Hotărârea nr. 632/2019

Hotărârea 632/2019 - Modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca- Sectorul II).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 {aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca — Sectorul II)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca convocat de îndată în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 {aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca - Sectorul II) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 402257/1/06.08.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 402840/06.08.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi - Serviciul Ecologie Urbană, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 {aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca)',

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 17 lit. i, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (3) lit. k, ale art. 9 alin. (2) lit. d, ale art. 32 lit. e, ale art. 43 alin. 5, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. f, ale art. 4 alin. (4), ale art. 6 lit 1, ale art. 9 lit. g, ale art. 20 alin. (1) lit. c și d, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune, nr. 449745/26.10.2016, modificarea/ajustarea tarifelor în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire se aprobă prin hotărâri ale autorității deliberative, în conformitate cu metodologia stabilită prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, precum și ale Ordinului 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, și ale H.C.L. nr. 630/2019 privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

Văzând Avizul Comisiei de specialitate, precum și al Comisiei de prețuri și tarife nr. 399821/05.08.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 134 alin. 4, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 {aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca), în sensul modificării Anexei 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj Napoca, sector II, nr. 449745/2016, încheiat cu S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. H. Celelalte clauze rămân neschimbate.

Art. IH. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, și Direcția Economică.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

Nr. 632 din 7 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)
Președinte de ședință,\

Ec. Dan Ștefan Tar
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA        Anexă la Hotărârea nr. 632/2019

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI

SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ


Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune, nr. 449745/26.10.2016


Tarifele pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.Nr crt

Activitatea

Unitatea de măsură (UM)

Preț unitar lei/UM fără TVA

1

Măturat și aspirat mecanizat trotuare și carosabil

1000 mp

10,4

2

întreținere străzi

1000 mp

5,74

3

Măturat manual carosabil și trotuare

1000 mp

10,04

4

Spălat din furtun

1000 mp

23,41

5

Curățat manual rigole

1000 ml

396,78

6

Stropit din paleți

1000 mp

5,71

7

Curățat manual zăpada și gheața

1000 mp

280,08

8

încărcat, transportat zăpada și gheața

mc

12,46

9

Pluguit

1000 mp

7,71

10

Combaterea poleiului cu sare pură

1000 mp

19,09

11

Combaterea poleiului cu emulsie de sare

1000 mp

32,49

12

Combaterea poleiului cu soluție de clorură de calciu

1000 mp

19,65

13

Combaterea poleiului cu amestec de sare și nisip

1000 mp

34,45

14

Curățarea de zapadă a gurilor de scurgere

buc

12,15

________________-________________________