Hotărârea nr. 642/2019

Hotărârea 642/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 236 m.p., identificat cu nr. cadastral 320969, înscris în C.F. 320969 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanciului nr. 76 G.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 236 mp., identificat cu nr. cadastral 320969, înscris în C.F. nr. 320969 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanciului nr. 76 G

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 236 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanciului nr. 76 G, identificat cu nr. cadastral 320969, înscris în C.E nr. 320969 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 446728/1 din 3.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 449479/45/455 din 4.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 236 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanciului nr. 76 G, identificat cu nr. cadastral 320969, înscris în C.F. nr. 320969 Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 562 alin. (2), ale art. 889 alin. (1) , (2) și ale art. 863 lit. e din Codul civil, precum și ale art. 286 alin (1), (4), ale art. 287 lit. b și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 236 mp., identificat cu nr. cadastral 320969, înscris în CF nr. 320969 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanciului nr. 76 G.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, cu destinație drum, conform prevederilor RU.G, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 642 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)