Hotărârea nr. 643/2019

Hotărârea 643/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 91 mp., identificat cu nr. cadastral 334605, înscris în C.F. 334605 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Brâncuși nr. 119-119/A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 91 mp., identificat cu nr. cadastral 334605, înscris în CF nr. 334605 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada C-tin. Brâncuși nr. 119-119/A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 91 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, strada C-tin Brâncuși nr. 119-119/A, identificat cu nr. cadastral 334605, înscris în CF nr. 334605 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446724/1 din 3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 449421/45/455 din 4.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 91 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, strada C-tin. Brâncuși nr. 119-119/A, identificat cu nr. cadastral 334605, înscris în CF nr. 334605 Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 562 alin. (2), ale art. 889 alin. (1) , (2) și ale art. 863 lit. e din Codul civil, ale art. 286 alin (1), alin. (4), ale art. 287 lit. b și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. C-tin. Brâncuși nr. 119-119/A;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 91 mp., identificat cu nr. cadastral 334605, înscris în CF nr. 334605 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada C-tin. Brâncuși nr. 119-119/A.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, cu destinație drum, conform prevederilor RU.G, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 643 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)