Hotărârea nr. 633/2019

Hotărârea 633/2019 - Aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj

Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca convocat de îndată în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 402786/1/06.08.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 402839/06.08.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 17 lit. i, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (3) lit. k, ale art. 9 alin. (2) lit. d, ale art. 32 lit. e, ale art. 43 alin. 5, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. f, ale art. 4 alin. (4), ale art. 6 lit 1, ale art. 9 lit. g, ale art. 20 alin. (1) lit. c și d, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Acordul-cadru de servicii nr. 17611/12.01.2018, modificarea/ajustarea tarifelor în cadrul acordului-cadru se aprobă prin hotărâri ale autorității deliberative, în conformitate cu metodologia stabilită prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordinului nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale și ale H.C.L nr. 630/2019 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 precum și ale H.C.L. nr. 183/2017, ale H.C.L. nr. 975/2017, ale H.C.L. nr. 1027/2017;

Văzând Avizul Comisiei de specialitate precum și al Comisiei de prețuri și tarife nr. 399821/05.08.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A., în baza Acordului-Cadru nr . 17611/12.01.2018,


urmare a ajustării acestora cu IPC 2018, în baza art. 13 din Acordul-Cadru și a Ordinului nr. 109/2007 și a actualizării cu contribuția pe economia circulară, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 74/2018, potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații


verzi și Direcția Economică.


Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Rosal Grup S.A.


Nr. 633 din 7 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 633/2019


DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ

Tarifele pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.

Nr crt

Activitatea

Cantitate maximă Acord cadru

Unitatea de măsură (UM)

Preț unitar lei/UM fără TVA

1

Măturat și aspirat mecanizat trotuare și carosabil

619819,02

1000 mp

7,40

2

întreținere străzi

1687813,37

1000 mp

6,13

3

Măturat manual carosabil și trotuare

697777,84

1000 mp

13,93

4

Spălat din furtun

324794,29

1000 mp

18,74

5

Curățat manual rigole

2184,00

1000 ml

515,41

6

Stropit din paleți

209706,16

1000 mp

4,63

7

Curățat manual zăpada și gheața

6225,44

1000 mp

448,25

8

încărcat, transportat zăpada și gheața

136959,22

mc

9,04

9

Pluguit

192495,51

1000 mp

3,06

10

Combaterea poleiului cu sare pură

320825,86

1000 mp

17,05

11

Combaterea poleiului cu emulsie de sare

16041,29

1000 mp

27,53

12

Combaterea poleiului cu soluție de clorură de calciu

64165,17

1000 mp

15,88

13

Combaterea poleiului cu amestec de sare și nisip

16041,29

1000 mp

25,09

14

Curățarea de zapadă a gurilor de scurgere

6240,00

buc

5,16