Hotărârea nr. 641/2019

Hotărârea 641/2019 - Însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 449732/1/4.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 449772/45/30/4.09.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 87 alin. 5, 108 și 354 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 670, 676 alin. 1 și 680 alin 2 Cod civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a cotelor-părți de proprietate asupra imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, identificat prin nr. cadastral 255066, înscris în CF nr. 255066 Cluj-Napoca, teren împrejmuit, cu construcția CI, înscrisă în CF nr. 255066-C1; construcția C2, înscrisă în CF nr. 255066-C2; construcția C3, înscrisă în CF nr. 255066-C3, cu drept de proprietate asupra terenului în favoarea Statului român, cu drept de administrare operativă directă a Sfatului popular al orașului Cluj, în cotă de 1318/1568 parte, Pintican Ada Sanda Lucia, cu drept de moștenire, în cotă de 93/12544 parte, 155/12544 parte, 128/12544 parte și 22/12544 parte, Tolgyesi Anca, în cotă de 189/12544 parte, Tolgyesi Anca și soțul Tolgyesi Ervin, în cotă de 63/12544 parte, Tolgyesi Anca, în cotă de 128/12544 parte și 22/12544 parte, Mac Oris Cristian, în cotă de 75/3136 parte, IIosu Maria, în cotă de 75/3136 parte, Ciuca Gheorghe și soția Ciuca Daniela, în cotă de 2250/47040 parte, având înscris ca sarcini întabulare drept de concesiune, în cotă de 60/3136 parte, în favoarea lui Mac Oris Cristian, rezultate în urma diminuării suprafeței de la 3136 mp. la 3020 mp., astfel:

- teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, identificat prin nr. cadastral 255066, înscris în CF nr. 255066 Cluj-Napoca, teren împrejmuit în suprafață de 3020 mp., cu construcția CI, înscrisă în CF nr. 255066-C1; construcția C2, înscrisă în CF nr. 255066-C2; construcția C3, înscrisă în CF nr. 255066-C3, cu drept de proprietate asupra terenului în favoarea Statului român, drept de administrare operativă directă a Sfatului popular al orașului Cluj, în cotă de 2539/3020 parte, Pintican Ada Sanda Lucia, în cotă de 22/3020 parte, 37/3020 parte, 31/3020 parte și 5/3020 parte, Tolgyesi Anca, în cotă de 46/3020 parte, Tolgyesi Anca și soțul Tolgyesi Ervin, în cotă de 15/3020 parte, Tolgyesi Anca, în cotă de 31/3020 parte și 5/3020 parte, Mac Oris Cristian, în cotă de 72/3020 parte, Hosu Maria, în cotă de 72/3020 parte, Ciuca Gheorghe și soția Ciuca Daniela, în cotă de 145/3020 parte, având înscris ca sarcini: întabulare drept de concesiune, în cotă de 60/3020 parte, în favoarea lui Mac Oris Cristian.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea și partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, în suprafață de 3020 mp., identificat prin nr. cadastral 255066, înscris în CF nr. 255066 Cluj-Napoca, teren împrejmuit, cu construcția CI, înscrisă în CF nr. 255066-C1; construcția C2, înscrisă în CF nr. 255066-C2; construcția C3, înscrisă în CF nr. 255066-C3, cu drept de proprietate asupra terenului în favoarea Statului român, cu drept dc administrare operativă directă a Sfatului popular al orașului Cluj, în cotă de 2539/3020 parte, Pintican Ada Sanda Lucia, în cotă de 22/3020 parte, 37/3020 parte, 31/3020 parte și 5/3020 parte, Tolgyesi Anca, în cotă de 46/3020 parte, Tolgyesi Anca și soțul Tolgyesi Ervin, în cotă de 15/3020 parte, Tolgyesi Anca, în cotă de 31/3020 parte și 5/3020 parte, Marc Oris Cristian, în cotă de 72/3020 parte, Hosu Maria, în cotă de 72/3020 parte, Ciuca Gheorghe și soția Ciuca Daniela, în cotă de 145/3020 parte, având înscris ca sarcini întabularc drept de concesiune, în cotă de 60/3020 parte, în favoarea lui Mac Oris Cristian, astfel:

 • - lotul 1, teren în suprafață de 192 mp., teren neîmprejmuit, cu construcția CI, cu drept dc proprietate asupra terenului în favoarea lui Pintican Ada Sanda Lucia, în cotă de 22/192 parte, aferent ap. 1, Pintican Ada Sanda Lucia, în cotă de 37/192 parte, aferent ap. 1, Pintican Ada Sanda Lucia, în cotă de 31/192 parte, aferent ap. 3, Pintican Ada Sanda Lucia, în cotă de 5/192 parte, aferent ap. 4, Tolgyesi Anca, în cotă de 46/192 parte, aferent ap. 2, Tolgyesi Anca și Tolgyesi Ervin, în cotă de 15/192 parte, aferent ap. 2, Tolgyesi Anca, în cotă dc 31/192 parte, aferent ap. 3, Tolgyesi Anca, în cotă de 5/192 parte, aferent ap. 4;

 • - lotul 2, teren în suprafață de 349 mp., teren neîmprejmuit, cu construcțiile CI și C2, cu drept de proprietate asupra terenului în favoarea lui Mac Oris Cristian, în cotă de 72/349 parte, Hosu Maria, în cotă de 72/349 parte, Ciuca Gheorghe și Ciuca Daniela, în cotă de 145/349 parte, Municipiul Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă dc 60/349 parte, cu drept de concesiune, în cotă de 60/349 parte, în favoarea lui Mac Oris Cristian;

 • - lotul 3, teren în suprafață de 279 mp., împrejmuit cu gard de plasă pe limita vestică și cu gard de metal pe limita sudică, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă dc 1/1 parte;

 • - lotul 4, teren în suprafață dc 984 mp., împrejmuit cu gard de plasă și gard de sârmă ghimpată pe limita vestică, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/1 parte;

 • - lotul 5, teren în suprafață de 1061 mp., împrejmuit cu gard de plasă pe limita estică, cu gard dc beton pe limita nordică și gard de sârmă ghimpată pe limita vestică, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/1 parte;

 • - lotul 6, teren în suprafață de 67 mp. „cale dc acces auto”, împrejmuit cu gard de metal pe limita sudică, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/1 parte;

 • - lotul 7, teren în suprafață de 88 mp. „cale de acces pietonală”, împrejmuit cu gard de plasă pe limita estică și gard dc metal pe limita sudică, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă dc 1/1 parte.

Art. 3. Se însușește Documentația cadastrală de recalculare a cotelor-părți de teren, dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, întocmită de P.F.A. Balea Aurel, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 641 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 641/2019

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: Intravilan, mun. Cluj-Napoca, str Rahovei, nr. 42, jud. Cluj

 • 2.  Tipul lucrării: Dezlipire

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: - Operațiuni in faza de documentare a lucrării:

In faza de documentare s-a efectuat următoarele operațiuni:

 • •  studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant si stabilirea actelor necesare pentru întocmirea documentației cadastrale,

 • •  consultarea arhivei OCPI/BCPI Cluj in scopul verificării situației imobilului si a vecinătăților acestuia

 • •  stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

- Localizarea si identificarea terenului:

Imobilul este situat in intravilan mun. Cluj-Napoca, str Rahovei, nr.42, jud. Cluj, avand următorii vecini: la nord nr. cad. 305142, nr. cad. 305143, la sud str Rahovei, la est nr. cad. 335091, nr. cad. 335092, la vest nr. cad. 309886, nr. cad. 9232/1, proprietate privata nr 44.

- Descrierea generala a imobilului:

Imobilul cu nr.cad. 255066 inscris in c.f.nr.255066 Cluj-Napoca este constituit din teren cu suprafața de 3020mp cu categoria de folosința curți construcții. Pe teren exista 3 construcții. Terenul este imprejmuit cu gard de plasa pe limita estica si parțial vestica, cu gard de metal pe limita sudica, cu gard de beton pe limita nordica si parțial cu gard de sarma ghimpata pe limita vestica.

In urma documentației de dezlipire vor rezulta 7 loturi: lot 1 in suprafața de 192mp, lot 2 in suprafața de 349mp, lot 3 in suprafața de 279mp, lot 4 in suprafața de 984mp, lot 5 in suprafața de 1061 mp, lot 6 in suprafața de 67mp, lot 7 in suprafața de 88mp.

Nota: Se propune parcelarea terenului in suprafața de 3020mp inscris in CF nr. 255066, nr. cad. 255066, situat in mun Cluj-Napoca, str Rahovei, nr. 42, in 7 loturi, conform adresei nr. 571619/453 din 10.12.2018 emise de către Primăria Mun. Cluj-Napoca, Serviciul Evidenta Patrimoniu si Cadastru.

Atașat documentației se regăsește acordul notarial al tuturor coproprietarilor imobilului privind dezlipirea terenului in 7 loturi si cotele de teren recalculate in urma actualizării suprafeței terenului, aferente fiecărui proprietar.

In baza acestei documentații de dezlipire se va emite o Hotarare a Consiliului Local Cluj-Napoca.

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • •  aparatura: ROVER GPS Zenith25 Pro dubla frecventa+GLONASS cu posibilități de lucru in timp real, constând din:reccptor Rover modem GSM/GPRS integrat, Controler Getac PS336 cu sistem de operare Microsoft Windows Mobile cu sistemul Stereo 70 implementat, iar prelucrarea s-a executat informatic folosind soft licențiate, CADian, TopoLT

Seria licențelor: CADian licența nr. IC4-1234-12345678

TopoLT licența nr. 61DAF986-0BA5-4 A5D-8CCB-A0CCFE9A0883

 • •  metode: punctele au fost determinate prin metode GPS

  punctele s-au determinat in mod cinematic prin RTK-cinematic in timp real prin utilizarea in timp real de corecții diferențiate provenind de la statia de referința integrata in RGN-GNSS, Cluj-Napoca si de serviciul specializat ROMPOS


măsurătorile s-au efectuat in prezenta proprietarului cu ROVER GPS GPS Zcnith25 Pro cu dubla frecventa                                            zS^*****£x

s-a determinat din coordonate suprafața analitica a parcelei •                  _______

s-au calculat punctele radiate, coordonatele STEREO’70, iar cotele in sitemul Marea Neagra încadrarea in sistemul de coordonate al proiecției STEREO’70 s-a realizat cu ajutorul GPS Zenith25 Pro cu dubla frecventa.

Măsurătorile efectuate, calculul suprafețelor, inventarul de coordonate se regăsesc in cuprinsul prezentei documentații. Redactarea planului s-a făcut la scara 1:500.

Data întocmirii

07.2019Ni. 0015


1)

E/? AUREL /' z

INVENTAR DE COORDONATE

PUNCTE GPS

NUME PUNCT

COORDONATE STEREO’70

X(m)

Y(m)

68

587241.175

390891.865

67

587245.295

390886.311

66

587251.039

390883.391

69

587241.137

390885.838

63

587249.815

390881.523

52

587256.721

390878.142

51

587260.910

390875.617

43

587275.651

390868.455

35

587284.178

390864.286

34

587285.938

390863.655

30

587316.965

390849.708

28

587337.790

390840.180

26

587357.682

390856.460

24

587364.498

390862.040

23

587360.992

390863.377

22

587351.107

390866.900

21

587339.411

390870.674

20

587331.946

390873.145

19

587320.035

390876.800

18

587311.863

390879.100

17

587294.497

390885.125

16

587281.347

390891.490

15

587277.743

390892.996

14

587272.124

390895.564

12

587256.004

390904.508

11

587245.317

390909.894

10

587237.382

390887.720

9

587238.560

390891.925

8

587238.784

390892.925

7

587239.718

390896.820

6

587240.521

390899.969

5

587241.143

390902.722

4

587242.276

390907.134

1

587243.003

390911.076

70

587351.840

390851.678

71

587337.221

390840.484

72

587336.195

390840.944

73

587329.088

390844.136

74

587328.592

390844.366

75

587328.518

390844.401             /

76

587328.063

390844.611           //

77

587320.640

390848.030           

78

587308.800

390853.740           (j

79

587304.140

390855.870           \J"

80

587296.300

390859.400          \

81

587295.310

390859.840

*ROCJ-F*.0015 J DALEA aurel

82

587246.905

390903.261

83

587257.029

390898.131

84

587255.542

390895.320

85

587256.704

390894.714

86

587278.911

390877.853

87

587279.892

390879.671

89

587278.184

390882.002

90

587273.859

390884.302

91

587273.238

390883.134

92

587266.630

390886.573

93

587261.482

390877.095

94

587274.807

390870.064

95

587292.272

390883.905

96

587289.581

390878.806

98

587287.482

390877.502

99

587282.685

390879.975

100

587280.947

390876.755

101

587282.260

390884.145

102

587278.849

390885.950

103

587275.438

390887.756

104

587277.390

390891.452

105

587243.307

390910.921

106

587289.514

390887.537

107

587296.259

390884.514

108

587309.257

390853.514

109

587323.081

390875.865

110

587274.987

390869.483

111

587279.089

390877.268

112

587281.121

390876.172

113

587282.863

390879.399

114

587287.670

390876.921

115

587288.626

390878.808

116

587289.764

390878.231

117

587292.856

390884.091

118

587277.199

390892.008

119

587275.054

390887.949

120

587273.041

390883.721

121

587266.454

390887.149

122

587260.896

390876.918

123

587260.324

390875.970

125

587260.906

390876.913

126

587260.333

390875.965

127

587322.537

390874.986

128

587319.753

390875.841

129

587311.563

390878.145

130

587295.931

390883.569

131

587294.114

390884.199

132

587289.079

390886.637          /f*

133

587280.936

390890.578         /»

134

587277.342

390892.080

la gțT i

135

587277.148

390892.169              ~

_________________________________\ y-

136

587271.673

390894.671         \^L

137

587266.872

390897.334138

587265.703

390895.124

139

587242.814

390910.050

141

587244.864

390909.002

142

587255.536

390903.624

143

587254.367

390901.414

144

587243.733

390906.773

145

587242.341

390907.484

146

587246.785

390903.624

147

587257.396

390898.248

148

587255.908

390895.434

149

587257.064

390894.831

150

587251.159

390883.027

151

587244.939

390886.189

152

587246.310

390889.102

153

587240.810

390891.741

154

587242.339

390907.473

155

587246.780

390903.615

T-


CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Nr. Pct.

Coordonate Stereo'70

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y (mj

24

587364.498

390862.040

8.809

! 26

587357.682

390856.460

7.550

1      70

587351.840

390851.678

18.155

28

587337.790

390840.180

0.645

71

587337.221

390840.484

1.124

72

587336.195

390840.944

7.791

73

587329.088

390844.136

0.547

74

587328.592

390844.366

0.082

75

587328.518

390844.401

0.501

76

587328.063

390844.611

8.173

77

587320.640

390848.030

4.040

30

587316.965

390849.708

8.596

108

587309.257

390853.514

0.510

78

587308.800

390853.740

5.124

79

587304.140

390855.870

8.598

80

587296.300

390859.400

1.083

81

587295.310

390859.840

10.119

34

587285.938

390863.655

1.870

35

587284.178

390864.286

9.492

43

587275.651

390868.455

16.389

51

587260.910

390875.617

0.674

126

587260.333

390875.965

4.217

52

587256.721

390878.142

7.689

63

587249.815

390881.523

9.692

69

587241.137

390885.838

4.200

10

587237.382

390887.720

4.367

9

587238.560

390891.925

1.025

8

587238.784

390892.925

4.005

7

587239.718

390896.820

3.250

6

587240.521

390899.969

2.822

5

587241.143

390902.722

4.555

4

587242.276

390907.134

0.356

145

587242.341

390907.484

2.609

139

587242.814

390910.050

1.043

1

587243.003

390911.076

0.341

105

587243.307

390910.921

2.257

11

587245.317

390909.894

11.967

12

587256.004

390904.508

18.435

14

587272.124

390895.564

6.178

15

587277.743

390892.996

3.906

16

587281.347

390891.490

9.073

106

587289.514

390887.537

5.536

17

587294.497

390885.125

1.865

107

587296.259

390884.514

16.517

18

587311.863

390879.100

8.489

19

587320.035

390876.800

3.186

109

587323.081

390875.865

9.273

20

587331.946

390873.145

7.863

21

587339.411

390870.674

12.290

22

587351.107

390866.900

10.494

23

587360.992

390863.377

3.752

S(masurata)-3020mp

P-301.125m


Lot 3

Nr. Pct.

Coordonate Stereo'70

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y (m)

154

587242.340

390907.470

0.299

4

587242.276

390907.134

4.555

5

587241.143

390902.722

2.822

6

587240.521

390899.969

3.250

7

587239.718

390896.820

4.005

8

587238.784

390892.925

1.025

9

587238.560

390891.925

4.367

10

587237.382

390887.720

4.200

69

587241.137

390885.838

9.692

63

587249.815

390881.523

7.689

52

587256.721

390878.142

19.211

138

587265.703

390895.124

12.964

143

587254.367

390901.414

11.908

144

587243.733

390906.773

1.563

145

587242.341

390907.484

5.886

146

587246.785

390903.624

11.895

147

587257.396

390898.248

3.183

148

587255.908

390895.434

1.304

149

587257.064

390894.831

13.199

150

587251.159

390883.027

6.978

151

587244.939

390886.189

3.220

152

587246.310

390889.102

6.100

153

587240.810

390891.741

13.123

155

587246.780

390903.610

5.244

S (masurata)=279mp

P-158.534m


Lot 1

Nr. Pct.

Coordonate Stereo’70

Lungimi laturi D(i,i+1)

X (n)

Y («J

146

587246.785

390903.624

11.895

147

587257.396

390898.248

3.183

148

587255.908

390895.434

1.304

149

587257.064

390894.831

13.199

150

587251.159

390883.027

6.978

151

587244.939

390886.189

3.220

152

587246.310

390889.102

6.100

153

587240.810

390891.741

13.301

S(masurata)=192mp

P=59.179m


Lot 2

Nr. Pct.

Coordonate Stereo’70

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y (m)

110

587274.987

390869.483

8.800

111

587279.089

390877.268

2.309

112

587281.121

390876.172

3.667

113

587282.863

390879.399

5.408

114

587287.670

390876.921

2.115

115

587288.626

390878.808

1.276

116

587289.764

390878.231

6.626

117

587292.856

390884.091

17.545

118

587277.199

390892.008

4.591

119

587275.054

390887.949

4.683

120

587273.041

390883.721

7.426

121

587266.454

390887.149

11.643

122

587260.896

390876.918

15.932

S(masurata)-349mp

P-92.020m


Lot 4

Nr. Pct.

Coordonate Stereo'70

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y (m)

123

587260.320

390875.970

1.076

122

587260.819

390876.964

11.640

121

587266.454

390887.149

7.426

120

587273.041

390883.721

4.683

119

587275.054

390887.949

4.591

118

587277.199

390892.008

17.545

117

587292.856

390884.091

6.626

116

587289.764

390878.231

1.276

115

587288.626

390878.808

2.115

i    114

587287.670

390876.921

5.408

113

587282.863

390879.399

3.667

112

587281.121

390876.172

2.309

111

587279.089

390877.268

8.800

110

587274.987

390869.483

15.933

125

587260.812

390876.758

0.926

126

587260.333

390875.965

0.674

51

587260.910

390875.617

16.389

43

587275.651

390868.455

9.492

35

587284.178

390864.286

1.870

34

587285.938

390863.655

10.119

81

587295.310

390859.840

1.083

80

587296.300

390859.400

8.598

79

587304.140

390855.870

5.124

78

587308.800

390853.740

0.510

108

587309.257

390853.514

25.247

127

587322.537

390874.986

2.912

128

587319.753

390875.841

8.508

i 129

587311.563

390878.145

16.546

i 130

587295.931

390883.569

1.923

131

587294.114

390884.199

5.594

132

587289.079

390886.637

9.047

133

587280.936

390890.578

3.895

134

587277.342

390892.080

0.213

135

587277.148

390892.169

6.020

136

587271.673

390894.671

5.490

137

587266.872

390897.334

2.500

138

587265.703

390895.124

19.211

52

587256.721

390878.142

4.150

S(masurata)-984mp

P-259.395m


// c (I

*■ seriaRG^Vr’f0015 J

*/

-----'■ G4Tgr.<?P*>-'''--------CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Lot 5

Nr. Pct.

Coordonate Stereo'70

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

X Im]

108

587309.257

390853.514

8.596

30

587316.965

390849.708

4.040

77

587320.640

390848.030

8.173

76

587328.063

390844.611

0.501

75

587328.518

390844.401

0.082

74

587328.592

390844.366

0.547

73

587329.088

390844.136

7.791

72

587336.195

390840.944

1.124

71

587337.221

390840.484

0.645

28

587337.790

390840.180

18.155

70

587351.840

390851.678

7.550

26

587357.682

390856.460

8.809

24

587364.498

390862.040

3.752

23

587360.992

390863.377

10.494

22

587351.107

390866.900

12.290

21

587339.411

390870.674

7.863

20

587331.946

390873.145

9.273

109

587323.081

390875.865

26.281

S(masurata)-1061mp

P-135.965»

Lot 6

Nr. Pct.

Coordonate Stereo’70

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X (m)

Y (»]

139

587242.814

390910.050

2.302

141

587244.864

390909.002

11.951

142

587255.536

390903.624

12.964

137

587266.872

390897.334

2.500

138

587265.703

390895.124

12.964

143

587254.367

390901.414

11.908

144

587243.733

390906.773

1.563

145

587242.341

390907.484

2.609

S(masurata)"67mp  P-58.762m

Lot 7

Nr. Pct.

Coordonate Stereo*70

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [mj

Y [mj

109

587323.081

390875.865

3.186

19

587320.035

390876.800

8.489

18

587311.863

390879.100

16.517

107

587296.259

390884.514

1.865

17

587294.497

390885.125

5.536

106

587289.514

390887.537

9.073

16

587281.347

390891.490

3.906

15

587277.743

390892.996

6.178

14

587272.124

390895.564

18.435

12

587256.004

390904.508

11.967

11

587245.317

390909.894

2.257

105

587243.307

390910.921

0.341

1

587243.003

390911.076

1.043

139

587242.814

390910.050

2.302

141

587244.864

390909.002

11.951

142

587255.536

390903.624

12.964

137

587266.872

390897.334

5.490

136

587271.673

390894.671

6.020

135

587277.148

390892.169

0.213

134

587277.342

390892.080

3.895

133

587280.936

390890.578

9.047

132

587289.079

390886.637

5.594

131

S87294.114

390884.199

1.923

130

587295.931

390883.569

16.546

129

587311.563

390878.145

8.508

128

587319.753

390875.841

2.912

127

587322.537

390874.986

1.034

S(masurata)-88mp P

-177.194m


CERTIFICAT

Sena^cffi0015/.1 L P.eL^:eo PĂEuV^/

C4TFr/*.*V


ANCEI

U-l MIA UlItlMlt » » « » o AM r a «* »i


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 255066 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3541

Nr. topografic:10203/l/l


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Rahovei, Nr. 42, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

255066

3.020

Teren împrejmuit; Construcția CI înscrisa in CF 255066-C1; Construcția C2 inscrisa in CF 255066-C2; Construcția C3 înscrisa in CF 255066-C3; împrejmuit cu gard de plasa pe limita estica si parțial vestica, cu gard de metal pe limita sudica, cu gard de beton pe limita nordica si parțial cu qard de sarma ghimpata pe limita vestica


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

311 / 25/04/1964

Contract De Donație nr. 0, din 23/04/1964;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonatie, dobândit prin Convenție, cota actuala 1318/1568

Al

 • 1) STATULUI ROMAN DREPT DE ADMINISTRARE OPERATIVA DIRECTA

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3541)

140413 / 18/11/2008

Certificat Moștenitor nr. 55, din 22/10/2007 emis de BNP POPA ANCA;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEmostenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 93/12544

Al

2) PINTICAN ADA SANDA LUCIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3541) teren aferent cotei de 3/8 parte din ap. 1

52235 / 17/05/2012

Act Notarial nr. 33/2012, din 07/05/2012 emis de BNP POPA ANCA GABRIELA;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEmostenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 155/12544

Al

1) PINTICAN ADA SANDA LUCIA

OBSERVAȚII: teren aferent cotei de 5/8 parte din ap.l

64032 / 23/05/2013

Act Notarial nr. 502, din 22/05/2013 emis de POPA ANCA GABRIELA (act administrativ nr. 47597/12-04-2013 emis de OCPI CLUI; act notarial nr. 17/06-06-2013 emis de POPA ANCA GABRIELA;);

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dezmembrare și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 128/12544

Al / B.16

1) PINTICAN ADA SANDA LUCIA, 1/2 parte, bun propriu

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de teren aferent ap.3

Bll

Intabulare. drept de PROPRIETATEmoștenire, dezmembrare și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/12544

Al / B.17

1) PINTICAN ADA SANDA LUCIA, 1/2 parte, bun propriu

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de teren aferent ap.4

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dezmembrare și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 189/12544

Al

1) TOLGYESI ANCA, bun propriu

OBSERVAȚII: teren aferent cotei de 3/4 parte din ap.2

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEpartaj, dobândit prin Convenție, cota

Al

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.

Pagina 1 din 4

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B13

actuala 63/12544

Al

 • 1) TOLGYESI ANCA, și soțul

 • 2) TOLGYESI ERVIN, bun comun

OBSERVAȚII: teren aferent cotei de 1/4 parte din ap.2

115311 / 19/09/2013

Hotarare Judecătoreasca nr. 2418/2012, din 03/02/2012 emis de JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA (hotarare judecătoreasca 0^ 378/2012/17-04-2012 emis de TRIBUNALUL CLUJ;);

B14

Se notează sentința civilă nr. 2418/03.02.2012 Judecătoria Cluj din dosar nr. 26618/211/2010 și decizia civilă nr. 378/2012 din data de 17.04.2012, dosar nr. 26618/211/2010 Tribunalul Cluj, prin care obligă pârâta Comisia Locală de fond funciar Cluj-Napoca să procedeze la întocmirea documentației și punerea în posesie a reclamantei Barbat Veturia cu un teren echivalent valoric celui în suprafața de 1061 mp, situat în Cluj-Napoca, str. Donath nr. 102, teren identificat ca parte din imobilul de sub Al

Al

187463 / 11/11/2015

Act Notarial nr. CERTIFICAT DE MOȘTENITOR NR.72, din 10/11/2015 emis de POPA ANCA GABRIELA;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 128/12544

Al

1) TOLGYESI ANCA, bun propriu

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de 64/3136 af ap 3

187464 / 11/11/2015

Act Notarial nr. CERTIFICAT DE MOȘTENITOR NR.72, din 10/11/2015 emis de POPA ANCA GABRIELA;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 22/12544

Al

1) TOLGYESI ANCA, bun propriu

OBSERVAȚII: 1/2 din cota de 11/3136 af ap 4

1421

373 / 21/08/2017

Act h

CÂRL

otarial nr. CONTRACT DE PARTAJ VOLUNTAR SUCCESORAL AUf. NR. 2039, din 17/08/2017 emis de ĂNARU Dan Mircea;

B23

Intabulare, drept de PROPRIETATEpartaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 75/3136

Al

1) MAC ORIS CRISTIAN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota 1/2 parte din cota 75/1568 parte

B24

Intabulare, drept de PROPRIETATEpartaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 75/3136

Al

1) HOSU MARIA, bun propriu

OBSERVAȚII: cota 1/2 parte din cota 75/1568 parte

1871

540 / 27/10/2017

Act Notarial nr. 11952, din 26/10/2017 emis de Chis MIHAELA-LILIANA;

B27

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare și partaj, dobândit prin Convenție, cota actuala 2250/47040

Al

 • 1) CIUCA GHEORGHE, și soția

 • 2) CIUCA DANIELA, bun comun

OBSERVAȚII: cota de 2250/47040 parte aferentă apartamentului nr. 1

C. Partea III. SARCINI

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 4înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

891 / 19/01/2004

Certificat De Donație nr. 48, din 16/01/2004 emis de BNP CARLANARU DAN;

C2

Intabulare, drept de CONCESIUNE, dobândit prin Convenție, cota actuala 60/3136

Al

1) MAC ORIS CRISTIAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 3541) pe timp de 99 ani

________Carte Funciară Nr. 255066 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

255066

3.020

împrejmuit cu gard de plasa pe limita estica si parțial vestica, cu gard de metal pe limita sudica, cu gard de beton pe limita nordica si parțial cu gard de sarma ghimpata pe limita vestica

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3.020

-

-

10203/1/1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

1

2

8.809

4

5

0.645

7

8

0.547

10

11

8.173

13

14

5.124

16

17

10.119

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

7.55

5

6

1.124

8

9

0.082

11

12

4.04

14

15

8.598

17

18

1.87

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

18.155

6

7

7.791

9

10

0.501

12

13

9.106

15

16

1.083

18

19

9.492


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 4


Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

19

20

16.389

22

23

9.692

25

26

1.025

28

29

2.822

31

32

0.341

34

35

18.435

37

38

9.074

40

41

16.516

43

44

7.863

46

1

3.752


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

20

21

4.891

23

24

4.2

26

27

4.005

29

30

4.555

32

33

2.257

35

36

6.178

38

39

5.535

41

42

8.489

441    45

12.29


Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

21

22

7.689

24

25

4.367

27

28

3.25

30

31

4.009

33

34

11.967

36

37

3.906

39

40

1.865

42

43

12.459

45

46

10.494


** Lungim le segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. ♦** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 300 RON, -Chitanța interna nr.19509/05-06-2019 in suma de 300, pentru serviciul d • publicitate imobiliară cu codul nr. 263.


Data soluționării, 07-06-2019

Data eliberării,

//


Asistent Registrator,

FLAVIA GEORGIANA TUDOR

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa șl semnătura)


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.A.


TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

ia existenta in Cartea Funciara nr.255066Nr.CF

Nr. crt.

Nr. topo

Nr. cad

Suprafața (mp)

Categoria de folosință (Descrierea imobilului)

Nr. crt

Proprietar

3020

Bl

STATUL ROMAN DREPT DE ADMINISTRARE OPERATIVA DIRECTA

SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ In cota de 1318/1568

Curți,construcții in suprafața dc 3020mp

B4

PINTICAN ADA SANDA LUCIA In cota de 93/12544

CI-Parii indivize comune compuse din: antreu la demisol, casa scărilor, fațadele, acoperișul, ghena, holuri, scara de acces, branșamentele de apa, canal, gaz, electrice, trotuarele dc acces, corp funciar construit pe parcela cu nr topo 10203 din CF nr. 3541

C2-Parti comune: holul intre

B8

PINTICAN ADA

SANDA LUCIA In cota de 155/12544

BI0

PINTICAN ADA SANDA LUCIA In cota de 128/12544

Bll

PINTICAN ADA SANDA LUCIA In cota de 22/12544

255066

Al

255066

apartamente, centrala termica la demisol, casa scării, podul, accesul la pod, fundațiile, fațadele, invelitoarea, racorduri, branșamente, împrejmuirea

B12

TOLGYESI ANCA In cota de 189/12544

B13

TOLGYESI ANCA TOLGYESI ERVIN In cota dc 63/12544

C3- Casa din cărămidă, pe fundație din beton, acoperiș șarpanta, in velita cu țigla, la subsol garaj auto, pivinita. La parter: 1 camera de zi, bucătărie, loc de luat masa, hol, sas,

B16

TOLGYESI ANCA In cota de 128/12544

B17

TOLGYESI ANCA In cota de 22/12544

debara, baie, 3 terase, scării acces. La mansarda: 1 biblioteca, sera, terasa, hol, scara acces

B23

MAC ORIS CRISTIAN In cota de 75/3136

B24

HOSU MARIA In cota de 75/3136

B27

CIUCA GHEORGHE

CIUCA DANIELA

In cota de 2250/47040

C2

MAC ORIS CRISTIAN

In cota de 60/3136 In tabulare drept de

TOTAL:

3020

---—ee

Vk

-DALEA AUREL


SITUAȚIE PROPUSA

B. Situația cotelor de teren in urma diminuării suprafeței

Nr.CF

Nr. cit.

Nr. topo

Nr. cad

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință (Descrierea imobilului)

Nr. crt

Proprietar

3020

Bl

STATUL ROMAN DREPT DE ADMINISTRARE OPERATIVA DIRECTA

SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ In cota de 2539/3020

Curți,construcții in suprafața de 3020mp

B4

PINTICAN ADA SANDA LUCIA In cota de 22/3020

Cl-Parti indivize comune compuse din: antreu la demisol, casa scărilor, fațadele, acoperișul, ghena, holuri, scara de acces, branșamentele de apa, canal, gaz, electrice, trotuarele de acces, corp funciar construit

B8

PINTICAN ADA SANDA LUCIA In cota de 37/3020

B10

PINTICAN ADA SANDA LUCIA In cota de 31/3020

pe parcela cu nr topo 10203 din CF nr. 3541

C2-Parti comune: holul intre

Bll

PINTICAN ADA SANDA LUCIA In cota de 5/3020

255066

Al

255066

apartamente, centrala termica la demisol, casa scării, podul, accesul la pod, fundațiile, fațadele, invelitoarea, racorduri, branșamente, imprejmuirea

B12

TOLGYESI ANCA In cota de 46/3020

B13

TOLGYESI ANCA TOLGYESI ERVTN In cota de 15/3020

C3- Casa din cărămidă, pe fundație din beton, acoperiș șarpanta, in velita cu țigla, la subsol garaj auto, pivinita. La parter: 1 camera de zi, bucătărie, loc de luat masa, hol, sas,

B16

TOLGYESI ANCA In cota de 31/3020

B17

TOLGYESI ANCA In cota de 5/3020

debara, baie, 3 terase, scării acces. La mansarda: 1 biblioteca, sera, terasa, hol, scara acces

B23

MAC ORIS

CRISTIAN

In cota de 72/3020

B24

HOSU MARJA In cota de 72/3020

B27

CIUCA GHEORGHE CIUCA DANIELA In cota de 145/3020

C2

MAC ORIS CRISTIAN

In cota de 60/3020 Intabulare drept de concesiune

TOTAL:

3020

C. Situația viitoare in urma documentației de dezlipireNr. topo


Suprafața (mp)


Categoria de folosință (Descrierea imobilului) Intravilan, mun Cluj-Napoca, str Rahovci, nr. 42_________________

Teren neimprejmuit

CI-Parii indivize comune compuse din: antreu la demisol, casa scărilor, fațadele, acoperișul, ghena, holuri, scara de acces, branșamentele de apa, canal, gaz, electrice, trotuarele de acces, corp funciar construit pc parcela cu nr topo 10203 din CF nr. 3541

Teren neimprejmuit


CI-Parii comune: holul intre apartamente, centrala termica la demisol,

casa scării, podul, accesul la pod, fundațiile, fațadele, invelitoarea, racorduri, branșamente, împrejmuirea

C2- Casa din cărămidă, pe fundație din beton, acoperiș șarpanta, învelita

cu țigla, la subsol garaj auto, pivinita. La parter: 1 camera de zi, bucătărie, loc de luat masa, hol, sas, debara, baie, 3 terase, scării acces. La mansarda: 1 biblioteca, sera, terasa, hol, scara acces împrejmuit cu gard de plasa pe limita vestica,

iar cu gard de metal pe limita sudica

Împrejmuit cu gard de plasa si gard dc sarma ghimpata pc limita vestica

Proprietar


PINTICAN ADA SANDA LUCIA

In cota teren dc 22/192 aferent ap 1

PINTICAN ADA SANDA LUCIA

In cota teren de 37/192 aferent ap 1

PINTICAN ADA SANDA LUCIA

In cota teren de 31/192 aferent ap 3

PINTICAN ADA SANDA LUCIA

In cota teren de 5/192 aferent ap 4

TOLGYESI ANCA

In cota teren dc 46/192 aferent ap 2

TOLGYESI ANCA TOLGYESI ERVIN

In cota teren de 15/192 aferent ap 2

TOLGYESI ANCA

In cota teren de 31/192 aferent ap 3

TOLGYESI ANCA

In cota teren dc 5/192 aferent ap 4

MAC ORJS CRISTIAN

In cota teren de 72/349

HOSU MARIA

In cota teren de 72/349

CIUCA GHEORGHE

CIUCA DANIELA

In cota teren de 145/349 aferent ap 1

MUN CLUJ-NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA, in cota teren de 60/349

Drept de concesiune in favoarea lui MAC ORIS CRISTIAN in cota teren dc 60/349

MUN CLUJ-NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA ,in cota teren de 1/1

MUN CLUJ-NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-teren dc 1/1


1061

împrejmuit cu gard de plasa pe limita estica, cu gard de beton pe limita nordica iar cu gard dc sarma ghimpata pe limita vestica

MUN CLUJ-NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA, in cota teren de 1/1

67

împrejmuit cu gard de metal pe limita sudica

Cale de acces auto

MUN CLUJ-NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA, in cota teren dc 1/1

88

împrejmuit cu gard de plasa pe limita estica, iar cu gard dc metal pe limita sudica

Cale de acces pietonala

MUN CLUJ-NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA, in cota teren de 1/1

TOTAL:

3020

Nr.codostral

Suprafața mosurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

255066

3020

Intravilan, mun. Cluj-Napoco, str Rahovei, nr.42, jud.Cluj


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

255066

Cluj-NapocaNr.codostrol

Suprafoto masurata a imoMukii (mp)

Adresa imobilului

255066

3020

Intravilan, mun. Cluj-Nopcco. str Rabovci. nr.42. jud.Cluj


Nr. Cartea Funcioro

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

255066

Cluj-Nopoca
Nr.cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

192

Intravilan, mun. Cluj— Napoca, str Rahovei. nr.42, jud.Cluj


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj—Nopoca


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500


Nr.cadostrol

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

349

Intravilon, mun. Cluj-Napoca,t^tr Rohovei. nr.42, jud.Cluj


□    Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoric

§ (UAT)

*>

Cluj-Nopoca          587300

rj


587250
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcek

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

349

împrejmuit cu gard de plosa pe limita estica si parțial vestica, cu onrd dp rr.etcil     limita sudica cu nard de beton ne limita nnnCnr»

Totol

349

si parțial cu gard de sormo ghimpota pe limita vestica

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Cod

Destinația

Suprafața construita la so (mp)

Mențiuni

CL

169

Io

CI

Parti comune: holul intre apartamente, centrala terrpxca la demisol.

587200

K

*>

cosa scorii, podul, occesul la pod, fundațiile, fațade» invelitoorea, racorduri, branșamente, împrejmuirea       Mnpoolio

C2

CL

109

Cosa din cărămidă, pe fundație din beton, ocoperis sorponta, invcMc cu țigla. Io subsol garaj auto, pivinita. La parter. 1 camera de zi. bucătărie, loc de luot mosa, hol, sos, debara, baiej 3 terase, scora occes. La mansarda: 1 biblioteca, soro, terasa, hol) scora acces.

Total

278

x ' .pcutc Q«-^>SPProfo'a totala mosurata o imobilului=349mp Suprafața din act-349mp

Confirm ,'e^cutareqi.jlit^jk^tidfor la te&Q, corecftudirfeg întocmirii dafumentatiei xoțgiitrole

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de dote integrata si atribuirea numărului codastral

Semnătura si stampila

Dota:

Stampila BCPI


7^

31


’ CaTEGO1^* ''/


1 1

jazzjfi

■>

•»                                               HnWF*

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

SCARA 1:200

A IMOBILULUI

Nr.cadastrol

Suprofata masuroto a imobilului (mp)

Adresa imobilului

279

Intravilan, mun. Cluj-Napoca, str Rahovci, nr.42, jud.Cluj

Nr. Carteo Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-Napoca


fi. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

279

împrejmuit cu gard de plasa pe limita vestica, iar cu gard de metal pe limita sudica

Total

279
Suprafața totala masurata a imobilului=279mp Suprafața din act=»279mp

Executant Ing. Balea Aurel


Inspector


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrato si atribuirea numărului cadastralConfirm executarea masj^b corectitudinea întocmirii doiîumervtotrer c si corespondenta acesteid/cu /jj

Data: O7.2^9ALEA AUR£l,


Semnătură si stampilaSemnătură


Stampila BCPI


Data:PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500
Nr.codastrol

Suprafato masurato o imobilului (mp)

Adresa imobilului

984

Intravilon, mun. Cluj-Nopoca, str Rahovei, nr.42, jud.Cluj

Nr. Cortea Funciaro

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-Napoca

Suprafato totolo mosuroto a imobilului=-984mp Suprafața din oct=984mp

mg-


Confirm execut corectitudinea int si corespondenta! #ceScmrtȘturo si stampil \ baiea aurei - rv ^07.2019    ,Inspector


Confirm introducereo imobilului in bazo de dote integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si stompilo


Dote:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500

Nr.codastral

Suprofoto mosurota o imobilului (mp)

Adresa imobilului

1061

Intravilan, mun. Cluj-Nopoca, str Rohovei, nr.42, jud.Cluj


Nr. Cartea Funciara

1---------------------

Unitate Administrativ Teritorialo 0

SĂr)

3Z33T

Cluj-Nopoca
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprofota (mp)

Mențiuni

1

Cc

1061

împrejmuit cu gard de plasa pe limita estica, cu gard de beton pe limita nordica iar cu gard de sormo ghimpato pe limita vestica

Total

1061

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Cod

Destinația

Suprofoto construita Io soi (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala mosurato o imobilului-1061mp Suprafața din oct" 1061 mp

|

Executant

Ing. Balea Aurel . <777

Confirm executoreo mpffuratortWf corectitudinea întocmirii /^bcum,e4fitt si corespondenta acesteia cu'feqîiK li Sorta uo-cj r

Semnoturo șa stampila \* QALSA Al

Data: 07.20^

:1a t3&n. «rc cadastrale ite’a dirl|teren N.-. OOIS f 1

JREL

InsS^ft

Confirm introducereo imobilului i atribuirea numărului

Semnătură si s Dota: Stompilo BCPI

pZZ7"

i baza de dote integrata si cadastral                     i

tampiloNr .cadastral

Suprafața mcsurota a imobilului (mp)

Adresa imoWutui

67

Intravâion. mun. Cluj-Nopoca. str Rohovei. nr.42, jud.Cluj


Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Ctuj-Napoca


Nr.

parcele

Categoria dc folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

67

împrejmuit cu gard de metal pe limita sudica Cale dc acces auto

Total

67

8. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚIE

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața tota Supr

a masurata a imobilului-67mp ofata din act=67mpPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILuLui

SCARA 1:500

.MZZ31


Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

88

Intravilan, mun. Cluj-Napoco, str Rahovei, nr.42, jud.Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-Napoco

A DATE REFERITOARE LA TEREN

hr. parcele

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

88

împrejmuit cu gard de plasa pe limita estica, iar cu gard de metal pe limita sudica Cale de acces pietonala

Total

88

S       B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCgE

Cod

Destinația

^eenstruita la sol (mp)

----- Jaz2!

Mențiuni

|--

Total

Suprafața totala masurata a imobilului=88mp Suprafața din act=88mp

Executant

Ing. Balea Aurel


Inspector


Confirm executarea ma corectitudinea întocmirii si corespondenta acest

SfXJ Semnătură

T*teren, dastrale in teren


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si stampila

Data:


Stampila BCPI
DUPLICAT


DECLARAȚIE


1. CIUCA GHEORGHE, CNP              posesorul cârtii de identitate

seria                      emis de SPCJEP Alba, si soția CIUCA DANIELA, CNP

posesoarea cârtii de identitate seria                            emis de


SPCLEP Alba Iulia, ambii cetateni romani, cu domiciliul in Mun. Alba Iulia, s județul Alba;

2. PINTICAN ADA SANDA LUCIA, cetatean roman, CNP


domiciliata in Cluj-Napoca                                  județul Cluj, posesoarea

cârtii de identitate seria                         emisa de SPCLEP Cluj-Napoca;


3. HOSU MARIA, cetatean roman, CNP               , domiciliata in Cluj-

Napoca si                           județul Cluj, posesoarea cârtii de identitate seria CJ


emisa de SPCLEP Cluj-Napoca;


4. MAC ORIS-CRISTLAN, cetatean roman, CNP              domiciliat in

Cluj-Napoca                             județul Cluj, posesorul cârtii de identitate seria


emisa de SPCLEP Cluj-Napoca, asistat de curator HOSU
cetatean roman, CNP                  domiciliata in

județul Mureș, identificata cu cartea de emisa de SPCLEP Targu Mureș, coproprietara

ca bun propriu in cota de 339/12544-a parte, in nume propriu si in calitate de


mandatar al lui TOLGYESI ERVIN, CNP               posesorul cârtii de

identitate seria                           emisa de SPCLEP Targu Mureș, in baza


procurii autentificate sub nr.843/2019 de notar public Danci-Bazitois Pctru-Pavel, cu sediul in Targu Mureș, județul Mureș;

pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art.326 din Noul Cod Penal pentru falsul in declarații, declaram următoarele:

In calitate de coproprietari, asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Rahovei, numărul 42, județul Cluj, inscris in c.f. nr.255066 a localității Cluj-Napoca, Al cu nr.cadastral 255066:

 • - suntem de acord cu propunerea de dezlipire conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire intocmit de ing.Balea Aurel înregistrat sub seria RO-CJ-F nr.0015 la data de 06.2019;

 • - suntem de acord cu intabularea dreptului de proprietate conform Tabelului de mișcare a parcelelor intocmit de ing.Balea Aurel înregistrat sub seria RO-CJ-F nr.0015;

anexe care fac parte interanta din presenta declarație, cu care declaram ca suntem de acord.

Prezenta declarație servește Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj, BCPI Cluj-Napoca.

Subsemnatele parti semnatare, declaram ca înainte de semnarea prezentului act, am primit consilierea si îndrumările necesare, am citit personal si am inteles conținutul actului si efectele juridice ce decurg din acesta si certificam ca el corespunde in întregime voinței noastre fiind informați ca notarul public instrumentator este operator de date cu caracter personal, consimțind la prelucrarea, administrarea si arhivarea datelor noastre personale in scopul incheierii prezentului act.

Procesat, autentificat si arhivat la Biroul Individual Notarial Popa Anca Gabriela, azi data autentificării intr-un singur exemplar original.

DECLARANTI,

s.s. CIUCA GHEORGHE,


s.s CIUCA DANIELA, s.s PINTICAN ADA SANDA LUCIA, s.s HOSU MARLA s.s MAC ORIS-CRISTIAN

s.s. TOLGYESI ANCA

in nume propriu si in calitate de mandatar al lui TOLGYESI ERVIN

c.


c.


ROMANIA UNIUNEA NAȚIONALA A NOTARILOR PUBLICI BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL POPA ANCA GABRIELA LICENȚA DE FUNCȚIONARE NR.21/3238/08.01.2014

Sediul: Str.Memorandumului, nr.18, ap.5, Cluj-Napoca, 400114, Județul Cluj E-mail ancagpopa@yahoo.coni; Telefon: 0264-598.920; Fax: 0364 - 881.366

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1081

Anul 2019 Luna IULIE Zaua 05

In fata mea, ANCA GABRIELA POPA, notar public, la sediul Biroului Notarial din Cluj-Napoca, Str.Memorandumului nr.18 apt.5 județul Cluj, s-au prezentat in nume propriu:

 • 1. CIUCA GHEORGHE, CNP              cctatean roman, cu domiciliul in Mun.

Alba Iulia,                           județul Alba, identificat prin carte de identitate seria .

emis de SPCJEP Alba, in calitate de declarant;

 • 2. CIUCA DANIELA, CNP               cetatean roman, cu domiciliul in Mun.

Alba Iulia,                           județul Alba,idcntificata prin carte de identitate seria

emis de SPCLEP Alba Iulia, in calitate de declaranta;

 • 3. PINTICAN ADA SANDA LUCIA, CNP               cetatean roman,

domiciliata in Cluj-Napoca                                  județul Cluj, identificata prin carte

de identitate seria                          emisa de SPCLEP Cluj-Napoca, in calitate de

declaranta;

 • 4. HOSU MARIA, CNP               domiciliata in Cluj-Napoca

județul Cluj, posesoarea cârtii de identitate seria

SPCLEP Cluj-Napoca, in calitate de declaranta;

emisa de • 5. MAC ORIS-CRISTIAN, CNP               domiciliat in Cluj-Napoca strada

județul Cluj, posesorul cârtii de identitate seria

emisa de SPCLEP Cluj-Napoca, asistat de curator HOSU MARIA, CNP domiciliata in Cluj-Napoca strada                       județul Cluj, in baza Dispoziției de

încuviințare nr. 1707/04.06.2018 emisa de Primarul Municipiului Cluj Napoca, in calitate de declarant;

 • 6. TOLGYESI ANCA, cetatean roman, CNP               domiciliata in municipiul

Targu Mureș,                     județul Mureș, identificata cu cartea de identitate seria

emisa de SPCLEP Targu Mureș, coproprietara ca bun propriu in cota de 339/12544-a parte, in nume propriu si in calitate de mandatar al lui TOLGYESI ERVIN, CNP posesorul cârtii de identitate seria                          emisa de SPCLEP

Targu Mureș, in baza procurii autentificate sub nr.843/2019 de notar public Danci-Bazitois -Pavel, cu sediul in Targu Mureș, județul Mureș, in calitate de declarant;

upa ce au citit actul, au declarat ca i-au înțeles conținutul, ca cele cuprinse in act reprezintă lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris si au semnat unicul exemplar, precum _2_ anexe.

emeiul art. 12 , lit B din Legea notarilor publici si activitatii notariale Nr. 36/1995 republicata, cu modificările si completările ulterioare,

_               SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

^VCA       perceput onorariu 60 lei +11,4 lei TVA achitat cu b.f. pr /05.07.2019

S-a încasat 15 lei + 2,85 Iei tva cu b.f. nr. 11/05.07.201%reprezentând tarif verificare registre INFONOT


Prezentul duplicat s-a intocmit in 5 fi notar public, azi, data autentificării, si are a

LIC, GABRIELA


POPA ANCA GABRIELA, si originalul.TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

ta in Cartea Funciara nr.255066 Cluj-Napoca


Categoria de folosind (Descrierea imobilului)


255066 Al


255066


Curți,construcții in suprafața de 3020mp

CI-Parii indivize comune compuse din: antreu la demisol, casa scărilor, fațadele, acoperișul, ghena, holuri, scara de acces, branșamentele de apa, canal, gaz, electrice, trotuarele de acces, corp funciar construit pe parcela cu nr topo 10203 din CF nr. 3541

C2-Parti comune: holul intre apartamente, centrala termica la demisol, casa scării, podul, accesul la pod, fundațiile, fațadele, invclitoarea, racorduri, branșamente, împrejmuirea

C3- Casa din cărămidă, pe fundație din beton, acoperiș șarpanta, invelita cu țigla, la subsol garaj auto, pivinita. La parter: 1 camera de zi, bucătărie, loc de luat masa, hol, sas, debara, baie, 3 terase, scării acces. La mansarda: 1 biblioteca, sera, terasa, hol, scara acces


Nr. crt

Proprietar

Bl

STATUL ROMAN DREPT DE ADMINISTRARE OPERATIVA DIRECTA

SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ In cota de 1318/1568

B4

PINTICAN ADA SANDA LUCIA In cota de 93/12544

B8

PINTICAN ADA SANDA LUCIA

In cota de 155/12544

B10

PINTICAN ADA SANDA LUCIA In cota de 128/12544

Bll

PINTICAN ADA

SANDA LUCIA

In cota de 22/12544

B12

TOLGYESI ANCA In cota de 189/12544

B13


B16


B17


TOLGYESI ANCA TOLGYESI ERVIN In cota de 63/12544

TOLGYESI ANCA In cota de 128/12544

TOLGYESI ANCA In cota de 22/12544


B23

MACORIS CRISTIAN In cota de 75/3136

B24

HOSU MARIA In cota de 75/3136

B27

CIUCA GHEORGHE

CIUCA DANIELA

In cota de 2250/47040

C2


MACORIS CRISTIAN

In cota de 60/3136


TOTAL:


3020SITUAȚIE PROPUSA


B. Si Nr. CF ilor de teren in urma diminuării suprafețeiSuprafața (”P)


3020


255066 Al


255066


TOTAL:


3020


Categoria de folosință (Descrierea imobilului)


Curți,construcții in suprafața de 3020mp

Cl-Parti indivize comune compuse din: antreu la demisol, casa scărilor, fațadele, acoperișul, ghena, holuri, scara de acces, branșamentele de apa, canal, gaz, electrice, trotuarele de acces, corp funciar construit pe parcela cu nr topo 10203 din CF nr. 3541

C2-Parti comune: holul intre apartamente, centrala termica la demisol, casa scării, podul, accesul la pod, fundațiile, fațadele, invelitoarea, racorduri, branșamente, împrejmuirea

C3- Casa din cărămidă, pe fundație din beton, acoperiș șarpanta, învelita cu țigla, la subsol garaj auto, pivinita. La parter: 1 camera de zi, bucătărie, loc de luat masa, hol, sas, debara, baie, 3 terase, scării acces. La mansarda: 1 biblioteca, sera, terasa, hol, scara acces


Nr. crt

Proprietar

Bl

STATUL ROMAN

DREPT DE

ADMINISTRARE

OPERATIVA

DIRECTA

SFATULUI POPULAR AI.

ORAȘULUI CLUJ

In cota de 2539/3020

B4

PINTICAN ADA

SANDA LUCIA

In cota de 22/3020

B8

PINTICAN ADA

SANDA LUCIA

In cota de 37/3020

B10

PINTICAN ADA

SANDA LUCIA

In cota de 31/3020

BI1

PINTICAN ADA

SANDA LUCIA

In cota de 5/3020

B12

TOLGYESI ANCA

In cota dc 46/3020

B13


B16


B17


B23


TOLGYESI ANCA TOLGYESI ERVIN In cota dc 15/3020

TOLGYESI ANCA In cota de 31/3020


TOLGYESI ANCA

In cota de 5/3020


MACORIS

CRISTIAN

In cota de 72/3020


B24         HOSU MARIA

In cota de 72/3020

B27         CIUCA GHEORGHE

CIUCA DANIELA

In cota de 145/3020


C2


MACORIS

CRISTIAN

In cota de 60/3020 Inlabularc drept de concesiune

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A

SCARA 1:500ILULLa cu propunere de dezlipire


Nr.cadastrat

Suprafața masurata a imobilului (mp)

5 /r/S^resa imobilului

255066

3020

Intravilan, n

na£££j£luj—Napoca, str Rahovei, nr.42, jud.Cluj
Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

255066

Cluj—Napoca


1            l


Situația actuala (înainte de dezlipire)


Situația viitoare (după dezlipire)


Nr. Cod. .

255066


Suprafețe Cmp) 3020


Categoria ie folosințe


Descrierea imobilului


Cc


împrejmuit cu gard de plaeo pe limita estica sl parțial vestica, cu gard de metal pe limita sudica, cu gard de beton pe limita nordica sl parțial cu tard de sarma ghimpata pe limita Ifestico


Nn {Suprafața cadMarti indivize comune compuse din: antreu la demisol, casa scărilor, fațadele, acoperișul, ghena, holuri, scara de acces, branșamentele de apa, canal, gaz, electrice, trotuarele de acces, corp funciar construit pe parcela cu nr topo 10203 din CF nr. 3541

’arti comune: holul Intre apartamente, centrala termica la demisol, casa scării, podul, accesul a pod, fundațiile, fațadele, invelltoarea, •acorduri, branșamente, împrejmuirea

Casa din cărămidă, pe fundație din beton, acoperiș șarpanta, învelita cu țigla, la subsol garaj auto, pivlnito. La parter 1 camera de zi, bucătărie, loc de luat masa, hol, sos, debara, bale, 3 terase, scării acces. La mansarda: 1 biblioteca, sera, terasa, hol, scara acces.Categoria de folosința


Descrierea imobilului


Executant

Ing. Balea Aurel tarea măsurătorilor la teren, emirii documentației cadastrale cesteia cu realitatea din teren tura si stampila a: 06.2019


Teren nelmprejmult

Parti Indivize comune compuse din: antreu la demisol, casa scărilor, fațadele, acoperișul, ghena, holuri, scara de acces, branșamentele de apa, nai, gaz, electrice, trotuarele de acces, funciar construit pe parceic cu nr to             n CF nr. 3541

Teren nelmprejmult

Part! comune: holul In apartamente, centralo termica la demisol, casa scorii, podul, accesul la pod, fundațiile, fațadele, invelitoarea, racorduri, branșamente, împrejmuirea

Casa din cărămidă, pe fundație din beton, acoperiș șarpanta, învelita cu țigla, la subsol garaj auto, pivinrta. La parter 1 camera de zi, bucătărie, loc de luat masa, hol, sas, debara, baie, 3 terase, scării acces. La mansarda: 1 biblioteca, sera, terasa, hol, ecoro acces._____________________________________

împrejmuit cu gard de plasa pe limito vestica, iar cu gard de metal pe limita sudica_________împrejmuit cu gard_d Iar cu gard de Cale de acces pletonaConfirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si stampila

Data:


Stampila BCPI