Hotărârea nr. 637/2019

Hotărârea 637/2019 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPO CA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 445720/1/03.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 445716/414/03.09.2019 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice, al Direcției Ecologie Urbană și Spații Verzi și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 50 privind bugetul de stat pe anul 2019 și ale Ordonanței nr. 12 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 3D, 4E, 5F, 5F.1, 6G, 6G.1, 6G.2, 6G.3, și 7, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.274.127.563 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.133.630.223 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 919.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 187.640.340 lei.

2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.567.086.472 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.385.076.826 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 1.056.246 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 229.015.400 lei.

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 251.446.603 lei.

 • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 137.246 iei.

 • 5. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 41.375.060 lei.


Art. 3. Se aprobă finanțarea de bază, finanțarea complementară și a altor drepturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform anexelor 2 A.2, 2A.3, și 2A.4.

Art. 4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2019, cu suma de 11.701.300 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.3.

Art. 5. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pe anul 2019 din bugetul local, cu suma de 52.285.587 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

Art. 6. Se aprobă finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă cu suma de 2.617.000 lei, din care 2.099.000 lei se asigură din bugetul de stat și 518.000 lei se suplimentează din bugetul local, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

Art. 7. Se aprobă finanțarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Colegiului Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, cu suma de 1.622.000 lei, repartizată astfel:

 • - suma de 904.000 lei este cuprinsă în bugetul Colegiului Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, la cap. 65.02 învățământ, titlul 57.02 Asistență socială și se asigură din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

 • - suma de 718.000 lei este cuprinsă în bugetul local la cap. 68.02 Asistență socială, titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice și la cap 68.10 Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca și se asigură din bugetul de stat, conform Anexelor 2A. și 6 G.2.

Art. 8. Se aprobă finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.5, 2A.6 și 2A.7.

Art. 9. Se aprobă finanțarea pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pe anul 2019, din bugetul de stat, cu suma de 31.000 lei, conform Anexelor 2A.5 și 2A.7.

Art. 10. Din suma de 16.000.000 lei, cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 și în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri și servicii, se aprobă achitarea de către spital a diferenței dintre costul total și tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Art. 11. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul  aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publiceță^bordonate.


edinte de ședință,       A /

Nr. 637 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 637/2019


BUGETUL GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2019

,/

lei

Nr. crt.

■            Denumire indicatori

Buget 2019

Influență

Buget Rectificat 2019

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.254.076.337

20.051.226

1.274.127.563

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

882.596.772

20.028.226

902.624.998

BUGETUL DE DEZVOLTARE

371.479.565

23.000

371.502.565

BUGETUL GENERAL -CHELTUIELI

1.547.035.246

20.051.226

1.567.086.472

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

895.208.000

20.028.226

915.236.226

BUGETUL DE DEZVOLTARE

651.827.246

23.000

651.850.246

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.254.076.337

20.051.226

1.274.127.563

1

2A BUGETUL LOCAL

1.112.443.397

21.186.826

1.133.630.223

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ -Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

919.000

0

919.000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

186.262.940

1.377.400

187.640.340

4E învățământ

11.274.456

766.400

12.040.856

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

127.000.211

1.000.000

128.000.211

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

47.988.273

-389.000

47.599.273

Transferuri între bugete (se scad)

45.549.000

2.513.000

48.062.000

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.547.035.246

20.051.226

1.567.086.472

1

2A BUGETUL LOCAL

1.363.890.000

21.186.826

1.385.076.826

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ -Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

1.056.246

0

1.056.246

O

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

227.638.000

1.377.400

229.015.400

4E învățământ

13.549.000

766.400

14.315.400

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

131.294.000

1.000.000

132.294.000

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

82.795.000

-389.000

82.406.000

Transferuri între bugete (se scad)        /rJi Ă

45.549.000

2.513.000

48.062.000

Excedentul anilor precedenți       /x'

-292.958.909

0

-292.958.909

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA LTNOMICA


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2019


ANEXA 2 A LA HOTĂRÂREA NR

637/2019

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

/V

DENUMIREA INDICATORILOR

\>7

livl

\  * V

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.112.443.397

21.186.826

1.133.630.223

VENITURI PROPRII

2

49.90

705.383.000

3.827.575

709.210.575

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

748.839.000

21.030.057

769.869.057

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

675.088.000

18.364.959

693.452.959

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

7

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

6.475.000

0

6.475T00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

472.374.000

• 0

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

11

00.09

111.683.000

603.959

112.286.959

Impozite si taxe pe proprietate

12

07.02

111.683.000

603.959

112.286.959

Impozit pe clădiri

13

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

14

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

15

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

16

07.02.02

14.133.000

603.959

14.736.959

Impozit pe terenuri - PF

17

07.02.02.01

7.465.000

603.959

8.068.959

Impozit pe terenuri - PJ

18

07.02.02.02

6.211.000

0

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

19

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

20

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

21

00.10

82.244.000

17.761.000

100.005.000

Sume defalcate din TVA

22

11.02

43.535.000

17.761.000

61.296.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

23

11.02.02

27.276.000

0

27.276.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

24

11.02.06

0

12.426.000

12.426.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

25

11.02.09

16.259.000

5.335.000

21.594,000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

26

12.02

9.000

0

9.000

Taxe hoteliere

27

12.02.07

9.000

0

&.000

Taxe pe servicii specifice

28

15.02

2.177.000

0

2.177.000

Impozit pe spectacole

29

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

30

15.02.50

767.000

0

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

31

16.02

36.523.000

0

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

32

16.02.02

29.084.000

• 0

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33

16.02.02.01

16.831.000

0

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

34

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

35

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

36

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

37

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

38

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

39

00.12

73.751.000

2.665.098

76.416.098

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

40

00.13

29.363.000

34.431

29.397.431

Venituri din proprietate

41

30.02

29.363.000

34.431

29.397.431

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

42

30.02.01

210.000

8.237

218.237

Venituri din concesiuni si închirieri

43

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

44

30.02.05.30

29.108.000

0

29.108.000

Venituri din dividende

45

30.02.08

45.000

26.194

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

46

30.02.08.02

45.000

26.194

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

47

00.14

44.388.000

2.630.667

47.018.667

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

48

33.02

19.203.000

1.880.000

21.083.000

Venituri din prestări de servicii

49

33.02.08

18.370.000

1.880.000

20.250.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

50

33.02.10

638.000

0

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

51

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

52

33.02.28

10.000

* 0

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

54

34.02

9.000

6.775

15.775

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxe extrajudiciare de timbru

55

34.02.02

9.000

6.775

15.775

Amenzi, penalitati si confiscări

56

35.02

19.250.000

191.576

19.441.576

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

57

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

58

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

59

35.02.50

148.000

191.576

339.576

Diverse venituri

60

36.02

5.821.000

354.231

6.175.231

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

61

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

62

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

63

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Taxa de reabilitare termica

64

36.02.23

0

354.231

354.231

Alte venituri

65

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

105.000

198.085

303.085

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

105.000

198.085

303.085

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

-511.000

511.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

69

37.02.04

511.000

-511.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

70

00.15

184.000

756.603

940.603

Venituri din valorificarea unor bunuri

71

39.02

184.000

756.603

940'.603

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

72

39.02.01

0

296.146

296.146

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

73

39.02.03

121.000

-99.671

21.329

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

74

39.02.07

0

297.576

297.576

Depozite speciale pentru construcții de construinte

75

39.02.10

63.000

262.552

325.552

IV. SUBVENȚII

76

00.17

50.289.567

-1.226.806

49.062.761

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

77

00.18

50.289.567

-1.226.806

49.062.761

Subvenții de la bugetul de stat

78

42.02

50.289.567

-1.226.806

49.062.761

B. Curente

79

50.289.567

-1.226.806

49.062.761

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

80

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

81

42.02.41

40.000

0

40.000

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

82

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

83

42.02.69

42.349.567

-1.226.806

41.122.761

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

*

Program rectificat

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

84

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

85

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

86

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

87

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

88

48.02

274.843.020

626.972

275.469.992

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

89

48.02.01

271.001.291

-839.971

270.161.320

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

90

48.02.01.01

271.001.291

-5.789.074

265.212.217

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

91

48.02.01.02

0

1.141.691

1.141.691

Prefinantare

92

48.02.01.03

0

3.807.412

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

93

48.02.02

3.841.729

23.539

3.865.268

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

94

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

95

48.02.02.02

0

23.539

23.539

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

96

48.02.15

0

1.443.404

1.443'404

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

97

48.02.15.01

0

1.443.404

1.443.404

TOTAL CHELTUIELI

98

1.363.890.000

21.186.826

1.385.076.826

CHELTUIELI CURENTE

99

01

1.117.464.000

22.869.925

1.140.333.925

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

100

10

188.706.000

-770.641

187.935.359

Cheltuieli salariale in bani

101

10.01

177.712.000

-562.176

177.149.824

Salarii de baza

102

10.01.01

144.651.000

2.172.824

146.823.824

Sporuri pentru condiții de munca

103

10.01.05

12.408.000

-600.000

11.808.000

Alte sporuri

104

10.01.06

5.317.000

-585.000

4.732.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

105

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

106

10.01.13

150.000

0

150.000

Indemnizație de hrana

107

10.01.17

7.135.000

-190.000

6.945.000

Alte drepturi salariale in bani

108

10.01.30

7.506.000

-1.360.000

6.146.000

Cheltuieli salariale in natura

109

10.02

6.618.000

0

6.618.000

Norme de hrana

110

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

111

10.02.06

2.618.000

0

2.618.000

Contribuții

112

10.03

4.376.000

-208.465

4.167.535

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări sociale de stat

113

10.03.01

0

1.020

1.020

Contribuții de asigurări de șomaj

114

10.03.02

0

32

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

115

10.03.03

0

336

336

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

116

10.03.04

0

10

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

117

10.03.07

4.376.000

-209.863

4.166.137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

118

20

340.057.000

27.167.028

367.224.028

Bunuri si servicii

119

20.01

133.407.000

20.453.451

153.860.451

Furnituri de birou

120

20.01.01

2.388.500

10.800

2.3991300

Materiale pentru curățenie

121

20.01.02

2.634.000

134.500

2.768.500

încălzit, iluminat si forța motrica

122

20.01.03

30.103.000

4.285.341

34.388.341

Apa, canal si salubritate

123

20.01.04

36.115.000

1.670.000

37.785.000

Carburanți si lubrifianti

124

20.01.05

585.000

32.500

617.500

Piese de schimb

125

20.01.06

708.000

11.000

719.000

Transport

126

20.01.07

616.000

24.500

640.500

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

127

20.01.08

3.774.000

70.800

3.844.800

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

128

20.01.09

28.565.500

13.493.110

42.058.610

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

129

20.01.30

27.918.000

720.900

28.638.900

Reparații curente

130

20.02

86.497.000

2.512.600

89.009.600

Hrana

131

20.03

2.400.000

-145.000

2.255.000

Hrana pentru oameni

132

20.03.01

2.400.000

-145.000

2.255.000

Medicamente si materiale sanitare

133

20.04

520.000

9.000

529.000

Medicamente

134

20.04.01

192.000

-1.000

191.000

Materiale sanitare

135

20.04.02

244.000

7.000

251.000

Dezinfectanti

136

20.04.04

84.000

3.000

87.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

137

20.05

14.115.500

1.029.800

15.145-.300

Uniforme si echipament

138

20.05.01

2.164.000

55.000

2.219.000

Lenjerie si accesorii de pat

139

20.05.03

110.000

0

110.000

Alte obiecte de inventar

140

20.05.30

11.841.500

974.800

12.816^300

Deplasări, detasari, transferări

141

20.06

2.027.500

1.500

2.029.000

Deplasări interne, detasari, transferări

142

20.06.01

1.461.500

1.500

1.463.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări in străinătate

143

20.06.02

566.000

0

566.000

Cârti, publicații si materiale documentare

144

20.11

643.000

8.500

651:500

consultanta si expertiza

145

20.12

237.000

0

237.000

Pregătire profesionala

146

20.13

1.382.000

57..190

1.439.190

Protecția muncii

147

20.14

527.000

300

527.300

studii si cercetări

148

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

149

20.24

600.000

-200.000

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

150

20.24.02

600.000

-200.000

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

151

20.25

7.721.000

2.628

7.723.628

Alte cheltuieli

152

20.30

89.950.000

3.437.059

93.387.059

Reclama si publicitate

153

20.30.01

790.000

65.825

855.825

Protocol si reprezentare

154

20.30.02

1.150.000

-300.000

850.000

Chirii

155

20.30.04

1.614.000

4.000

1.618.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

156

20.30.30

86.396.000

3.667.234

90.063.234

TITLUL III DOBÂNZI

157

30

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

158

30.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

159

30.01.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

TITLUL IV SUBVENȚII

160

40

25.500.000

993.332

26.493.332

Subvenții pe produse

161

40.01

0

0

. 0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

162

40.03

25.500.000

993.332

26.493.332

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

163

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

164

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

165

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

166

51

48.049.000

2.004.000

50.053.000

Transferuri curente

167

51.01

34.670.000

-2.383.000

32.287.000

Transferuri către instituții publice

168

51.01.01

19.670.000

-3.383.000

16.287.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

169

51.01.20

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

170

51.01.46

15.000.000

1.000.000

16.000.000

Transferuri de capital

171

51.02

13.379.000

4.387.000

17.766.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

<

Program rectificat

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

172

51.02.28

6.600.000

0

6.600.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

173

51.02.29

6.779.000

4.387.000

11.166.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

174

55

22.320.000

5.917.000

28.237.000

A. Transferuri interne

175

55.01

22.320.000

5.445.000

27.765.000

Restructurarea industriei de aparare

176

55.01.01

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

177

55.01.12

6.030.000

110.000

6.140.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

178

55.01.63

16.290.000

5.335.000

21.625.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

179

55.02

0

472.000

472.000

Alte transferuri curente in străinătate

180

55.02.04

0

472.000

472.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

181

56

13.466.000

286.000

13.752.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

182

56.01

1.965.000

286.000

2.251.000

Cheltuieli neeligibile

183

56.01.03

1.965.000

286.000

2.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

184

56.25

11.501.000

0

11.50T.000

Finanțarea naționala

185

56.25.01

1.726.000

0

1.726.000

Finanțarea externa nerambursabila

186

56.25.02

9.775.000

0

9.775:000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

187

57

86.080.000

922.000

87.002.000

Asigurări sociale

188

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

189

57.02

86.080.000

922.000

87.002.000

Ajutoare sociale in numerar

190

57.02.01

29.107.000

57.000

29.164.000

Ajutoare sociale in natura

191

57.02.02

56.088.000

825.000

56.913.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

192

57.02.03

21.000

0

21.000

Suport alimentar

193

57.02.05

864.000

40.000

904.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

194

58

354.185.000

-7.460.794

346.724.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

195

58.01

348.401.000

-6.440.794

341.960.206

Finanțarea naționala

196

58.01.01

50.592.000

-966.219

49.625.781

Finanțarea externa nerambursabila

197

58.01.02

250.530.000

-5.474.575

245.055.425

Cheltuieli neeligibile

198

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

199

58.02

5.540.000

-1.020.000

4.520.000

Finanțarea naționala

200

58.02.01

1.483.000

-820.000

663.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea externa nerambursabila

201

58.02.02

3.957.000

-200.000

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

202

58.02.03

100.000

0

100.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

203

58.15

100.000

0

100.000

Finanțarea naționala

204

58.15.01

100.000

0

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaîiul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

205

58.32

144.000

0.

144.000

Finanțarea naționala

206

58.32.01

144.000

0

144.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

207

59

14.101.000

312.000

14.413.000

Burse

208

59.01

12.142.000

552.000

12.694.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

209

59.40

1.959.000

-240.000

1.719.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

210

70

228.447.000

5.716.026

234.163:026

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

211

71

228.447.000

5.696.026

234.143.026

Active fixe

212

71.01

228.447.000

5.696.026

234.143.026

Construcții

213

71.01.01

15.350.000

-2.867.000

12.483.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

214

71.01.02

9.244.000

1.301.801

10.545.801

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

215

71.01.03

3.810.000

607.547

4.417.547

Alte active fixe

216

71.01.30

200.043.000

6.653.678

206.696.678

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

217

72

0

20.000

20.000

Active financiare

218

72.01

0

20.000

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

219

72.01.01

0

20.000

20.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

220

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

221

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

222

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

223

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

224

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

225

85

0

-7.399.125

-7.399.125

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

226

85.01

0

-7.399.125

-7.399/125

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

227

85.01.01

0

-4.360.893

-4.360.893

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

228

85.01.02

0

-3.038.232

-3.038.232

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

229

50.02

250.552.000

-6.139.558

244.412.442

Autoritati publice si acțiuni externe

230

51.02

217.939.000

660.442

218.599.442


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

231

01

184.715.000

-2.638.883

182.076.117

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

232

10

72.600.000

0

72.600.000

Cheltuieli salariale in bani

233

10.01

69.975.000

0

69.975.000

Salarii de baza

234

10.01.01

61.400.000

500.000

61.900.000

Sporuri pentru condiții de munca

235

10.01.05

4.200.000

-500.000

3.700.000

Alte sporuri

236

10.01.06

170.000

0

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

237

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

238

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

239

10.01.17

2.350.000

0

2.350.000

Alte drepturi salariale in bani

240

10.01.30

1.200.000

0

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

241

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

242

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

243

10.03

1.575.000

0

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

244

10.03.07

1.575.000

0

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

245

20

86.863.000

3.043.911

89.906.911

Bunuri si servicii

246

20.01

7.715.000

50.000

7.765.000

Furnituri de birou

247

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

248

20.01.02

400.000

100.000

500.000

încălzit, iluminat si forța motrica

249

20.01.03

950.000

100.000

1.050.000

Apa, canal si salubritate

250

20.01.04

150.000

0

150.000

Carburanți si lubrifianti

251

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

252

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

253

20.01.08

2.500.000

100.000

2.600.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

254

20.01.09

1.600.000

-200.000

1.400:000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

255

20.01.30

560.000

-50.000

510.000

Reparații curente

256

20.02

2.800.000

-1.000.000

1.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

257

20.05

650.000

0

650.000

Alte obiecte de inventar

258

20.05.30

650.000

0

650.000

Deplasări, detasari, transferări

259

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

260

20.06.01

700.000

0

700.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

»

Deplasări in străinătate

261

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

262

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

263

20.13

400.000

30.000

430.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

264

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

265

20.30

73.195.000

3.963.911

77.158.911

Reclama si publicitate

266

20.30.01

745.000

65.825

810.825

Protocol si reprezentare

267

20.30.02

1.100.000

-300.000

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

268

20.30.30

71.350.000

4.198.086

75.548.086

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

269

55

0

472.000

472.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

270

55.02

0

472.000

472.000

Alte transferuri curente in străinătate

271

55.02.04

0

472.000

472.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

272

58

24.702.000

-6.154.794

18.547.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

273

58.01

20.182.000

-6.154.794

14.027.206

Finanțarea naționala

274

58.01.01

3.027.000

-923.219

2.103.781

Finanțarea externa nerambursabila

275

58.01.02

17.155.000

-5.231.575

11.923.425

Programe din Fondul Social European (FSE)

276

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

277

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

278

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

279

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

280

59

550.000

0

550.000

Burse

281

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

282

59.40

550.000

0

550.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

283

70

33.224.000

4.174.000

37.398.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

284

71

33.224.000

4.154.000

37.378.000

Active fixe

285

71.01

33.224.000

4.154.000

37.378.000

Construcții

286

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

287

71.01.02

8.601.000

0

8.601.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

288

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

289

71.01.30

21.623.000

4.154.000

25.777.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

290

72

0

20.000

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Active financiare

291

72.01

0

20.000

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

292

72.01.01

0

20.000

20.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

293

85

0

-874.675

-874.675

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

294

85.01

0

-874.675

-874.675

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

295

85.01.01

0

-874.675

-874.675

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

296

51.02.01

217.939.000

660.442

218.599.442

Autoritati executive

297

51.02.01.03

217.939.000

660.442

218.599.442

Alte servicii publice generale

298

54.02

8.013.000

-100.000

7.913.000

CHELTUIELI CURENTE

299

01

8.013.000

-100.000

7.913.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300

10

5.400.000

0

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

301

10.01

5.208.000

0

5.208.000

Salarii de baza

302

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

303

10.01.05

340.000

0

340.000

Alte sporuri

304

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

305

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

306

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

307

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

308

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

309

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

310

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

311

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

312

20

1.567.000

-100.000

1.467.000

Bunuri si servicii

313

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

314

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

315

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

316

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

317

20.05

47.000

0

47.000

Alte obiecte de inventar

318

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

319

20.06

80.000

0

80.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Deplasări interne, detasari, transferări

320

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

321

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

322

20.30

1.385.000

-100.000

1.285.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

323

20.30.30

1.385.000

-100.000

1.285.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

324

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

325

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

326

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

327

59

46.000

0

46.000

Burse

328

59.01

0

* 0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

329

59.40

46.000

0

46.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

330

70

0

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

331

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

332

54.02.10

6.293.000

-100.000

6.193.000

Alte servicii publice generale

333

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

334

55.02

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

CHELTUIELI CURENTE

335

01

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

336

20

600.000

-200.000

400.000

Bunuri si servicii

337

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

338

20.01.01

0

0

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

339

20.24

600.000

-200.000

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

340

20.24.02

600.000

-200.000

400.000

TITLUL III DOBÂNZI

341

30

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

342

30.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

343

30.01.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

344

70

0

0

. 0

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

345

55.02.00

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

346

59.02

36.065.000

1.503.000

37.568.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ordine publica si siguranța naționala

347

61.02

36.065.000

1.503.000

37.568.000

CHELTUIELI CURENTE

348

01

35.235.000

220.000

35.455.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

349

10 ■

30.200.000

270.000

30.470.000

Cheltuieli salariale in bani

350

10.01

25.150.000

220.000

25.370.000

Salarii de baza

351

10.01.01

22.575.000

200.000

22.775.000

Sporuri pentru condiții de munca

352

10.01.05

1.655.000

0

1.655.000

Alte sporuri

353

10.01.06

570.000

0

570.000

Indemnizații de delegare

354

10.01.13

10.000

0

10.000

Alte drepturi salariale in bani

355

10.01.30

340.000

20.000

360.000

Cheltuieli salariale in natura

356

10.02

4.470.000

0

4.470.000

Norme de hrana

357

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

358

10.02.06

470.000

0

470.000

Contribuții

359

10.03

580.000

50.000

630.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

360

10.03.07

580.000

50.000

630.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

361

20

4.865.000

-50.000

4.815.000

Bunuri si servicii

362

20.01

1.955.000

-200.000

1.755.000

Furnituri de birou

363

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si torta motrica

364

20.01.03

100.000

-50.000

50.000

Carburanți si lubrifianti

365

20.01.05

400.000

0

400.000

Piese de schimb

366

20.01.06

300.000

0

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

367

20.01.08

130.000

-50.000

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

368

20.01.09

375.000

0

375.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

369

20.01.30

650.000

-100.000

550.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

370

20.05

2.550.000

150.000

2.700.000

Uniforme si echipament

371

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

Alte obiecte de inventar

372

20.05.30

600.000

150.000

750.000

Deplasări, detasari, transferări

373

20.06

105.000

0

105.000

Deplasări interne, detasari, transferări

374

20.06.01

105.000

0

105.000

Cârti, publicații si materiale documentare

375

20.11

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

376

20.13

205.000

0

205.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

377

59

170.000

0

170.000

Burse

378

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

379

59.40

170.000

0

170.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

380

70

830.000

1.283.000

2.113.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

381

71

830.000

1.283.000

2.113.000

Active fixe

382

71.01

830.000

1.283.000

2.113.000

Construcții

383

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

384

71.01.02

320.000

1.143.000

1.463.000

Alte active fixe

385

71.01.30

510.000

140.000

650.000

Din total capitol

Ordine publica

386

61.02.03

34.885.000

1.363.000

36.248.000

Politie locala

387

61.02.03.04

34.885.000

1.363.000

36.24&.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

388

61.02.05

1.180.000

140.000

1.320.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

389

64.02

370.279.000

22.968.233

393.247.233

Invatamant

390

65.02

113.698.000

15.216.987

128.914.987

CHELTUIELI CURENTE

391

01

107.378.000

10.918.778

118.296.778

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

392

20

52.996.000

3.859.778

56.855.778

Bunuri si servicii

393

20.01

34.083.000

1.544.110

35.627.110

Furnituri de birou

394

20.01.01

769.500

-4.200

765.300

Materiale pentru curățenie

395

20.01.02

1.596.000

34.500

1.630.500

încălzit, iluminat si forța motrica

396

20.01.03

14.122.000

373.000

14.495.000

Apa, canal si salubritate

397

20.01.04

3.024.000

170.000

3.194.000

Carburanți si lubrifianti

398

20.01.05

56.000

32.500

88.500

Piese de schimb

399

20.01.06

221.000

11.000

232.000

Transport

400

20.01.07

616.000

24.500

640.500

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

401

20.01.08

884.000

15.800

899.800

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

402

20.01.09

1.583.500

43.110

1.626.610

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

403

20.01.30

11.211.000

843.900

12.054.900

Reparații curente

404

20.02

10.382.000

1.424.600

11.806.600

Medicamente si materiale sanitare

405

20.04

27.000

-2.000

25.000


J____ESSRrJiiULjRi’

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente

406

20.04.01

23.000

-1.000

22.000

Materiale sanitare

407

20.04.02

3.000

-1.000

2.000

Dezinfectanti

408

20.04.04

1.000

0

1.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

409

20.05

4.411.500

724.800

5.136.300

Uniforme si echipament

410

20.05.01

19.000

0

19.000

Lenjerie si accesorii de pat

411

20.05.03

40.000

0

40.000

Alte obiecte de inventar

412

20.05.30

4.352.500

724.800

5.077.300

Deplasări, detasari, transferări

413

20.06

141.500

11.500

153.000

Deplasări interne, detasari, transferări

414

20.06.01

133.500

11.500

145.000

Deplasări in străinătate

415

20.06.02

8.000

0

8.000

Cârti, publicații si materiale documentare

416

20.11

268.000

8.-600

276.500

consultanta si expertiza

417

20.12

237.000

0

237.000

Pregătire profesionala

418

20.13

472.000

27.190

499.190

Protecția muncii

419

20.14

493.000

300

493.300

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

420

20.25

59.000

1.200

60.200

Alte cheltuieli

421

20.30

2.422.000

119.578

2.541.578

Reclama si publicitate

422

20.30.01

25.000

0

25.000

Chirii

423

20.30.04

1.426.000

4.000

1.430.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

424

20.30.30

971.000

115.578

1.086.578

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

425

55

16.290.000

5.335.000

21.625.000

A. Transferuri interne

426

55.01

16.290.000

5.335.000

21.625.000

Restructurarea industriei de aparare

427

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

428

55.01.63

16.290.000

5.335.000

21.625.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

429

56

2.801.000

0

2.801.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

430

56.25

2.801.000

0

2.801.000

Finanțarea naționala

431

56.25.01

421.000

0

421.000

Finanțarea externa nerambursabila

432

56.25.02

2.380.000

0

2.380.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

433

57

15.569.000

872.000

16.441 :ooo

Asigurări sociale

434

57.01

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Ajutoare sociale

435

57.02

15.569.000

872.000

16.441.000

Ajutoare sociale in numerar

436

57.02.01

2.610.000

7.000

2.617.000

Ajutoare sociale in natura

437

57.02.02

12.095.000

825.000

12.9201000

Suport alimentar

438

57.02.05

864.000

40.000

904.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

439

58

7.580.000

300.000

7.880.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

440

58.01

7.580.000

300.000

7.880.000

Finanțarea naționala

441

58.01.01

921.000

45.000

966.000

Finanțarea externa nerambursabila

442

58.01.02

5.216.000

255.000

5.471.000

Cheltuieli neeligibile

443

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

444

59

12.142.000

552.000

12.694.000

Burse

445

59.01

12.142.000

552.000

12.694.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

446

70

6.320.000

4.316.587

10.636.587

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

447

71

6.320.000

4.316.587

10.636.587

Active fixe

448

71.01

6.320.000

4.316.587

10.636.587

Construcții

449

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

450

71.01.02

108.000

101.801

209.801

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

451

71.01.03

595.000

602.022

1.197.022

Alte active fixe

452

71.01.30

5.617.000

3.612.764

9.229.764

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

453

85

0

-18.378

-18.378

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

454

85.01

0

-18.378

-18-.378

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

455

85.01.01

0

-18.378

-18.378

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

456

65.02.03

11.279.000

200.768

11.479768

Invatamant preșcolar

457

65.02.03.01

10.090.000

427.434

10.517.434

Invatamant primar

458

65.02.03.02

1.189.000

-226.666

962.334

Invatamant secundar

459

65.02.04

69.018.000

7.470.632

76.488.632

Invatamant secundar inferior

460

65.02.04.01

13.901.000

1.390.100

15.291.100

Invatamant secundar superior

461

65.02.04.02

55.117.000

6.080.532

61.197.532

Invatamant postliceal

462

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

463

65.02.11

3.125.000

102.000

3.227.000

W

!<E?

...... _____IWEIIEZHH

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

4

Program rectificat

Internate si cantine pentru elevi

464

65.02.11.03

2.261.000

62.000

2.323.000

Alte servicii auxiliare

465

65.02.11.30

864.000

40.000

904.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

466

65.02.50

30.276.000

7.443.587

37.719.587

Sanatate

467

66.02

49.737.000

2.865.787

52.602.787

CHELTUIELI CURENTE

468

01

49.637.000

2.887.391

52.524.391

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

469

10

17.150.000

1.894.359

19.044.359

Cheltuieli salariale in bani

470

10.01

16.458.000

1.912.824

18.370.824

Salarii de baza

471

10.01.01

13.478.000

1.847.824

15.325.824

Sporuri pentru condiții de munca

472

10.01.05

1.965.000

140.000

2.105.000

Indemnizație de hrana

473

10.01.17

600.000

30.000

630.000

Alte drepturi salariale in bani

474

10.01.30

415.000

-105.000

310.000

Cheltuieli salariale in natura

475

10.02 .

257.000

0

257.000

Tichete de vacanta

476

10.02.06

257.000

0

257.000

Contribuții

477

10.03

435.000

-18.465

416.535

Contribuții de asigurări sociale de stat

478

10.03.01

0

1.020

1.020

Contribuții de asigurări de șomaj

479

10.03.02

0

32

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

480

10.03.03

0

336

336

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

481

10.03.04

0

10

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

482

10.03.07

435.000

-19.8631

415.137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

483

20

727.000

78.032

805.032

Bunuri si servicii

484

20.01

157.000

0

157.000

Furnituri de birou

485

20.01.01

25.000

0

25.000

Materiale pentru curățenie

486

20.01.02

2.000

0

2.000

Piese de schimb

487

20.01.06

40.000

0

40.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

488

20.01.09

40.000

0

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

489

20.01.30

50.000

0

50.000

Medicamente si materiale sanitare

490

20.04

355.000

0

355.000

Medicamente

491

20.04.01

135.000

0

135.000

Materiale sanitare

492

20.04.02

200.000

0

200.000

Dezinfectanti

493

20.04.04

20.000

0

20.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

4

Bunuri de natura obiectelor de inventar

494

20.05

145.000

55.000

200.000

Uniforme si echipament

495

20.05.01

65.000

55.000

120.000

Alte obiecte de inventar

496

20.05.30

80.000

0

80.000

Deplasări, detasari, transferări

497

20.06

8.000

0

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

498

20.06.01

8.000

0

8.000

Pregătire profesionala

499

20.13

50.000

0

50.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

500

20.25

2.000

1.428

3.428

Alte cheltuieli

501

20.30

10.000

21.604

31..604

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

502

20.30.30

10.000

21.604

31.604

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

503

51

21.600.000

1.000.000

22.600.000

Transferuri curente

504

51.01

15.000.000

1.000.000

16.000:000

Transferuri către instituții publice

505

51.01.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

506

51.01.20

0

. 0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

507

51.01.46

15.000.000

1.000.000

16.000.000

Transferuri de capital

508

51.02

6.600.000

0

6.600.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

509

51.02.28

6.600.000

0

6.600.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

510

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

511

58.01

10.000.000

0

10.000.000

Finanțarea naționala

512

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

513

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

514

59

160.000

-85.000

75.000

Burse

515

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

516

59.40

160.000

-85.000

75.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

517

70

100.000

0

100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

518

71

100.000

0

100.000

Active fixe

519

71.01

100.000

0

100.000

Alte active fixe

520

71.01.30

100.000

0

100.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

521

85

0

-21.604

-21.604

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

522

85.01

0

-21.604

-21.604

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

523

85.01.01

0

-21.604

-21.604

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

524

66.02.06

31.600.000

1.000.000

32.600.000

Spitale generale

525

66.02.06.01

31.600.000

1.000.000

32.600.000

Servicii de sanatate publica

526

66.02.08

18.137.000

1.865.787

20.002787

Cultura, recreere si religie

527

67.02

74.797.000

11.820.000

86.617.000

CHELTUIELI CURENTE

528

01

56.190.000

13.350.000

69.540.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

529

20

26.867.000

13.250.000

40.117.000

Bunuri si servicii

530

20.01

21.727.000

13.250.000

34.977.000

Furnituri de birou

531

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

532

20.01.03

157.000

100.000

257.000

Apa, canal si salubritate

533

20.01.04

495.000

0

495.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

534

20.01.09

19.930.000

13.250.000

33.180.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

535

20.01.30

1.145.000

-100.000

1.045.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

536

20.05

5.070.000

0

5.070.000

Alte obiecte de inventar

537

20.05.30

5.070.000

0

5.070.000

studii si cercetări

538

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

539

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

540

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

541

51

5.989.000

0

5.989.000

Transferuri curente

542

51.01

5.170.000

-472.000

4.698.000

Transferuri către instituții publice

543

51.01.01

5.170.000

-472.000

4.698..000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

544

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

545

51.02

819.000

472.000

1.291.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

546

51.02.29

819.000

472.000

1.2911000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

547

58

23.334.000

100.000

23.434.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

548

58.01

23.334.000

100.000

23.434.000

Finanțarea naționala

549

58.01.01

3.365.000

15.000

3.380.000

Finanțarea externa nerambursabila

550

58.01.02

19.069.000

85.000

19.154.000

Cheltuieli neeligibile

551

58.01.03

900.000

0

900.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

552

70

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

553

71

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

Active fixe

554

71.01

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

Construcții

555

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

556

71.01.30

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

557

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

558

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

559

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

560

81.02

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

561

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

562

85

0

-1.439

-1.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

563

85.01

0

-1.439

-1.439

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

564

85.01.02

0

-1.439

-1.439

Din total capitol

Servicii culturale

565

67.02.03

0

0

■ 0

Case de cultura

566

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

567

67.02.05

68.738.000

11.820.000

80.558.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

568

67.02.05.03

68.738.000

11.820.000

80.558.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

569

67.02.50

6.059.000

0

6.059:000

Asigurări si asistenta sociala

570

68.02

132.047.000

-6.934.541

125.112.459

CHELTUIELI CURENTE

571

01

125.306.000

-6.470.034

118.835.966

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

572

10

63.356.000

-2.935.000

60.421.000

Cheltuieli salariale in bani

573

10.01

60.921.000

-2.695.000

58.226.000

Salarii de baza

574

10.01.01

42.558.000

-375.000

42.183.000

Sporuri pentru condiții de munca

575

10.01.05

4.248.000

-240.000

4.008.000

Alte sporuri

576

10.01.06

4.575.000

-585.000

3.990.000

Indemnizații de delegare

577

10.01.13

25.000

0

25.000

Indemnizație de hrana

578

10.01.17

4.015.000

-220.000

3.795.000

Alte drepturi salariale in bani

579

10.01.30

5.500.000

-1.275.000

4.225.000

Cheltuieli salariale in natura

580

10.02

765.000

0

765.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Tichete de vacanta

581

10.02.06

765.000

0

765.000

Contribuții

582

10.03

1.670.000

-240.000

1.430.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

583

10.03.07

1.670.000

-240.000

1.430.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

584

20

11.795.000

645.966

12.440.966

Bunuri si servicii

585

20.01

3.563.000

70.000

3.633.000

Furnituri de birou

586

20.01.01

194.000

15.000

209.000

Materiale pentru curățenie

587

20.01.02

636.000

0

636.000

încălzit, iluminat si forța motrica

588

20.01.03

1.117.000

50.000

1.167.000

Apa, canal si salubritate

589

20.01.04

295.000

0

295.000

Carburanți si lubrifianti

590

20.01.05

69.000

0

69.000

Piese de schimb

591

20.01.06

52.000

0

52.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

592

20.01.08

260.000

5.000

265.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

593

20.01.09

370.000

0

370.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

594

20.01.30

570.000

0

570.000

Reparații curente

595

20.02

810.000

188.000

998.000

Hrana

596

20.03

2.400.000

-145.000

2.255.000

Hrana pentru oameni

597

20.03.01

2.400.000

-145.000

2.255.000

Medicamente si materiale sanitare

598

20.04

138.000

11.000

149.000

Medicamente

599

20.04.01

34.000

0

34.000

Materiale sanitare

600

20.04.02

41.000

8.000

49.000

Dezinfectanti

601

20.04.04

63.000

3.000

66.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

602

20.05

732.000

100.000

832.000

Uniforme si echipament

603

20.05.01

130.000

0

13.0.000

Lenjerie si accesorii de pat

604

20.05.03

70.000

0

70.000

Alte obiecte de inventar

605

20.05.30

532.000

100.000

632.000

Deplasări, detasari, transferări

606

20.06

490.000

-10.000

480.000

Deplasări interne, detasari, transferări

607

20.06.01

435.000

-10.000

425.000

Deplasări in străinătate

608

20.06.02

55.000

0

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

609

20.11

75.000

0

75.000

Pregătire profesionala

610

20.13

225.000

0

225.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protecția muncii

611

20.14

34.000

0

34.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

612

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

613

20.30

3.318.000

431.966

3.749.966

Reclama si publicitate

614

20.30.01

20.000

0

20.000

Protocol si reprezentare

615

20.30.02

50.000

0

50Î000

Chirii

616

20.30.04

188.000

0

188.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

617

20.30.30

3.060.000

431.966

3.491,966

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

618

51

15.147.000

-3.056.000

12.091.000

Transferuri curente

619

51.01

14.500.000

-2.911.000

11.589.000

Transferuri către instituții publice

620

51.01.01

14.500.000

-2.911.000

11.589.000

Transferuri de capital

621

51.02

647.000

-145.000

502.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

622

51.02.29

647.000

-145.000

502.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

623

57

32.511.000

50.000

32.561.000

Asigurări sociale

624

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

625

57.02

32.511.000

50.000

32.561.000

Ajutoare sociale in numerar

626

57.02.01

26.497.000

50.000

26.547.000

Ajutoare sociale in natura

627

57.02.02

5.993.000

0

5.993.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

628

57.02.03

21.000

0

21.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

629

58

1.464.000

-1.020.000

444.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

630

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

631

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

632

58.01.02

161.000

0

161.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

633

58.02

1.020.000

-1.020.000

■ 0

Finanțarea naționala

634

58.02.01

820.000

-820.000

0

Finanțarea externa nerambursabila

635

58.02.02

200.000

-200.000

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

636

58.15

100.000

0

100.000

Finanțarea naționala

637

58.15.01

100.000

0

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

638

58.32

144.000

0

144.000

Finanțarea naționala

639

58.32.01

144.000

0

144.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

640

59

1.033.000

-155.000

878.00Q

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Burse

641

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

642

59.40

1.033.000

-155.000

878.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

643

70

6.741.000

0

6.741.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

644

71

6.741.000

' 0

6.741.000

Active fixe

645

71.01

6.741.000

0

6.741.000

Construcții

646

71.01.01

5.445.000

45.000

5.490.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

647

71.01.02

215.000

57.000

272.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

648

71.01.03

215.000

5.525

220.525

Alte active fixe

649

71.01.30

866.000

-107.525

758.475

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

650

85

0

-464.507

-464.507

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

651

85.01

0

-464.507

-464.507

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

652

85.01.01

0

-464.507

-464.507

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

653

68.02.05

52.604.000

-55.088

52.548.912

Asistenta sociala in caz de invaliditate

654

68.02.05.02

52.604.000

-55.088

52.548.912

Asistenta sociala pentru familie si copii

655

68.02.06

0

0

0

Crese

656

68.02.11

38.990.000

-1.812.000

37.178.000

Prevenirea excluderii sociale

657

68.02.15

12.917.000

-2.548.453

10.368.547

Ajutor social

658

68.02.15.01

270.000

-1.453

268.547

Cantine de ajutor social

659

68.02.15.02

12.647.000

-2.547.000

10.100.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

660

68.02.50

27.536.000

-2.519.000

25.017,000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

661

68.02.50.50

27.536.000

-2.519.000

25.017.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

662

69.02

186.328.000

6.002.814

192.330.814

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

663

70.02

137.398.000

5.367.814

142.765.814

CHELTUIELI CURENTE

664

01

80.292.000

5.695.341

85.987.341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

665

20

38.088.000

1.249.341

39.337.341

Bunuri si servicii

666

20.01

18.488.000

4.349.341

22.837.341

Furnituri de birou

667

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

668

20.01.03

12.500.000

3.672.341

16.172.341

Apa, canal si salubritate

669

20.01.04

25.000

0

25.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

670

20.01.09

1.000.000

400.000

1.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

671

20.01.30

4.963.000

277.000

5.240.000

Reparații curente

672

20.02

12.600.000

-3.100.000

9.500.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

673

20.25

7.000.000

0

7.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

674

51

5.313.000

4.060.000

9.373.000

Transferuri curente

675

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

676

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

677

51.02

5.313.000

4.060.000

9.373.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

678

51.02.29

5.313.000

4.060.000

9.373.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

679

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

680

55.01

5.791.000

0

5.791,000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

681

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

682

56

9.665.000

286.000

9.95T.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

683

56.01

965.000

286.000

1.251.000

Cheltuieli neeligibile

684

56.01.03

965.000

286.000

1.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

685

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

686

56.25.01

1.305.000

• 0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

687

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

688

58

21.435.000

100.000

21.535.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

689

58.01

21.435.000

100.000

21.535.000

Finanțarea naționala

690

58.01.01

8.519.000

15.000

8.534.000

Finanțarea externa nerambursabila

691

58.01.02

12.180.000

85.000

12.265.000

Cheltuieli neeligibile

692

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

693

70

53.696.000

2.847.000

56.543.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

694

71

53.696.000

2.847.000

56.543.000

Active fixe

695

71.01

53.696.000

2.847.000

56.543.000

Construcții

696

71.01.01

9.905.000

-2.912.000

6.993.000

Alte active fixe

697

71.01.30

43.791.000

5.759.000

49.550.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

698

81

3.410.000

0

3.410.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Rambursări de credite externe

699

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

700

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

701

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

702

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

703

85

0

-3.174.527

-3.174.527

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

704

85.01

0

-3.174.527

-3.174.527

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

705

85.01.01

0

-977.437

-977.437

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

706

85.01.02

0

-2.197.090

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

707

70.02.03

26.565.000

-2.912.000

23.653.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

708

70.02.03.01

26.565.000

-2.912.000

23.653.000

Iluminat public si electrificări rurale

709

70.02.06

25.666.000

4.220.579

29.886.579

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

710

70.02.50

85.167.000

4.059.235

89.226.235

Protecția mediului

711

74.02

48.930.000

635.000

49.565.000

CHELTUIELI CURENTE

712

01

41.100.000

1.500.000

42.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

713

20

40.100.000

1.500.000

41.600.000

Bunuri si servicii

714

20.01

36.490.000

1.500.000

37.990.000

Furnituri de birou

715

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

716

20.01.03

697.000

0

697.000

Apa, canal si salubritate

717

20.01.04

32.126.000

1.500.000

33.626.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

718

20.01.09

3.667.000

0

3.667.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

719

20.05

10.000

0

10.000

Alte obiecte de inventar

720

20.05.30

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

721

20.30

3.600.000

0

3.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

722

20.30.30

3.600.000

0

3.600.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

723

56

1.000.000

0

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

724

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

725

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

726

70

7.830.000

-865.000

6.965,000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

727

71

7.830.000

-865.000

6.965.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Active fixe

728

71.01

7.830.000

-865.000

6.965-.000

Construcții

729

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

730

71.01.30

7.830.000

-865.000

6.965.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

731

74.02.05

48.930.000

635.000

49.565.000

Salubritate

732

74.02.05.01

48.930.000

635.000

49.565.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

733

79.02

520.666.000

-3.147.663

517.518.337

Combustibili si energie

734

81.02

27.500.000

-2.322.066

25.177.934

CHELTUIELI CURENTE

735

01

26.739.000

103.332

26.842.332

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

736

20

1.000.000

-1.000.000

0

Bunuri si servicii

737

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

738

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

739

20.30

1.000.000

-1.000.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

740

20.30.30

1.000.000

-1.000.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

741

40

25.500.000

993.332

26.493.332

Subvenții pe produse

742

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

743

40.03

25.500.000

993.332

26.493.332

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

744

55

239.000

110.000

349.000

A. Transferuri interne

745

55.01

239.000

110.000

349.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

746

55.01.12

239.000

110.000

349.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

747

70

761.000

389.000

1.150.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

748

71

761.000

389.000

1.150.000

Active fixe

749

71.01

761.000

389.000

1.150.000

Construcții

750

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

751

71.01.30

761.000

389.000

1.150.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

752

85

0

-2.814.398

-2.814.398

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

753

85.01

0

-2.814.398

-2.814.398

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

754

85.01.01

0

-1.993.332

-1.993.332

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

755

85.01.02

0

-821.066

-821.066

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Energie termica

756

81.02.06

27.500.000

-2.322.066

25.177.934

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

757

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

758

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

759

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

760

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

761

20.01.01

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

762

20.01.30

322.000

0

322.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

763

70

0

0

0

Din total capitol

Agricultura

764

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

765

83.02.03.30

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

766

83.02.50

0

0

0

Transporturi

767

84.02

492.844.000

-825.597

492.018.403

CHELTUIELI CURENTE

768

01

377.937.000

4.104.000

382.041.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

769

20

74.267.000

4.890.000

79.157.000

Bunuri si servicii

770

20.01

8.882.000

-110.000

8.772.000

Furnituri de birou

771

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

772

20.01.03

440.000

40.000

480.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

773

20.01.30

8.442.000

-150.000

8.292.000

Reparații curente

774

20.02

59.905.000

5.000.000

64.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

775

20.05

500.000

0

500.000

Alte obiecte de inventar

776

20.05.30

500.000

0

500.000

Alte cheltuieli

777

20.30

4.980.000

0

4.980.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

778

20.30.30

4.980.000

0

4.980.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

779

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

780

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

781

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

782

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

783

58

265.670.000

-786.000

264.884.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

784

58.01

265.670.000

-786.000

264.884.000

Finanțarea naționala

785

58.01.01

33.221.000

-118.000

33.103.000

Finanțarea externa nerambursabila

786

58.01.02

188.249.000

-668.000

187.581.000

Cheltuieli neeligibile

787

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

788

70

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

789

71

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

Active fixe

790

71.01

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

Construcții

791

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

792

71.01.30

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

793

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

794

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

795

81.01.01

0

0

' 0

Rambursări de credite interne

796

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

797

81.02.05

3.410.000

. 0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

798

85

0

-29.597

-29.597

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

799

85.01

0

-29.597

-29.597

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

800

85.01.01

0

-10.960

-10.960

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

801

85.01.02

0

-18.637

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

802

84.02.03

492.844.000

-825.597

492.018.403

Transport in comun

803

84.02.03.02

263.095.000

-289.940

262.805.060

Străzi

804

84.02.03.03

229.749.000

-535.657

229.213.343

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

805

96.02

0

0

0

REZERVE

806

97.02

0

0

0

EXCEDENT

807

98.02

0

0

0

DEFICIT

808

99.02

251.446.603

0

251.446.603

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

748.383.000

21.186.826

769.569.826

TOTAL VENITURI

2

00.01

748.383.000

21.186.826

769.569.826

L-caGQotifl!; ti______

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

VENITURI PROPRII

3

49.90

705.199.000

2.716.741

707.915.741

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

748.328.000

21.186.826

769.514.826

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

675.088.000

18.364.959

693.452.959

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

8

03.02

6.475.000

0

6.475:000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

472.374.000

. 0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

111.683.000

603.959

112.286.959

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

111.683.000

603.959

112.286.959

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

impozit pe terenuri

17

07.02.02

14.133.000

603.959

14.736.959

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

7.465.000

603.959

8.068.959

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

6.211.000

0

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

82.244.000

17.761.000

100.005.000

Sume defalcate din TVA

23

11.02

43.535.000

17.761.000

61.296.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

27.276.000

0

27.276-.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

0

12.426.000

12.426.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

16.259.000

5.335.000

21.594.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

9.000

0

9.000

Taxe hoteliere

28

12.02.07

9.000

0

9.000

Taxe pe servicii specifice

29

15.02

2.177.000

0

2.177.000

Impozit pe spectacole

30

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte taxe pe servicii specifice

31

15.02.50

767.000

0

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

32

16.02

36.523.000

0

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

33

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

34

16.02.02.01

16.831.000

0

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

35

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

36

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

37

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

38

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

39

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

40

00.12

73.240.000

2.821.867

76.061.867

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

41

00.13

29.363.000

34.431

29.397.431

Venituri din proprietate

42

30.02

29.363.000

34.431

29.397.431

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

43

30.02.01

210.000

8.237

218.237

Venituri din concesiuni si închirieri

44

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

45

30.02.05.30

29.108.000

o

29.108.000

Venituri din dividende

46

30.02.08

45.000

26.194

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

47

30.02.08.02

45.000

26.194

71J94

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

48

00.14

43.877.000

2.787.436

46.664.436

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

49

33.02

19.203.000

1.880.000

21.083.000

Venituri din prestări de servicii

50

33.02.08

18.370.000

1.880.000

20.250:000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

51

33.02.10

638.000

0

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

52

33.02.12

134.000

„ 0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

53

33.02.28

10.000

0

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

54

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

55

34.02

9.000

6.775

15.775

Taxe extrajudiciare de timbru

56

34.02.02

9.000

6.775

15.775

Amenzi, penalitati si confiscări

57

35.02

19.250.000

191.576

19.441.576

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

58

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

59

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

60

35.02.50

148.000

191.576

339.576DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

*

Program rectificat

Diverse venituri

61

36.02

5.821.000

0

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

62

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

63

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

64

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Alte venituri

65

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

-406.000

709.085

303.085

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

105.000

198.085

303.085

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

-511.000

511.000

0

IV. SUBVENȚII

69

00.17

55.000

0

55.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70

00.18

55.000

0

55.000

Subvenții de la bugetul de stat

71

42.02

55.000

0

55.000

B. Curente

72

55.000

0

55.000

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

73

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

74

42.02.41

40.000

0

40:000

TOTAL CHELTUIELI

75

748.383.000

21.186.826

769.569.826

CHELTUIELI CURENTE

76

01

730.404.000

25.547.719

755.951.719

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

77

10

188.706.000

-770.641

187.935.359

Cheltuieli salariale in bani

78

10.01

177.712.000

-562.176

177.149.824

Salarii de baza

79

10.01.01

144.651.000

2.172.824

146.823.824

Sporuri pentru condiții de munca

80

10.01.05

12.408.000

-600.000

11.808.000

Alte sporuri

81

10.01.06

5.317.000

-585.000

4.732.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

82

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

83

10.01.13

150.000

0

150.000

Indemnizație de hrana

84

10.01.17

7.135.000

-190.000

6.945.000

Alte drepturi salariale in bani

85

10.01.30

7.506.000

-1.360.000

6.146.000

Cheltuieli salariale in natura

86

10.02

6.618.000

0

6.618.000

Norme de hrana

87

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

88

10.02.06

2.618.000

0

2.618.000

Contribuții

89

10.03

4.376.000

-208.465

4.167.535

Contribuții de asigurări sociale de stat

90

10.03.01

0

1.020

1.020

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții de asigurări de șomaj

91

10.03.02

0

32

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

92

10.03.03

0

336

336

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

93

10.03.04

0

10.

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

94

10.03.07

4.376.000

-209.863

4.166.4 37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

95

20

340.057.000

27.167.028

367.224.028

Bunuri si servicii

96

20.01

133.407.000

20.453.451

153.860.451

Furnituri de birou

97

20.01.01

2.388.500

10.800

2.399.300

Materiale pentru curățenie

98

20.01.02

2.634.000

134.500

2.768.500

încălzit, iluminat si forța motrica

99

20.01.03

30.103.000

4.285.341

34.388.341

Apa, canal si salubritate

100

20.01.04

36.115.000

1.670.000

37.785.000

Carburanți si lubrifianti

101

20.01.05

585.000

32.500

617.500

Piese de schimb

102

20.01.06

708.000

11.000

719.000

Transport

103

20.01.07

616.000

24.500

640.500

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

104

20.01.08

3.774.000

70.800

3.844.800

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

105

20.01.09

28.565.500

13.493.110

42.058.610

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

106

20.01.30

27.918.000

720.900

28.638.900

Reparații curente

107

20.02

86.497.000

2.512.600

89.009.600

Hrana

108

20.03

2.400.000

-145.000

2.25.5.000

Hrana pentru oameni

109

20.03.01

2.400.000

-145.000

2.255.000

Medicamente si materiale sanitare

110

20.04

520.000

9.000

529.000

Medicamente

111

20.04.01

192.000

-1.000

191.000

Materiale sanitare

112

20.04.02

244.000

7.000

251.000

Dezinfectanti

113

20.04.04

84.000

3.000.

87.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

114

20.05

14.115.500

1.029.800

15.145.300

Uniforme si echipament

115

20.05.01

2.164.000

55.000

2.219.000

Lenjerie si accesorii de pat

116

20.05.03

110.000

0

110.000

Alte obiecte de inventar

117

20.05.30

11.841.500

974.800

12.816.300

Deplasări, detasari, transferări

118

20.06

2.027.500

1.500

2.029:000

Deplasări interne, detasari, transferări

119

20.06.01

1.461.500

1.500

1.463.000

Deplasări in străinătate

120

20.06.02

566.000

0

566.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cârti, publicații si materiale documentare

121

20.11

643.000

8.500

651.500

consultanta si expertiza

122

20.12

237.000

0

237,000

Pregătire profesionala

123

20.13

1.382.000

57.190

1.439.190

Protecția muncii

124

20.14

527.000

300

527.300

studii si cercetări

125

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

126

20.24

600.000

-200.000

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

127

20.24.02

600.000

-200.000

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

128

20.25

7.721.000

2.628

7.723.628

Alte cheltuieli

129

20.30

89.950.000

3.437.059

93.387.059

Reclama si publicitate

130

20.30.01

790.000

65.825

855.825

Protocol si reprezentare

131

20.30.02

1.150.000

-300.000

850.000

Chirii

132

20.30.04

1.614.000

4.000

1.618.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

133

20.30.30

86.396.000

3.667.234

90.063.234

TITLUL III DOBÂNZI

134

30

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

135

30.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

136

30.01.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

TITLUL IV SUBVENȚII

137

40

25.500.000

993.332

26.493.332

Subvenții pe produse

138

40.01

0

0

■ 0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

139

40.03

25.500.000

993.332

26.493.332

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

140

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

141

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

142

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

143

51

34.670.000

-2.383.000

32.287.000

Transferuri curente

144

51.01

34.670.000

-2.383.000

32.287.000

Transferuri către instituții publice

145

51.01.01

19.670.000

-3.383.000

16.287.000

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

146

51.01.46

15.000.000

1.000.000

16.000.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

147

55

16.290.000

5.807.000

22.097.000

A. Transferuri interne

148

55.01

16.290.000

5.335.000

21.625.000

Restructurarea industriei de aparare

149

55.01.01

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program, rectificat

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

150

55.01.63

16.290.000

5.335.000

21.625.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

151

55.02

0

472.000

472.000

Alte transferuri curente in străinătate

152

55.02.04

0

472.000

472.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

153

57

86.080.000

922.000

87.002.000

Asigurări sociale

154

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

155

57.02

86.080.000

922.000

87.002.000

Ajutoare sociale in numerar

156

57.02.01

29.107.000

57.000

29.164.000

Ajutoare sociale in natura

157

57.02.02

56.088.000

825.000

56.913.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

158

57.02.03

21.000

0

21.000

Suport alimentar

159

57.02.05

864.000

40.000

904.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160

59

14.101.000

312.000

14.413.000

Burse

161

59.01

12.142.000

552.000

12.694.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

162

59.40

1.959.000

-240.000

1.719.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

163

81

17.979.000

0

17.979'000

Rambursări de credite externe

164

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

165

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

166

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

167

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

168

85

0

-4.360.893

-4.360.893

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

169

85.01

0

-4.360.893

-4.360.893

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

170

85.01.01

0

-4.360.893

-4.360.893

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

171

50.02

192.626.000

-4.158.764

188.467.236

Autoritati publice si acțiuni externe

172

51.02

160.013.000

2.641.236

162.654.236

CHELTUIELI CURENTE

173

01

160.013.000

3.515.911

163.528.911

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

174

10

72.600.000

0

72.600.000

Cheltuieli salariale in bani

175

10.01

69.975.000

0

69.97.5.000

Salarii de baza

176

10.01.01

61.400.000

500.000

61.900.000

Sporuri pentru condiții de munca

177

10.01.05

4.200.000

-500.000

3.700.000

Alte sporuri

178

10.01.06

170.000

0

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

179

10.01.12

545.000

0

545.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Indemnizații de delegare

180

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

181

10.01.17

2.350.000

0

2.350.000

Alte drepturi salariale in bani

182

10.01.30

1.200.000

0

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

183

10.02

1.050.000

o

1.050.000

Tichete de vacanta

184

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

185

10.03

1.575.000

0

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

186

10.03.07

1.575.000

0

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

187

20

86.863.000

3.043.911

89.90ff.911

Bunuri si servicii

188

20.01

7.715.000

50.000

7.765.000

Furnituri de birou

189

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

190

20.01.02

400.000

100.000

500.000

încălzit, iluminat si forța motrica

191

20.01.03

950.000

100.000

1.050.000

Apa, canal si salubritate

192

20.01.04

150.000

' 0

150.000

Carburanți si lubrifianti

193

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

194

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

195

20.01.08

2.500.000

100.000

2.600.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

196

20.01.09

1.600.000

-200.000

1.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

197

20.01.30

560.000

-50.000

510.000

Reparații curente

198

20.02

2.800.000

-1.000.000

1.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

199

20.05

650.000

0

650.000

Alte obiecte de inventar

200

20.05.30

650.000

0

650.000

Deplasări, detasari, transferări

201

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

202

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

203

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

204

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

205

20.13

400.000

30.000

430.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

206

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

207

20.30

73.195.000

3.963.911

77.158'.911

Reclama si publicitate

208

20.30.01

745.000

65.825

810.825

Protocol si reprezentare

209

20.30.02

1.100.000

-300.000

800,000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

210

20.30.30

71.350.000

4.198.086

75.548.086

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

211

55

0

472.000

472.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

212

55.02

0

472.000

472.000

Alte transferuri curente in străinătate

213

55.02.04

0

472.000

472.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

214

59

550.000

0

550.000

Burse

215

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

216

59.40

550.000

* 0

550.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

217

85

0

-874.675

-874.675

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

218

85.01

0

-874.675

-874.675

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

219

85.01.01

0

-874.675

-874.675

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

220

51.02.01

160.013.000

2.641.236

162.654.236

Autoritati executive

221

51.02.01.03

160.013.000

2.641.236

162.654.236

Alte servicii publice generale

222

54.02

8.013.000

-100.000

7.913.000

CHELTUIELI CURENTE

223

01

8.013.000

-100.000

7.913.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

224

10

5.400.000

0

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

225

10.01

5.208.000

0

5.208.000

Salarii de baza

226

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

227

10.01.05

340.000

0

340.000

Alte sporuri

228

10.01.06

2.000

0

2..000

Indemnizații de delegare

229

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

230

10.01.17

170.000

0

17(7.000

Alte drepturi salariale in bani

231

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

232

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

233

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

234

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

235

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

236

20

1.567.000

-100.000

1.467.000

Bunuri si servicii

237

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

238

20.01.01

0

0

. 0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

încălzit, iluminat si forța motrica

239

20.01.03

20.000

- 0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

240

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

241

20.05

47.000

0

47.000

Alte obiecte de inventar

242

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

243

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

244

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

245

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

246

20.30

1.385.000

-100.000

1.285.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

247

20.30.30

1.385.000

-100.000

1.285.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

248

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

249

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

250

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

251

59

46.000

0

46.000

Burse

252

59.01

0

0

0

Suine aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

253

59.40

46.000

0

46.000

Din total capitol

-

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

254

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

255

54.02.10

6.293.000

-100.000

6.193.000

Alte servicii publice generale

256

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

257

55.02

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

CHELTUIELI CURENTE

258

01

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

259

20

600.000

-200.000

400.000

Bunuri si servicii

260

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

261

20.01.01

0

0

. 0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

262

20.24

600.000

-200.000

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

263

20.24.02

600.000

-200.000

400.000

TITLUL III DOBÂNZI

264

30

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

265

30.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

266

30.01.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

267

55.02.00

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

268

59.02

35.235.000

220.000

35.455.000

Ordine publica si siguranța naționala

269

61.02

35.235.000

220.000

35.455.000

CHELTUIELI CURENTE

270

01

35.235.000

220.000

35.455.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

271

10

30.200.000

270.000

30.470.000

Cheltuieli salariale in bani

272

10.01

25.150.000

220.000

25.370.000

Salarii de baza

273

10.01.01

22.575.000

200.000

22.775.000

Sporuri pentru condiții de munca

274

10.01.05

1.655.000

0

1.655.000

Alte sporuri

275

10.01.06

570.000

0

570.000

Indemnizații de delegare

276

10.01.13

10.000

0

10.000

Alte drepturi salariale in bani

277

10.01.30

340.000

20.000

360.000

Cheltuieli salariale in natura

278

10.02

4.470.000

0

4.470.000

Norme de hrana

279

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

280

10.02.06

470.000

0

470.000

Contribuții

281

10.03

580.000

50.000

630.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

282

10.03.07

580.000

50.000

630.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

283

20

4.865.000

-50.000

4.815.000

Bunuri si servicii

284

20.01

1.955.000

-200.000

1.755.000

Furnituri de birou

285

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si torta motrica

286

20.01.03

100.000

-50.000

50.000

Carburanți si lubrifianti

287

20.01.05

400.000

0

400.000

Piese de schimb

288

20.01.06

300.000

0

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

289

20.01.08

130.000

-50.000

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

290

20.01.09

375.000

0

375.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

291

20.01.30

650.000

-100.000

550.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

292

20.05

2.550.000

150.000

2.700.000

Uniforme si echipament

293

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

Alte obiecte de inventar

294

20.05.30

600.000

150.000

750,000

Deplasări, detasari, transferări

295

20.06

105.000

0

105.000

Deplasări interne, detasari, transferări

296

20.06.01

105.000

0

105-.000

' «•' :L.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cârti, publicații si materiale documentare

297

20.11

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

298

20.13

205.000

0

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

299

59

170.000

0

170.000

Burse

300

59.01

0

0

. 0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

301

59.40

170.000

0

170.000

Din total capitol

Ordine publica

302

61.02.03

34.565.000

220.000

34.785:000

Politie locala

303

61.02.03.04

34.565.000

220.000

34.785.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

304

61.02.05

670.000

. 0

670.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

305

64.02

296.425.000

20.474.646

316.899.646

Invatamant

306

65.02

96.997.000

10.600.400

107.597.400

CHELTUIELI CURENTE

307

01

96.997.000

10.618.778

107.615.778

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

308

20

52.996.000

3.859.778

56.855.778

Bunuri si servicii

309

20.01

34.083.000

1.544.110

35.627.110

Furnituri de birou

310

20.01.01

769.500

-4.200

765.300

Materiale pentru curățenie

311

20.01.02

1.596.000

34.500

1.630.500

încălzit, iluminat si forța motrica

312

20.01.03

14.122.000

373.000

14.495.000

Apa, canal si salubritate

313

20.01.04

3.024.000

170.000

3.194.000

Carburanți si lubrifianti

314

20.01.05

56.000

32.500

88.500

Piese de schimb

315

20.01.06

221.000

11.000

232.000

Transport

316

20.01.07

616.000

24.500

640.500

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

317

20.01.08

884.000

15.800

899.800

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

318

20.01.09

1.583.500

43.110

1.626.610

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

319

20.01.30

11.211.000

843.900

12.054-.900

Reparații curente

320

20.02

10.382.000

1.424.600

11.806.600

Medicamente si materiale sanitare

321

20.04

27.000

-2.000

25.000

Medicamente

322

20.04.01

23.000

-1.000

22.000

Materiale sanitare

323

20.04.02

3.000

-1.000

2.000

Dezinfectanti

324

20.04.04

1.000

- 0

1.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

325

20.05

4.411.500

724.800

5.136.300

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Uniforme si echipament

326

20.05.01

19.000

0

19:000

Lenjerie si accesorii de pat

327

20.05.03

40.000

0

40.000

Alte obiecte de inventar

328

20.05.30

4.352.500

724..800

5.077.300

Deplasări, detasari, transferări

329

20.06

141.500

11.500

153.000

Deplasări interne, detasari, transferări

330

20.06.01

133.500

11.500

145.000

Deplasări in străinătate

331

20.06.02

8.000

0

8.000

Cârti, publicații si materiale documentare

332

20.11

268.000

8.500

276.500

consultanta si expertiza

333

20.12

237.000

0

237.000

Pregătire profesionala

334

20.13

472.000

27.190

499.190

Protecția muncii

335

20.14

493.000

300

493.300

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

336

20.25

59.000

1.200

60.200

Alte cheltuieli

337

20.30

2.422.000

119.578

2.541.578

Reclama si publicitate

338

20.30.01

25.000

0

25.000

Chirii

339

20.30.04

1.426.000

4.000

1.430.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

340

20.30.30

971.000

115.578

1.086.578

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

341

55

16.290.000

5.335.000

21.625.000

A. Transferuri interne

342

55.01

16.290.000

5.335.000

21.625.000

Restructurarea industriei de aparare

343

55.01.01

0

0

. 0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

344

55.01.63

16.290.000

5.335.000

21.625.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

345

57

15.569.000

872.000

16.441.000

Asigurări sociale

346

57.01

0

0

' 0

Ajutoare sociale

347

57.02

15.569.000

872.000

16.441.000

Ajutoare sociale in numerar

348

57.02.01

2.610.000

7.000

2.617.000

Ajutoare sociale in natura

349

57.02.02

12.095.000

825.000

12.920.000

Suport alimentar

350

57.02.05

864.000

40.000

904.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

351

59

12.142.000

552.000

12.694.000

Burse

352

59.01

12.142.000

552.000

12.694.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

353

85

0

-18.378

-18.378

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

354

85.01

0

-18.378

-18.378

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

355

85.01.01

0

-18.378

-18.378

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

356

65.02.03

9.621.000

649.100

10.270.100

Invatamant preșcolar

357

65.02.03.01

9.621.000

649.100

10.270.100

Invatamant primar

358

65.02.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

359

65.02.04

67.961.000

4.514.300

72.475.300

Invatamant secundar inferior

360

65.02.04.01

13.901.000

1.390.100

15.291.100

Invatamant secundar superior

361

65.02.04.02

54.060.000

3.124.200

57.184.200

Invatamant postliceal

362

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

363

65.02.11

3.125.000

102.000

3.227.000

Internate si cantine pentru elevi

364

65.02.11.03

2.261.000

62.000

2.323.000

Alte servicii auxiliare

365

65.02.11.30

864.000

40.000

904.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

366

65.02.50

16.290.000

5.335.000

21.625.. 000

Sanatate

367

66.02

33.037.000

2.865.787

35.902.787

CHELTUIELI CURENTE

368

01

33.037.000

2.887.391

35.924.391

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

369

10

17.150.000

1.894.359

19.0441359

Cheltuieli salariale in bani

370

10.01

16.458.000

1.912.824

18.370.824

Salarii de baza

371

10.01.01

13.478.000

1.847.824

15.325.824

Sporuri pentru condiții de munca

372

10.01.05

1.965.000

140.000

2.105.000

Indemnizație de hrana

373

10.01.17

600.000

30.000

630.000

Alte drepturi salariale in bani

374

10.01.30

415.000

-105.000

310.000

Cheltuieli salariale in natura

375

10.02

257.000

0

257.000

Tichete de vacanta

376

10.02.06

257.000

0

257.000

Contribuții

377

10.03

435.000

-18.465

416.535

Contribuții de asigurări sociale de stat

378

10.03.01

0

1.020

1.020

Contribuții de asigurări de șomaj

379

10.03.02

0

32

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

380

10.03.03

0

336

336

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

381

10.03.04

0

10

10

Contribuția asiguratorie pentru munca

382

10.03.07

435.000

-19.863

415.137

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

383

20

727.000

78.032

805.032

Bunuri si servicii

384

20.01

157.000

0

157.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou

385

20.01.01

25.000

0

25.000

Materiale pentru curățenie

386

20.01.02

2.000

0

2.000

Piese de schimb

387

20.01.06

40.000

0

40.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

388

20.01.09

40.000

0.

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

389

20.01.30

50.000

0

50.000

Medicamente si materiale sanitare

390

20.04

355.000

0

355.000

Medicamente

391

20.04.01

135.000

0

135.000

Materiale sanitare

392

20.04.02

200.000

0

200.000

Dezinfectanti

393

20.04.04

20.000

0

20:000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

394

20.05

145.000

55.000

200.000

Uniforme si echipament

395

20.05.01

65.000

55.000

120.000

Alte obiecte de inventar

396

20.05.30

80.000

0

80.000

Deplasări, detasari, transferări

397

20.06

8.000

0

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

398

20.06.01

8.000

0

8.000

Pregătire profesionala

399

20.13

50.000

0

50.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

400

20.25

2.000

1.428

3.428

Alte cheltuieli

401

20.30

10.000

21.604

31.604

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

402

20.30.30

10.000

21.604

31.604

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

403

51

15.000.000

1.000.000

16.000.000

Transferuri curente

404

51.01

15.000.000

1.000.000

16.000.000

Transferuri către instituții publice

405

51.01.01

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

406

51.01.46

15.000.000

1.000.000

16.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

407

59

160.000

-85.000

75.000

Burse

408

59.01

0

0

• 0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

409

59.40

160.000

-85.000

75.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

410

85

0

-21.604

-21.604

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

411

85.01

0

-21.604

-21.604

Plăti efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

412

85.01.01

0

-21.604

-21,604

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

413

66.02.06

15.000.000

1.000.000

16.000.000

Spitale generale

414

66.02.06.01

15.000.000

1.000.000

16.000.000

Servicii de sanatate publica

415

66.02.08

18.037.000

1.865.787

19.902.787

Cultura, recreere si religie

416

67.02

43.196.000

12.778.000

55.974.000

CHELTUIELI CURENTE

417

01

32.037.000

12.778.000

44.815.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

418

20

26.867.000

13.250.000

40.117.000

Bunuri si servicii

419

20.01

21.727.000

13.250.000

34.977.000

Furnituri de birou

420

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

421

20.01.03

157.000

100.000

257.000

Apa, canal si salubritate

422

20.01.04

495.000

0

495.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

423

20.01.09

19.930.000

13.250.000

33.18O.0OO

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

424

20.01.30

1.145.000

-100.000

1.045.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

425

20.05

5.070.000

0

5.070.000

Alte obiecte de inventar

426

20.05.30

5.070.000

0

5.070.000

studii si cercetări

427

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

428

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

429

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

430

51

5.170.000

-472.000

4.698.000

Transferuri curente

431

51.01

5.170.000

-472.000

4.698.000

Transferuri către instituții publice

432

51.01.01

5.170.000

-472.000

4.698^.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

433

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

434

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

435

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

436

81.02

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

437

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

438

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

439

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

440

67.02.05

37.956.000

13.250.000

51.206.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

441

67.02.05.03

37.956.000

13.250.000

51.206.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

442

67.02.50

5.240.000

-472.000

4.768.000

Asigurări si asistenta sociala

443

68.02

123.195.000

-5.769.541

117.425.459

CHELTUIELI CURENTE

444

01

123.195.000

-5.305.034

117.889.966

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

445

10

63.356.000

-2.935.000

60.421.000

Cheltuieli salariale in bani

446

10.01

60.921.000

-2.695.000

58.226.000

Salarii de baza

447

10.01.01

42.558.000

-375.000

42.183.000

Sporuri pentru condiții de munca

448

10.01.05

4.248.000

-240.000

4.008.000

Alte sporuri

449

10.01.06

4.575.000

-585.000

3.990.000

Indemnizații de delegare

450

10.01.13

25.000

0

25.000

Indemnizație de hrana

451

10.01.17

4.015.000

-220.000

3.795.000

Alte drepturi salariale in bani

452

10.01.30

5.500.000

-1.275.000

4.225.000

Cheltuieli salariale in natura

453

10.02

765.000

0.

765.000

Tichete de vacanta

454

10.02.06

765.000

0

765.000

Contribuții

455

10.03

1.670.000

-240.000

1.430.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

456

10.03.07

1.670.000

-240.000

1.430.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

457

20

11.795.000

645.966

12.440.966

Bunuri si servicii

458

20.01

3.563.000

70.000

3.633:000

Furnituri de birou

459

20.01.01

194.000

15.000

209.000

Materiale pentru curățenie

460

20.01.02

636.000

0

636.000

încălzit, iluminat si forța motrica

461

20.01.03

1.117.000

50.000

1.167.000

Apa, canal si salubritate

462

20.01.04

295.000

0

295.000

Carburanți si lubrifianti

463

20.01.05

69.000

0

69.000

Piese de schimb

464

20.01.06

52.000

0

52.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

465

20.01.08

260.000

5.000

265.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

466

20.01.09

370.000

0

370.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

467

20.01.30

570.000

0

570.000

Reparații curente

468

20.02

810.000

188.000

998.000

Hrana

469

20.03

2.400.000

-145.000

2.255.000

Hrana pentru oameni

470

20.03.01

2.400.000

-145.000

2.255.000

Medicamente si materiale sanitare

471

20.04

138.000

11.000

149.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

*

Program rectificat

Medicamente

472

20.04.01

34.000

0

34.000

Materiale sanitare

473

20.04.02

41.000

8.000

49.000

Dezinfectanti

474

20.04.04

63.000

3.000

66.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

475

20.05

732.000

100.000

832.000

Uniforme si echipament

476

20.05.01

130.000

0

130.000

Lenjerie si accesorii de pat

477

20.05.03

70.000

0

70.000

Alte obiecte de inventar

478

20.05.30

532.000

100.000

632.000

Deplasări, detasari, transferări

479

20.06

490.000

-10.000

480.000

Deplasări interne, detasari, transferări

480

20.06.01

435.000

-10.000

425.000

Deplasări in străinătate

481

20.06.02

55.000

0

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

482

20.11

75.000

0

.75,000

Pregătire profesionala

483

20.13

225.000

0

225.000

Protecția muncii

484

20.14

34.000

0

34.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

485

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

486

20.30

3.318.000

431.966

3.749.966

Reclama si publicitate

487

20.30.01

20.000

0

20.000

Protocol si reprezentare

488

20.30.02

50.000

0

50.000

Chirii

489

20.30.04

188.000

0

188.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

490

20.30.30

3.060.000

431.966

3.491.966

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

491

51

14.500.000

-2.911.000

11.589.000

Transferuri curente

492

51.01

14.500.000

-2.911.000

11.589.000

Transferuri către instituții publice

493

51.01.01

14.500.000

-2.911.000

11.589.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

494

57

32.511.000

50.000

32.561.000

Asigurări sociale

495

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

496

57.02

32.511.000

50.000

32.561.000

Ajutoare sociale in numerar

497

57.02.01

26.497.000

50.000

26.547.000

Ajutoare sociale in natura

498

57.02.02

5.993.000

6

5.993.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

499

57.02.03

21.000

0

21.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

500

59

1.033.000

-155.000

878.000

Burse

501

59.01

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

502

59.40

1.033.000

-155.000

878.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

503

85

0

-464.507

-464.507

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

504

85.01

0

-464.507

-4641507

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

505

85.01.01

0

-464.507

-464.507

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

506

68.02.05

52.604.000

-55.088

52.548.912

Asistenta sociala in caz de invaliditate

507

68.02.05.02

52.604.000

-55.088

52.548.912

Asistenta sociala pentru familie si copii

508

68.02.06

0

* 0

0

Crese

509

68.02.11

33.000.000

-1.812.000

31.188.000

Prevenirea excluderii sociale

510

68.02.15

12.270.000

-2.403.453

9.866.547

Ajutor social

511

68.02.15.01

270.000

-1.453

268.547

Cantine de ajutor social

512

68.02.15.02

12.000.000

-2.402.000

9.598.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

513

68.02.50

25.321.000

-1.499.000

23.822.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

514

68.02.50.50

25.321.000

-1.499.000

23.822.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

515

69.02

81.598.000

1.771.904

83.369.904

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

516

70.02

41.498.000

271.904

41.769.904

CHELTUIELI CURENTE

517

01

38.088.000

1.249.341

39.337.341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

518

20

38.088.000

1.249.341

39.337.341

Bunuri si servicii

519

20.01

18.488.000

4.349.341

22.837.341

Furnituri de birou

520

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

521

20.01.03

12.500.000

3.672.341

16.172.341

Apa, canal si salubritate

522

20.01.04

25.000

0

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

523

20.01.09

1.000.000

400.000

1.400'000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

524

20.01.30

4.963.000

277.000

5.240.000

Reparații curente

525

20.02

12.600.000

-3.100.000

9.500.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

526

20.25

7.000.000

0

7.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

527

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

528

81.01

0

0

Q

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

529

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

530

81.02

3.410.000

0

3.410.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

. Program rectificat

1

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

531

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

532

85

0

-977.437

. -977.437

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

533

85.01

0

-977.437

-977.437

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

534

85.01.01

0

-977.437

-977.437

Din total capitol

Locuințe

535

70.02.03

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

536

70.02.03.01

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

537

70.02.06

12.000.000

3.469.579

15.469.579

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

538

70.02.50

29.498.000

-3.197.675

26.300.325

Protecția mediului

539

74.02

40.100.000

1.500.000

41.600.000

CHELTUIELI CURENTE

540

01

40.100.000

1.500.000

41.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

541

20

40.100.000

1.500.000

41.600.000

Bunuri si servicii

542

20.01

36.490.000

1.500.000

37.990.000

Furnituri de birou

543

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

544

20.01.03

697.000

0

697..000

Apa, canal si salubritate

545

20.01.04

32.126.000

1.500.000

33.626.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

546

20.01.09

3.667.000

0

3.667.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

547

20.05

10.000

0

10.000

Alte obiecte de inventar

548

20.05.30

10.000

0

.10.000

Alte cheltuieli

549

20.30

3.600.000

0

3.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

550

20.30.30

3.600.000

0

3.600.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

551

74.02.05

40.100.000

1.500.000

41.600.000

Salubritate

552

74.02.05.01

40.100.000

1.500.000

41.600.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

553

79.02

142.499.000

2.879.040

145.378.040

Combustibili si energie

554

81.02

26.500.000

-2.000.000

24.500.000

CHELTUIELI CURENTE

555

01

26.500.000

-6.668

26.493.332

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

556

20

1.000.000

-1.000.000

0

Bunuri si servicii

557

20.01

0

0

0

......_____±;.c    ' ......... _•______ ................ .jc5s‘±:L'Miîtna3d: i_____: jOTnwsom

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat.

Furnituri de birou

558

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

559

20.30

1.000.000

-1.000.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

560

20.30.30

1.000.000

-1.000.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

561

40

25.500.000

993.332

26.493.332

Subvenții pe produse

562

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

563

40.03

25.500.000

993.332

26.493.332

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

564

85

0

-1.993.332

-1.993.332

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

565

85.01

0

-1.993.332

-1.993.332

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

566

85.01.01

0

-1.993.332

-1.993.332

Din total capitol

Energie termica

567

81.02.06

26.500.000

-2.000.000

24.50Q.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

568

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

569

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

570

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

571

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

572

20.01.01

0

* 0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

573

20.01.30

322.000

0

322.000

Din total capitol

Agricultura

574

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

575

83.02.03.30

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

576

83.02.50

0

0

0

Transporturi

577

84.02

115.677.000

4.879.040

120.556.040

CHELTUIELI CURENTE

578

01

112.267.000

4.890.000

117.157.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

579

20

74.267.000

4.890.000

79.157.000

Bunuri si servicii

580

20.01

8.882.000

-110.000

8.772.000

Furnituri de birou

581

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

582

20.01.03

440.000

40.000

480.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

583

20.01.30

8.442.000

-150.000

8.292.000

Reparații curente

584

20.02

59.905.000

5.000.000

64.905.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

585

20.05

500.000

0

500.000

Alte obiecte de inventar

586

20.05.30

500.000

0

500.000

Alte cheltuieli

587

20.30

4.980.000

0

4.980.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

588

20.30.30

4.980.000

0

4.980.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

589

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

590

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

591

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

592

57.02.02

38.000.000

0

38.000i000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

593

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

594

81.01

0

- 0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

595

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

596

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

597

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

598

85

0

-10.960

-10.960

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

599

85.01

0

-10.960

-10.960

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

600

85.01.01

0

-10.960

-10.960

Din total capitol

Transport rutier

601

84.02.03

115.677.000

4.879.040

120.556.040

Transport in comun

602

84.02.03.02

38.700.000

-9.940

38.690.060

Străzi

603

84.02.03.03

76.977.000

4.888.980

81.865.980

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

604

96.02

0

0

0

REZERVE

605

97.02

0

0

0

EXCEDENT

606

98.02

0

0

. 0

DEFICIT

607

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

*

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

364.060.397

0

364.060.397

TOTAL VENITURI

2

00.01

364.060.397

0

364.060.397

VENITURI PROPRII

3

49.90

184.000

1.110.834

1.294.834

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

511.000

-156.769

354.231

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

511.000

-156.769

354.231

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

511.000

-156.769

354i231

Diverse venituri

7

36.02

0

354.231

354.231

Taxa de reabilitare termica

8

36.02.23

0

354.231

354.231

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

9

37.02

511.000

-511.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

10

37.02.04

511.000

-511.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

11

00.15

184.000

756.603

940.603

Venituri din valorificarea unor bunuri

12

39.02

184.000

756.603

940.603

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

13

39.02.01

0

296.146

296.146

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

14

39.02.03

121.000

-99.671

21.329

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

15

39.02.07

0

297.576

297.576

Depozite speciale pentru construcții de construinte

16

39.02.10

63.000

262.552

325.552

IV. SUBVENȚII

17

00.17

50.234.567

-1.226.806

49.007.761

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

18

00.18

50.234.567

-1.226.806

49.007.761

Subvenții de la bugetul de stat

19

42.02

50.234.567

-1.226.806

49.007.761

B. Curente

20

50.234.567

-1.226.806

49.007.761

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

21

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

22

42.02.69

42.349.567

-1.226.806

41.122.761

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

23

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

24

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

25

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688:274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

26

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

27

48.02

274.843.020

626.972

275.469.992

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

28

48.02.01

271.001.291

-839.971

270.161.320

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

29

48.02.01.01

271.001.291

-5.789.074

265.212.217

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

30

48.02.01.02

0

1.141.691

1.141.691

Prefinantare

31

48.02.01.03

0

3.807.412

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

32

48.02.02

3.841.729

23.539

3.865.268

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

1

Program rectificat

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

33

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

34

48.02.02.02

0

23.539

23.539

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

35

48.02.15

0

1.443.404

1.443.404

Sume primite în contul plaîilor efectuate în anul curent

36

48.02.15.01

0

1.443.404

1.443.404

TOTAL CHELTUIELI

37

615.507.000

0

615.507.000

CHELTUIELI CURENTE

38

01

387.060.000

-2.677.794

384.382.206

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39

51

13.379.000

4.387.000

17.766.000

Transferuri curente

40

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

41

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

42

51.02

13.379.000

4.387.000

17.766.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43

51.02.28

6.600.000

0

6.600.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

44

51.02.29

6.779.000

4.387.000

11.166.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

45

55

6.030.000

110.000

6.140.000

A. Transferuri interne

46

55.01

6.030.000

110.000

6.140.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

47

55.01.12

6.030.000

110.000

6.140.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

48

56

13.466.000

286.000

13.752:000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

49

56.01

1.965.000

286.000

2.251.000

Cheltuieli neeligibile

50

56.01.03

1.965.000

286.000

2.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

51

56.25

11.501.000

0

11.501.000

Finanțarea naționala

52

56.25.01

1.726.000

0

1.726.000

Finanțarea externa nerambursabila

53

56.25.02

9.775.000

0

9.775.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

54

58

354.185.000

-7.460.794

346.724.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

55

58.01

348.401.000

-6.440.794

341.960.206

Finanțarea naționala

56

58.01.01

50.592.000

-966.219

49.625.781

Finanțarea externa nerambursabila

57

58.01.02

250.530.000

-5.474.575

245.055.425

Cheltuieli neeligibile

58

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

59

58.02

5.540.000

-1.020.000

4.520.000

Finanțarea naționala

60

58.02.01

1.483.000

-820.000

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

61

58.02.02

3.957.000

-200.000

3.757.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli neeligibile

62

58.02.03

100.000

0

100.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

63

58.15

100.000

0

100.000

Finanțarea naționala

64

58.15.01

100.000

0

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

65

58.32

144.000

0

144.000

Finanțarea naționala

66

58.32.01

144.000

o.

144.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

67

70

228.447.000

5.716.026

234.163.026

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

68

71

228.447.000

5.696.026

234.143.026

Active fixe

69

71.01

228.447.000

5.696.026

234.143.026

Construcții

70

71.01.01

15.350.000

-2.867.000

12.483.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71

71.01.02

9.244.000

1.301.801

10.545:801

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

72

71.01.03

3.810.000

607.547

4.417.547

Alte active fixe

73

71.01.30

200.043.000

6.653.678

206.696.678

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

74

72

0

20.000

20.000

Active financiare

75

72.01

0

20.000

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

76

72.01.01

0

20.000

20.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

77

85

0

-3.038.232

-3.038.232

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

78

85.01

0

-3.038.232

-3.038.232

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

79

85.01.02

0

-3.038.232

-3.038.232

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

80

50.02

57.926.000

-1.980.794

55.945.206

Autoritati publice si acțiuni externe

81

51.02

57.926.000

-1.980.794

55.945.206

CHELTUIELI CURENTE

82

01

24.702.000

-6.154.794

18.547.206

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

83

58

24.702.000

-6.154.794

18.547.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

84

58.01

20.182.000

-6.154.794

14.027.206

Finanțarea naționala

85

58.01.01

3.027.000

-923.219

2.103.781

Finanțarea externa nerambursabila

86

58.01.02

17.155.000

-5.231.575

11.923.425

Programe din Fondul Social European (FSE)

87

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

88

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

89

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

90

58.02.03

100.000

0

100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

91

70

33.224.000

4.174.000

37.398I000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

92

71

33.224.000

4.154.000

37.378.000

Active fixe

93

71.01

33.224.000

4.154.000

37.378.000

Construcții

94

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

95

71.01.02

8.601.000

0

8.60T000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

96

71.01.03

3.000.000

0

3.O0O.OOO

Alte active fixe

97

71.01.30

21.623.000

4.154.000

25.777.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

98

72

0

20.000

20.000

Active financiare

99

72.01

0

20.000

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

100

72.01.01

0

20.000

20.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

101

51.02.01

57.926.000

-1.980.794

55.945.206

Autoritati executive

102

51.02.01.03

57.926.000

-1.980.794

55.945.206

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

103

59.02

830.000

1.283.000

2.113.000

Ordine publica si siguranța naționala

104

61.02

830.000

1.283.000

2.113.000

CHELTUIELI CURENTE

105

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

106

70

830.000

1.283.000

2.113.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

107

71

830.000

1.283.000

2.113.000

Active fixe

108

71.01

830.000

1.283.000

2.113.000

Construcții

109

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

110

71.01.02

320.000

1.143.000

1.463.000

Alte active fixe

111

71.01.30

510.000

140.000

650..000

Din total capitol

Ordine publica

112

61.02.03

320.000

1.143.000

1.463.000

Politie locala

113

61.02.03.04

320.000

1.143.000

1.4631000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

114

61.02.05

510.000

140.000

650.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

115

64.02

73.854.000

2.493.587

76.347.587

Invatamant

116

65.02

16.701.000

4.616.587

21.317.587

CHELTUIELI CURENTE

117

01

10.381.000

300.000

10.681.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

118

56

2.801.000

0

2.801.000

::^kkhtop'

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

119

56.25

2.801.000

0

2.801.000

Finanțarea naționala

120

56.25.01

421.000

0

421.000

Finanțarea externa nerambursabila

121

56.25.02

2.380.000

0

2.380.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

122

58

7.580.000

300.000

7.880.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

123

58.01

7.580.000

300.000

7.880.000

Finanțarea naționala

124

58.01.01

921.000

45.000

966.000

Finanțarea externa nerambursabila

125

58.01.02

5.216.000

255.000

5.471.000

Cheltuieli neeligibile

126

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

127

70

6.320.000

4.316.587

10.636.587

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

128

71

6.320.000

4.316.587

10.636.587

Active fixe

129

71.01

6.320.000

4.316.587

10.636.587

Construcții

130

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

131

71.01.02

108.000

101.801

209.801

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

132

71.01.03

595.000

602.022

1.197.022

Alte active fixe

133

71.01.30

5.617.000

3.612.764

9.229.764

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

134

65.02.03

1.658.000

-448.332

1.209,668

Invatamant preșcolar

135

65.02.03.01

469.000

-221.666

247.334

Invatamant primar

136

65.02.03.02

1.189.000

-226.666

962.334

Invatamant secundar

137

65.02.04

1.057.000

2.956.332

4.013.332

Invatamant secundar inferior

138

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

139

65.02.04.02

1.057.000

2.956.332

4.013.332

Invatamant postliceal

140

65.02.05

0

0

■ 0

Servicii auxiliare pentru educație

141

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

142

65.02.11.03

0

0

0

Alte servicii auxiliare

143

65.02.11.30

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

144

65.02.50

13.986.000

2.108.587

16.094.587

Sanatate

145

66.02

16.700.000

0

16.700.000

CHELTUIELI CURENTE

146

01

16.600.000

0

16.600.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

147

'51

6.600.000

0

6.600.000

Transferuri curente

148

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

149

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

150

51.02

6.600.000

0

6.600.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

151

51.02.28

6.600.000

0

6.600.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

152

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

153

58.01

10.000.000

0

10.000.000

Finanțarea naționala

154

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

155

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

156

70

100.000

0

100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

157

71

100.000

0

100.000

Active fixe

158

71.01

100.000

0

100.000

Alte active fixe

159

71.01.30

100.000

0

100.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

160

66.02.06

16.600.000

0

16.600.00Q

Spitale generale

161

66.02.06.01

16.600.000

0

16.600.000

Servicii de sanatate publica

162

66.02.08

100.000

0

100.000

Cultura, recreere si religie

163

67.02

31.601.000

-958.000

30.643.000

CHELTUIELI CURENTE

164

01

24.153.000

572.000

24.725.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

165

51

819.000

472.000

1.291.000

Transferuri curente

166

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

167

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

168

51.02

819.000

472.000

1.291.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

169

51.02.29

819.000

472.000

1.291.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

170

58

23.334.000

100.000

23.434.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

171

58.01

23.334.000

100.000

23.434.000

Finanțarea naționala

172

58.01.01

3.365.000

15.000

3.380.000

Finanțarea externa nerambursabila

173

58.01.02

19.069.000

85.000

19.154.000

Cheltuieli neeligibile

174

58.01.03

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

175

70

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

' ’ ’■ '■■■'' ■•                        _......:                                             __' ’■                                '...... __                                                  ■ ________TSEiwiSîhl;' •

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

176

71

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

Active fixe

177

71.01

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

Construcții

178

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

179

71.01.30

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

180

85

0

-1.439

-1.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

181

85.01

0

-1.439

. -1,439

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

182

85.01.02

0

-1.439

-1.439

Din total capitol

Servicii culturale

183

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

184

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

185

67.02.05

30.782.000

-1.430.000

29.352.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

186

67.02.05.03

30.782.000

-1.430.000

29.352.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

187

67.02.50

819.000

472.000

1.291.000

Asigurări si asistenta sociala

188

68.02

8.852.000

-1.165.000

7.687.000

CHELTUIELI CURENTE

189

01

2.111.000

-1.165.000

946.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

190

51

647.000

-145.000

502.000

Transferuri de capital

191

51.02

647.000

-145.000

502.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

192

51.02.29

647.000

-145.000

502.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

193

58

1.464.000

-1.020.000

444.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

194

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

195

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

196

58.01.02

161.000

0

161.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

197

58.02

1.020.000

-1.020.000

0

Finanțarea naționala

198

58.02.01

820.000

-820.000

0

Finanțarea externa nerambursabila

199

58.02.02

200.000

-200.000

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

200

58.15

100.000

0

100:000

Finanțarea naționala

201

58.15.01

100.000

0

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

202

58.32

144.000

0

144.000

Finanțarea naționala

203

58.32.01

144.000

0

144.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

204

70

6.741.000

0

6.741.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

205

71

6.741.000

0

6.741.000

Active fixe

206

71.01

6.741.000

0

6.741.000

Construcții

207

71.01.01

5.445.000

45.000

5.490.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

208

71.01.02

215.000

57.000

272.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

209

71.01.03

215.000

5.525

220.525

Alte active fixe

210

71.01.30

866.000

-107.525

758.475

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

211

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

212

68.02.05.02

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

213

68.02.06

0

0

0

Crese

214

68.02.11

5.990.000

0

5.990.000

Prevenirea excluderii sociale

215

68.02.15

647.000

-145.000

502.000

Ajutor social

216

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

217

68.02.15.02

647.000

-145.000

502.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

218

68.02.50

2.215.000

-1.020.000

1.195.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

219

68.02.50.50

2.215.000

-1.020.000

1.195..000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

220

69.02

104.730.000

4.230.910

108.960.910

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

221

70.02

95.900.000

5.095.910

100.995.910

CHELTUIELI CURENTE

222

01

42.204.000

4.446.000

46.650.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

223

51

5.313.000

4.060.000

9.373.000

Transferuri curente

224

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

225

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

226

51.02

5.313.000

4.060.000

9.373.00Q

Alte transferuri de capital către instituții publice

227

51.02.29

5.313.000

4.060.000

9.373.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

228

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

229

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

230

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

231

56

9.665.000

286.000

9.951.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

232

56.01

965.000

286.000

1.251.000

Cheltuieli neeligibile

233

56.01.03

965.000

286.000

1.25.1.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

234

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

235

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

236

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

237

58

21.435.000

100.000

21.535.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

238

58.01

21.435.000

100.000

21.535.000

Finanțarea naționala

239

58.01.01

8.519.000

15.000

8.534.000

Finanțarea externa nerambursabila

240

58.01.02

12.180.000

85.000

12.265.000

Cheltuieli neeligibile

241

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

242

70

53.696.000

2.847.000

56.543.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

243

71

53.696.000

2.847.000

56.543.000

Active fixe

244

71.01

53.696.000

2.847.000

56.543.000

Construcții

245

71.01.01

9.905.000

-2.912.000

6.993.000

Alte active fixe

246

71.01.30

43.791.000

5.759.000

49.550.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

247

85

0

-2.197.090

-2.197^090

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

248

85.01

0

-2.197.090

-2.197.090

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

249

85.01.02

0

-2.197.090

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

250

70.02.03

26.565.000

-2.912.000

23.653.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

251

70.02.03.01

26.565.000

-2.912.000

23.653.000

Iluminat public si electrificări rurale

252

70.02.06

13.666.000

751.000

14.417.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

253

70.02.50

55.669.000

7.256.910

62.925.910

Protecția mediului

254

74.02

8.830.000

-865.000

7.965.000

CHELTUIELI CURENTE

255

01

1.000.000

0

1.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

256

56

1.000.000

0

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

257

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

258

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

259

70

7.830.000

-865.000

6.965.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

260

71

7.830.000

-865.000

6.965.000

Active fixe

261

71.01

7.830.000

-865.000

6.965..000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Construcții

262

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

263

71.01.30

7.830.000

-865.000

6.965.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

264

74.02.05

8.830.000

-865.000

7.965.000

Salubritate

265

74.02.05.01

8.830.000

-865.000

7.965.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

266

79.02

378.167.000

-6.026.703

372.140-.297

Combustibili si energie

267

81.02

1.000.000

-322.066

677.934

CHELTUIELI CURENTE

268

01

239.000

110.000

349.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

269

55

239.000

110.000

349.000

A. Transferuri interne

270

55.01

239.000

110.000

349.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

271

55.01.12

239.000

110.000

. 349.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

272

70

761.000

389.000

1.150.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

273

71

761.000

389.000

1.150.000

Active fixe

274

71.01

761.000

389.000

1.150.000

Construcții

275

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

276

71.01.30

761.000

389.000

1.150.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

277

85

0

-821.066

-821.066

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

278

85.01

0

-821.066

-821.066

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

279

85.01.02

0

-821.066

-821.066

Din total capitol

Energie termica

280

81.02.06

1.000.000

-322.066

677.934

Transporturi

281

84.02

377.167.000

-5.704.637

371.462.363

CHELTUIELI CURENTE

282

01

265.670.000

-786.000

264.884.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

283

58

265.670.000

-786.000

264.884.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

284

58.01

265.670.000

-786.000

264.884.000

Finanțarea naționala

285

58.01.01

33.221.000

-118.000

33.103.000

Finanțarea externa nerambursabila

286

58.01.02

188.249.000

-668.000

187.581.000

Cheltuieli neeligibile

287

58.01.03

44.200.000

0

44.200,000

CHELTUIELI DE CAPITAL

288

70

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

289

71

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

Active fixe

290

71.01

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

Construcții

291

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

292

71.01.30

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

293

85

0

-18.637

-18.637

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

294

85.01

0

-18.637

-18.637

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

295

85.01.02

0

-18.637

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

296

84.02.03

377.167.000

-5.704.637

371.462.363

Transport in comun

297

84.02.03.02

224.395.000

-280.000

224.115.000

Străzi

298

84.02.03.03

152.772.000

-5.424.637

147.347.363

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

299

96.02

0

0

0

REZERVE

300

97.02

0

0

0

EXCEDENT                                              /"ZTZ-

301

98.02

0

0

0

DEFICIT                                                         

302

99.02

251.446.603

0

251.446.603
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2019 - BUGET INDIVIDUAL


ANEXA 2 A 1 LA HOTĂRÂREA NR

637/2019

DENUMIREA INDICATORILOR

/ --x ’ \

i /Hm A

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.363.890.000

21.186.826

1.385.076.826

VENITURI PROPRII

2

49.90

956.829.603

3.827.575

960.657.178

1. VENITURI CURENTE

V L

3

00.02

748.839.000

21.030.057

769.869.057

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

675.088.000

18.364.959

693.452.959

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

7

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

11

00.09

111.683.000

603.959

112.286.959

Impozite si taxe pe proprietate

12

07.02

111.683.000

603.959

112.286.959

Impozit pe clădiri

13

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

14

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

15

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

16

07.02.02

14.133.000

603.959

14.736.959

Impozit pe terenuri - PF

17

07.02.02.01

7.465.000

603.959

8.068.959

Impozit pe terenuri - PJ

18

07.02.02.02

6.211.000

0

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

19

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru anii anteriori =

-= La bugetul de stat = restante

20

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

21

00.10

82.244.000

17.761.000

100.005.000

Sume defalcate din TVA

22

11.02

43.535.000

17.761.000

61.296.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

23

11.02.02

27.276.000

0

27.276.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

24

11.02.06

0

12.426.000

12.426.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

25

11.02.09

16.259.000

5.335.000

21.594.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

26

12.02

9.000

0

9.000

Taxe hoteliere

27

12.02.07

9.000

0

9.000

Taxe pe servicii specifice

28

15.02

2.177.000

0

2.177.000

Impozit pe spectacole

29

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

30

15.02.50

767.000

0

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

31

16.02

36.523.000

0

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

32

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33

16.02.02.01

16.831.000

0

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

34

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

35

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

36

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

37

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

38

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

39

00.12

73.751.000

2.665.098

76.416.098

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

40

00.13

29.363.000

34.431

29.397.431

Venituri din proprietate

41

30.02

29.363.000

34.431

29.397.431

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

42

30.02.01

210.000

8.237

218.237

Venituri din concesiuni si închirieri

43

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

44

30.02.05.30

29.108.000

0

29.108.000

Venituri din dividende

45

30.02.08

45.000

26.194

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

46

30.02.08.02

45.000

26.194

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

47

00.14

44.388.000

2.630.667

47.018.667

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

48

33.02

19.203.000

1.880.000

21.083.000

Venituri din prestări de servicii

49

33.02.08

18.370.000

1.880.000

20.250.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

50

33.02.10

638.000

0

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

51

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

52

33.02.28

10.000

0

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

54

34.02

9.000

6.775

15.775

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Taxe extrajudiciare de timbru

55

34.02.02

9.000

6.775

15.775

Amenzi, penalitati si confiscări

56

35.02

19.250.000

191.576

19.441.576

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

57

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

58

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

59

35.02.50

148.000

191.576

339.576

Diverse venituri

60

36.02

5.821.000

354.231

6.175.231

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

61

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

62

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

63

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Taxa de reabilitare termica

64

36.02.23

0

354.231

354.231

Alte venituri

65

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

105.000

198.085

303.085

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

105.000

198.085

303.085

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

-511.000

511.000

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

69

37.02.04

511.000

-511.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

70

00.15

184.000

756.603

940.603

Venituri din valorificarea unor bunuri

71

39.02

184.000

756.603

940.603

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

72

39.02.01

0

296.146

296.146

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

73

39.02.03

121.000

-99.671

21.329

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

74

39.02.07

0

297.576

297.576

Depozite speciale pentru construcții de construinte

75

39.02.10

63.000

262.552

325.552

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

76

00.16

251.446.603

0

251.446.603

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

77

40.02

251.446.603

0

251.446.603

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

78

40.02.14

251.446.603

0

251.446.603

IV. SUBVENȚII

79

00.17

50.289.567

-1.226.806

49.062.761

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

80

00.18

50.289.567

-1.226.806

49.062.761

Subvenții de la bugetul de stat

81

42.02

50.289.567

-1.226.806

49.062.761

B. Curente

82

50.289.567

-1.226.806

49.062.761

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

83

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

84

42.02.41

40.000

0

40.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

85

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

86

42.02.69

42.349.567

-1.226.806

41.122.761

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

87

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

88

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

89

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

90

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

91

48.02

274.843.020

626.972

275.469.992

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

92

48.02.01

271.001.291

-839.971

270.161.320

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

93

48.02.01.01

271.001.291

-5.789.074

265.212.217

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

94

48.02.01.02

0

1.141.691

1.141.691

Prefinantare

95

48.02.01.03

0

3.807.412

3.807.412

Fondul Social European (FSE)

96

48.02.02

3.841.729

23.539

3.865.268

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

97

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

98

48.02.02.02

0

23.539

23.539

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

99

48.02.15

0

1.443.404

1.443.404

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

100

48.02.15.01

0

1.443.404

1.443.404

TOTAL CHELTUIELI

101

1.124.093.000

15.714.152

1.139.807.152

CHELTUIELI CURENTE

102

01

885.543.000

17.952.383

903.495.383

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

103

10

108.200.000

270.000

108.470.000

Cheltuieli salariale in bani

104

10.01

100.333.000

220.000

100.553.000

Salarii de baza

105

10.01.01

88.615.000

700.000

89.315.000

Sporuri pentru condiții de munca

106

10.01.05

6.195.000

-500.000

5.695.000

Alte sporuri

107

10.01.06

742.000

0

742.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

108

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

109

10.01.13

125.000

0

125.000

Indemnizație de hrana

110

10.01.17

2.520.000

0

2.520.000

Alte drepturi salariale in bani

111

10.01.30

1.591.000

20.000

1.611.000

Cheltuieli salariale in natura

112

10.02

5.596.000

0

5.596.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Norme de hrana

113

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

114

10.02.06

1.596.000

0

1.596.000

Contribuții

115

10.03

2.271.000

50.000

2.321.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

116

10.03.07

2.271.000

50.000

2.321.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

117

20

275.421.000

21.913.845

297.334.845

Bunuri si servicii

118

20.01

95.604.000

18.839.341

114.443.341

Furnituri de birou

119

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

120

20.01.02

400.000

100.000

500.000

încălzit, iluminat si forța motrica

121

20.01.03

14.864.000

3.862.341

18.726.341

Apa, canal si salubritate

122

20.01.04

32.796.000

1.500.000

34.296.000

Carburanți si lubrifianti

123

20.01.05

460.000

0

460.000

Piese de schimb

124

20.01.06

395.000

0

395.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

125

20.01.08

2.630.000

50.000

2.680.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

126

20.01.09

26.572.000

13.450.000

40.022.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

127

20.01.30

16.087.000

-123.000

15.964.000

Reparații curente

128

20.02

76.187.000

226.100

76.413.100

Bunuri de natura obiectelor de inventar

129

20.05

8.827.000

150.000

8.977.000

Uniforme si echipament

130

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

Alte obiecte de inventar

131

20.05.30

6.877.000

150.000

7.027.000

Deplasări, detasari, transferări

132

20.06

1.388.000

0

1.388.000

Deplasări interne, detasari, transferări

133

20.06.01

885.000

0

885.000

Deplasări in străinătate

134

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

135

20.11

300.000

0

300.000

Pregătire profesionala

136

20.13

635.000

30.000

665.000

studii si cercetări

137

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

138

20.24

600.000

-200.000

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

139

20.24.02

600.000

-200.000

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

140

20.25

7.650.000

0

7.650.000

Alte cheltuieli

141

20.30

84.200.000

2.868.404

87.068.404

Reclama si publicitate

142

20.30.01

745.000

65.825

810.825

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protocol si reprezentare

143

20.30.02

1.100.000

-300.000

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

144

20.30.30

82.355.000

3.102.579

85.457.579

TITLUL III DOBÂNZI

145

30

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

146

30.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

147

30.01.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

TITLUL IV SUBVENȚII

148

40

25.500.000

993.332

26.493.332

Subvenții pe produse

149

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

150

40.03

25.500.000

993.332

26.493.332

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

151

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

152

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

153

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

154

51

23.949.000

1.513.000

25.462.000

Transferuri curente

155

51.01

17.170.000

-2.874.000

14.296.000

Transferuri către instituții publice

156

51.01.01

17.170.000

-2.874.000

14.296.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

157

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

158

51.02

6.779.000

4.387.000

11.166.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

159

51.02.29

6.779.000

4.387.000

11.166.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

160

55

22.320.000

5.917.000

28.237.000

A. Transferuri interne

161

55.01

22.320.000

5.445.000

27.765.000

Restructurarea industriei de aparare

162

55.01.01

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

163

55.01.12

6.030.000

110.000

6.140.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

164

55.01.63

16.290.000

5.335.000

21.625.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

165

55.02

0

472.000

472.000

Alte transferuri curente in străinătate

166

55.02.04

0

472.000

472.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

167

56

13.466.000

286.000

13.752.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

168

56.01

1.965.000

286.000

2.251.000

Cheltuieli neeligibile

169

56.01.03

1.965.000

286.000

2.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

170

56.25

11.501.000

0

11.501.000

Finanțarea naționala

171

56.25.01

1.726.000

0

1.726.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea externa nerambursabila

172

56.25.02

9.775.000

0

9.775.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

173

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

174

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

175

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

176

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

177

58

352.921.000

-6.440.794

346.480.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

178

58.01

348.401.000

-6.440.794

341.960.206

Finanțarea naționala

179

58.01.01

50.592.000

-966.219

49.625.781

Finanțarea externa nerambursabila

180

58.01.02

250.530.000

-5.474.575

245.055.425

Cheltuieli neeligibile

181

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

182

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

183

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

184

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

185

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

186

59

766.000

0

766.000

Burse

187

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

188

59.40

766.000

0

766.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

189

70

220.571.000

4.667.439

225.238.439

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

190

71

220.571.000

4.647.439

225.218.439

Active fixe

191

71.01

220.571.000

4.647.439

225.218.439

Construcții

192

71.01.01

9.905.000

-2.912.000

6.993.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

193

71.01.02

8.921.000

1.143.000

10.064.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

194

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

195

71.01.30

198.745.000

6.416.439

205.161.439

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

196

72

0

20.000

20.000

Active financiare

197

72.01

0

20.000

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

198

72.01.01

0

20.000

20.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

199

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

200

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

201

81.01.01

0

0

0


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Rambursări de credite interne

202

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

203

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

204

85

0

-6.905.670

-6.905.670

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

205

85.01

0

-6.905.670

-6.905.670

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

206

85.01.01

0

-3.867.438

-3.867.438

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

207

85.01.02

0

-3.038.232

-3.038.232

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

208

50.02

250.552.000

-6.139.558

244.412.442

Autoritati publice si acțiuni externe

209

51.02

217.939.000

660.442

218.599.442

CHELTUIELI CURENTE

210

01

184.715.000

-2.638.883

182.076.117

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

211

10

72.600.000

0

72.600.000

Cheltuieli salariale in bani

212

10.01

69.975.000

0

69.975.000

Salarii de baza

213

10.01.01

61.400.000

500.000

61.900.000

Sporuri pentru condiții de munca

214

10.01.05

4.200.000

-500.000

3.700.000

Alte sporuri

215

10.01.06

170.000

0

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

216

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

217

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

218

10.01.17

2.350.000

0

2.350.000

Alte drepturi salariale in bani

219

10.01.30

1.200.000

0

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

220

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

221

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

222

10.03

1.575.000

0

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

223

10.03.07

1.575.000

0

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

224

20

86.863.000

3.043.911

89.906.911

Bunuri si servicii

225

20.01

7.715.000

50.000

7.765.000

Furnituri de birou

226

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

227

20.01.02

400.000

100.000

500.000

încălzit, iluminat si forța motrica

228

20.01.03

950.000

100.000

1.050.000

Apa, canal si salubritate

229

20.01.04

150.000

0

150.000

Carburanți si lubrifianti

230

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

231

20.01.06

95.000

0

95.000

7 ■                     77

•'5; ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

232

20.01.08

2.500.000

100.000

2.600.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

233

20.01.09

1.600.000

-200.000

1.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

234

20.01.30

560.000

-50.000

510.000

Reparații curente

235

20.02

2.800.000

-1.000.000

1.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

236

20.05

650.000

0

650.000

Alte obiecte de inventar

237

20.05.30

650.000

0

650.000

Deplasări, detasari, transferări

238

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

239

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

240

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

241

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

242

20.13

400.000

30.000

430.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

243

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

244

20.30

73.195.000

3.963.911

77.158.911

Reclama si publicitate

245

20.30.01

745.000

65.825

810.825

Protocol si reprezentare

246

20.30.02

1.100.000

-300.000

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

247

20.30.30

71.350.000

4.198.086

75.548.086

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

248

55

0

472.000

472.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

249

55.02

0

472.000

472.000

Alte transferuri curente in străinătate

250

55.02.04

0

472.000

472.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

251

58

24.702.000

-6.154.794

18.547.206

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

252

58.01

20.182.000

-6.154.794

14.027.206

Finanțarea naționala

253

58.01.01

3.027.000

-923.219

2.103.781

Finanțarea externa nerambursabila

254

58.01.02

17.155.000

-5.231.575

11.923.425

Programe din Fondul Social European (FSE)

255

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

256

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

257

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

258

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

259

59

550.000

0

550.000

Burse

260

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

261

59.40

550.000

0

550.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

262

70

33.224.000

4.174.000

37.398.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

263

71

33.224.000

4.154.000

37.378.000

Active fixe

264

71.01

33.224.000

4.154.000

37.378.000

Construcții

265

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

266

71.01.02

8.601.000

0

8.601.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

267

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

268

71.01.30

21.623.000

4.154.000

25.777.000

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

269

72

0

20.000

20.000

Active financiare

270

72.01

0

20.000

20.000

Participare la capitalul social al societăților comerciale

271

72.01.01

0

20.000

20.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

272

85

0

-874.675

-874.675

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

273

85.01

0

-874.675

-874.675

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

274

85.01.01

0

-874.675

-874.675

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

275

51.02.01

217.939.000

660.442

218.599.442

Autoritati executive

276

51.02.01.03

217.939.000

660.442

218.599.442

Alte servicii publice generale

277

54.02

8.013.000

-100.000

7.913.000

CHELTUIELI CURENTE

278

01

8.013.000

-100.000

7.913.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

279

10

5.400.000

0

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

280

10.01

5.208.000

0

5.208.000

Salarii de baza

281

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

282

10.01.05

340.000

0

340.000

Alte sporuri

283

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

284

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

285

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

286

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

287

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

288

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

289

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

290

10.03.07

116.000

0

116.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

291

20

1.567.000

-100.000

1.467.000

Bunuri si servicii

292

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

293

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

294

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

295

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

296

20.05

47.000

0

47.000

Alte obiecte de inventar

297

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

298

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

299

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

300

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

301

20.30

1.385.000

-100.000

1.285.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

302

20.30.30

1.385.000

-100.000

1.285.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

303

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

304

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

305

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

306

59

46.000

0

46.000

Burse

307

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

308

59.40

46.000

0

46.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

309

70

0

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

310

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

311

54.02.10

6.293.000

-100.000

6.193.000

Alte servicii publice generale

312

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

313

55.02

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

CHELTUIELI CURENTE

314

01

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

315

20

600.000

-200.000

400.000

Bunuri si servicii

316

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

317

20.01.01

0

0

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

318

20.24

600.000

-200.000

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

319

20.24.02

600.000

-200.000

400.000

lilif

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL III DOBÂNZI

320

30

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

321

30.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

322

30.01.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

323

70

0

0

0

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

324

55.02.00

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

325

59.02

36.065.000

1.503.000

37.568.000

Ordine publica si siguranța naționala

326

61.02

36.065.000

1.503.000

37.568.000

CHELTUIELI CURENTE

327

01

35.235.000

220.000

35.455.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

328

10

30.200.000

270.000

30.470.000

Cheltuieli salariale in bani

329

10.01

25.150.000

220.000

25.370.000

Salarii de baza

330

10.01.01

22.575.000

200.000

22.775.000

Sporuri pentru condiții de munca

331

10.01.05

1.655.000

0

1.655.000

Alte sporuri

332

10.01.06

570.000

0

570.000

Indemnizații de delegare

333

10.01.13

10.000

0

10.000

Alte drepturi salariale in bani

334

10.01.30

340.000

20.000

360.000

Cheltuieli salariale in natura

335

10.02

4.470.000

0

4.470.000

Norme de hrana

336

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

337

10.02.06

470.000

0

470.000

Contribuții

338

10.03

580.000

50.000

630.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

339

10.03.07

580.000

50.000

630.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

340

20

4.865.000

-50.000

4.815.000

Bunuri si servicii

341

20.01

1.955.000

-200.000

1.755.000

Furnituri de birou

342

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

343

20.01.03

100.000

-50.000

50.000

Carburanți si lubrifianti

344

20.01.05

400.000

0

400.000

Piese de schimb

345

20.01.06

300.000

0

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

346

20.01.08

130.000

-50.000

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

347

20.01.09

375.000

0

375.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

348

20.01.30

650.000

-100.000

550.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri de natura obiectelor de inventar

349

20.05

2.550.000

150.000

2.700.000

Uniforme si echipament

350

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

Alte obiecte de inventar

351

20.05.30

600.000

150.000

750.000

Deplasări, detasari, transferări

352

20.06

105.000

0

105.000

Deplasări interne, detasari, transferări

353

20.06.01

105.000

0

105.000

Cârti, publicații si materiale documentare

354

20.11

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

355

20.13

205.000

0

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

356

59

170.000

0

170.000

Burse

357

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

358

59.40

170.000

0

170.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

359

70

830.000

1.283.000

2.113.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

360

71

830.000

1.283.000

2.113.000

Active fixe

361

71.01

830.000

1.283.000

2.113.000

Construcții

362

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

363

71.01.02

320.000

1.143.000

1.463.000

Alte active fixe

364

71.01.30

510.000

140.000

650.000

Din total capitol

Ordine publica

365

61.02.03

34.885.000

1.363.000

36.248.000

Politie locala

366

61.02.03.04

34.885.000

1.363.000

36.248.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

367

61.02.05

1.180.000

140.000

1.320.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

368

64.02

130.482.000

17.495.559

147.977.559

Invatamant

369

65.02

32.368.000

8.229.100

40.597.100

CHELTUIELI CURENTE

370

01

27.553.000

4.961.100

32.514.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

371

20

882.000

-673.900

208.100

Bunuri si servicii

372

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

373

20.01.01

0

0

0

Reparații curente

374

20.02

882.000

-673.900

208.100

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

375

55

16.290.000

5.335.000

21.625.000

A. Transferuri interne

376

55.01

16.290.000

5.335.000

21.625.000

Restructurarea industriei de aparare

377

55.01.01

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

378

55.01.63

16.290.000

5.335.000

21.625.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

379

56

2.801.000

0

2.801.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

380

56.25

2.801.000

0

2.801.000

Finanțarea naționala

381

56.25.01

421.000

0

421.000

Finanțarea externa nerambursabila

382

56.25.02

2.380.000

0

2.380.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

383

58

7.580.000

300.000

7.880.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

384

58.01

7.580.000

300.000

7.880.000

Finanțarea naționala

385

58.01.01

921.000

45.000

966.000

Finanțarea externa nerambursabila

386

58.01.02

5.216.000

255.000

5.471.000

Cheltuieli neeligibile

387

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

388

70

4.815.000

3.268.000

8.083.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

389

71

4.815.000

3.268.000

8.083.000

Active fixe

390

71.01

4.815.000

3.268.000

8.083.000

Construcții

391

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

392

71.01.30

4.815.000

3.268.000

8.083.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

393

65.02.03

1.658.000

-448.332

1.209.668

Invatamant preșcolar

394

65.02.03.01

469.000

-221.666

247.334

Invatamant primar

395

65.02.03.02

1.189.000

-226.666

962.334

Invatamant secundar

396

65.02.04

1.939.000

2.282.432

4.221.432

Invatamant secundar inferior

397

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

398

65.02.04.02

1.939.000

2.282.432

4.221.432

Servicii auxiliare pentru educație

399

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

400

65.02.11.03

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

401

65.02.50

28.771.000

6.395.000

35.166.000

Sanatate

402

66.02

10.000.000

0

10.000.000

CHELTUIELI CURENTE

403

01

10.000.000

0

10.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

404

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

405

58.01

10.000.000

0

10.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea naționala

406

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

407

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

408

70

0

0

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

409

66.02.06

10.000.000

0

10.000.000

Spitale generale

410

66.02.06.01

10.000.000

0

10.000.000

Servicii de sanatate publica

411

66.02.08

0

0

0

Cultura, recreere si religie

412

67.02

74.797.000

11.820.000

86.617.000

CHELTUIELI CURENTE

413

01

56.190.000

13.350.000

69.540.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

414

20

26.867.000

13.250.000

40.117.000

Bunuri si servicii

415

20.01

21.727.000

13.250.000

34.977.000

Furnituri de birou

416

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

417

20.01.03

157.000

100.000

257.000

Apa, canal si salubritate

418

20.01.04

495.000

0

495.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

419

20.01.09

19.930.000

13.250.000

33.180.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

420

20.01.30

1.145.000

-100.000

1.045.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

421

20.05

5.070.000

0

5.070.000

Alte obiecte de inventar

422

20.05.30

5.070.000

0

5.070.000

studii si cercetări

423

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

424

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

425

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

426

51

5.989.000

0

5.989.000

Transferuri curente

427

51.01

5.170.000

-472.000

4.698.000

Transferuri către instituții publice

428

51.01.01

5.170.000

-472.000

4.698.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

429

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

430

51.02

819.000

472.000

1.291.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

431

51.02.29

819.000

472.000

1.291.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

432

58

23.334.000

100.000

23.434.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

433

58.01

23.334.000

100.000

23.434.000

Finanțarea naționala

434

58.01.01

3.365.000

15.000

3.380.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea externa nerambursabila

435

58.01.02

19.069.000

85.000

19.154.000

Cheltuieli neeligibile

436

58.01.03

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

437

70

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

438

71

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

Active fixe

439

71.01

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

Construcții

440

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

441

71.01.30

7.448.000

-1.528.561

5.919.439

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

442

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

443

81:01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

444

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

445

81.02

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

446

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

447

85

0

-1.439

-1.439

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

448

85.01

0

-1.439

-1.439

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

449

85.01.02

0

-1.439

-1.439

Din total capitol

Servicii culturale

450

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

451

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

452

67.02.05

68.738.000

11.820.000

80.558.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

453

67.02.05.03

68.738.000

11.820.000

80.558.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

454

67.02.50

6.059.000

0

6.059.000

Asigurări si asistenta sociala

455

68.02

13.317.000

-2.553.541

10.763.459

CHELTUIELI CURENTE

456

01

12.847.000

-2.542.507

10.304.493

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

457

20

0

4.493

4.493

Alte cheltuieli

458

20.30

0

4.493

4.493

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

459

20.30.30

0

4.493

4.493

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

460

51

12.647.000

-2.547.000

10.100.000

Transferuri curente

461

51.01

12.000.000

-2.402.000

9.598.000

Transferuri către instituții publice

462

51.01.01

12.000.000

-2.402.000

9.598.000

Transferuri de capital

463

51.02

647.000

-145.000

502.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte transferuri de capital către instituții publice

464

51.02.29

647.000

-145.000

502.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

465

58

200.000

0

200.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

466

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

467

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

468

58.01.02

161.000

0

161.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

469

70

470.000

0

470.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

470

71

470.000

0

470.000

Active fixe

471

71.01

470.000

0

470.000

Alte active fixe

472

71.01.30

470.000

0

470.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

473

85

0

-11.034

-11.034

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

474

85.01

0

-11.034

-11.034

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

475

85.01.01

0

-11.034

-11.034

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

476

68.02.05

0

-5.088

-5.088

Asistenta sociala in caz de invaliditate

477

68.02.05.02

0

-5.088

-5.088

Asistenta sociala pentru familie si copii

478

68.02.06

0

0

0

Crese

479

68.02.11

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale

480

68.02.15

12.647.000

-2.548.453

10.098.547

Ajutor social

481

68.02.15.01

0

-1.453

-1.453

Cantine de ajutor social

482

68.02.15.02

12.647.000

-2.547.000

10.100.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

483

68.02.50

670.000

0

670.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

484

68.02.50.50

670.000

0

670.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

485

69.02

186.328.000

6.002.814

192.330.814

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

486

70.02

137.398.000

5.367.814

142.765.814

CHELTUIELI CURENTE

487

01

80.292.000

5.695.341

85.987.341

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

488

20

38.088.000

1.249.341

39.337.341

Bunuri si servicii

489

20.01

18.488.000

4.349.341

22.837.341

Furnituri de birou

490

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

491

20.01.03

12.500.000

3.672.341

16.172.341

Apa, canal si salubritate

492

20.01.04

25.000

0

25.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

493

20.01.09

1.000.000

400.000

1.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

494

20.01.30

4.963.000

277.000

5.240.000

Reparații curente

495

20.02

12.600.000

-3.100.000

9.500.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

496

20.25

7.000.000

0

7.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

497

51

5.313.000

4.060.000

9.373.000

Transferuri curente

498

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

499

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

500

51.02

5.313.000

4.060.000

9.373.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

501

51.02.29

5.313.000

4.060.000

9.373.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

502

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

503

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

504

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

505

56

9.665.000

286.000

9.951.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

506

56.01

965.000

286.000

1.251.000

Cheltuieli neeligibile

507

56.01.03

965.000

286.000

1.251.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

508

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

509

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

510

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

511

58

21.435.000

100.000

21.535.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

512

58.01

21.435.000

100.000

21.535.000

Finanțarea naționala

513

58.01.01

8.519.000

15.000

8.534.000

Finanțarea externa nerambursabila

514

58.01.02

12.180.000

85.000

12.265.000

Cheltuieli neeligibile

515

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

516

70

53.696.000

2.847.000

56.543.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

517

71

53.696.000

2.847.000

56.543.000

Active fixe

518

71.01

53.696.000

2.847.000

56.543.000

Construcții

519

71.01.01

9.905.000

-2.912.000

6.993.000

Alte active fixe

520

71.01.30

43.791.000

5.759.000

49.550.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

521

81

3.410.000

0

3.410.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Rambursări de credite externe

522

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

523

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

524

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

525

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

526

85

0

-3.174.527

-3.174.527

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

527

85.01

0

-3.174.527

-3.174.527

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

528

85.01.01

0

-977.437

-977.437

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

529

85.01.02

0

-2.197.090

-2.197.090

Din total capitol

Locuințe

530

70.02.03

26.565.000

-2.912.000

23.653.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

531

70.02.03.01

26.565.000

-2.912.000

23.653.000

Iluminat public si electrificări rurale

532

70.02.06

25.666.000

4.220.579

29.886.579

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

533

70.02.50

85.167.000

4.059.235

89.226.235

Protecția mediului

534

74.02

48.930.000

635.000

49.565.000

CHELTUIELI CURENTE

535

01

41.100.000

1.500.000

42.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

536

20

40.100.000

1.500.000

41.600.000

Bunuri si servicii

537

20.01

36.490.000

1.500.000

37.990.000

Furnituri de birou

538

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

539

20.01.03

697.000

0

697.000

Apa, canal si salubritate

540

20.01.04

32.126.000

1.500.000

33.626.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

541

20.01.09

3.667.000

0

3.667.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

542

20.05

10.000

0

10.000

Alte obiecte de inventar

543

20.05.30

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

544

20.30

3.600.000

0

3.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

545

20.30.30

3.600.000

0

3.600.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

546

56

1.000.000

0

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

547

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

548

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

549

70

7.830.000

-865.000

6.965.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

550

71

7.830.000

-865.000

6.965.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Active fixe

551

71.01

7.830.000

-865.000

6.965.000

Construcții

552

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

553

71.01.30

7.830.000

-865.000

6.965.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

554

74.02.05

48.930.000

635.000

49.565.000

Salubritate

555

74.02.05.01

48.930.000

635.000

49.565.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

556

79.02

520.666.000

-3.147.663

517.518.337

Combustibili si energie

557

81.02

27.500.000

-2.322.066

25.177.934

CHELTUIELI CURENTE

558

01

26.739.000

103.332

26.842.332

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

559

20

1.000.000

-1.000.000

0

Bunuri si servicii

560

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

561

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

562

20.30

1.000.000

-1.000.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

563

20.30.30

1.000.000

-1.000.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

564

40

25.500.000

993.332

26.493.332

Subvenții pe produse

565

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

566

40.03

25.500.000

993.332

26.493.332

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

567

55

239.000

110.000

349.000

A. Transferuri interne

568

55.01

239.000

110.000

349.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

569

55.01.12

239.000

110.000

349.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

570

70

761.000

389.000

1.150.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

571

71

761.000

389.000

1.150.000

Active fixe

572

71.01

761.000

389.000

1.150.000

Construcții

573

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

574

71.01.30

761.000

389.000

1.150.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

575

85

0

-2.814.398

-2.814.398

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

576

85.01

0

-2.814.398

-2.814.398

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

577

85.01.01

0

-1.993.332

-1.993.332

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

578

85.01.02

0

-821.066

-821.066

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Energie termica

579

81.02.06

27.500.000

-2.322.066

25.177.934

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

580

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

581

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

582

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

583

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

584

20.01.01

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

585

20.01.30

322.000

0

322.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

586

70

0

0

0

Din total capitol

Agricultura

587

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

588

83.02.03.30

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

589

83.02.50

0

0

0

Transporturi

590

84.02

492.844.000

-825.597

492.018.403

CHELTUIELI CURENTE

591

01

377.937.000

4.104.000

382.041.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

592

20

74.267.000

4.890.000

79.157.000

Bunuri si servicii

593

20.01

8.882.000

-110.000

8.772.000

Furnituri de birou

594

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

595

20.01.03

440.000

40.000

480.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

596

20.01.30

8.442.000

-150.000

8.292.000

Reparații curente

597

20.02

59.905.000

5.000.000

64.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

598

20.05

500.000

0

500.000

Alte obiecte de inventar

599

20.05.30

500.000

0

500.000

Alte cheltuieli

600

20.30

4.980.000

0

4.980.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

601

20.30.30

4.980.000

0

4.980.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

602

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

603

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

604

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

605

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

606

58

265.670.000

-786.000

264.884.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

607

58.01

265.670.000

-786.000

264.884.000

Finanțarea naționala

608

58.01.01

33.221.000

-118.000

33.103.000

Finanțarea externa nerambursabila

609

58.01.02

188.249.000

-668.000

187.581.000

Cheltuieli neeligibile

610

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

611

70

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

612

71

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

Active fixe

613

71.01

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

Construcții

614

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

615

71.01.30

111.497.000

-4.900.000

106.597.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

616

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

617

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

618

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

619

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

620

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

621

85

0

-29.597

-29.597

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

622

85.01

0

-29.597

-29.597

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

623

85.01.01

0

-10.960

-10.960

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

624

85.01.02

0

-18.637

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

625

84.02.03

492.844.000

-825.597

492.018.403

Transport in comun

626

84.02.03.02

263.095.000

-289.940

262.805.060

Străzi

627

84.02.03.03

229.749.000

-535.657

229.213.343

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

628

96.02

0

0

0

REZERVE

629

97.02

0

0

0

EXCEDENT

630

98.02

239.797.000

5.472.674

245.269.674

DEFICIT

631

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

748.383.000

21.186.826

769.569.826

TOTAL VENITURI

2

00.01

748.383.000

21.186.826

769.569.826

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

VENITURI PROPRII

3

49.90

705.199.000

2.716.741

707.915.741

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

748.328.000

21.186.826

769.514.826

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

675.088.000

18.364.959

693.452.959

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIȚ, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

8

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

111.683.000

603.959

112.286.959

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

111.683.000

603.959

112.286.959

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

14.133.000

603.959

14.736.959

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

7.465.000

603.959

8.068.959

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

6.211.000

0

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

82.244.000

17.761.000

100.005.000

Sume defalcate din TVA

23

11.02

43.535.000

17.761.000

61.296.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

27.276.000

0

27.276.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

0

12.426.000

12.426.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

16.259.000

5.335.000

21.594.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

9.000

0

9.000

Taxe hoteliere

28

12.02.07

9.000

0

9.000

Taxe pe servicii specifice

29

15.02

2.177.000

0

2.177.000

Impozit pe spectacole

30

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

influenta

Program rectificat

Alte taxe pe servicii specifice

31

15.02.50

767.000

0

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

32

16.02

36.523.000

0

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

33

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

34

16.02.02.01

16.831.000

0

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

35

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

36

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

37

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

38

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

39

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

40

00.12

73.240.000

2.821.867

76.061.867

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

41

00.13

29.363.000

34.431

29.397.431

Venituri din proprietate

42

30.02

29.363.000

34.431

29.397.431

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

43

30.02.01

210.000

8.237

218.237

Venituri din concesiuni si închirieri

44

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

45

30.02.05.30

29.108.000

0

29.108.000

Venituri din dividende

46

30.02.08

45.000

26.194

71.194

Venituri din dividende de la alti plătitori

47

30.02.08.02

45.000

26.194

71.194

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

48

00.14

43.877.000

2.787.436

46.664.436

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

49

33.02

19.203.000

1.880.000

21.083.000

Venituri din prestări de servicii

50

33.02.08

18.370.000

1.880.000

20.250.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

51

33.02.10

638.000

0

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

52

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

53

33.02.28

10.000

0

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

54

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

55

34.02

9.000

6.775

15.775

Taxe extrajudiciare de timbru

56

34.02.02

9.000

6.775

15.775

Amenzi, penalitati si confiscări

57

35.02

19.250.000

191.576

19.441.576

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

58

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

59

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

60

35.02.50

148.000

191.576

339.576

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Diverse venituri

61

36.02

5.821.000

0

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

62

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

63

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

64

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Alte venituri

65

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

-406.000

709.085

303.085

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

105.000

198.085

303.085

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

-511.000

511.000

0

IV. SUBVENȚII

69

00.17

55.000

0

55.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

70

00.18

55.000

0

55.000

Subvenții de la bugetul de stat

71

42.02

55.000

0

55.000

B. Curente

72

55.000

0

55.000

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

73

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

74

42.02.41

40.000

0

40.000

TOTAL CHELTUIELI

75

524.326.000

15.742.739

540.068.739

CHELTUIELI CURENTE

76

01

506.347.000

19.610.177

525.957.177

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

77

10

108.200.000

270.000

108.470.000

Cheltuieli salariale in bani

78

10.01

100.333.000

220.000

100.553.000

Salarii de baza

79

10.01.01

88.615.000

700.000

89.315.000

Sporuri pentru condiții de munca

80

10.01.05

6.195.000

-500.000

5.695.000

Alte sporuri

81

10.01.06

742.000

0

742.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

82

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

83

10.01.13

125.000

0

125.000

Indemnizație de hrana

84

10.01.17

2.520.000

0

2.520.000

Alte drepturi salariale in bani

85

10.01.30

1.591.000

20.000

1.611.000

Cheltuieli salariale in natura

86

10.02

5.596.000

0

5.596.000

Norme de hrana

87

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

88

10.02.06

1.596.000

0

1.596.000

Contribuții

89

10.03

2.271.000

50.000

2.321.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

90

10.03.07

2.271.000

50.000

2.321.000

..                        _______ nigEaiiiT?:.'

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

91

20

275.421.000

21.913.845

297.334.845

Bunuri si servicii

92

20.01

95.604.000

18.839.341

114.443.341

Furnituri de birou

93

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

94

20.01.02

400.000

100.000

500.000

încălzit, iluminat si forța motrica

95

20.01.03

14.864.000

3.862.341

18.726.341

Apa, canal si salubritate

96

20.01.04

32.796.000

1.500.000

34.296.000

Carburanți si lubrifianti

97

20.01.05

460.000

0

460.000

Piese de schimb

98

20.01.06

395.000

0

395.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

99

20.01.08

2.630.000

50.000

2.680.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

100

20.01.09

26.572.000

13.450.000

40.022.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

101

20.01.30

16.087.000

-123.000

15.964.000

Reparații curente

102

20.02

76.187.000

226.100

76.413.100

Bunuri de natura obiectelor de inventar

103

20.05

8.827.000

150.000

8.977.000

Uniforme si echipament

104

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

Alte obiecte de inventar

105

20.05.30

6.877.000

150.000

7.027.000

Deplasări, detasari, transferări

106

20.06

1.388.000

0

1.388.000

Deplasări interne, detasari, transferări

107

20.06.01

885.000

0

885.000

Deplasări in străinătate

108

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

109

20.11

300.000

0

300.000

Pregătire profesionala

110

20.13

635.000

30.000

665.000

studii si cercetări

111

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

112

20.24

600.000

-200.000

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

113

20.24.02

600.000

-200.000

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

114

20.25

7.650.000

0

7.650.000

Alte cheltuieli

115

20.30

84.200.000

2.868.404

87.068.404

Reclama si publicitate

116

20.30.01

745.000

65.825

810.825

Protocol si reprezentare

117

20.30.02

1.100.000

-300.000

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

118

20.30.30

82.355.000

3.102.579

85.457.579

TITLUL III DOBÂNZI

119

30

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

120

30.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

121

30.01.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

TITLUL IV SUBVENȚII

122

40

25.500.000

993.332

26.493.332

Subvenții pe produse

123

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

124

40.03

25.500.000

993.332

26.493.332

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

125

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

126

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

127

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

128

51

17.170.000

' -2.874.000

14.296.000

Transferuri curente

129

51.01

17.170.000

-2.874.000

14.296.000

Transferuri către instituții publice

130

51.01.01

17.170.000

-2.874.000

14.296.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

131

55

16.290.000

5.807.000

22.097.000

A. Transferuri interne

132

55.01

16.290.000

5.335.000

21.625.000

Restructurarea industriei de aparare

133

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

134

55.01.63

16.290.000

5.335.000

21.625.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

135

55.02

0

472.000

472.000

Alte transferuri curente in străinătate

136

55.02.04

0

472.000

472.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

137

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

138

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

139

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

140

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

141

59

766.000

0

766.000

Burse

142

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

143

59.40

766.000

0

766.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

144

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

145

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

146

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

147

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

148

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

149

85

0

-3.867.438

-3.867.438

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

150

85.01

0

-3.867.438

-3.867.438

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

151

85.01.01

0

-3.867.438

-3.867.438

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

152

50.02

192.626.000

-4.158.764

188.467.236

Autoritati publice si acțiuni externe

153

51.02

160.013.000

2.641.236

162.654.236

CHELTUIELI CURENTE

154

01

160.013.000

3.515.911

163.528.911

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

155

10

72.600.000

0

72.600.000

Cheltuieli salariate in bani

156

10.01

69.975.000

0

69.975.000

Salarii de baza

157

10.01.01

61.400.000

500.000

61.900.000

Sporuri pentru condiții de munca

158

10.01.05

4.200.000

-500.000

3.700.000

Alte sporuri

159

10.01.06

170.000

0

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

160

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

161

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

162

10.01.17

2.350.000

0

2.350.000

Alte drepturi salariale in bani

163

10.01.30

1.200.000

0

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

164

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Țichete de vacanta

165

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

166

10.03

1.575.000

0

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

167

10.03.07

1.575.000

0

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

168

20

86.863.000

3.043.911

89.906.911

Bunuri si servicii

169

20.01

7.715.000

50.000

7.765.000

Furnituri de birou

170

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

171

20.01.02

400.000

100.000

500.000

încălzit, iluminat si forța motrica

172

20.01.03

950.000

100.000

1.050.000

Apa, canal si salubritate

173

20.01.04

150.000

0

150.000

Carburanți si lubrifianti

174

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

175

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

176

20.01.08

2.500.000

100.000

2.600.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

177

20.01.09

1.600.000

-200.000

1.400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

178

20.01.30

560.000

-50.000

510.000

Reparații curente

179

20.02

2.800.000

-1.000.000

1.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

180

20.05

650.000

0

650.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte obiecte de inventar

181

20.05.30

650.000

0

650.000

Deplasări, detasari, transferări

182

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

183

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

184

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

185

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

186

20.13

400.000

30.000

430.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

187

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

188

20.30

73.195.000

3.963.911

77.158.911

Reclama si publicitate

189

20.30.01

745.000

65.825

810.825

Protocol si reprezentare

190

20.30.02

1.100.000

-300.000

800.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

191

20.30.30

71.350.000

4.198.086

75.548.086

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

192

55

0

472.000

472.000

B.Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

193

55.02

0

472.000

472.000

Alte transferuri curente in străinătate

194

55.02.04

0

472.000

472.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

195

59

550.000

0

550.000

Burse

196

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

197

59.40

550.000

0

550.000

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

198

85

0

-874.675

-874.675

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

199

85.01

0

-874.675

-874.675

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

200

85.01.01

0

-874.675

-874.675

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

201

51.02.01

160.013.000

2.641.236

162.654.236

Autoritati executive

202

51.02.01.03

160.013.000

2.641.236

162.654.236

Alte servicii publice generale

203

54.02

8.013.000

-100.000

7.913.000

CHELTUIELI CURENTE

204

01

8.013.000

-100.000

7.913.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

205

10

5.400.000

0

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

206

10.01

5.208.000

0

5.208.000

Salarii de baza

207

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

208

10.01.05

340.000

0

340.000

Alte sporuri

209

10.01.06

2.000

0

2.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Indemnizații de delegare

210

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

211

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

212

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

213

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

214

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

215

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

216

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

217

20

1.567.000

-100.000

1.467.000

Bunuri si servicii

218

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

219

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

220

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

221

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

222

20.05

47.000

0

47.000

Alte obiecte de inventar

223

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

224

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

225

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

226

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

227

20.30

1.385.000

-100.000

1.285.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

228

20.30.30

1.385.000

-100.000

1.285.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

229

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

230

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

231

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

232

59

46.000

0

46.000

Burse

233

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

234

59.40

46.000

0

46.000

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

235

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

236

54.02.10

6.293.000

-100.000

6.193.000

Alte servicii publice generale

237

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

238

55.02

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

'   /........ ■                        ..... '                                      ^c-                                                                                                           ...... ..... : tsoss^ :

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

239

01

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

240

20

600.000

-200.000

400.000

Bunuri si servicii

241

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

242

20.01.01

0

0

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

243

20.24

600.000

-200.000

400.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

244

20.24.02

600.000

-200.000

400.000

TITLUL III DOBÂNZI

245

30

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

246

30.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

247

30.01.01

24.000.000

-6.500.000

17.500.000

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

248

55.02.00

24.600.000

-6.700.000

17.900.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

249

59.02

35.235.000

220.000

35.455.000

Ordine publica si siguranța naționala

250

61.02

35.235.000

220.000

35.455.000

CHELTUIELI CURENTE

251

01

35.235.000

220.000

35.455.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

252

10

30.200.000

270.000

30.470.000

Cheltuieli salariale in bani

253

10.01

25.150.000

220.000

25.370.000

Salarii de baza

254

10.01.01

22.575.000

200.000

22.775.000

Sporuri pentru condiții de munca

255

10.01.05

1.655.000

0

1.655.000

Alte sporuri

256

10.01.06

570.000

0

570.000

Indemnizații de delegare

257

10.01.13

10.000

0

10.000

Alte drepturi salariale in bani

258

10.01.30

340.000

20.000

360.000

Cheltuieli salariale in natura

259

10.02

4.470.000

0

4.470.000

Norme de hrana

260

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

261

10.02.06

470.000

0

470.000

Contribuții

262

10.03

580.000

50.000

630.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

263

10.03.07

580.000

50.000

630.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

264

20

4.865.000

-50.000

4.815.000

Bunuri si servicii

265

20.01

1.955.000

-200.000

1.755.000

Furnituri de birou

266

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

267

20.01.03

100.000

-50.000

50.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Carburanți si lubrifianti

268

20.01.05

400.000

0

400.000

Piese de schimb

269

20.01.06

300.000

0

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

270

20.01.08

130.000

-50.000

80.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

271

20.01.09

375.000

0

375.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

272

20.01.30

650.000

-100.000

550.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

273

20.05

2.550.000

150.000

2.700.000

Uniforme si echipament

274

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

Alte obiecte de inventar

275

20.05.30

600.000

150.000

750.000

Deplasări, detasari, transferări

276

20.06

105.000

0

105.000

Deplasări interne, detasari, transferări

277

20.06.01

105.000

0

105.000

Cârti, publicații si materiale documentare

278

20.11

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala »

279

20.13

205.000

0

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

280

59

170.000

0

170.000

Burse

281

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

282

59.40

170.000

0

170.000

Din total capitol

Ordine publica

283

61.02.03

34.565.000

220.000

34.785.000

Politie locala

284

61.02.03.04

34.565.000

220.000

34.785.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

285

61.02.05

670.000

0

670.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

286

64.02

72.368.000

15.030.559

87.398.559

Invatamant

287

65.02

17.172.000

4.661.100

21.833.100

CHELTUIELI CURENTE

288

01

17.172.000

4.661.100

21.833.100

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

289

20

882.000

-673.900

208.100

Bunuri si servicii

290

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

291

20.01.01

0

0

0

Reparații curente

292

20.02

882.000

-673.900

208.100

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

293

55

16.290.000

5.335.000

21.625.000

A. Transferuri interne

294

55.01

16.290.000

5.335.000