Hotărârea nr. 645/2019

Hotărârea 645/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446675/1 din 3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 449566/45/455 din 4.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului A.N.C.P.I nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Codului civil și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, poziția nr. 1202;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1) și art. 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Cometei, cu suprafața măsurată de 6.000 mp, provenind din CF nr. 310550 Cluj-Napoca, nr. topo. 12885, nr. topo. 13761/6/2, CF nr. 307471 Cluj-Napoca, nr. topo. 13765/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de Ing. Gabor Viorel, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


reședințe de ședință^.....

;in Ștefan Tartie^ ;


Nr. 645 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă IaHCL nr. 645/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:
STRADA COMETEI, domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

PFA VIOREL GABOR

Certificat de autorizare: RO-CJ-F Nr. 0221


CLUJ-NAPOCA

- Iulie 2019-

Persoana fizica autorizata

P.F.A GABOR V. VIOREL

Autorizație seria RO-CJ-F NR. 0221/2019

Telefon : 0746. 204 173

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Loc. Cluj-Napoca, Str. Cometei, Jud. Cluj

 • 2. Tipul lucrării: Prima inregistrare imobil - Documentație cadastrala pentru emiterea HCL in vederea preluării drumului-Str. Cometei in domeniul public al Mun. Cluj-Napoca

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni in faza de documentare a situației din teren:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfășurat următoarele operațiuni: studierea documentelor puse la dispoziție de către client si stabilirea actelor necesare întocmirii documentației cadastrale

- documentare la OCPI in legătură cu situația imobilului si vecini acestuia, stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

 • b. Localizarea imobilului:

Imobilul se afla in Loc. Cluj-Napoca, Str. Cometei, Jud. Cluj. Vecinătățile imobilului sunt prezentate in planul de amplasament si delimitare a imobilului anexat documentației.

 • c. Descrierea generala a imobilului:

Terenul cu suprafața masurata de 6.000 m.p. este in proprietatea: CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA conform CF. nr. 310550, nr.top. 12885, CF. nr. 327207, nr.top. 12902., CF. nr. 313849, nr.top. 12904., CF. nr. 327208, nr.top. 12903/2/8. Imobilul are categoria de folosința drum (Dr).

Imobilul este situat in trapezul L-34-48-C-a-4-III, L-34-48-C-a-4-IV.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate: Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul High Target utilizând metoda REAL TIME KINEMATIC ( metoda cinematica in timp real), asigurandu-se o precizie pe X de ± 0.005-0.010 m, pe Y de ± 0.005-0.007 m si pe Z de ± 0.013-0.020 m. Datele sunt stocate si organizate pe hard disc si CD intr-un folder personalizat si in fișiere de tip dwg, dxf, txt, jpg, pdf, csv si xls. Calculul punctelor și a suprafeței a fost efectuat pe calculator prin metoda analitica.

Sistemul de proiecție folosit - Stereografic 1970.

Sistem de cote -Marea Neagra 1975.

Anexa 1 - Calculul suprafețelor

Anexa 2 - Inventar de coordonate


Data întocmirii: iulie 2019


ÎNTOCMIT: GABOR V.Viorel


TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

A. SITUAȚIA CONFORM C.F, :

NR. C.F.

NR. TOP.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

310550

12885

drum

2748

Drept de proprietate in favoarea :

MUNICIPIUL CLUJ

327207

12902.

drum

791

Drept de proprietate in favoarea :

MUNICIPIUL CLUJ

313849

12904.

drum

698

Drept de proprietate in favoarea :

MUNICIPIUL CLUJ

327208

12903/2/8

drum

586

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

B. SITUAȚIA PROPUSA- PRIMA ÎNSCRIERE

NR.

C.F.

NR. TOP.

NR. CAD.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

NOU

12885

12902.

12904.

12903/2/8

Strada Cometei

4823

Drept de proprietate in favoarea :

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ÎNTOCMIT :

P.F.A GABOR V. Viorel

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE

Pagina

Anexa nr. 1’ la Hotărârea Guvernului nr. 1S3/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. SS9/2002 privind atestarea

domeniului public ai Județului Cluj, precum și ai munlciplliorî orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca...................... 2—447

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca*)

In temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul Românie! adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 369/2002 . /ind -atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum ?' ai municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea i, nr. ȘS4 șl 634 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titiui hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al Județului Cluj precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din Județui Cluj-1

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la țbme public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor-’ =ș șl comunelor din Județul Cluj a bunurilor dj Just anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . :ez hotărâre;*

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlu! „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Ciuj-Napoca", ev conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


PHiM-MiNISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

p. Ministrul administrație! și internelor, 0^’1,' VT f.4* -    kÎ*a

secretar de stai

Ministrul finanțelor publice, Sebasiian Teodor Gheorghe Vlădesc,

Sucurești, 9 februarie 2006.

Nr. 193.


0

' 1

2

3

4  15

6

1199

1.3.7.

Colonia Halongard

Municipiul Ciul - Napoca

1200

1.3.7.

Colonia Hodai

Municipiul Ciul - Napoca

1201

1.3.7.

Colonia Valea Fânajeior

Municipiul Clui - Napoca

1202

1.3.7.

Cometei

4.217

250.06B.10

Municipiul Ciul • Napoca

1203

1.3.7.

Conductorilor

2.976

3.571,20

Municipiul Cluj - Napoca

1204

1.3.7.

Constanta

4.114

243.960,20

Municipiul Ciul - Napoca

1205

1.3.7.

Constantin Brăncoveanu

6.400

379.520,00

Municipiul Cluj - Napoca

1206

1.3.7.

Constantin BrSncușI

33.600    -

1.992.480,00

Municipiul Ciul - Napoca

1207

1.3.7.

Constantin Dalcovlclu

1.530    '

90.729,00

Municipiul Cluj - Napoca

1208

1.3.7.

Constantin Dobrogeanu Gherea

2.164

128.325,20

Municipiul Cluj - Napoca

1209

1.3.7.

Constantin Nottara

3.200

3.840,00

Municipiul Cluj - Napoca

1210

1.3.7.

Copacilor

810

972,00

Municipiul Cluj - Napoca

1211

1.3.7.

Comellu Coposu

29.725

2.180.000,00

Municipiul Cluj - Napoca

1212

1.3.7.

Cornului

1.365

1.638,00

Municipiul Cluj - Napoca

1213

1.3.7.

Cosașilor

3.223

3.867,60

Municipiul Cluj - Napoca

1214

1.3.7.

Cosmlnulul

6.987

8.384,40

Municipiul Cluj - Napoca

1215

1.3.7.

Costache Negruzzl

2.360

2.832,00

Municipiul Cluj - Napoca

1216

1.3.7.

Cotită

844

50.049,20

Municipiul Clu| - Napoca

1217

1.3.7.

Cpt.Grlgore Ignat

7.900

978.291,40

Municipiul Cluj - Napoca

1218

1,3.7.

Cralova

4.350

257.955,00

Municipiul Clu| - Napoca

1219

1.3.7.

Crângului

1.070

1.284,00

Municipiul Cluj - Napoca

1220

1.3.7.

Crinului

2.990

152.490,00

Municipiul Cluj - Napoca

1221

1.3.7.

Crișan

6.782

402.172,60

Municipiul Cluj - Napoca

1222

1.3.7.

Crișulul

1.260

74.718,00

Municipiul Ciul - Napoca

1223

1.3.7.

Crizantemelor

1.944

115.279,20

Municipiul Cluj - Napoca

1224

1.3.7.

Croitorilor

1.384

82.071,20

Municipiul Cluj - Napoca

1225

1.3.7.

Cucuiul

1.248

1.497,60

Municipiul Cluj - Napoca

1226

1.3.7.

Curcubeului

1.260

1.512,00

Municipiul Ciul - Napoca

1227

1.3.7.

Cuza Vodă

4.464

264.715,20

Municipiul Cluj - Napoca

1228

1.3.7.

D.D.Roșca

Municipiul Cluj - Napoca .

1229

1.3.7.

Dacia

4.330

256.769,00

Municipiul Cluj - Napoca

1230

1.3.7.

Dâmbovlțel■

16.230                                      i

962.439,00

Municipiul Clu| - Napoca

1231

1.3.7.

Dâmbu Rotund

1.183

1.419,60

Municipiul Clu| - Napoca

1232

1.3.7.

Danlll Bărceanu

1.680

99.624,00

Municipiul Cluj - Napoca

1233

1.3.7.

Davld Ferenc

2.273

134.788,90

Municipiul Cluj - Napoca

1234

1.3.7.

Decebal

13.200

782.760,00

Municipiul Ciul - Napoca

1235

1.3.7.

Dejului

1.702

100.928,60

Municipiul Clu| - Napoca

1236

1.3.7.

Depoului

4.200

5.040,00

Municipiul Clu| - Napoca

1237

1.3.7.

Detunata

4.200

249.060,00

Municipiul Cluj - Napoca

1238

1.3.7.

Deva

2.430

144.099,00

Municipiul Cluj - Napoca

1239

1.3.7.

Diaconul Coresl

4.515

5.418,08

Municipiul Cluj - Napoca

1240

1.3.7.

Dlaneî

Municipiul Clu) - Napoca

1241

1.3.7.

Dlmltri Ivanovlci Mendeleev

1.180

41.984,40

Municipiul Clu| - Napoca

1242

1.3.7.

Dlmltrie Bollntlneanu

7.493

444.334,90

Municipiul Ciul - Napoca

1243

1.3.7.

Dlmltrie Cantemlr

3.380

200.434,00

Municipiul Clu| - Napoca

1244

1.3.7.

Dlmltrie Comșa

3.130

185.609,00

Municipiul Clui - Napoca

1245

1.3.7.

Dionlsle Roman

5.810

296.310,00

Municipiul Clu| - Napoca

1246

1.3.7.

Djija Jeno                                                           <

Municipiul Clu| - Napoca

1247

1.3.7.

Dobrogel

1.409

1.690,80

Municipiul Clu| - Napoca

1248

1.3.7.

Doinei

2.920

3.504,00

Municipiul Cluj - Napoca

1249

1.3.7.

Donath

25.850

1.532.905,00

Municipiul Cluj - Napoca

1250

1.3.7.

Domel

3.240

192.132,00

Municipiul Cluj - Napoca

1251

1.3.7.

Dorului

1.920

2.304,00

Municipiul Cluj - Napoca

1252

1.3.7.

Dostolevskl

1.650

84.150,00

Municipiul Cluj - Napoca

1253

1.3.7.

Drago;Vodă

3.520

468.895,40

Municipiul Ciul - Napoca

1254

1.3.7.

Drapelului

1.500

1.800,00

Municipiul Cluj - Napoca.

1255

1.3.7.

Dropiei

1.545

1.854,00

Municipiul Cluj - Napoca

1256

1.3.7.

Drumul Soporulul

Municipiul Cluj - Napoca

1257

1.3.7.

Dulllu Zamflrescu

Municipiul Clu| - NapocaTEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 12885

2.748

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

imobilul se abnotează din această carte funciară, neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII; (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:12885

2.748

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

.        ,        DETALII LINIARE IMOBIL

Cieameina pen tru acest imobiinu aj’osîg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.748

-

-

-

Strada in Colonia Pateanul

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

01/02/2019, 13:36

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 327207 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. cerere

162084

Ziua

20

Luna

09

Anul

2017Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 12902.

791

Drum deasupra Hajongardului

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  10684 / 26/07/1938

  Act nr. încheierea nr.10684, din 26/07/1938 emis de

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept expropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  B2

  Acest imobil se abnotează din acest CF neformând obiect de circulație

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe

  Top: 12902.

  791

  Drum deasupra Hajongardului

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobii nuațostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

791

-

-

12902.

Drum deasupra Hajongardului

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.40760/20-09-2017 in suma de 20, pentru serviciul de-J publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

22-09-2017

Data eliberării.Str

ANOPl


AGisțn *wim a t a a»<- c; iK.oiÂX'i--* r: ■*« yE:HEȘCTr»ȚSfȘ:««^E:^KA


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CIuj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 313849 CIuj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:1473 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 12904.

698

drum Deasupra Hajongardului

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473 Cluj - Napoca)

  B2

  acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473 Cluj - Napoca)

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT .

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe

  Top: 12904.

  698

  drum Deasupra Hajongardului


* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

”   7 "7 DEfftUiTfNiARE IMOBit

Geometrul pen tru acest imobil nuafoștgșit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

-

698

-

12904

drum Deasupra Hajongardului

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna rw>39983/15-09-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.          / \

Data soluționării,

19-09-2017

Data eliberării,

1 LB>


Asistent Registrator, CRISTINA IM EDA gKÎIgAU


(parafa și semnătura)


-X_.,ÂRefererfQ


-(parafa și semnătura)Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 327208 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 12903/2/8

586

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  5005 / 25/08/1960

  Act nr. plan aprobat cu autorizația de împărțire nr. 27221, din 30/05/1960 emis de Sfatul Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

  B2

  Acest imobil, neformând obiectul circulației, se abnotează

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe

  Top: 12903/2/8

  586

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL______________ Gswîna              w&fastgsit?

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

586

-

-

12903/2/8

TEREN PENTRU STRADA JUPITER

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.40760/20-09-2017 in suma de 20, pentru serviciul de U publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 22-09-2017

Data eliberării, / /INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.

X

[m]

Y [m]

1

584693.535

392554.695

2

584693.782

392550.009

3

584694.253

392538.893

4

584694.869

392528.354

5

584695.750

392516.497

6

584697.861

392478.193

7

584716.098

392476.822

8

584729.172

392475.844

9

584758.403

392473.659

10

584779.935

392472.336

11

584810.030

392470.340

12

584821.394

392469.497

13

584821.544

392459.306

14

584813.020

392460.260

15

584801.302

392461.566

16

584775.206

392463.553

17

584750.097

392465.223

18

584737.131

392466.385

19

584724.128

392467.248

20

584698.454

392468.842

21

584699.449

392447.835

22

584699.865

392439.072

23

584700.689

392421.312

24

584701.198

392407.455

25

584703.174

392376.615

26

584702.719

392376.674

27

584703.740

392359.705

28

584704.067

392359.610

29

584704.773

392339.370

30

584704.824

392320.615

31

584696.040

392321.103

32

584696.107

392324.508

33

584696.330

392331.156

34

584695.781

392346.386

35

584695.102

392346.768

36

584695.107

392351.780

37

584694.565

392368.493

•38

584694.568

392371.034

39

584694.253

392377.055

40

584692.895

392389.657

41

584692.916

392390.791

42

584692.754

392393.542

43

584692.698

392394.544

44

584692.977

392407.970

45

584692.738

392413.572

46

584692.231

392423.139

47

584691.477

392436.412

48

584690.553

392448.408

49

584689.683

392461.473

50

584688.574

392474.994

51

584687.061

392496.429

52

584685.926

392514.656

53

584685.389

392523.994

54

584684.940

392531.484

55

584684.801

392534.481

56

584683.744

392554.786

57

584682.379

392577.188

58

584681.180

392602.260

59

584680.358

392613.257

60

584679.757

392622.787

61

584679.023

392633.017

62

584678.237

392643.917

63

584677.487

392653.791

64

584676.467

392670.078

65

584676.154

392683.800

66

584675.069

392703.304

67

584674.043

392722.575

68

584673.934

392731.885

69

584673.186

392741.237

70

584672.221

392758.126

71

584672.139

392760.008

72

584671.628

392768.447

73

584671.448

392771.431

74

584671.084

392777.417

75

584671.682

392777.472

76

584670.474

392797.257

77

584670.299

392800.007

78

584668.309

392831.259

79

584667.827

392832.424

80

584666.584

392833.150

81

584677.078

392837.192

82

584678.207

392821.497

83

584678.518

392817.474

84

584678.620

392816.149

85

584679.607

392799.195

86

584679.630

392798.802

87

584680.000

392792.439

88

584680.366

392786.156

89

584680.873

'392775.005'

90

584683.249

392738.092

91

584683.668

392728.898

92

584684.256

392719.674

93

584685.197

392702.183

94

584686.212

392684.076

95

584686.288

392681.723

96

584685.869

392681.699

97

584689.326

392622.071

98

584689.655

392622.067

®Z?epos6-^■"211/20,,

s aÂ?.rel «

& °A8OR

CALCULUL SUPRAFEȚEI

PUNCTE PE CONTUR 1Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584693.535

392554.695

4.693

2

584693.782

392550.009

11.126

3

584694.253

392538.893

10.557

4

584694.869

392528.354

11.890

5

584695.750

392516.497

38.362

6

584697.861

392478.193

18.288

7

584716.098

392476.822

13.111

8

584729.172

392475.844

29.313

9

584758.403

392473.659

21.573

10

584779.935

392472.336

30.161

11

584810.030

392470.340

11.395

12

584821.394

392469.497

10.192

13

584821.544

392459.306

8.577

14

584813.020

392460.260

11.791

15

584801.302

392461.566

26.172

16

584775.206

392463.553

25.164

17

584750.097

392465.223

13.018

18

584737.131

392466.385

13.032

19

584724.128

392467.248

25.723

20

584698.454

392468.842

21.031

21

584699.449

392447.835

8.773

22

584699.865

392439.072

17.779

23

584700.689

392421.312

13.866

24

584701.198

392407.455

30.903

25

584703.174

392376.615

0.459

26

584702.719

392376.674

17.000

27

584703.740

392359.705

0.341

28

584704.067

392359.610

20.252

29

584704.773

392339.370

18.755

30

584704.824

392320.615

8.798

31

584696.040

392321.103

3.406

32

584696.107

392324.508

6.652

33

584696.330

392331.156

15.240

34

584695.781

392346.386

0.779

35

584695.102

392346.768

5.012

36

584695.107

392351.780

16.722

37

584694.565

392368.493

2.541

38

584694.568

392371.034

6.029

39

584694.253

392377.055

12.675

40

584692.895

392389.657

1.134

41

584692.916

392390.791

2.756

42

584692.754

392393.542

1.004

43

584692.698

392394.544

13.429

44

584692.977

392407.970

5.607

45

584692.738

392413.572

9.580

46

584692.231

392423.139

13.294

47

584691.477

392436.412

12.032

48

584690.553

392448.408

13.094

49

584689.683

392461.473

13.566


50

584688.574

392474.994

21.488

51

584687.061

392496.429

18.262

52

584685.926

392514.656

9.353

53

584685.389

392523.994

7.503

54

584684.940

392531.484

3.000

55

584684.801

392534.481

20.332

56

584683.744

392554.786

22.444

57

584682.379

392577.188

25.101

58

584681.180

392602.260

11.028

59

584680.358

392613.257

9.549

60

584679.757

392622.787

10.256

61

584679.023

392633.017

10.928

62

584678.237

392643.917

9.902

63

584677.487

392653.791

16.319

64

584676.467

392670.078

13.726

65

584676.154

392683.800

19.534

66

584675.069

392703.304

19.298

67

584674.043

392722.575

9.311

68

584673.934

392731.885

9.382

69

584673.186

392741.237

16.917

70

584672.221

392758.126

1.884

71

584672.139

392760.008

8.454

72

584671.628

392768.447

2.989

73

584671.448

392771.431

5.997

74

584671.084

392777.417

0.601

75

584671.682

392777.472

19.822

76

584670.474

392797.257

2.756

77

584670.299

392800.007

31.315

78

584668.309

392831.259

1.261

79

584667.827

392832.424

1.439

80

584666.584

392833.150

11.246

81

584677.078

392837.192

15.736

82

584678.207

392821.497

4.035

83

584678.518

392817.474

1.329

84

584678.620

392816.149

16.983

85

584679.607

392799.195

0.394

86

584679.630

392798.802

6.374

87

584680.000

392792.439

6.294

88

584680.366

392786.156

11.163

89

584680.873

392775.005

36.989

90

584683.249

392738.092

9.204

91

584683.668

392728.898

9.243

92

584684.256

392719.674

17.516

93

584685.197

392702.183

18.135

94

584686.212

392684.076

2.354

95

584686.288

392681.723

0.420

96

584685.869

392681.699

59.728

97

584689.326

392622.071

0.329

98

584689.655

392622.067

67.484

S=6000 mp P=1301.750m


/^' cER^'e'C^

f# DE

5     ._„nl71R


autorÎz*rE |


RO.CJ-FHr^,20l9|-

Viorel

gabor

^CATEGOg!^

Persoana fizica autorizata

P.F.A GABOR V. VIOREL

Autorizație seria RO-CJ-F NR. 0221/2019

Telefon : 0746. 204 173

MEMORIU TEHNIC

L Adresa imobil: Loc. Cluj-Napoca, Str. Cometei, Jud. Cluj

 • 2.  Tivul lucrării: Prima înregistrare imobil - Documentație cadastrala pentru emiterea HCL in vederea preluării drumului-Str. Cometei in domeniul public al Mun. Cluj-Napoca

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni in faza de documentare a situației din teren:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni: studierea documentelor puse la dispoziție de către client si stabilirea actelor necesare intocmirii documentației cadastrale

- documentare la OCPI in legătură cu situația imobilului si vecini acestuia, stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

 • b. Localizarea imobilului:

Imobilul se afla in Loc. Cluj-Napoca, Str. Cometei, Jud. Cluj. Vecinătățile imobilului sunt prezentate in planul de amplasament si delimitare a imobilului anexat documentației.

 • c. Descrierea generala a imobilului:

Terenul cu suprafața masurata de 6.000 m.p. este in proprietatea: CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA conform CF. nr. 310550, Nr. top. 12885. Imobilul are categoria de folosința drum (Dr). Imobilul nu este împrejmuit

Imobilul este situat in trapezul L-34-48-C-a-4-III, L-34-48-C-a-4-IV.

 • 4.  Operațiuni toyo-cadastrale efectuate: Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul High Target utilizând metoda REAL TIME KINEMATIC ( metoda cinematica in timp real), asigurandu-se o precizie pe X de ± 0.005-0.010 m, pe Y de ± 0.005-0.007 m si pe Z de ± 0.013-0.020 m. Datele sunt stocate si organizate pe hard disc si CD intr-un folder personalizat si in fișiere de tip dwg, dxf, txt, jpg, pdf, csv si xls. Calculul punctelor și a suprafeței a fost efectuat pe calculator prin metoda analitica.

Sistemul de proiecție folosit - Stereografic


Sistem de cote -Marea Neagra 1975.

Anexa 1 - Calculul suprafețelor

Anexa 2 - Inventar de coordonate

Data intocmirii: iulie 2019


ÎNTOCMIT: GABOR V.ViorelNr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

6.000 m.p.

Loc. CIuj-Napoca, Str. Cometei, Jud. Cluj

CLUJ-NAPOCA