Hotărârea nr. 638/2019

Hotărârea 638/2019 - Prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.;

Reținând Referatul de aprobare nr. 444246/1/2.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 444400 din 2.09.2019 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.;

Văzând prevederile art. 355 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificări ulterioare, ale art. 1810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificări ulterioare, Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 10.07.2019, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, art. 133 alin. 1, art. 139 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., pentru care a operat tacita relocațiune, în condițiile prevăzute la art. 1810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificări ulterioare, pe o perioadă de cinci ani de la data prezentei hotărâri, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 638 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Anexă la Hotărârea nr. 638 din 10 septembrie 2019

CLUJ-NAPOCA

Lista titularilor contractelor de închiriere având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n., pentru care se prelungește durata de închiriere

NR.

CR.

STRADA

NR.

AP.

NUME/PRENUME

1

PLATANILOR (MODUL A2)

2A

2

FOGARASI ELENA

2

PLATANILOR (MODUL B2)

2B

2

ZSIGA CLAUDIA-LINDA

3

PLATANILOR (MODUL B3)

3B

4

OROSZ COSTIN-ALEXANDRU

4

PLATANILOR (MODUL B4)

4B

1

KOVACS CSABA

5

PLATANILOR (MODUL B4)

4B

2

PILI ADRIAN

6

PLATANILOR (MODUL B4)

4B

4

GEREBENES IO AN

7

PLATANILOR (MODUL B5)

5B

.PETEAN DOREL-GRUIA