Hotărârea nr. 631/2019

Hotărârea 631/2019 - Valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a municipiului Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 376561/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 382090 din 25.07.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, Compartimentul Păduri și Pășuni, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 1 lit. (a), (q), (r), (s), art. 4, art. 6, art. 12 și art. 20 alin. 5 din H.G. nr. 715/2017 - Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă prețul de pornire a licitației publice cu strigare prevăzută la art. 1, ca fiind prețul de referință al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior rezultat din actele de punere în valoare (A.P.V.) stabilit la nivelul Regiei naționale a Pădurilor - Romsilva R.A.

Art. 3. Se aprobă modelul caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 643/2016.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 631 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25voturi)