Hotărârea nr. 644/2019

Hotărârea 644/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Siretului și str. Mureșului) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Șiretului și str. Mureșului) din municipiul Cluj-Napoca,

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Șiretului și str. Mureșului) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446706/1 din 3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 449337/45/455 din 4.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Șiretului și str. Mureșului) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Codului civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 24451/2/1/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 24451/2/1/1/1/1/1, teren în suprafață de 2.241 mp., care se reînscrie în CF nr. 295951 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 24451/2/1/1/1/1/2, teren în suprafață de 2.315 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Șiretului și str. Mureșului), cu suprafața măsurată de 2.315 mp, provenind din CF nr. 295951 Cluj-Napoca, nr. topo. 24451/2/1/1/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Șiretului și str. Mureșului), din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Starcad S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor h( și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 644 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă la HCL ni'. 644/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:
Drum (legătură rutiera si pietonala intre strada Șiretului si strada Mureșului), domeniul public

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

STARCAD SRL

Certificat de autorizare: RO-B-F Nr. 1068/2017


CLUJ-NAPOCA

- Februarie 2019 -


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoc


ANCEI

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 295951 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:92935


Adresa; Loc. Ciui-Napoca, jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

24451/2/1/1/1/1

4.556

ALEI SI SPATII VERZI.


B, Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

103647 / 16/06/2017

Act Administrativ nr. 3898, din 20/07/2011 emis de Municipiu! Cluj-Napoca -

Primar; Act Notarial nr. 488, din

06/03/2013 emis de BNP Suta si lorga: Act Administrativ nr. 26020, din 20/02/2017 emis de BCPI Cluj-Napoca: Act Administrativ nr. 12179, din 01/02/2013 emis de BCPI Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 12179, din 01/02/2013 emis de BCPI Cluj-Napoca; Act Notarial nr. 488, din 06/03/2013 emis de BNP Buta si lorga;


imdbîiuî de sub Al se dezmembrează estfei: ■■ parcela cu numărul


aî”


topografic 24451/2/1/1/1/1, suprafața 4556 mp se reînscrie în această

B4 carte funciară, în favoarea vechilor proprietari, - parcela cu numărul topografic 24451/2/1/1/1/2, suprafața 35 mp se transcrie în cartea

______funciară nr. 326211 Cluj - Napoca _ __ _________________________________

214149/21/11/2018           '   ’            ______

Act Normativ nr. HOTARARE NR~193, din 09/02/2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI: Act Normativ nr. LG

213. din 17/11/1998.emis de PARLAMENT; Act Normativ.......nr. _G 215, din 23/04/20.01.emis de PARLAMENTUL;

Ră..........ihtabulâre, drept de PROPRiETATEpubiică, dobândit prin Lege, cotă              Al

3 adtualș 1/1________________________„___________________________________________________________________________________________________________i.................................................................

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA. în administrarea

 • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA

............................C. Partea III, SARCINI .


înscrieri privind dezmembrăminteîe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șî sarcini


Referințe


NU SUNT


Oocwnent care cstf.re date ce corecte'personal. proteiate de prevedenie legii Cr. 677/2002


Pagina .1 din 2


Carte Funciară Nr, 295951 Comuna/Oraș/Municipiu: Clui-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

24451/2/1/1/1/1

4.556

ALEI SI SPATil VERZI.

’ Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL


.......(ieometm pentru ăcestThwblTnu djostg sit.

L

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

întră

vHar-

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

-

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciara active la data generării. Acesta este valabil in condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001. coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătura olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

04/07/2019, 1236

Pagina 2 din 2


Oo:            co^r-e date a. caracter tsersonai. protejate de prevede'ile Legi Nr. £77/2802.

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

p A R T E A î                                 î un! pn martir

ui -7' (XW) ■■ 248 bis LEG() pgCRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE           W 20 n1affSf

Pagina

Anexa nr. V Ia Hotărârea Guvernului ■   i9~.20u6

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al munictpfflor, orașelor'și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca..-.................HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului pubfic al județului Cluj, precum și al municipiilor, orai șl comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

î                in temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins „Articol unic. - Se atestă apartenența

public al județului Cluj, precum și al mun> șl comunelor din județul Cluj a bunu. ,/ anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă nr. 11. cu titlul „inventarul bunurilor domeniului public al municipiului Cluj-Naț conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotă


Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

'/inc atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ■ai ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor șl comunelor din județul C!uj“

PR'M-MÎNISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

p. Ministrul administrației și interne:

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădef

București, 9 februarie 2006. Nr. 193.

’) Hctărfre® Guvernului nr. 1932006 a fost puofioată în Monitorul Oficial a României, Partea i, nr. 248 din 20 martie 2006 și în acest număr bis.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Comisia speoaiA pentruîntocmitea

Inventarului bunurilor care aicăfuiesc domeniu? public al municipiului Cluj Napoca


însutii de Consiliul Local, prinHofirirM nr 133 din 14 martie 2005 modificat prin Hotărâre* nr. ««2 din 20 septembrie 2005

Primarul municipiului Cluj - Napoca

EMIL BOC


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

SECJIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr ort.

Codul ne dasificaie

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dcbândini sau al dării în foiosmțâ

Valoarea de inventar lei (RON}

Situația juridică actuală

0

1

2

,i

4

6

1. CONSILIUL

LOCAL CLUJ - NAPOCA

i

1.6.4.

Clădire Primărie

Str Moților or. 1-3

ianuarie 1975

109 ■473 215.58

litigiu pe rolul instanțelor do judecată

2

1.6.4.

Clădire Primări»

PTa Unirii iv. 1

Decembhe 1993

Municipiul Cluj Napoca

3

BOI195

Teren aferent construcției

Str MoUornr ri-3

Decembrie 1993

3748C6.91

litigiu po rolul instanțelor de judecată

4

601196

teren aferent

construcției

P-țft Unirii n?. t

Decembrie 1993

539 899 26

Municipiul Cluj • Napoca

5

1.21

Gospodăria anexă grădină Beam?

ColonieBecațnr.24     CE 8458. Topo 13754

Martin 1984

630362.56

Municipiul Cluj Napoca

TOTAL

117.513.014,85

2. SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE. MEDICI DE FAMILIE

6

1 6 2

Dispensat d® Mod. urbană $i pediatri®

str Maxtor nr 67

Municipiul Cluj ■ Napoca

7

1 6 2.

Cabinele medici de familie

str Conului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj Napoca

8

1 6 2.

Cabinet Medical Individual* medici de familie

stf Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj * Napoca

9

1.6 2.

Cabinet medical individual

sV Au? ei viaicu m. 38

Muniapiui Cluj ■ Napoca

10

1 6 2

Cabinet medical individual Mediană generală fi pediatria

atr. bunăni nr. 52/28

Muniapiui Cluj - Napoca

11

1.8.2

Cabinet medical individual Medicină generală $î pediatrie

str Puricilor or. 4

Municipiul Cluj • Napoca

12

162

Cabinet medical de familie

?>tr. Plopilor nr 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1 6 2.

Cabinet individual medici de familie

str Horea nr. 29

Muniapiui Cluj Napoca

14

1.8.2.

Cabinet medical grupat Media de familie

str 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1 62

Cabinet de med Individuală

Medic de familie

str Fastour nr. 60

Municipiul Ciu< ■ Napoca

16

1.6 2

Medici da familia

Cabinet stomatologic + farmacie

(Siordano Bruno nr 26 28

Municipiul Cluj ■ Napoca

17

1.6 2

laborator dentar

p ța Unirii nr 25

1950

Municipiul Cluj • Napoca

16

1.6.2

F armade

str. Mof&x nr 2

1995

Muniapiui Cluj Napoca

19

162

Dispensar de adulti

sir Pasteur nr. 58

1980

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.8.2.

Cabinete medicale

izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj - Napoca

21

1 .6.2

Dispensar de adulfi

P-ta Mmm Viteazul nr. 9A

1999

Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL


ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr, 248 blS/20,111.200


" g X X £c rv

S?> O tN «ț.W


.    . <N

fv             Txi
-' >'^9SMmsas&-XKissgsi


ANEXA Nr. 3


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

 • 2. Tipul lucrării: Prima Înregistrare imobil - înscrierea apartenenței imobilului la domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren;

 • > Operațiuni in fuza de documentare a lucrării

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfășurat următoarele operațiuni;

 • •  studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor necesare pentru întocmirea documentației cadastrale si anume: extras de Carte Funciara nr. 295951 Cluj-Napoca. plan de situație, act administrativ.

 • •  consultarea arhivei OCP1/BCP1 Cluj in scopul verificării situației imobilului si a vecinătăților acestuia.

 • •   stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren. S-a stabilit ieșirea in teren pentru data de 20.06.2018. Proprietarul a indicat limitele imobilului. S-a constatat faptul ca exista goluri intre imobilul care face obiectul acestei documentații si imobilele cu numerele cadastrale; 24999 si 330194. astfel incat nu pot confirma corectitudinea determinării punctelor acestor numere cadastrale nu se vor utiliza punctele acestora pentru crearea conturului. Geometria imobilului in cauza s-a realizat conform limitelor indicate de către proprietar.

 • >  Localizarea si identificarea imobilului:

Imobilul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca. Jud. Cluj, si arc următorii vecini; la Nord -Nr. cad. 305015. Nr. cad. 330194. Nr .cad. 24999. Nr. Cad. 5972. nr. Postai 25; la Est - Drum: la Sud -Nr. Poștale 27. 35, 37.39,41.43; la Vest - Strada Șiretului.

 • > Descrierea generala a imobilului:

Imobilul, avand nr. topo 24451/2/1/1 .'1/J fi înscris in CF 295951 Cluj-Napoca. este constituit din teren in suprafața de 2315 mp. avand categoria de folosința: drum.

Pe teren nu este edificata nici o construcție.

Imobil parțial împrejmuit.

> Situația juridica a imobilului:

Prezenta documentație are ca scop:

 • 1. Prima înregistrare a imobilului in Cartea Funciara.

 • 2. Înscrierea apartenenței imobilului la domeniul public al municipiului Cluj-Napoca conform

HG nr. 193/2006 pentru modificarea si completarea HG nr. 969/2002, poziția 1959 a anexei

la HG mai sus menționata si înscrisului nr.................. din


emis de


evidenta


Primăria municipiului Cluj-Napoca, direcția proprietății, serviciul Evidenta patrimoniu si

ANEXA Nr. 3 înscris in inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca si imobilul cuprins in prezenta documentație cadastrala.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrak efectuate:

Metodele si aparatura folosita la măsurători

 • > ridicarea detaliilor planimetrice s-au determinat în mod cinematic prin metodata RTK - cinematic în timp real prin utilizarea în timp real de corecții diferențiate provenind de la stația de referință integrată în RGN - GNSS. Cluj-Napoca și de la serviciul specializat ROMPOS:

 • > măsurătorile s-au efectuat cu GPS Stonex S8 pe dublă frecvențâ.în prezența proprietarului care a indicat limitele imobilului:

 • >  s-a determinat din coordonate suprafața analitică a parcelei;

 • >  s-au calculat punctele radiate, de pe conturai terenului si elementele fixe din teren, coordonatele au fost determinate în sistemul de coordonate Stereografic 1970. iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975:

 • >  încadrarea în sistemul de coordonate al proiecției Stereo70 s-a realizat cu ajutorul GPS-ului Stonex S8 cu dublă frecvență.

Data întocmirii: Februarie 2019


INVENTAR DE COORDONATE

Județul Cluj

Denumirea unității administrativ -teritoriale: Clui-Napoca

’ct.

1

X

587470.390

¥

395381.870

0

587473.528

395395.988

3

587474.127

395397.707

4

587480.069

395427.073

6

587486.403

395457.733

11

587492.012

395484.425

12

587497.933

395483.562

13

587505.339

395482.615

14

587505.080

395481.356

15

587492.991

395423.081

16

587490.621

395412.336

17

587487.411

395396.873

18

587473.312

395331.636

19

587470.306

395332.292

20

587469.800

395330.260

21

587466.190

395331.050

•> 0

587463.390

395317.210

23

587466.830

395316.430

24

587466.146

395313.217

28

587451.704

395316.178

? 9

587456.653

395339.646

30

587461.447

395338.858

33

587467.171

395366.176

32

587462.436

395343.678

Sistem de proiecție: Stereo 1970

Sistem de cote: Marea Neagra 1975


CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

Parcela

Nr.

Per.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Jeturi

D (i, i +1 >

X .fmj

Y [m.‘

30

587461.447

395338.858

4.920

.32

562462.436

395343.676

22.991

|      3 3

587467.171

395366.176

16.021

i

58'7470, jur;

Î953âî.870

, 4.4 € 3

2

587473.528

395395.988

1. 820

%

587474.127

39539“. TO'3

' . - f’ 1

4

587460.069

395427.073

31.307

6

587486.403

395457.733

27 . 275

11

567492.012

395484.425

5.984

2_2

587497.933

395483.562

7.4 66

13

587505.339

.395482.615

1.285

14

587505.080

3954«1.356

59.516

15

587492.991

395423.081

11.003

16

587490.621

395412.336

15.793

17

587487.411

395396.873

66.743

18

8 747 3 . 3 3 2

395331.636

3.077

19

587470.306

395332.292

2.094

20

587469.800

395330.260

3.695

21

587466.190

.395331.050

14.120

22

587463.390

395317.210

3.527

23

5B746 •: . 8 30

395316.430

3.285

24

587466.146

395313.21.7

14.742

28

587451.704

395316.178

23.984

29

587456.653

395339.646

4.858

Sili =

1314.66mp

9-389.932®

IABE1 DE MIȘCARE PARCELARA

SITUAȚ

A CONFORM CÂRTII FUNCIARE

NIL

C.F.

NR. TOI’O.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAFAȚA MP

295951

24451/2/1/1/1/1

Teren

4556

DEZLIPIRE NR. I OPO 24451/2/1/1/1/1

NR.

C.F.

NR. T'OPO.

DESCRIERE

IMOBIL

SWRAFA | A MP

24451/2/lZl/I/i/l

Teren

2241

24451/2/1/1/1/1/2

Teren

2315


SI

PROPRIETARI


MUNICIPIUL CLI IJ-NAPOC/X


PROPRII'I AR!


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


MUNICIPIU! CLUJ-NAPOCA24451/2/1;1/1/1/2


TJAȚIA PROPUSA FINALA


Teren situat in intravilanul Mun. Cluj Napoca, Jud. Cluj.4......


_ S.

CERTIFICAT DE autorizare


MUNICIPIU! CLUJ-NAPOCA

DOMENIUL PUBLIC


STARCAD S.R L.

--/-USA 1U 5
PENTRU CORPUL DE PROPRIETATE SITUAT IN JUDEȚUL CLUJ,

MUN, CLUJ-NAPOCA

■! <* ■ t< tei
<-¥ ••♦-—••

$ fc .

■?:'«TiFK*AT= -

--—--

AmTCWîaRE


SC. 1:1000

INTRAVILAN


Nr Cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului (mp).

Adresa Imobilului:

2315

Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-Napoca


Cod.

.......constr.


Destinația


'Suprafață construită

..................... la *ol Onp;......


Mențiunio o Xt ■.n cn


58/40(1

Zgr

/f

I «3

V“ s«'« w


Total


•gjpe^nt: S.C..S7^C^D.-S.R.l..z/ ftQți. ^Rectitudinea >i/«orespondenta


Suprafața măsurată a imobilului - 2315 mp Suprafața din acte a imobilului = 2315 mp


Inspector


V

G onjtrrp (exțșu tarei întocmirii documente

■ W-t-’. IUX Or$


liel cad;

Yrealiti

aiura îrstofnfMa


Fel


..


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Data


Stampila BCPI