Hotărârea nr. 634/2019

Hotărârea 634/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deşeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca convocat de îndată, în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015, completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 402802/1/06.08.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 402841/06.08.2019, al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015, completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 17 lit. i, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (3) lit. k, ale art. 9 alin. (2) lit. d, ale art. 32 lit. e, ale art. 43 alin. 5, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. f, ale art. 4 alin. (4), ale art. 6 lit 1, ale art. 9 lit. g, ale art. 20 alin (1) lit c și d, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 104 alin (1) lit c), ale Legii nr 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Văzând avizul Comisiei de specialitate precum și al Comisiei de prețuri și tarife nr. 402270/06.08.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 309/2015, astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015 și Hotărârea nr. 588/2019, după cum urmează:

„Art 1. Se aprobă tariful de 91,21 lei /tonă, fără T.V.A., pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale și tariful de 58,74 lei /tonă, fără T.V.A., pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor din construcții și demolări, activități prestate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca”.

Art. H. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului

Public Cluj-Napoca.Nr. 634 din.7 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)