1030

1.3.7.

Alaxsntinj Vlatațs

11.260

083,904.00

MurfclpM Ciul - Napoca

1031

1.3.7.

Almațutul

3,088

202.366.00

Municipiul Cîu| - Napoca

1032

1.3.7.

Alunului

630

750.00

Municipiul Ctuj - Napoca

1033

1.3.7.

A huma

5.300

332,080.00

Municipiul Cluj • Napoca

ÎO34

1.3.7.

Amos Frâncu

1r'i3ă

100,519.00

MunfclphH Cluj - Napoca

1035

1.3.7.

Ana ipâîosctf

■uă

2.1,480.00

Municipiul Cluj • Napoca

1036

1.3.7.

Analele Franca

4,410

261,513.00

Municipiul Cluj • Napoca

1037

1.3.7.

Andrei Murisnnu

B.OOG

355,800.00

Municipiul Cluj - Napoca

1030

î.3.7

Andrei laguna                             »

2.370

140.541,00

Municipiul Cluj - Napoca

1039

1.3.7.

Anghel^afipny

soa

15,800 00

Municipiul Ciul - Napoca

1040

î.3.7.

Anina

12,775.............. }

î 5.330 00

Municipiul      Napoca

1041

1.3.7.      \ (Anton Pann

3,585

2 11,404.50

MunlelpM CM-RNapoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll.200S


«ss E2î^ rnâ. ..teffl®                £E3  ,.^E..         3BH CTW £E?î’!  ,«®|® f?W3 TSșS


£__jOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


i Nr. cerere

20142

1     Ziua

05

Luna

02      I

Anul

2018 |


TEREN Intravilan


Carte Funciară Nr. 309750 Cluj-NapocaA. Partea !. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Donath, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 21081/6/8

1.090


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

243 / 20/01/1949

Act nr. 187/945;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) ORAȘUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


________Carte Funciară Nr. 309750 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea 0
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 21081/6/8

1.090

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru aeestimobii nuafostgsrt.


Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

| Parcelă J

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.090

-

-

21081/6/8


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este vaiabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.4564/05-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

07-02-2018

Data eliberării,


Asistent Registrator, manuela'diana ALMASAN

J W?, I mZ)

/ (parafa Și'Zemnâtdra)Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2


Data: Iulie 2019


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Alunului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X fm]

Y

[m]

1

586077.1900

388610.0100

3

586080.4400

388623.1100

4

586081.1590

388626.4790

5

586081.3360

388627.4030

6

586083.3960

388637.8400

7

586086.2120

388652.9900

8

586086.9590

388657.0520

9

586088.4860

388664.8350

10

586088.6460

388665.7830

11

586090.5070

388675.4480

12

586091.2830

388678.2290

13

5S6091.5360

388679.2520

14

586093.7290

388689.6250

15

586094.4120

388691.7290

16

586095.1040

388691.5550

17

586097.9120

388690.9760

18

586109.7090

388697.3080

19

5861 10.5030

388697.5470

20

586116.5270

388700.1430

21

586123.9800

388705.6330

22

586125.4250

388706.5960

23

586126.0670

388707.1610

24

586131.3080

388711.7680

25

586133.9400

388714.1400

26

586141.7300

388719.3800

27

586148.6100

388722.2900

28

586153.0000

388724.1400

29

586162.0400

388726.8000

30

586173.6400

388730.4200

31

586175.1590

388731.2410

32

586181.3610

388733.9830

33

586191.6450

388738.5930

34

586194.5070

388735.8120

35

586195.0270

388734.7490

36

586187.3220

388731.2140

37

586186.7300

388731.1200

38

586181.9720

388729.6410

39

586175.8970

388728.3520

40

586161.2200

3S8722.3430

41

586160.3440

388722.0170

42

586149.6620

388719.3830

43

586142.5240

388715.6090

44

586138.1460

388713.1190

45

586137.4210

388712.5760

46

586134.6210

38S708.7270

47

586131.9600

388704.5990

48

586127.1000

388701.7620

49

586119.3380

388695.8020

50

586113.3580

388691.8600

51

586109.5020

388690.2260

52

586101.1360

388685.5250

53

586097.4570

388682.8970

54

586094.0860

388667.4590

55

586092.5380

388659.9350

56

586092.3290

388658.9580

57

586091.9670

388657.1150

58

586089.7320

388644.1760

59

586089.5010

388643.2440

60

586088.3740

388637.3830

61

586085.8060

388623.2880

62

586085.6560

388622.3240

63

586083.2500

388612.9890

64

586082.8500 1 388607.9740 /Data: Iulie 2019


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Alunului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

i

586077.1900

388610.0100

13.497

3

586080.4400

388623.1100

3.445

4

586081.1590

388626.4790

0.941

5

586081.3360

388627.4030

10.638

6

586083.3960

388637.8400

15.409

7

586086.2120

388652.9900

4.130

8

586086.9590

388657.0520

7.931

9

586088.4860

388664.8350

0.961

10

586088.6460

388665.7830

9.843

11

586090.5070

388675.4480

2.887

12

586091.2830

388678.2290

1.054

13

586091.5360

388679.2520

10.602

14

586093.7290

388689.6250

2.212

15

586094.4120

388691.7290

0.714

16

586095.1040

388691.5550

2.867

17

586097.9120

388690.9760

13.389

18

586109.7090

388697.3080

0.829

19

5861 10.5030

388697.5470

6.560

20

586116.5270

388700.1430

9.257

21

586123.9800

388705.6330

1.736

22

586125.4250

388706.5960

0.855

23

586126.0670

388707.1610

6.978

24

586131.3080

388711.7680

3.543

25

586133.9400

388714.1400

9.388

26

586141.7300

388719.3800

7.470

27

586148.6100

388722.2900

4.764

28

586153.0000

388724.1400

9.423

29

586162.0400

388726.8000

12.152

30

586173.6400

388730.4200

1.727

31

586175.1590

388731.2410

6.781

32

586181.3610

388733.9830

11.270

33

586191.6450

388738.5930

3.991

34

586194.5070

388735.8120

1.183

35

586195.0270

388734.7490

8.477

36

586187.3220

388731.2140

0.599

37

586186.7300

388731.1200

4.983

38

586181.9720

388729.6410

6.210

39

586175.8970

388728.3520

15.859

40

586161.2200

388722.3430

0.935

41

586160.3440

388722.0170

11.002

42

586149.6620

388719.3830

8.074

43

586142.5240

388715.6090

5.037

44

586138.1460

388713.1 190

0.906

45

586137.4210

388712.5760

4.760

46

586134.6210

388708.7270

4.911

47

586131.9600

388704.5990

5.627

48

586127.1000

388701.7620

9.786

49

586119.3380

388695.8020

7.162

50

586113.3580

388691.8600

4.188

51

586109.5020

388690.2260

9.596

52

586101.1360

388685.5250

4.521

53

586097.4570

388682.8970

15.802

54

586094.0860

388667.4590

7.682

55

586092.5380

388659.9350

0.999

56

586092.3290

388658.9580

1.878

57

586091.9670

388657.1150

13.131

58

586089.7320

388644.1760

0.960

59

586089.5010

388643.2440

5.968

60

586088.3740

388637.3830

14.327

61

586085.8060

388623.2880

0.976

62

586085.6560

388622.3240

9.640

63

586083.2500

388612.9890

5.031

64

586082.8500

388607.9740

6.015

S = 915

mp P=393.472m
întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Alunului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309750

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

21081/6/8

-

1090

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

1090

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

309750

(Nr. CF. vechi 1473)

21081/6/8/1

-

165

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

Nou

21081/6/8/2

-

915

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

21081/6/8/2

Nou

Strada Alunului

915

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 915 mp

Data: Iulie 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Aut. RO-B-J, Nr. 0998


MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada ALUNULUI, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-3-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 33 de gard din plasă de sârmă;

-In latura de Est: din punctul nr. 33 până în punctul nr. 35 de gard din plasă de sârmă; -în latura de Nord: din punctul nr. 35 până în punctul nr. 64 dc gard din plasă de sârmă; -în latura de Vest: din punctul nr. 64 până în punctul m. 1 de strada Alexandru Davila.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 630 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 21081/6/8 înscris în Cartea Funciară numărul 309750 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1090 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 915 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 915 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu: numărul cadastral 6826/1 (6826)- din dosarul 11610/20.06.2005 - executant SC Geo Top SRL.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 6 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :


Iulie 2019


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI
SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp) |

Adresa imobilului

1

915

Municipiul Cluj-Napoca. intravilan, strada Alunului, județul Cluj

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Nr. Cartea Funciară


Cluj- Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

915

Total

915

B. Date referitoare la construcții

j Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp]

Mențiuni

CI

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 915 mp

|                                    Suprafața din act = 915 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale șii corespondența acesteiacu realitatea din teren I


1

Hotărârea Guvernului nr. t93/20g§ a fost publicată in Monîtoru Oficial ai României, Partea I, nr. 248 din 20 martie 2006 , sl în aces! număr bis.