Hotărârea nr. 639/2019

Hotărârea 639/2019 - Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte

având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 443613 din 2.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 443683 din 2.09.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6;

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 4 și 5 din Legea nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 15 alin. 14-17 din H.G. nr. 962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, Procesul-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 30.07.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6, pe o perioadă de un an, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății,


Nr. 639 din 10 septembrie 20'19 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 639/2019


Lista titularilor contractelor de închiriere având ca obiect

locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6 ale căror contracte se prelungesc pe o perioadă de un an de la data expirăriiSfr. Crt.

NUME ȘI PRENUME

ADRESA

DATA PÂNĂ LA CARE SE

PRELUNGEȘTE CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

1

POP RALUCA-CĂTĂLINA

MEHEDINȚI NR. 41, BL. Ml, AP. 9

19.08.2020

2

CĂTINEAN ILEANA-CLAUDIA

MEHEDINȚI NR. 41, BL. Ml, AP. 20

19.08.2020

3

KISJANCSI ECATERINA

MEHEDINȚI NR. 41, BL. M2, AP. 16

19.08.2020

4

POPA MIOARA-ANCA

MEHEDINȚI NR. 41, BL. M3, AP. 19

19.08.2020

5

CHIȘU ANDRADA-IULIA^

CALEA FLOREȘTI NR. 58B, AP. 41

30.08.2020