Hotărârea nr. 636/2019

Hotărârea 636/2019 - Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Gheorghe Victor Dumănescu, personalitate marcantă a vieții muzicale românești.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Gheorghe Victor Dumănescu, personalitate marcantă a vieții muzicale românești

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Gheorghe Victor Dumănescu - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 437856/1/28.08.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 437929/424 din 28.08.2019 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate și al Direcției juridice, prin care se propune conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Gheorghe Victor Dumănescu, personalitate marcantă a vieții muzicale românești;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 435/2006;

Potrivit dispozițiunilor art. 104, 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Gheorghe Victor Dumănescu, personalitate marcantă a vieții muzicale românești.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul evenimente publice și Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 636 din 10 septembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi, prin vot secret)