Hotărârea nr. 635/2019

Hotărârea 635/2019 - Acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, pentru Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și pentru Cantina de ajutor social și pensiune, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, pentru Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și pentru Cantina de ajutor social și pensiune, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca convocat de îndată în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, pentru Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și pentru Cantina de ajutor social și pensiune, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 403216/1/07.08.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 403308 din 07.08.2019 al Serviciului Resurse umane, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, pentru Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și pentru Cantina de ajutor social și pensiune, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație" din administrația publică locală; ale O.U.G nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; ale Hotărârii nr. 1109/2018 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (art. 129, alin. 12);

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea sporului pentru condiții de muncă pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, pentru Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și pentru Cantina de ajutor social și pensiune, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane, Direcția Economică și șefii serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, menționate

la art. 1.Președinte de șediriță Ec. Dan Ștefan (Ta

Contrasemnează/ Secretarul mu Jr. Aurora R

Nr. 635 din 7 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)