Hotărârea nr. 630/2019

Hotărârea 630/2019 - Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 385780 /2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 387721/414/29.07.2019 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 50 privind bugetul de stat pe anul 2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 4 E, 7, 7.5 și 7.10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate.

î

 • 1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.254.076.337 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.112.443.397 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 919.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 186.262.940 lei;

 • 2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.547.035.246 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.363.890.000 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 1.056.246 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 227.638.000 lei;

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 251.446.603 lei;

 • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 137.246 lei;

 • 5. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 41.375.060 lei.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

Nr. 630 din 01 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

i:-


DIRECȚIA ECONOMICĂ


PROIECTUL BUGETULUI GENERAL RECTIFICAT PE ANUL 2019

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2019

Influență

Buget

Rectificat 2019

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.254.076.337

0

1.254.076.337

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

882.596.772

0

882.596.772

BUGETUL DE DEZVOLTARE

371.479.565

0

371.479.565

BUGETUL GENERAL -CHELTUIELI

1.547.035.246

0

1.547.035.246

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

895.208.000

0

895.208.000

BUGETUL DE DEZVOLTARE

651.827.246

0

651.827.246

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.254.076.337

0

1.254.076.337

1

2A BUGETUL LOCAL

1.112.443.397

0

1.112.443.397

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ -Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

919.000

0

919.000

n

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

186.262.940

0

186.262.940

4E învățământ

11.274.456

0

11.274.456

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

127.000.211

0

127.000.211

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

47.988.273

0

47.988.273

Transferuri între bugete (se scad)

45.549.000

0

45.549.000

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.547.035.246

0

1.547.035.246

1

2A BUGETUL LOCAL

1.363.890.000

0

1.363.890.000

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ -Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

1.056.246

0

1.056.246

n

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

227.638.000

0

227.638.000

4E învățământ

13.549.000

0

13.549.000

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

131.294.000

0

131.294.000

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

82.795.000

0

82.795.000

Transferuri între bugete (se scad)

45.549.000

45.549.000

Excedentul anilor precedenți

-292.958.^09

<î-& A 4/ Xo

-292.958.909
BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2019

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA

/*                                       630/2019

i / lOMO l \

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

î d ■

TT

C

“O

O

O

ȘW

^v§/

05

i—

O)

O

1—

Q_

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.112.443.397

0

1.112.443.397

VENITURI PROPRII

2

49.90

705.383.000

0

705.383.000

1. VENITURI CURENTE

3

00.02

748.839.000

0

748.839.000

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

675.088.000

0

675.088.000

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

6

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

7

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

111.683.000

0

111.683.000

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

111.683.000

0

111.683.000

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

14.133.000

0

14.133.000

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

7.465.000

0

7.465.000

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

6.211.000

0

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

82.244.000

0

82.244.000

Sume defalcate din TVA

23

11.02

43.535.000

0

43.535.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

27.276.000

0

27.276.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

16.259.000

0

16.259.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

9.000

0

9.000

Taxe hoteliere

28

12.02.07

9.000

0

9.000

Taxe pe servicii specifice

29

15.02

2.177.000

0

2.177.000

Impozit pe spectacole

30

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

31

15.02.50

767.000

0

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

32

16.02

36.523.000

0

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

33

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

34

16.02.02.01

16.831.000

0

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

35

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

36

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

37

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

38

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

39

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

40

00.12

73.751.000

0

73.751.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

41

00.13

29.363.000

0

29.363.000

Venituri din proprietate

42

30.02

29.363.000

0

29.363.000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

43

30.02.01

210.000

0

210.000

Venituri din concesiuni si închirieri

44

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

45

30.02.05.30

29.108.000

0

29.108.000

Venituri din dividende

46

30.02.08

45.000

0

45.000

Venituri din dividende de la alti plătitori

47

30.02.08.02

45.000

0

45.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

48

00.14

44.388.000

0

44.388.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

49

33.02

19.203.000

0

19.203.000

Venituri din prestări de servicii

50

33.02.08

18.370.000

0

18.370.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

51

33.02.10

638.000

0

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

52

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

53

33.02.28

10.000

0

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

54

33.02.50

51.000

0

51.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

55

34.02

9.000

0

9.000

Taxe extrajudiciare de timbru

56

34.02.02

9.000

0

9.000

Amenzi, penalitati si confiscări

57

35.02

19.250.000

0

19.250.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

58

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

59

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

60

35.02.50

148.000

0

148.000

Diverse venituri

61

36.02

5.821.000

0

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

62

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

63

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

64

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Alte venituri

65

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

105.000

0

105.000

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

105.000

0

105.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

-511.000

0

-511.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

69

37.02.04

511.000

0

511.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

70

00.15

184.000

0

184.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

71

39.02

184.000

0

184.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

72

39.02.03

121.000

0

121.000

Depozite speciale pentru construcții de construinte

73

39.02.10

63.000

0

63.000

IV. SUBVENȚII

74

00.17

50.289.567

0

50.289.567

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

75

00.18

50.289.567

0

50.289.567

Subvenții de la bugetul de stat

76

42.02

50.289.567

0

50.289.567

B. Curente

77

50.289.567

0

50.289.567

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

78

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

79

42.02.41

40.000

0

40.000

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

80

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

81

42.02.69

42.349.567

0

42.349.567

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

82

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

83

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

84

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

85

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

86

48.02

274.843.020

0

274.843.020

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

87

48.02.01

271.001.291

0

271.001.291

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

88

48.02.01.01

271.001.291

0

271.001.291

Fondul Social European (FSE)

89

48.02.02

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

90

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

TOTAL CHELTUIELI

91

1.363.890.000

0

1.363.890.000

CHELTUIELI CURENTE

92

01

1.117.464.000

0

1.117.464.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

93

10

188.706.000

0

188.706.000

Cheltuieli salariale in bani

94

10.01

177.712.000

0

177.712.000

Salarii de baza

95

10.01.01

144.651.000

0

144.651.000

Sporuri pentru condiții de munca

96

10.01.05

12.408.000

0

12.408.000

Alte sporuri

97

10.01.06

5.317.000

0

5.317.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

98

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

99

10.01.13

150.000

0

150.000

Indemnizație de hrana

100

10.01.17

7.135.000

0

7.135.000

Alte drepturi salariale in bani

101

10.01.30

7.506.000

0

7.506.000

Cheltuieli salariale in natura

102

10.02

6.618.000

0

6.618.000

Norme de hrana

103

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

104

10.02.06

2.618.000

0

2.618.000

Contribuții

105

10.03

4.376.000

0

4.376.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

106

10.03.07

4.376.000

0

4.376.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

107

20

340.057.000

0

340.057.000

Bunuri si servicii

108

20.01

134.007.000

-600.000

133.407.000

Furnituri de birou

109

20.01.01

2.388.500

0

2.388.500

Materiale pentru curățenie

110

20.01.02

2.634.000

0

2.634.000

încălzit, iluminat si forța motrica

111

20.01.03

30.103.000

0

30.103.000

Apa, canal si salubritate

112

20.01.04

36.715.000

-600.000

36.115.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

studii si cercetări

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stat

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate


Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

113

20.01.05

585.000

0

585.000

114

20.01.06

708.000

0

708.000

115

20.01.07

616.000

0

616.000

116

20.01.08

3.774.000

0

3.774.000

117

20.01.09

28.565.500

0

28.565.500

118

20.01.30

27.918.000

0

27.918.000

119

20.02

86.497.000

0

86.497.000

120

20.03

2.400.000

0

2.400.000

121

20.03.01

2.400.000

0

2.400.000

122

20.04

520.000

0

520.000

123

20.04.01

192.000

0

192.000

124

20.04.02

244.000

0

244.000

125

20.04.04

84.000

0

84.000

126

20.05

14.115.500

0

14.115.500

127

20.05.01

2.164.000

0

2.164.000

128

20.05.03

110.000

0

110.000

129

20.05.30

11.841.500

0

11.841.500

130

20.06

2.027.500

0

2.027.500

131

20.06.01

1.461.500

0

1.461.500

132

20.06.02

566.000

0

566.000

133

20.11

643.000

0

643.000

134

20.12

237.000

0

237.000

135

20.13

1.382.000

0

1.382.000

136

20.14

527.000

0

527.000

137

20.16

30.000

0

30.000

138

20.24

600.000

0

600.000

139

20.24.02

600.000

0

600.000

ului, potrivit dispozițiilor legale

140

20.25

7.721.000

0

7.721.000

141

20.30

89.350.000

600.000

89.950.000

142

20.30.01

790.000

0

790.000

_ TnWBtJÎT'TTC

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Protocol si reprezentare

143

20.30.02

1.150.000

0

1.150.000

Chirii

144

20.30.04

1.614.000

0

1.614.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

145

20.30.30

85.796.000

600.000

86.396.000

TITLUL III DOBÂNZI

146

30

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

147

30.01

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

148

30.01.01

24.000.000

0

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

149

40

25.500.000

0

25.500.000

Subvenții pe produse

150

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

151

40.03

25.500.000

0

25.500.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

152

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

153

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

154

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

155

51

48.049.000

0

48.049.000

Transferuri curente

156

51.01

34.670.000

0

34.670.000

Transferuri către instituții publice

157

51.01.01

19.670.000

0

19.670.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

158

51.01.20

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau finanțarea sanatatii

parțial din venituri proprii pentru

159

51.01.46

15.000.000

0

15.000.000

Transferuri de capital

160

51.02

13.379.000

0

13.379.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

161

51.02.28

6.600.000

0

6.600.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

162

51.02.29

6.779.000

0

6.779.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

163

55

22.320.000

0

22.320.000

A. Transferuri interne

164

55.01

22.320.000

0

22.320.000

Restructurarea industriei de aparare

165

55.01.01

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

166

55.01.12

6.030.000

0

6.030.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

167

55.01.63

16.290.000

0

16.290.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

168

56

13.466.000

0

13.466.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

169

56.01

1.965.000

0

1.965.000

Cheltuieli neeligibile

170

56.01.03

1.965.000

0

1.965.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si extinse

sociale in cadrul Uniunii Europene

171

56.25

11.501.000

0

11.501.000

Finanțarea naționala

172

56.25.01

1.726.000

0

1.726.000

Finanțarea externa nerambursabila

173

56.25.02

9.775.000

0

9.775.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

174

57

86.080.000

0

86.080.000

Asigurări sociale

175

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

176

57.02

86.080.000

0

86.080.000

Ajutoare sociale in numerar

177

57.02.01

29.107.000

0

29.107.000

Ajutoare sociale in natura

178

57.02.02

56.088.000

0

56.088.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

179

57.02.03

21.000

0

21.000

Suport alimentar

180

57.02.05

864.000

0

864.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului firianciar 2014-2020

181

58

354.185.000

0

354.185.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

182

58.01

348.401.000

0

348.401.000

Finanțarea naționala

183

58.01.01

50.592.000

0

50.592.000

Finanțarea externa nerambursabila

184

58.01.02

250.530.000

0

250.530.000

Cheltuieli neeligibile

185

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

186

58.02

5.540.000

0

5.540.000

Finanțarea naționala

187

58.02.01

1.483.000

0

1.483.000

Finanțarea externa nerambursabila

188

58.02.02

3.957.000

0

3.957.000

Cheltuieli neeligibile

189

58.02.03

100.000

0

100.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

190

58.15

100.000

0

100.000

Finanțarea naționala

191

58.15.01

100.000

0

100.000

Fondul pentru relaîii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

192

58.32

144.000

0

144.000

Finanțarea naționala

193

58.32.01

144.000

0

144.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

194

59

14.101.000

0

14.101.000

Burse

195

59.01

12.142.000

0

12.142.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

196

59.40

1.959.000

0

1.959.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

197

70

228.447.000

0

228.447.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

198

71

228.447.000

0

228.447.000

Active fixe

199

71.01

228.447.000

0

228.447.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Construcții

200

71.01.01

15.350.000

0

15.350.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

201

71.01.02

9.244.000

0

9.244.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

202

71.01.03

3.810.000

0

3.810.000

Alte active fixe

203

71.01.30

200.043.000

0

200.043.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

204

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

205

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

206

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

207

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

208

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

209

50.02

250.552.000

0

250.552.000

Autoritati publice si acțiuni externe

210

51.02

217.939.000

0

217.939.000

CHELTUIELI CURENTE

211

01

184.715.000

0

184.715.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

212

10

72.600.000

0

72.600.000

Cheltuieli saiariale in bani

213

10.01

69.975.000

0

69.975.000

Salarii de baza

214

10.01.01

61.400.000

0

61.400.000

Sporuri pentru condiții de munca

215

10.01.05

4.200.000

0

4.200.000

Alte sporuri

216

10.01.06

170.000

0

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

217

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

218

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

219

10.01.17

2.350.000

0

2.350.000

Alte drepturi saiariale in bani

220

10.01.30

1.200.000

0

1.200.000

Cheltuieli saiariale in natura

221

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

222

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

223

10.03

1.575.000

0

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

224

10.03.07

1.575.000

0

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

225

20

86.863.000

0

86.863.000

Bunuri si servicii

226

20.01

7.715.000

0

7.715.000

Furnituri de birou

227

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

228

20.01.02

400.000

0

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

229

20.01.03

950.000

0

950.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Apa, canal si salubritate

230

20.01.04

150.000

0

150.000

Carburanți si lubrifianti

231

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

232

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

233

20.01.08

2.500.000

0

2.500.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

234

20.01.09

1.600.000

0

1.600.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

235

20.01.30

560.000

0

560.000

Reparații curente

236

20.02

2.800.000

0

2.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

237

20.05

650.000

0

650.000

Alte obiecte de inventar

238

20.05.30

650.000

0

650.000

Deplasări, detasari, transferări

239

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

240

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

241

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

242

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

243

20.13

400.000

0

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

244

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

245

20.30

73.195.000

0

73.195.000

Reclama si publicitate

246

20.30.01

745.000

0

745.000

Protocol si reprezentare

247

20.30.02

1.100.000

0

1.100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

248

20.30.30

71.350.000

0

71.350.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

249

58

24.702.000

0

24.702.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

250

58.01

20.182.000

0

20.182.000

Finanțarea naționala

251

58.01.01

3.027.000

0

3.027.000

Finanțarea externa nerambursabila

252

58.01.02

17.155.000

0

17.155.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

253

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

254

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

255

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibiie

256

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

257

59

550.000

0

550.000

Burse

258

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

259

59.40

550.000

0

550.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI DE CAPITAL

260

70

33.224.000

0

33.224.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

261

71

33.224.000

0

33.224.000

Active fixe

262

71.01

33.224.000

0

33.224.000

Construcții

263

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

264

71.01.02

8.601.000

0

8.601.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

265

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

266

71.01.30

21.623.000

0

21.623.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

267

51.02.01

217.939.000

0

217.939.000

Autoritati executive

268

51.02.01.03

217.939.000

0

217.939.000

Alte servicii publice generale

269

54.02

8.013.000

0

8.013.000

CHELTUIELI CURENTE

270

01

8.013.000

0

8.013.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

271

10

5.400.000

0

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

272

10.01

5.208.000

0

5.208.000

Salarii de baza

273

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

274

10.01.05

340.000

0

340.000

Alte sporuri

275

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

276

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

277

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

278

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

279

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

280

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

281

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

282

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

283

20

1.567.000

0

1.567.000

Bunuri si servicii

284

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

285

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

286

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

287

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

288

20.05

47.000

0

47.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte obiecte de inventar

289

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

290

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

291

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

292

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

293

20.30

1.385.000

0

1.385.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

294

20.30.30

1.385.000

0

1.385.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

295

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

296

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

297

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

298

59

46.000

0

46.000

Burse

299

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

300

59.40

46.000

0

46.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

301

70

0

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

302

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

303

54.02.10

6.293.000

0

6.293.000

Alte servicii publice generale

304

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

305

55.02

24.600.000

0

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

306

01

24.600.000

0

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

307

20

600.000

0

600.000

Bunuri si servicii

308

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

309

20.01.01

0

0

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

310

20.24

600.000

0

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

311

20.24.02

600.000

0

600.000

TITLUL III DOBÂNZI

312

30

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

313

30.01

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

314

30.01.01

24.000.000

0

24.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

315

70

0

0

0

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

316

55.02.00

24.600.000

0

24.600.000

.a1


......'’ESBasaK;-:.:: ~ ’

DENUMIREA INDICATORILOR

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA Ordine publica si siguranța naționala_________________________________

CHELTUIELI CURENTE_____________________________________

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL___________________________

Che11uieli salariale in bani___________________________________________________________

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Tichete de vacanta____________________________________________________

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

încălzit, iluminat si forța motrica_________________________________________________

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare
iz '

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

317

59.02

36.065.000

0

36.065.000

318

61.02

36.065.000

0

36.065.000

319

01

35.235.000

0

35.235.000

320

10

30.200.000

0

30.200.000

321

10.01

25.150.000

0

25.150.000

322

10.01.01

22.575.000

0

22.575.000

323

10.01.05

1.655.000

0

1.655.000

324

10.01.06

570.000

0

570.000

325

10.01.13

10.000

0

10.000

326

10.01.30

340.000

0

340.000

327

10.02

4.470.000

0

4.470.000

328

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

329

10.02.06

470.000

0

470.000

330

10.03

580.000

0

580.000

331

10.03.07

580.000

0

580.000

332

20

4.865.000

0

4.865.000

333

20.01

1.955.000

0

1.955.000

334

20.01.01

0

0

0

335

20.01.03

100.000

0

100.000

336

20.01.05

400.000

0

400.000

337

20.01.06

300.000

0

300.000

338

20.01.08

130.000

0

130.000

339

20.01.09

375.000

0

375.000

340

20.01.30

650.000

0

650.000

341

20.05

2.550.000

0

2.550.000

342

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

343

20.05.30

600.000

0

600.000

344

20.06

105.000

0

105.000

345

20.06.01

105.000

0

105.000

346

20.11

50.000

0

50.0007Z3RRX.MMKMMMK!"

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Pregătire profesionala

347

20.13

205.000

0

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

348

59

170.000

0

170.000

Burse

349

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

350

59.40

170.000

0

170.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

351

70

830.000

0

830.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

352

71

830.000

0

830.000

Active fixe

353

71.01

830.000

0

830.000

Construcții

354

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

355

71.01.02

320.000

0

320.000

Alte active fixe

356

71.01.30

510.000

0

510.000

Din total capitol

Ordine publica

357

61.02.03

34.885.000

0

34.885.000

Politie locala

358

61.02.03.04

34.885.000

0

34.885.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

359

61.02.05

1.180.000

0

1.180.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

360

64.02

369.809.000

470.000

370.279.000

Invatamant

361

65.02

113.698.000

0

113.698.000

CHELTUIELI CURENTE

362

01

107.378.000

0

107.378.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

363

20

52.996.000

0

52.996.000

Bunuri si servicii

364

20.01

34.083.000

0

34.083.000

Furnituri de birou

365

20.01.01

769.500

0

769.500

Materiale pentru curățenie

366

20.01.02

1.596.000

0

1.596.000

încălzit, iluminat si forța motrica

367

20.01.03

14.122.000

0

14.122.000

Apa, canal si salubritate

368

20.01.04

3.024.000

0

3.024.000

Carburanți si lubrifianti

369

20.01.05

56.000

0

56.000

Piese de schimb

370

20.01.06

221.000

0

221.000

Transport

371

20.01.07

616.000

0

616.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

372

20.01.08

884.000

0

884.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

373

20.01.09

1.583.500

0

1.583.500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

374

20.01.30

11.211.000

0

11.211.000

Reparații curente

375

20.02

10.382.000

0

10.382.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Medicamente si materiale sanitare

376

20.04

27.000

0

27.000

Medicamente

377

20.04.01

23.000

0

23.000

Materiale sanitare

378

20.04.02

3.000

0

3.000

Dezinfectanti

379

20.04.04

1.000

0

1.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

380

20.05

4.411.500

0

4.411.500

Uniforme si echipament

381

20.05.01

19.000

0

19.000

Lenjerie si accesorii de pat

382

20.05.03

40.000

0

40.000

Alte obiecte de inventar

383

20.05.30

4.352.500

0

4.352.500

Deplasări, detasari, transferări

384

20.06

141.500

0

141.500

Deplasări interne, detasari, transferări

385

20.06.01

133.500

0

133.500

Deplasări in străinătate

386

20.06.02

8.000

0

8.000

Cârti, publicații si materiale documentare

387

20.11

268.000

0

268.000

consultanta si expertiza

388

20.12

237.000

0

237.000

Pregătire profesionala

389

20.13

472.000

0

472.000

Protecția muncii

390

20.14

493.000

0

493.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

391

20.25

59.000

0

59.000

Alte cheltuieli

392

20.30

2.422.000

0

2.422.000

Reclama si publicitate

393

20.30.01

25.000

0

25.000

Chirii

394

20.30.04

1.426.000

0

1.426.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

395

20^30.30

971.000

0

971.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

396

55

16.290.000

0

16.290.000

A. Transferuri interne

397

55.01

16.290.000

0

16.290.000

Restructurarea industriei de aparare

398

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

399

55.01.63

16.290.000

0

16.290.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

FEN)POSTADERARE

400

56

2.801.000

0

2.801.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si extinse

sociale in cadrul Uniunii Europene

401

56.25

2.801.000

0

2.801.000

Finanțarea naționala

402

56.25.01

421.000

0

421.000

Finanțarea externa nerambursabila

403

56.25.02

2.380.000

0

2.380.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

404

57

15.569.000

0

15.569.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Asigurări sociale

405

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

406

57.02

15.569.000

0

15.569.000

Ajutoare sociale in numerar

407

57.02.01

2.610.000

0

2.610.000

Ajutoare sociale in natura

408

57.02.02

12.095.000

0

12.095.000

Suport alimentar

409

57.02.05

864.000

0

864.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

410

58

7.580.000

0

7.580.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

411

58.01

7.580.000

0

7.580.000

Finanțarea naționala

412

58.01.01

921.000

0

921.000

Finanțarea externa nerambursabila

413

58.01.02

5.216.000

0

5.216.000

Cheltuieli neeligibile

414

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

415

59

12.142.000

0

12.142.000

Burse

416

59.01

12.142.000

0

12.142.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

417

70

6.320.000

0

6.320.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

418

71

6.320.000

0

6.320.000

Active fixe

419

71.01

6.320.000

0

6.320.000

Construcții

420

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

421

71.01.02

108.000

0

108.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

422

71.01.03

595.000

0

595.000

Alte active fixe

423

71.01.30

5.617.000

0

5.617.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

424

65.02.03

11.279.000

0

11.279.000

Invatamant preșcolar

425

65.02.03.01

10.090.000

0

10.090.000

Invatamant primar

426

65.02.03.02

1.189.000

0

1.189.000

Invatamant secundar

427

65.02.04

69.018.000

0

69.018.000

Invatamant secundar inferior

428

65.02.04.01

13.901.000

0

13.901.000

Invatamant secundar superior

429

65.02.04.02

55.117.000

0

55.117.000

Invatamant postliceal

430

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

431

65.02.11

3.125.000

0

3.125.000

Internate si cantine pentru elevi

432

65.02.11.03

2.261.000

0

2.261.000

Alte servicii auxiliare

433

65.02.11.30

864.000

0

864.000

_jI                 ■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

434

65.02.50

30.276.000

0

30.276.000

Sanatate

435

66.02

49.737.000

0

49.737.000

CHELTUIELI CURENTE

436

01

49.637.000

0

49.637.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

437

10

17.150.000

0

17.150.000

Cheltuieli salariale in bani

438

10.01

16.458.000

0

16.458.000

Salarii de baza

439

10.01.01

13.478.000

0

13.478.000

Sporuri pentru condiții de munca

440

10.01.05

1.965.000

0

1.965.000

Indemnizație de hrana

441

10.01.17

600.000

0

600.000

Alte drepturi salariale in bani

442

10.01.30

415.000

0

415.000

Cheltuieli salariale in natura

443

10.02

257.000

0

257.000

Tichete de vacanta

444

10.02.06

257.000

0

257.000

Contribuții

445

10.03

435.000

0

435.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

446

10.03.07

435.000

0

435.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

447

20

727.000

0

727.000

Bunuri si servicii

448

20.01

157.000

0

157.000

Furnituri de birou

449

20.01.01

25.000

0

25.000

Materiale pentru curățenie

450

20.01.02

2.000

0

2.000

Piese de schimb

451

20.01.06

40.000

0

40.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

452

20.01.09

40.000

0

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

453

20.01.30

50.000

0

50.000

Medicamente si materiale sanitare

454

20.04

355.000

0

355.000

Medicamente

455

20.04.01

135.000

0

135.000

Materiale sanitare

456

20.04.02

200.000

0

200.000

Dezinfectanti

457

20.04.04

20.000

0

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

458

20.05

145.000

0

145.000

Uniforme si echipament

459

20.05.01

65.000

0

65.000

Alte obiecte de inventar

460

20.05.30

80.000

0

80.000

Deplasări, detasari, transferări

461

20.06

8.000

0

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

462

20.06.01

8.000

0

■ 8.000

Pregătire profesionala

463

20.13

50.000

0

50.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

464

20.25

2.000

0

2.000

Alte cheltuieli

465

20.30

10.000

0

10.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

466

20.30.30

10.000

0

10.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

467

51

21.600.000

0

21.600.000

Transferuri curente

468

51.01

15.000.000

0

15.000.000

Transferuri către instituții publice

469

51.01.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

470

51.01.20

0

0

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau finanțarea sanatatii

parțial din venituri proprii pentru

471

51.01.46

15.000.000

0

15.000.000

Transferuri de capital

472

51.02

6.600.000

0

6.600.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

473

51.02.28

6.600.000

0

6.600.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului firjanciar 2014-2020

474

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

475

58.01

10.000.000

0

10.000.000

Finanțarea naționala

476

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

477

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

478

59

160.000

0

160.000

Burse

479

59.01

0

0

■ 0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

480

59.40

160.000

0

160.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

481

70

100.000

0

100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

482

71

100.000

0

100.000

Active fixe

483

71.01

100.000

0

100.000

Alte active fixe

484

71.01.30

100.000

0

100.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

485

66.02.06

31.600.000

0

31.600.000

Spitale generale

486

66.02.06.01

31.600.000

0

31.600.000

Servicii de sanatate publica

487

66.02.08

18.137.000

0

18.137.000

Cultura, recreere si religie

488

67.02

74.797.000

0

74.797.000

CHELTUIELI CURENTE

489

01

56.190.000

0

56.190.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

490

20

26.867.000

0

26.867.000

Bunuri si servicii

491

20.01

21.727.000

0

21.727.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou

492

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

493

20.01.03

157.000

0

157.000

Apa, canal si salubritate

494

20.01.04

495.000

0

495.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

495

20.01.09

19.930.000

0

19.930.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

496

20.01.30

1.145.000

0

1.145.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

497

20.05

5.070.000

0

5.070.000

Alte obiecte de inventar

498

20.05.30

5.070.000

0

5.070.000

studii si cercetări

499

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

500

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

501

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

502

51

5.989.000

0

5.989.000

Transferuri curente

503

51.01

5.170.000

0

5.170.000

Transferuri către instituții publice

504

51.01.01

5.170.000

0

5.170.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

505

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

506

51.02

819.000

0

819.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

507

51.02.29

819.000

0

819.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

508

58

23.334.000

0

23.334.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

509

58.01

23.334.000

0

23.334.000

Finanțarea naționala

510

58.01.01

3.365.000

0

3.365.000

Finanțarea externa nerambursabila

511

58.01.02

19.069.000

0

19.069.000

Cheltuieli neeligibile

512

58.01.03

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

513

70

7.448.000

0

7.448.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

514

71

7.448.000

0

7.448.000

Active fixe

515

71.01

7.448.000

0

7.448.000

Construcții

516

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

517

71.01.30

7.448.000

0

7.448.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

518

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

519

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

520

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

521

81.02

11.159.000

0

11.159.000
.W3Fr’

DENUMIREA INDICATORILOR

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

Din total capitol

Servicii culturale

Case de cultura

Servicii recreative si sportive

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații de delegare

Indemnizație de hrana

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

522

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

523

67.02.03

0

0

0

524

67.02.03.06

0

0

0

525

67.02.05

68.738.000

0

68.738.000

526

67.02.05.03

68.738.000

0

68.738.000

527

67.02.50

6.059.000

0

6.059.000

528

68.02

131.577.000

470.000

132.047.000

529

01

125.306.000

0

125.306.000

530

10

63.356.000

0

63.356.000

531

10.01

60.921.000

0

60.921.000

532

10.01.01

42.558.000

0

42.558.000

533

10.01.05

4.248.000

0

4.248.000

534

10.01.06

4.575.000

0

4.575.000

535

10.01.13

25.000

0

25.000

536

10.01.17

4.015.000

0

4.015.000

537

10.01.30

5.500.000

0

5.500.000

538

10.02

765.000

0

765.000

539

10.02.06

765.000

0

765.000

540

10.03

1.670.000

0

1.670.000

541

10.03.07

1.670.000

0

1.670.000

542

20

11.795.000

0

11.795.000

543

20.01

3.563.000

0

3.563.000

544

20.01.01

194.000

0

194.000

545

20.01.02

636.000

0

636.000

546

20.01.03

1.117.000

0

1.117.000

547

20.01.04

295.000

0

295.000

548

20.01.05

69.000

0

69.000

549

20.01.06

52.000

0

52.000

550

20.01.08

260.000

0

260.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

551

20.01.09

370.000

0

370.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

552

20.01.30

570.000

0

570.000

Reparații curente

553

20.02

810.000

0

810.000

Hrana

554

20.03

2.400.000

0

2.400.000

Hrana pentru oameni

555

20.03.01

2.400.000

0

2.400.000

Medicamente si materiale sanitare

556

20.04

138.000

0

138.000

Medicamente

557

20.04.01

34.000

0

34.000

Materiale sanitare

558

20.04.02

41.000

0

41.000

Dezinfectanti

559

20.04.04

63.000

0

63.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

560

20.05

732.000

0

732.000

Uniforme si echipament

561

20.05.01

130.000

0

130.000

Lenjerie si accesorii de pat

562

20.05.03

70.000

0

70.000

Alte obiecte de inventar

563

20.05.30

532.000

0

532.000

Deplasări, detasari, transferări

564

20.06

490.000

0

490.000

Deplasări interne, detasari, transferări

565

20.06.01

435.000

0

435.000

Deplasări in străinătate

566

20.06.02

55.000

0

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

567

20.11

75.000

0

75.000

Pregătire profesionala

568

20.13

225.000

0

225.000

Protecția muncii

569

20.14

34.000

0

34.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

570

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

571

20.30

3.318.000

0

3.318.000

Reclama si publicitate

572

20.30.01

20.000

0

20.000

Protocol si reprezentare

573

20.30.02

50.000

0

50.000

Chirii

574

20.30.04

188.000

0

188.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

575

20.30.30

3.060.000

0

3.060.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

576

51

15.147.000

0

15.147.000

Transferuri curente

577

51.01

14.500.000

0

14.500.000

Transferuri către instituții publice

578

51.01.01

14.500.000

0

14.500.000

Transferuri de capital

579

51.02

647.000

0

647.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

580

51.02.29

647.000

0

647.000

.....~~ ',^9CflQ0P" ■. . ZEJmffiRKHK

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

581

57

32.511.000

0

32.511.000

Asigurări sociale

582

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

583

57.02

32.511.000

0

32.511.000

Ajutoare sociale in numerar

584

57.02.01

26.497.000

0

26.497.000

Ajutoare sociale in natura

585

57.02.02

5.993.000

0

. 5.993.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

586

57.02.03

21.000

0

21.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

587

58

1.464.000

0

1.464.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

588

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

589

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

590

58.01.02

161.000

0

161.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

591

58.02

1.020.000

0

1.020.000

Finanțarea naționala

592

58.02.01

820.000

0

820.000

Finanțarea externa nerambursabila

593

58.02.02

200.000

0

200.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

594

58.15

100.000

0

100.000

Finanțarea naționala

595

58.15.01

100.000

0

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spaîiul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

596

58.32

144.000

0

144.000

Finanțarea naționala

597

58.32.01

144.000

0

144.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

598

59

1.033.000

0

1.033.000

Burse

599

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

600

59.40

1.033.000

0

1.033.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

601

70

6.271.000

470.000

6.741.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

602

71

6.271.000

470.000

6.741.000

Active fixe

603

71.01

6.271.000

470.000

6.741.000

Construcții

604

71.01.01

5.445.000

0

5.445.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

605

71.01.02

215.000

0

215.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

606

71.01.03

215.000

0

215.000

Alte active fixe

607

71.01.30

396.000

470.000

866.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

608

68.02.05

52.604.000

0

52.604.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

609

68.02.05.02

52.604.000

0

52.604.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

• Program rectificat

Asistenta sociala pentru familie si copii

610

68.02.06

0

0

0

Crese

611

68.02.11

38.990.000

0

38.990.000

Prevenirea excluderii sociale

612

68.02.15

12.917.000

0

12.917.000

Ajutor social

613

68.02.15.01

270.000

0

270.000

Cantine de ajutor social

614

68.02.15.02

12.647.000

0

12.647.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

615

68.02.50

27.066.000

470.000

27.536.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

616

68.02.50.50

27.066.000

470.000

27.536.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

617

69.02

183.798.000

2.530.000

186.328.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

618

70.02

137.868.000

-470.000

137.398.000

CHELTUIELI CURENTE

619

01

80.292.000

0

80.292.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

620

20

38.088.000

0

38.088.000

Bunuri si servicii

621

20.01

18.488.000

0

18.488.000

Furnituri de birou

622

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

623

20.01.03

12.500.000

0

12.500.000

Apa, canal si salubritate

624

20.01.04

25.000

0

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

625

20.01.09

1.000.000

0

1.000.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

626

20.01.30

4.963.000

0

4.963.000

Reparații curente

627

20.02

12.600.000

0

12.600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

628

20.25

7.000.000

0

■ 7.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

629

51

5.313.000

0

5.313.000

Transferuri curente

630

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

631

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

632

51.02

5.313.000

0

5.313.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

633

51.02.29

5.313.000

0

5.313.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

634

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

635

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

636

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

637

56

9.665.000

0

9.665.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

638

56.01

965.000

0

965.000

Cheltuieli neeligibile

639

56.01.03

965.000

0

965.000


.           a-ir. .


.....'   '777. ■ . ■

.... _ . ... ........................... —

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si extinse

sociale in cadrul Uniunii Europene

640

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

641

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

642

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

643

58

21.435.000

0

21.435.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

644

58.01

21.435.000

0

21.435.000

Finanțarea naționala

645

58.01.01

8.519.000

0

8.519.000

Finanțarea externa nerambursabila

646

58.01.02

12.180.000

0

12.180.000

Cheltuieli neeligibile

647

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

648

70

54.166.000

-470.000

53.696.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

649

71

54.166.000

-470.000

53.696.000

Active fixe

650

71.01

54.166.000

-470.000

53.696.000

Construcții

651

71.01.01

9.905.000

0

9.905.000

Alte active fixe

652

71.01.30

44.261.000

-470.000

43.791.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

653

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

654

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

655

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

656

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

657

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

658

70.02.03

26.565.000

0

26.565,000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

659

70.02.03.01

26.565.000

0

26.565.000

Iluminat public si electrificări rurale

660

70.02.06

22.666.000

0

22.666.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

661

70.02.50

88.637.000

-470.000

88.167.000

Protecția mediului

662

74.02

45.930.000

3.000.000

48.930.000

CHELTUIELI CURENTE

663

01

38.100.000

3.000.000

41.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

664

20

37.100.000

3.000.000

40.100.000

Bunuri si servicii

665

20.01

37.090.000

-600.000

36.490.000

Furnituri de birou

666

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

667

20.01.03

697.000

0

697.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Apa, canal si salubritate

668

20.01.04

32.726.000

-600.000

32.126.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

669

20.01.09

3.667.000

0

3.667.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

670

20.05

10.000

0

10.000

Alte obiecte de inventar

671

20.05.30

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

672

20.30

0

3.600.000

3.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

673

20.30.30

0

3.600.000

3.600.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

(FEN) POSTADERARE

674

56

1.000.000

0

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

675

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

676

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

677

70

7.830.000

0

7.830.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

678

71

7.830.000

0

7.830.000

Active fixe

679

71.01

7.830.000

0

7.830.000

Construcții

680

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

681

71.01.30

7.830.000

0

7.830.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

682

74.02.05

45.930.000

3.000.000

48.930.000

Salubritate

683

74.02.05.01

45.930.000

3.000.000

48.930.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

684

79.02

523.666.000

-3.000.000

520.666.000

Combustibili si energie

685

81.02

27.500.000

0

27.500.000

CHELTUIELI CURENTE

686

01

26.739.000

0

26.739.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

687

20

1.000.000

0

1.000.000

Bunuri si servicii

688

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

689

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

690

20.30

1.000.000

0

1.000.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

691

20.30.30

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

692

40

25.500.000

0

25.500.000

Subvenții pe produse

693

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

694

40.03

25.500.000

0

25.500.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

695

55

239.000

0

239.000

A. Transferuri interne

696

55.01

239.000

0

239.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

697

55.01.12

239.000

0

239.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

698

70

761.000

0

761.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

699

71

761.000

0

761.000

Active fixe

700

71.01

761.000

0

761.000

Construcții

701

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

702

71.01.30

761.000

0

761.000

Din total capitol

Energie termica

703

81.02.06

27.500.000

0

27.500.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

704

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

705

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

706

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

707

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

708

20.01.01

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

709

20.01.30

322.000

0

322.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

710

70

0

0

0

Din total capitol

Agricultura

711

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

712

83.02.03.30

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

713

83.02.50

0

0

0

Transporturi

714

84.02

495.844.000

-3.000.000

492.844.000

CHELTUIELI CURENTE

715

01

380.937.000

-3.000.000

377.937.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

716

20

77.267.000

-3.000.000

74.267.000

Bunuri si servicii

717

20.01

8.882.000

0

8.882.000

Furnituri de birou

718

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

719

20.01.03

440.000

0

440.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

720

20.01.30

8.442.000

0

8.442.000

Reparații curente

721

20.02

59.905.000

0

59.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

722

20.05

500.000

0

500.000

Alte obiecte de inventar

723

20.05.30

500.000

0

500,000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte cheltuieli

724

20.30

7.980.000

-3.000.000

4.980.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

725

20.30.30

7.980.000

-3.000.000

4.980.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

726

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

727

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

728

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

729

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

730

58

265.670.000

0

265.670.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

731

58.01

265.670.000

0

265.670.000

Finanțarea naționala

732

58.01.01

33.221.000

0

33.221.000

Finanțarea externa nerambursabila

733

58.01.02

188.249.000

0

188.249.000

Cheltuieli neeligibile

734

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

735

70

111.497.000

0

111.497.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

736

71

111.497.000

0

111.497.000

Active fixe

737

71.01

111.497.000

0

111.497.000

Construcții

738

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

739

71.01.30

111.497.000

0

111.497.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

740

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

741

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

742

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

743

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

744

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

745

84.02.03

495.844.000

-3.000.000

492.844.000

Transport in comun

746

84.02.03.02

266.095.000

-3.000.000

263.095.000

Străzi

747

84.02.03.03

229.749.000

0

229.749.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

748

96.02

0

0

0

REZERVE

749

97.02

0

0

0

EXCEDENT

750

98.02

0

0

0

DEFICIT

751

99.02

251.446.603

0

251.446.603

733OTT.'

~~ T7IZj333a»«K.^:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

748.383.000

0

748.383.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

748.383.000

0

748.383.000

VENITURI PROPRII

3

49.90

705.199.000

0

705.199.000

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

748.328.000

0

748.328.000

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

675.088.000

0

675.088.000

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

7

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

8

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor l6cale

12

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

13

00.09

111.683.000

0

111.683.000

Impozite si taxe pe proprietate

14

07.02

111.683.000

0

111.683.000

Impozit pe clădiri

15

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

16

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

17

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

18

07.02.02

14.133.000

0

14.133.000

Impozit pe terenuri - PF

19

07.02.02.01

7.465.000

0

7.465.000

Impozit pe terenuri - PJ

20

07.02.02.02

6.211.000

0

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

21

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbr anii anteriori =

u -= La bugetul de stat = restante

22

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

23

00.10

82.244.000

0

82.244.000

Sume defalcate din TVA

24

11.02

43.535.000

0

43.535.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

25

11.02.02

27.276.000

0

27.276.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

26

11.02.06

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particpilar sau confesional acreditat

27

11.02.09

16.259.000

0

16.259.000DENUMIREA INDICATORILOR

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

Taxa asupra mijloacelor de transport

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

Alte impozite si taxe fiscale

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din proprietate

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

Venituri din concesiuni si închirieri

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

Venituri din dividende

Venituri din dividende de la alti plătitori

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

Taxe extrajudiciare de timbru

Pag.28 / 56•■■■■    '           '77-    7 ’    7'-                          7------7 7

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

28

12.02

9.000

0

9.000

29

12.02.07

9.000

0

9.000

30

15.02

2.177.000

0

2.177.000

31

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

32

15.02.50

767.000

0

767.000

33

16.02

36.523.000

0

36.523.000

34

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

35

16.02.02.01

16.831.000

0

16.831.000

36

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

37

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

38

00.11

2.312.000

0

2.312.000

39

18.02

2.312.000

0

2.312.000

40

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

41

00.12

73.240.000

0

73.240.000

42

00.13

29.363.000

0

29.363.000

43

30.02

29.363.000

0

29.363.000

44

30.02.01

210.000

0

210.000

45

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

46

30.02.05.30

29.108.000

0

29.108.000

47

30.02.08

45.000

0

45.000

48

30.02.08.02

45.000

0

45.000

49

00.14

43.877.000

0

43.877.000

50

33.02

19.203.000

0

19.203.000

51

33.02.08

18.370.000

0

18.370.000

52

33.02.10

638.000

0

638.000

53

33.02.12

134.000

0

134.000

54

33.02.28

10.000

0

10.000

55

33.02.50

51.000

0

51.000

56

34.02

9.000

0

9.000

57

34.02.02

9.000

0

9.000


n


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Amenzi, penalitati si confiscări

58

35.02

19.250.000

0

19.250.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

59

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

60

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

61

35.02.50

148.000

0

148.000

Diverse venituri

62

36.02

5.821.000

0

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

63

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

64

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

65

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Alte venituri

66

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

67

37.02

-406.000

0

-406.000

Donații si sponsorizări

68

37.02.01

105.000

0

105.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

69

37.02.03

-511.000

0

-511.000

IV. SUBVENȚII

70

00.17

55.000

0

55.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

71

00.18

55.000

0

55.000

Subvenții de la bugetul de stat

72

42.02

55.000

0

55.000

B. Curente

73

55.000

0

55.000

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

74

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

75

42.02.41

40.000

0

40.000

TOTAL CHELTUIELI

76

748.383.000

0

748.383.000

CHELTUIELI CURENTE

77

01

730.404.000

0

730.404.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

78

10

188.706.000

0

188.706.000

Cheltuieli salariale in bani

79

10.01

177.712.000

0

177.712.000

Salarii de baza

80

10.01.01

144.651.000

0

144.651.000

Sporuri pentru condiții de munca

81

10.01.05

12.408.000

0

12.408.000

Alte sporuri

82

10.01.06

5.317.000

0

5.317.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

83

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

84

10.01.13

150.000

0

150.000

Indemnizație de hrana

85

10.01.17

7.135.000

0

7.135.000

Alte drepturi salariale in bani

86

10.01.30

7.506.000

0

7.506.000

Cheltuieli salariale in natura

87

10.02

6.618.000

0

6.618.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Norme de hrana

88

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

89

10.02.06

2.618.000

0

2.618.000

Contribuții

90

10.03

4.376.000

0

4.376.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

91

10.03.07

4.376.000

0

4.376.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

92

20

340.057.000

0

340.057.000

Bunuri si servicii

93

20.01

134.007.000

-600.000

133.407.000

Furnituri de birou

94

20.01.01

2.388.500

0

2.388.500

Materiale pentru curățenie

95

20.01.02

2.634.000

0

2.634.000

încălzit, iluminat si torta motrica

96

20.01.03

30.103.000

0

30.103.000

Apa, canal si salubritate

97

20.01.04

36.715.000

-600.000

36.115.000

Carburanți si lubrifianti

98

20.01.05

585.000

0

585.000

Piese de schimb

99

20.01.06

708.000

0

708.000

Transport

100

20.01.07

616.000

0

616.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

101

20.01.08

3.774.000

0

3.774.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

102

20.01.09

28.565.500

0

28.565.500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

103

20.01.30

27.918.000

0

27.918.000

Reparații curente

104

20.02

86.497.000

0

86.497.000

Hrana

105

20.03

2.400.000

0

2.400.000

Hrana pentru oameni

106

20.03.01

2.400.000

0

2.400.000

Medicamente si materiale sanitare

107

20.04

520.000

0

520.000

Medicamente

108

20.04.01

192.000

0

192.000

Materiale sanitare

109

20.04.02

244.000

0

244.000

Dezinfectanti

110

20.04.04

84.000

0

84.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

111

20.05

14.115.500

0

14.115.500

Uniforme si echipament

112

20.05.01

2.164.000

0

2.164.000

Lenjerie si accesorii de pat

113

20.05.03

110.000

0

110.000

Alte obiecte de inventar

114

20.05.30

11.841.500

0

11.841.500

Deplasări, detasari, transferări

115

20.06

2.027.500

0

2.027.500

Deplasări interne, detasari, transferări

116

20.06.01

1.461.500

0

1.461.500

Deplasări in străinătate

117

20.06.02

566.000

0

566.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cârti, publicații si materiale documentare

118

20.11

643.000

0

643.000

consultanta si expertiza

119

20.12

237.000

0

237.000

Pregătire profesionala

120

20.13

1.382.000

0

1.382.000

Protecția muncii

121

20.14

527.000

0

527.000

studii si cercetări

122

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

123

20.24

600.000

0

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

124

20.24.02

600.000

0

600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

125

20.25

7.721.000

0

7.721.000

Alte cheltuieli

126

20.30

89.350.000

600.000

89.950.000

Reclama si publicitate

127

20.30.01

790.000

0

790.000

Protocol si reprezentare

128

20.30.02

1.150.000

0

1.150.000

Chirii

129

20.30.04

1.614.000

0

1.614.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

130

20.30.30

85.796.000

600.000

86.396.000

TITLUL III DOBÂNZI

131

30

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

132

30.01

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

133

30.01.01

24.000.000

0

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

134

40

25.500.000

0

25.500.000

Subvenții pe produse

135

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

136

40.03

25.500.000

0

25.500.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

137

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

138

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

139

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

140

51

34.670.000

0

34.670.000

Transferuri curente

141

51.01

34.670.000

0

34.670.000

Transferuri către instituții publice

142

51.01.01

19.670.000

0

19.670.000

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau finanțarea sanatatii

parțial din venituri proprii pentru

143

51.01.46

15.000.000

0

15.000.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

144

55

16.290.000

0

16.290.000

A. Transferuri interne

145

55.01

16.290.000

0

16.290.000

Restructurarea industriei de aparare

146

55.01.01

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

147

55.01.63

16.290.000

0

16.290.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

148

57

86.080.000

0

86.080.000

Asigurări sociale

149

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

150

57.02

86.080.000

0

86.080.000

Ajutoare sociale in numerar

151

57.02.01

29.107.000

0

29.107.000

Ajutoare sociale in natura

152

57.02.02

56.088.000

0

56.088.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

153

57.02.03

21.000

0

21.000

Suport alimentar

154

57.02.05

864.000

0

864.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155

59

14.101.000

0

14.101.000

Burse

156

59.01

12.142.000

0

12.142.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

157

59.40

1.959.000

0

1.959.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

158

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

159

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

160

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

161

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

162

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

163

50.02

192.626.000

0

192.626.000

Autoritati publice si acțiuni externe

164

51.02

160.013.000

0

160.013.000

CHELTUIELI CURENTE

165

01

160.013.000

0

160.013.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

166

10

72.600.000

0

72.600.000

Cheltuieli salariale in bani

167

10.01

69.975.000

0

69.975.000

Salarii de baza

168

10.01.01

61.400.000

0

61.400.000

Sporuri pentru condiții de munca

169

10.01.05

4.200.000

0

4.200.000

Alte sporuri

170

10.01.06

170.000

0

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

171

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

172

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

173

10.01.17

2.350.000

0

2.350.000

Alte drepturi salariale in bani

174

10.01.30

1.200.000

0

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

175

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

176

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Contribuții

177

10.03

1.575.000

0

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

178

10.03.07

1.575.000

0

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

179

20

86.863.000

0

86.863.000

Bunuri si servicii

180

20.01

7.715.000

0

7.715.000

Furnituri de birou

181

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

182

20.01.02

400.000

0

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

183

20.01.03

950.000

0

950.000

Apa, canal si salubritate

184

20.01.04

150.000

0

150.000

Carburanți si lubrifianti

185

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

186

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

187

20.01.08

2.500.000

0

2.500.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

188

20.01.09

1.600.000

0

1.600.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

189

20.01.30

560.000

0

560.000

Reparații curente

190

20.02

2.800.000

0

. 2.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

191

20.05

650.000

0

650.000

Alte obiecte de inventar

192

20.05.30

650.000

0

650.000

Deplasări, detasari, transferări

193

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

194

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

195

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

196

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

197

20.13

400.000

0

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

198

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

199

20.30

73.195.000

0

73.195.000

Reclama si publicitate

200

20.30.01

745.000

0

745.000

Protocol si reprezentare

201

20.30.02

1.100.000

0

1.100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

202

20.30.30

71.350.000

0

71.350.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

203

59

550.000

0

550.000

Burse

204

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

205

59.40

550.000

0

550.000

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Autoritati executive si legislative

206

51.02.01

160.013.000

0

160.013.000

Autoritati executive

207

51.02.01.03

160.013.000

0

160.013.000

Alte servicii publice generale

208

54.02

8.013.000

0

8.013.000

CHELTUIELI CURENTE

209

01

8.013.000

0

8.013.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

210

10

5.400.000

0

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

211

10.01

5.208.000

0

5.208.000

Salarii de baza

212

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

213

10.01.05

340.000

0

340.000

Alte sporuri

214

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

215

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

216

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

217

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

218

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

219

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

220

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

221

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

222

20

1.567.000

0

1.567.000

Bunuri si servicii

223

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

224

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

225

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

226

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

227

20.05

47.000

0

47.000

Alte obiecte de inventar

228

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

229

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

230

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

231

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

232

20.30

1.385.000

0

1.385.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

233

20.30.30

1.385.000

0

1.385.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

234

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

235

50.01

0

0

0DENUMIREA INDICATORILOR

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Ordine publica si siguranța naționala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații de delegareCod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

236

50.04

1.000.000

0

1.000.000

237

59

46.000

0

46.000

238

59.01

0

0

0

239

59.40

46.000

0

46.000

240

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

241

54.02.10

6.293.000

0

6.293.000

242

54.02.50

720.000

0

720.000

243

55.02

24.600.000

• 0

24.600.000

244

01

24.600.000

0

24.600.000

245

20

600.000

0

600.000

246

20.01

0

“ol

0

247

20.01.01

0

0

0

248

20.24

600.000

0

600.000

249

20.24.02

600.000

0

600.000

250

30

24.000.000

0

24.000.000

251

30.01

24.000.000

0

24.O0O.OOO

252

30.01.01

24.000.000

0

24.000.000

253

55.02.00

24.600.000

0

24.600.000

254

59.02

35.235.000

0

35.235.000

255

61.02

35.235.000

0

35.235.000

256

01

35.235.000

0

35.235.000

257

10

30.200.000

0

30.200.000

258

10.01

25.150.000

0

25.150.000

259

10.01.01

22.575.000

0

22.575.000

260

10.01.05

1.655.000

0

1.655.000

261

10.01.06

570.000

0

570.000

262

10.01.13

10.000

• 0

10.000


-


DENUMIREA INDICATORILOR

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Tichete de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

încălzit, iluminat si forța motrica

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

Din total capitol

Ordine publica

Politie locala

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

.....Z33S53«ffiXKKr’ \ :

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

263

10.01.30

340.000

0

340.000

264

10.02

4.470.000

0

4.470.000

265

10.02.02

4.000.000

. 0

4.000.000

266

10.02.06

470.000

0

470.000

267

10.03

580.000

0

580.000

268

10.03.07

580.000

0

580.000

269

20

4.865.000

0

4.865.000

270

20.01

1.955.000

0

1.955.000

271

20.01.01

0

0

0

272

20.01.03

100.000

0

100.000

273

20.01.05

400.000

0

400.000

274

20.01.06

300.000

0

300.000

275

20.01.08

130.000

0

130.000

276

20.01.09

375.000

0

375.000

277

20.01.30

650.000

0

650.000

278

20.05

2.550.000

0

2.550.000

279

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

280

20.05.30

600.000

0

600.000

281

20.06

105.000

0

105.000

282

20.06.01

105.000

0

105.000

283

20.11

50.000

0

50.000

284

20.13

205.000

0

205.000

285

59

170.000

. 0

170.000

286

59.01

0

0

0

287

59.40

170.000

0

170.000

288

61.02.03

34.565.000

0

34.565.000

289

61.02.03.04

34.565.000

0

34.565.000

290

61.02.05

670.000

0

670.000

291

64.02

296.425.000

0

296.425.000

WRJTr.W/MK..... SJ'

DENUMIREA INDICATORILOR

Invatamant

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Reparații curente

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția munciiCod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

1

Program rectificat

292

65.02

96.997.000

0

96.997.000

293

01

96.997.000

0

96.997.000

294

20

52.996.000

0

52.996.000

295

20.01

34.083.000

0

34.083.000

296

20.01.01

769.500

0

769.500

297

20.01.02

1.596.000

0

1.596.000

298

20.01.03

14.122.000

0

14.122.000

299

20.01.04

3.024.000

0

3.024.000

300

20.01.05

56.000

0

56.000

301

20.01.06

221.000

0

221.000

302

20.01.07

616.000

0

616.000

303

20.01.08

884.000

0

884.000

304

20.01.09

1.583.500

0

1.583.500

305

20.01.30

11.211.000

0

11.211.000

306

20.02

10.382.000

0

10.382.000

307

20.04

27.000

0

27.000

308

20.04.01

23.000

0

23.000

309

20.04.02

3.000

0

3.000

310

20.04.04

1.000

0

1.000

311

20.05

4.411.500

0

4.411.500

312

20.05.01

19.000

0

19.000

313

20.05.03

40.000

0

40.000

314

20.05.30

4.352.500

0

4.352.500

315

20.06

141.500

0

141.500

316

20.06.01

133.500

0

133.500

317

20.06.02

8.000

0

8.000

318

20.11

268.000

0

268.000

319

20.12

237.000

0

237.000

320

20.13

472.000

0

472.000

321

20.14

493.000

0

493.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

322

20.25

59.000

0

59.000

Alte cheltuieli

323

20.30

2.422.000

0

2.422.000

Reclama si publicitate

324

20.30.01

25.000

0

25.000

Chirii

325

20.30.04

1.426.000

0

1.426.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

326

20.30.30

971.000

0

971.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

327

55

16.290.000

0

16.290.000

A. Transferuri interne

328

55.01

16.290.000

0

16.290.000

Restructurarea industriei de aparare

329

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

330

55.01.63

16.290.000

0

16.290.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

331

57

15.569.000

0

15.569.000

Asigurări sociale

332

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

333

57.02

15.569.000

0

15.569.000

Ajutoare sociale in numerar

334

57.02.01

2.610.000

0

2.610.000

Ajutoare sociale in natura

335

57.02.02

12.095.000

0

12.095.000

Suport alimentar

336

57.02.05

864.000

0

864.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

337

59

12.142.000

0

12.142.000

Burse

338

59.01

12.142.000

0

12.142.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

339

65.02.03

9.621.000

0

9.621.000

Invatamant preșcolar

340

65.02.03.01

9.621.000

0

9.621.000

Invatamant primar

341

65.02.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

342

65.02.04

67.961.000

0

67.961.000

Invatamant secundar inferior

343

65.02.04.01

13.901.000

0

13.901.000

Invatamant secundar superior

344

65.02.04.02

54.060.000

0

54.060.000

Invatamant postliceal

345

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

346

65.02.11

3.125.000

0

3.125.000

Internate si cantine pentru elevi

347

65.02.11.03

2.261.000

0

2.261.000

Alte servicii auxiliare

348

65.02.11.30

864.000

0

864.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

349

65.02.50

16.290.000

0

16.290.000

Sanatate

350

66.02

33.037.000

0

33.037.000

-39S9WH1KWÎE’.:’ ezi _ _aaar -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

351

01

33.037.000

0

33.037.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

352

10

17.150.000

0

17.150.000

Cheltuieli salariale in bani

353

10.01

16.458.000

0

16.458.000

Salarii de baza

354

10.01.01

13.478.000

0

13.478.000

Sporuri pentru condiții de munca

355

10.01.05

1.965.000

0

1.965.000

Indemnizație de hrana

356

10.01.17

600.000

0

600.000

Alte drepturi salariale in bani

357

10.01.30

415.000

0

415.000

Cheltuieli salariale in natura

358

10.02

257.000

0

257.000

Tichete de vacanta

359

10.02.06

257.000

0

257.000

Contribuții

360

10.03

435.000

0

435.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

361

10.03.07

435.000

0

435.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

362

20

727.000

0

727.000

Bunuri si servicii

363

20.01

157.000

0

157.000

Furnituri de birou

364

20.01.01

25.000

0

25.000

Materiale pentru curățenie

365

20.01.02

2.000

0

2.000

Piese de schimb

366

20.01.06

40.000

0

40.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

367

20.01.09

40.000

0

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

368

20.01.30

50.000

0

50.000

Medicamente si materiale sanitare

369

20.04

355.000

0

355.000

Medicamente

370

20.04.01

135.000

0

135.000

Materiale sanitare

371

20.04.02

200.000

0

200.000

Dezinfectanti

372

20.04.04

20.000

0

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

373

20.05

145.000

0

145.000

Uniforme si echipament

374

20.05.01

65.000

0

65.000

Alte obiecte de inventar

375

20.05.30

80.000

0

80.000

Deplasări, detasari, transferări

376

20.06

8.000

0

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

377

20.06.01

8.000

0

8.000

Pregătire profesionala

378

20.13

50.000

0

50.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

379

20.25

2.000

0

2.000

Alte cheltuieli

380

20.30

10.000

0

10.000


DENUMIREA INDICATORILOR

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituții publice

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau finanțarea sanatatii

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Servicii de sanatate publica

Cultura, recreere si religie

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

studii si cercetări

Alte cheltuieli

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituții publice

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

381

20.30.30

10.000

0

10.000

382

51

15.000.000

0

15.000.000

383

51.01

15.000.000

0

15.000.000

384

51.01.01

0

0

0

parțial din venituri proprii pentru

385

51.01.46

15.000.000

0

15.000.000

386

59

160.000

0

160.000

387

59.01

0

0

0

388

59.40

160.000

0

160.000

389

66.02.06

15.000.000

0

15.000.000

390

66.02.06.01

15.000.000

0

15.000.000

391

66.02.08

18.037.000

0

18.037.000

392

67.02

43.196.000

0

43.196.000

393

01

32.037.000

0

32.037.000

394

20

26.867.000

0

26.867.000

395

20.01

21.727.000

0

21.727.000

396

20.01.01

0

0

0

397

20.01.03

157.000

0

157.000

398

20.01.04

495.000

0

495.000

399

20.01.09

19.930.000

0

19.930.000

400

20.01.30

1.145.000

0

1.145.000

401

20.05

5.070.000

0

5.070.000

402

20.05.30

5.070.000

0

5.070.000

403

20.16

30.000

0

30.000

404

20.30

40.000

0

40.000

405

20.30.30

40.000

0

40.000

406

51

5.170.000

0

5.170.000

407

51.01

5.170.000

0

5.170.000

408

51.01.01

5.170.000

0

5.170.000
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

4

Program rectificat

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

409

81

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite externe

410

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

411

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

412

81.02

11.159.000

0

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

413

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

414

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

415

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

416

67.02.05

37.956.000

0

37.956.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

417

67.02.05.03

37.956.000

0

37.956.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

418

67.02.50

5.240.000

0

5.240.000

Asigurări si asistenta sociala

419

68.02

123.195.000

0

123.195.000

CHELTUIELI CURENTE

420

01

123.195.000

0

123.195.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

421

10

63.356.000

0

63.356.000

Cheltuieli salariale in bani

422

10.01

60.921.000

0

60.921.000

Salarii de baza

423

10.01.01

42.558.000

0

42.558.000

Sporuri pentru condiții de munca

424

10.01.05

4.248.000

0

4.248.000

Alte sporuri

425

10.01.06

4.575.000

0

4.575.000

Indemnizații de delegare

426

10.01.13

25.000

0

25.000

Indemnizație de hrana

427

10.01.17

4.015.000

0

4.015.000

Alte drepturi salariale in bani

428

10.01.30

5.500.000

0

5.500.000

Cheltuieli salariale in natura

429

10.02

765.000

0

765.000

Tichete de vacanta

430

10.02.06

765.000

0

765.000

Contribuții

431

10.03

1.670.000

0

1.670.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

432

10.03.07

1.670.000

0

1.670.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

433

20

11.795.000

0

11.795.000

Bunuri si servicii

434

20.01

3.563.000

0

3.563.000

Furnituri de birou

435

20.01.01

194.000

0

194.000

Materiale pentru curățenie

436

20.01.02

636.000

0

636.000

încălzit, iluminat si forța motrica

437

20.01.03

1.117.000

0

1.117.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Apa, canal si salubritate

438

20.01.04

295.000

0

295.000

Carburanți si lubrifianti

439

20.01.05

69.000

0

69.000

Piese de schimb

440

20.01.06

52.000

0

52.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

441

20.01.08

260.000

0

260.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

442

20.01.09

370.000

0

370.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

443

20.01.30

570.000

0

570.000

Reparații curente

444

20.02

810.000

0

810.000

Hrana

445

20.03

2.400.000

’ 0

2.400.000

Hrana pentru oameni

446

20.03.01

2.400.000

0

2.400.000

Medicamente si materiale sanitare

447

20.04

138.000

0

138.000

Medicamente

448

20.04.01

34.000

0

34.000

Materiale sanitare

449

20.04.02

41.000

0

41.000

Dezinfectanti

450

20.04.04

63.000

0

63.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

451

20.05

732.000

0

732.000

Uniforme si echipament

452

20.05.01

130.000

0

130.000

Lenjerie si accesorii de pat

453

20.05.03

70.000

0

70.000

Alte obiecte de inventar

454

20.05.30

532.000

0

532.000

Deplasări, detasari, transferări

455

20.06

490.000

0

490.000

Deplasări interne, detasari, transferări

456

20.06.01

435.000

0

435.000

Deplasări in străinătate

457

20.06.02

55.000

0

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

458

20.11

75.000

0

75.000

Pregătire profesionala

459

20.13

225.000

0

225.000

Protecția muncii

460

20.14

34.000

0

34.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

461

20.25

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

462

20.30

3.318.000

0

3.318.000

Reclama si publicitate

463

20.30.01

20.000

0

20.000

Protocol si reprezentare

464

20.30.02

50.000

0

50.000

Chirii

465

20.30.04

188.000

* 0

188.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

466

20.30.30

3.060.000

0

3.060.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

467

51

14.500.000

0

14.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Transferuri curente

Transferuri către instituții publice

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurări sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Crese

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

468

51.01

14.500.000

0

14.500.000

469

51.01.01

14.500.000

- 0

14.500.000

470

57

32.511.000

0

32.511.000

471

57.01

0

0

0

472

57.02

32.511.000

0

32.511.000

473

57.02.01

26.497.000

0

26.497.000

474

57.02.02

5.993.000

0

5.993.000

475

57.02.03

21.000

0

21.000

476

59

1.033.000

0

1.033.000

477

59.01

0

0

0

478

59.40

1.033.000

0

1.033.000

479

68.02.05

52.604.000

0

52.604.000

480

68.02.05.02

52.604.000

0

52.604.000

481

68.02.06

0

0

0

482

68.02.11

33.000.000

0

33.000.000

483

68.02.15

12.270.000

0

12.270.000

484

68.02.15.01

270.000

0

270.000

485

68.02.15.02

12.000.000

0

12.000.000

486

68.02.50

25.321.000

0

25.321.000

487

68.02.50.50

25.321.000

0

25.321.000

488

69.02

78.598.000

3.000.000

81.598.000

489

70.02

41.498.000

0

41.498.000

490

01

38.088.000

0

38.088.000

491

20

38.088.000

0

38.088.000

492

20.01

18.488.000

0

18.488.000

493

20.01.01

0

0

0

494

20.01.03

12.500.000

0

12.500.000

495

20.01.04

25.000

0

25.000

496

20.01.09

1.000.000

0

1.000.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

497

20.01.30

4.963.000

0

4.963.000

Reparații curente

498

20.02

12.600.000

0

12.600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

499

20.25

7.000.000

0

7.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

500

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

501

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

502

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

503

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

504

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

505

70.02.03

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

506

70.02.03.01

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

507

70.02.06

12.000.000

0

12.000.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

508

70.02.50

29.498.000

0

29.498.000

Protecția mediului

509

74.02

37.100.000

3.000.000

40.100.000

CHELTUIELI CURENTE

510

01

37.100.000

3.000.000

40.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

511

20

37.100.000

3.000.000

40.100.000

Bunuri si servicii

512

20.01

37.090.000

-600.000

36.490.000

Furnituri de birou

513

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

514

20.01.03

697.000

0

697.000

Apa, canal si salubritate

515

20.01.04

32.726.000

-600.000

32.126.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

516

20.01.09

3.667.000

0

3.667.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

517

20.05

10.000

0

10.000

Alte obiecte de inventar

518

20.05.30

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

519

20.30

0

3.600.000

3.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

520

20.30.30

0

3.600.000

3.600.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

521

74.02.05

37.100.000

3.000.000

40.100.000

Salubritate

522

74.02.05.01

37.100.000

3.000.000

40.100.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

523

79.02

145.499.000

-3.000.000

142.499.000
DENUMIREA INDICATORILOR

Combustibili si energie

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Alte cheltuieli

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pe produse

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

Din total capitol

Energie termica

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Din total capitol

Agricultura

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

Transporturi

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

încălzit, iluminat si forța motrica

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare


Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

524

81.02

26.500.000

0

26.500.000

525

01

26.500.000

0

26.500.000

526

20

1.000.000

0

.1.000.000

527

20.01

0

0

0

528

20.01.01

0

0

0

529

20.30

1.000.000

0

1.000.000

530

20.30.30

1.000.000

0

1.000.000

531

40

25.500.000

0

25.500.000

532

40.01

0

0

0

533

40.03

25.500.000

- 0

25.500.000

534

81.02.06

26.500.000

0

26.500.000

535

83.02

322.000

0

322.000

536

01

322.000

0

322.000

537

20

322.000

0

322.000

538

20.01

322.000

0

322.000

539

20.01.01

0

0

0

540

20.01.30

322.000

0

322.00)0

541

83.02.03

322.000

0

322.000

542

83.02.03.30

322.000

0

322.000

543

83.02.50

0

0

0

544

84.02

118.677.000

-3.000.000

115.677.000

545

01

115.267.000

-3.000.000

112.267.000

546

20

77.267.000

-3.000.000

74.267.000

547

20.01

8.882.000

0

8.882.000

548

20.01.01

0

0

0

549

20.01.03

440.000

0

440.000

550

20.01.30

8.442.000

0

8.442.000LZ-tim.

' SiîJîîumtiii.

■    ,    : .,u«ra«KKh.. i. .jbkskl.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Reparații curente

551

20.02

59.905.000

0

59.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

552

20.05

500.000

0

500.000

Alte obiecte de inventar

553

20.05.30

500.000

0

500.000

Alte cheltuieli

554

20.30

7.980.000

-3.000D00

4.980.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

555

20.30.30

7.980.000

-3.000.000

4.980.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

556

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

557

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

558

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

559

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

560

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

561

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

562

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

563

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

564

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

565

84.02.03

118.677.000

-3.000.000

115.677.000

Transport in comun

566

84.02.03.02

41.700.000

-3.000.000

38.700.000

Străzi

567

84.02.03.03

76.977.000

0

76.977.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

568

96.02

0

0

0

REZERVE

569

97.02

0

0

0

EXCEDENT

570

98.02

0

0

0

DEFICIT

571

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

364.060.397

* 0

364.060.397

TOTAL VENITURI

2

00.01

364.060.397

0

364.060.397

VENITURI PROPRII

3

49.90

184.000

0

184.000

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

511.000

0

511.000

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

511.000

0

511.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

511.000

0

511.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

511.000

0

511.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

511.000

0

511.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

184.000

0

184.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

184.000

0

184.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

11

39.02.03

121.000

0

121.000

Depozite speciale pentru construcții de construinte

12

39.02.10

63.000

0

63.000

IV. SUBVENȚII

13

00.17

50.234.567

0

50.234.567

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14

00.18

50.234.567

0

50.234.567

Subvenții de la bugetul de stat

15

42.02

50.234.567

0

50.234.567

B. Curente

16

50.234.567

0

50.234.567

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

17

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

18

42.02.69

42.349.567

0

42.349.567

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

19

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

20

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

21

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

22

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

23

48.02

274.843.020

- 0

274.843.020

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

24

48.02.01

271.001.291

0

271.001.291

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

25

48.02.01.01

271.001.291

0

271.001.291

Fondul Social European (FSE)

26

48.02.02

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

27

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

TOTAL CHELTUIELI

28

615.507.000

0

615.507.000

CHELTUIELI CURENTE

29

01

387.060.000

0

387.060.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30

51

13.379.000

0

13.379.000

Transferuri curente

31

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

32

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

33

51.02

13.379.000

0

13.379.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sahatatii

34

51.02.28

6.600.000

0

6.600.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte transferuri de capital către instituții publice

35

51.02.29

6.779.000

0

6.779.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

36

55

6.030.000

0

6.030.000

A. Transferuri interne

37

55.01

6.030.000

0

6.030.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

38

55.01.12

6.030.000

0

6.030.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

39

56

13.466.000

0

13.466.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

40

56.01

1.965.000

0

1.965.000

Cheltuieli neeligibile

41

56.01.03

1.965.000

0

1.965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si extinse

sociale in cadrul Uniunii Europene

42

56.25

11.501.000

0

11.501.000

Finanțarea naționala

43

56.25.01

1.726.000

0

1.726.000

Finanțarea externa nerambursabila

44

56.25.02

9.775.000

0

9.775.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

45

58

354.185.000

0

354.185.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

46

58.01

348.401.000

0

348.401.000

Finanțarea naționala

47

58.01.01

50.592.000

0

50.592.000

Finanțarea externa nerambursabila

48

58.01.02

250.530.000

0

250.530.000

Cheltuieli neeligibile

49

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

50

58.02

5.540.000

0

5.540.000

Finanțarea naționala

51

58.02.01

1.483.000

0

1.483.000

Finanțarea externa nerambursabila

52

58.02.02

3.957.000

0

3.957.000

Cheltuieli neeligibile

53

58.02.03

100.000

0

100.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

54

58.15

100.000

0

100.000

Finanțarea naționala

55

58.15.01

100.000

0

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

56

58.32

144.000

0

144.000

Finanțarea naționala

57

58.32.01

144.000

0

144.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

58

70

228.447.000

0

228.447.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

59

71

228.447.000

0

228.447.000

Active fixe

60

71.01

228.447.000

0

228.447.000

Construcții

61

71.01.01

15.350.000

0

15.350.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

62

71.01.02

9.244.000

0

9.244.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

63

71.01.03

3.810.000

0

3.810.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Alte active fixe

64

71.01.30

200.043.000

0

200.043.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

65

50.02

57.926.000

0

57.926.000

Autoritati publice si acțiuni externe

66

51.02

57.926.000

0

57.926.000

CHELTUIELI CURENTE

67

01

24.702.000

0

24.702.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68

58

24.702.000

0

24.702.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

69

58.01

20.182.000

0

20.182.000

Finanțarea naționala

70

58.01.01

3.027.000

0

3.027.000

Finanțarea externa nerambursabila

71

58.01.02

17.155.000

0

17.155.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

72

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

73

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

74

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

75

58.02.03

100.000

0

100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

76

70

33.224.000

0

33.224.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

77

71

33.224.000

0

33.224.000

Active fixe

78

71.01

33.224.000

0

33.224.000

Construcții

79

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

80

71.01.02

8.601.000

0

8.601.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

81

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

82

71.01.30

21.623.000

0

21.623.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

83

51.02.01

57.926.000

0

57.926.000

Autoritati executive

84

51.02.01.03

57.926.000

0

57.926.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

85

59.02

830.000

0

830.000

Ordine publica si siguranța naționala

86

61.02

830.000

0

830.000

CHELTUIELI CURENTE

87

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

88

70

830.000

* 0

830.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

89

71

830.000

0

830.000

Active fixe

90

71.01

830.000

0

830.000

Construcții

91

71.01.01

0

0

0

‘                             ■ t.....>un5E£n22^z3SMEEr“zzLj            '■■ ' .7~7--------      ................ -^ponrowwwm-l

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

92

71.01.02

320.000

0

320.000

Alte active fixe

93

71.01.30

510.000

0

510.000

Din total capitol

Ordine publica

94

61.02.03

320.000

0

320.000

Politie locala

95

61.02.03.04

320.000

0

320.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

96

61.02.05

510.000

0

510.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

97

64.02

73.384.000

470.000

73.854.000

Invatamant

98

65.02

16.701.000

0

16.701.000

CHELTUIELI CURENTE

99

01

10.381.000

0

10.381.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

100

56

2.801.000

0

2.801.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si extinse

sociale in cadrul Uniunii Europene

101

56.25

2.801.000

0

2.801.000

Finanțarea naționala

102

56.25.01

421.000

0

421.000

Finanțarea externa nerambursabila

103

56.25.02

2.380.000

0

2.380.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

104

58

7.580.000

0

7.580.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

105

58.01

7.580.000

0

7.580.000

Finanțarea naționala

106

58.01.01

921.000

0

921.000

Finanțarea externa nerambursabila

107

58.01.02

5.216.000

0

5.216.000

Cheltuieli neeligibile

108

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

109

70

6.320.000

0

6.320.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

110

71

6.320.000

0

6.320.000

Active fixe

111

71.01

6.320.000

0

6.320.000

Construcții

112

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

113

71.01.02

108.000

0

108.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

114

71.01.03

595.000

0

595.000

Alte active fixe

115

71.01.30

5.617.000

0

5.617.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

116

65.02.03

1.658.000

0

1.658.000

Invatamant preșcolar

117

65.02.03.01

469.000

0

469.000

Invatamant primar

118

65.02.03.02

1.189.000

0

1.189.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

*

Program rectificat

Invatamant secundar

119

65.02.04

1.057.000

0

1.057.000

Invatamant secundar inferior

120

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

121

65.02.04.02

1.057.000

0

1.057.000

Invatamant postliceal

122

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

123

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

124

65.02.11.03

0

0

0

Alte servicii auxiliare

125

65.02.11.30

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

126

65.02.50

13.986.000

0

13.986.000

Sanatate

127

66.02

16.700.000

0

16.700.000

CHELTUIELI CURENTE

128

01

16.600.000

0

16.600.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

129

51

6.600.000

0

6.600.000

Transferuri curente

130

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

131

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

132

51.02

6.600.000

0

6.600.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sarpatatii

133

51.02.28

6.600.000

0

6.600.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

134

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

135

58.01

10.000.000

0

10.000.000

Finanțarea naționala

136

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

137

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

138

70

100.000

0

100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

139

71

100.000

0

100.000

Active fixe

140

71.01

100.000

0

100.000

Alte active fixe

141

71.01.30

100.000

0

100.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

142

66.02.06

16.600.000

0

16.600.000

Spitale generale

143

66.02.06.01

16.600.000

0

16.600.000

Servicii de sanatate publica

144

66.02.08

100.000

0

100.000

Cultura, recreere si religie

145

67.02

31.601.000

0

31.601.000

CHELTUIELI CURENTE

146

01

24.153.000

0

24.153.000

■."r.i-.moasnst1 3>:;

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

147

51

819.000

0

819.000

Transferuri curente

148

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

149

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

150

51.02

819.000

0

819.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

151

51.02.29

819.000

0

819.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

152

58

23.334.000

0

23.334.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

153

58.01

23.334.000

0

23.334.000

Finanțarea naționala

154

58.01.01

3.365.000

0

3.365.000

Finanțarea externa nerambursabila

155

58.01.02

19.069.000

* 0

19.069.000

Cheltuieli neeligibile

156

58.01.03

900.000

0

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

157

70

7.448.000

0

7.448.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

158

71

7.448.000

0

7.448.000

Active fixe

159

71.01

7.448.000

0

7.448.000

Construcții

160

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

161

71.01.30

7.448.000

0

7.448.000

Din total capitol

Servicii culturale

162

67.02.03

0

0

0

Case de cultura

163

67.02.03.06

0

0

0

Servicii recreative si sportive

164

67.02.05

30.782.000

0

30.782.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

165

67.02.05.03

30.782.000

0

30.782.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

166

67.02.50

819.000

0

819.000

Asigurări si asistenta sociala

167

68.02

8.382.000

470.000

8.852.000

CHELTUIELI CURENTE

168

01

2.111.000

0

2.111.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

169

51

647.000

0

647.000

Transferuri de capital

170

51.02

647.000

0

647.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

171

51.02.29

647.000

0

647.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

172

58

1.464.000

0

1.464.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

173

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

174

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

175

58.01.02

161.000

0

161.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe din Fondul Social European (FSE)

176

58.02

1.020.000

0

1.020.000

Finanțarea naționala

177

58.02.01

820.000

0

820.000

Finanțarea externa nerambursabila

178

58.02.02

200.000

' 0

200.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

179

58.15

100.000

0

100.000

Finanțarea naționala

180

58.15.01

100.000

0

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

181

58.32

144.000

0

144.000

Finanțarea naționala

182

58.32.01

144.000

0

144.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

183

70

6.271.000

470.000

6.741.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

184

71

6.271.000

470.000

6.741.000

Active fixe

185

71.01

6.271.000

470.000

6.741.000

Construcții

186

71.01.01

5.445.000

0

5.445.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

187

71.01.02

215.000

0

215.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

188

71.01.03

215.000

0

215.000

Alte active fixe

189

71.01.30

396.000

470.000

866.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

190

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

191

68.02.05.02

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

192

68.02.06

0

0

0

Crese

193

68.02.11

5.990.000

0

5.990.000

Prevenirea excluderii sociale

194

68.02.15

647.000

0

647.000

Ajutor social

195

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

196

68.02.15.02

647.000

0

647.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

197

68.02.50

1.745.000

470'000

2.215.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

198

68.02.50.50

1.745.000

470.000

2.215.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

199

69.02

105.200.000

-470.000

104.730.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

200

70.02

96.370.000

-470.000

95.900.000

CHELTUIELI CURENTE

201

01

42.204.000

0

42.204.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

202

51

5.313.000

0

5.313.000

Transferuri curente

203

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

204

51.01.20

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

1

Program rectificat

Transferuri de capital

205

51.02

5.313.000

0

5.313.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

206

51.02.29

5.313.000

0

5.313.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

207

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

208

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

209

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (fEN) POSTADERARE

210

56

9.665.000

0

9.665.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

211

56.01

965.000

0

965.000

Cheltuieli neeligibile

212

56.01.03

965.000

0

965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si extinse

sociale in cadrul Uniunii Europene

213

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

214

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

215

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

216

58

21.435.000

0

21.435.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

217

58.01

21.435.000

0

21.435.000

Finanțarea naționala

218

58.01.01

8.519.000

0

8.519.000

Finanțarea externa nerambursabila

219

58.01.02

12.180.000

0

12.180.000

Cheltuieli neeligibile

220

58.01.03

736.000

- 0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

221

70

54.166.000

-470.000

53.696.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

222

71

54.166.000

-470.000

53.696.000

Active fixe

223

71.01

54.166.000

-470.000

53.696.000

Construcții

224

71.01.01

9.905.000

0

9.905.000

Alte active fixe

225

71.01.30

44.261.000

-470.000

43.791.000

Din total capitol

Locuințe

226

70.02.03

26.565.000

0

26.565.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

227

70.02.03.01

26.565.000

0

26.565.000

Iluminat public si electrificări rurale

228

70.02.06

10.666.000

0

10.666.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

229

70.02.50

59.139.000

-470.000

58.669.000

Protecția mediului

230

74.02

8.830.000

0

8.830.000

CHELTUIELI CURENTE

231

01

1.000.000

0

1.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

232

56

1.000.000

0

1.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

233

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

234

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

235

70

7.830.000

0

7.830.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

236

71

7.830.000

0

. 7.830.000

Active fixe

237

71.01

7.830.000

0

7.830.000

Construcții

238

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

239

71.01.30

7.830.000

0

7.830.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

240

74.02.05

8.830.000

0

8.830.000

Salubritate

241

74.02.05.01

8.830.000

0

8.830.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

242

79.02

378.167.000

• 0

378.167.000

Combustibili si energie

243

81.02

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI CURENTE

244

01

239.000

0

239.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

245

55

239.000

0

239.000

A. Transferuri interne

246

55.01

239.000

0

239.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

247

55.01.12

239.000

0

239.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

248

70

761.000

0

761.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

249

71

761.000

0

761.000

Active fixe

250

71.01

761.000

0

761.000

Construcții

-

251

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

252

71.01.30

761.000

0

761.000

Din total capitol

Energie termica

253

81.02.06

1.000.000

0

1.000.000

Transporturi

254

84.02

377.167.000

0

377.167.000

CHELTUIELI CURENTE

255

01

265.670.000

0

265.670.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

256

58

265.670.000

0

265.670.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

257

58.01

265.670.000

0

265.670.000

Finanțarea naționala

258

58.01.01

33.221.000

0

33.221.000

Finanțarea externa nerambursabila

259

58.01.02

188.249.000

0

188.249.000

Z .             L__J^.. Jjț®

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Cheltuieli neeligibile

260

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

261

70

111.497.000

0

111.497.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

262

71

111.497.000

0

111.497.000

Active fixe

263

71.01

111.497.000

0

111.497.000

Construcții

264

71.01.01

0

- 0

0

Alte active fixe

265

71.01.30

111.497.000

0

111.497.000

Din total capitol

Transport rutier

266

84.02.03

377.167.000

0

377.167.000

Transport in comun

267

84.02.03.02

224.395.000

0

224.395.000

Străzi

268

84.02.03.03

152.772.000

0

152.772.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFIC1T

269

96.02

0

0

0

REZERVE

270

97.02

0

0

0

EXCEDENT

271

98.02

0

0

0

DEFICIT

272

99.02

251.446.603

0

251.446.603

.31HRE!2"33K


BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PE ANUL 2019 - BUGET INDIVIDUA


DIRECȚIA ECONOMICA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

te

\°&

"O          ■

C

“O

O

O

* xT— Program aproba'MgPȚ

Influenta

Program rectificat

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.363.890.000

0

1.363.890.000

VENITURI PROPRII

2

49.90

956.829.603

0

956.829.603

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

748.839.000

0

748.839.000

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

675.088.000

0

675.088.000

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

6

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

7

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

11

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

111.683.000

0

111.683.000

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

111.683.000

0

111.683.000

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

14.133.000

0

14.133.000

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

7.465.000

0

7.465.000

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

6.211.000

0

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbr anii anteriori =

j -= La bugetul de stat = restante

21

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

82.244.000

0

82.244.000

Sume defalcate din TVA

23

11.02

43.535.000

0

43.535.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

27.276.000

0

27.276.000


ir-"                        . ..... .                                             ... ... .                                        _____-2?. ’•    ".                       _______-zSHHEfiflflfi.u.L________3

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

25

11.02.06

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

26

11.02.09

16.259.000

0

16.259.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

27

12.02

9.000

0

9.000

Taxe hoteliere

28

12.02.07

9.000

0

9.000

Taxe pe servicii specifice

29

15.02

2.177.000

0

2.177.000

Impozit pe spectacole

30

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

31

15.02.50

767.000

0

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati

32

16.02

36.523.000

0

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

33

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

34

16.02.02.01

16.831.000

0

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

35

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

36

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

37

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

38

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

39

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

40

00.12

73.751.000

0

73.751.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

41

00.13

29.363.000

0

29.363.000

Venituri din proprietate

42

30.02

29.363.000

0

29.363.000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

43

30.02.01

210.000

0

210.000

Venituri din concesiuni si închirieri

44

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

45

30.02.05.30

29.108.000

0

29.108.000

Venituri din dividende

46

30.02.08

45.000

0

45.000

Venituri din dividende de la alti plătitori

47

30.02.08.02

45.000

0

45.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

48

00.14

44.388.000

0

44.388.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

49

33.02

19.203.000

0

19.203.000

Venituri din prestări de servicii

50

33.02.08

18.370.000

0

18.370.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

51

33.02.10

638.000

0

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

52

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

53

33.02.28

10.000

0

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

54

33.02.50

51.000

0

51.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

55

34.02

9.000

0

9.000

Taxe extrajudiciare de timbru

56

34.02.02

9.000

0

9.000

Amenzi, penalitati si confiscări

57

35.02

19.250.000

0

19.250.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

58

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

59

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

60

35.02.50

148.000

0

148.000

Diverse venituri

61

36.02

5.821.000

0

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

62

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

63

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

64

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Alte venituri

65

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

66

37.02

105.000

0

105.000

Donații si sponsorizări

67

37.02.01

105.000

0

105.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

68

37.02.03

-511.000

0

-511.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

69

37.02.04

511.000

0

511.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

70

00.15

184.000

0

184.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

71

39.02

184.000

0

184.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

72

39.02.03

121.000

0

121.000

Depozite speciale pentru construcții de construinte

73

39.02.10

63.000

0

63.000

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

74

00.16

251.446.603

0

251.446.603

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

75

40.02

251.446.603

0

251.446.603

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

76

40.02.14

251.446.603

0

251.446.603

IV. SUBVENȚII

77

00.17

50.289.567

0

50.289.567

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

78

00.18

50.289.567

0

50.289.567

Subvenții de la bugetul de stat

79

42.02

50.289.567

0

50.289.567

B. Curente

80

50.289.567

0

50.289.567

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

81

42.02.34

15.000

0

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

82

42.02.41

40.000

0

40.000

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

83

42.02.65

7.885.000

0

7.885.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

84

42.02.69

42.349.567

0

42.349.567

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

85

45.02

38.287.810

0

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

86

45.02.19

38.287.810

0

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

87

45.02.19.01

9.688.274

0

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

88

45.02.19.02

28.599.536

0

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

89

48.02

274.843.020

0

274.843.020

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

90

48.02.01

271.001.291

0

271.001.291

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

91

48.02.01.01

271.001.291

0

271.001.291

Fondul Social European (FSE)

92

48.02.02

3.841.729

0

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

93

48.02.02.01

3.841.729

0

3.841.729

TOTAL CHELTUIELI

94

1.124.093.000

0

1.124.093.000

CHELTUIELI CURENTE

95

01

885.543.000

0

885.543.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

96

10

108.200.000

0

108.200.000

Cheltuieli salariale in bani

97

10.01

100.333.000

0

100.333.000

Salarii de baza

98

10.01.01

88.615.000

‘ 0

88.615.000

Sporuri pentru condiții de munca

99

10.01.05

6.195.000

0

6.195.000

Alte sporuri

100

10.01.06

742.000

0

742.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

101

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

102

10.01.13

125.000

0

125.000

Indemnizație de hrana

103

10.01.17

2.520.000

0

2.520.000

Alte drepturi salariale in bani

104

10.01.30

1.591.000

0

1.591.000

Cheltuieli salariale in natura

105

10.02

5.596.000

0

5.596.000

Norme de hrana

106

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

107

10.02.06

1.596.000

0

1.596.000

Contribuții

108

10.03

2.271.000

0

2.271.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

109

10.03.07

2.271.000

0

2.271.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

110

20

275.421.000

0

275.421.000

Bunuri si servicii

111

20.01

96.204.000

-600.000

95.604.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Furnituri de birou

112

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

113

20.01.02

400.000

0

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

114

20.01.03

14.864.000

0

14.864.000

Apa, canal si salubritate

115

20.01.04

33.396.000

-600.000

32.796.000

Carburanți si lubrifianti

116

20.01.05

460.000

0

460.000

Piese de schimb

117

20.01.06

395.000

0

395.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

118

20.01.08

2.630.000

0

2.630.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

119

20.01.09

26.572.000

0

26.572.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

120

20.01.30

16.087.000

0

16.087.000

Reparații curente

121

20.02

76.187.000

0

76.187.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

122

20.05

8.827.000

‘ 0

8.827.000

Uniforme si echipament

123

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

Alte obiecte de inventar

124

20.05.30

6.877.000

0

6.877.000

Deplasări, detasari, transferări

125

20.06

1.388.000

0

1.388.000

Deplasări interne, detasari, transferări

126

20.06.01

885.000

0

885.000

Deplasări in străinătate

127

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

128

20.11

300.000

0

300.000

Pregătire profesionala

129

20.13

635.000

0

635.000

studii si cercetări

130

20.16

30.000

0

30.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

131

20.24

600.000

0

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

132

20.24.02

600.000

0

600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

133

20.25

7.650.000

0

7.650.000

Alte cheltuieli

134

20.30

83.600.000

600.000

84.200.000

Reclama si publicitate

135

20.30.01

745.000

0

745.000

Protocol si reprezentare

136

20.30.02

1.100.000

0

1.100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

137

20.30.30

81.755.000

600.000

82.355.000

TITLUL III DOBÂNZI

138

30

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

139

30.01

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

140

30.01.01

24.000.000

0

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

141

40

25.500.000

0

25.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții pe produse

142

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

143

40.03

25.500.000

0

25.500.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

144

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

145

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

146

50.04

1.000.000

* 0

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

147

51

23.949.000

0

23.949.000

Transferuri curente

148

51.01

17.170.000

0

17.170.000

Transferuri către instituții publice

149

51.01.01

17.170.000

0

17.170.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

150

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

151

51.02

6.779.000

0

6.779.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

152

51.02.29

6.779.000

0

6.779.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

153

55

22.320.000

0

22.320.000

A. Transferuri interne

154

55.01

22.320.000

0

22.320.000

Restructurarea industriei de aparare

155

55.01.01

0

0

0

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

156

55.01.12

6.030.000

0

6.030.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

157

55.01.63

16.290.000

0

16.290.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

158

56

13.466.000

0

13.466.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

159

56.01

1.965.000

0

1.965.000

Cheltuieli neeligibile

160

56.01.03

1.965.000

0

1.965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si extinse

sociale in cadrul Uniunii Europene

161

56.25

11.501.000

0

11.501.000

Finanțarea naționala

162

56.25.01

1.726.000

0

1.726.000

Finanțarea externa nerambursabila

163

56.25.02

9.775.000

0

9.775.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

164

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

165

57.01

0

- 0

0

Ajutoare sociale

166

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

167

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

168

58

352.921.000

0

352.921.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

169

58.01

348.401.000

0

348.401.000

Finanțarea naționala

170

58.01.01

50.592.000

0

50.592.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea externa nerambursabila

171

58.01.02

250.530.000

0

250.530.000

Cheltuieli neeligibile

172

58.01.03

47.279.000

0

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

173

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

174

58.02.01

663.000

0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

175

58.02.02

3.757.000

0

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

176

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

177

59

766.000

0

766.000

Burse

178

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

179

59.40

766.000

0

766.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

180

70

220.571.000

0

220.571.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

181

71

220.571.000

0

220.571.000

Active fixe

182

71.01

220.571.000

0

220.571.000

Construcții

183

71.01.01

9.905.000

0

9.905.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

184

71.01.02

8.921.000

0

8.921.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

185

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

186

71.01.30

198.745.000

0

198.745.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

187

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

188

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

189

81.01.01

0

* 0

0

Rambursări de credite interne

190

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

191

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

192

50.02

250.552.000

0

250.552.000

Autoritati publice si acțiuni externe

193

51.02

217.939.000

0

217.939.000

CHELTUIELI CURENTE

194

01

184.715.000

0

184.715.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

195

10

72.600.000

0

72.600.000

Cheltuieli salariate in bani

196

10.01

69.975.000

0

69.975.000

Salarii de baza

197

10.01.01

61.400.000

0

61.400.000

Sporuri pentru condiții de munca

198

10.01.05

4.200.000

0

4.200.000

Alte sporuri

199

10.01.06

170.000

0

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

200

10.01.12

545.000

0

545.000


nIZZl

"W

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Indemnizații de delegare

201

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

202

10.01.17

2.350.000

0

2.350.000

Alte drepturi salariale in bani

203

10.01.30

1.200.000

0

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

204

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

205

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

206

10.03

1.575.000

0

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

207

10.03.07

1.575.000

0

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

208

20

86.863.000

0

86.863.000

Bunuri si servicii

209

20.01

7.715.000

0

7.715.000

Furnituri de birou

210

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

211

20.01.02

400.000

0

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

212

20.01.03

950.000

0

950.000

Apa, canal si salubritate

213

20.01.04

150.000

* 0

150.000

Carburanți si lubrifianti

214

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

215

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

216

20.01.08

2.500.000

0

2.500.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

217

20.01.09

1.600.000

0

1.600.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

218

20.01.30

560.000

0

560.000

Reparații curente

219

20.02

2.800.000

0

2.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

220

20.05

650.000

0

650.000

Alte obiecte de inventar

221

20.05.30

650.000

0

650.000

Deplasări, detasari, transferări

222

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

223

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

224

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

225

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

226

20.13

400.000

0

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

227

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

228

20.30

73.195.000

0

73.195.000

Reclama si publicitate

229

20.30.01

745.000

0

745.000

Protocol si reprezentare

230

20.30.02

1.100.000

0

1.100.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

231

20.30.30

71.350.000

0

71.350.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

232

58

24.702.000

0

24.702.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

233

58.01

20.182.000

0

20.182.000

Finanțarea naționala

234

58.01.01

3.027.000

0

3.027.000

Finanțarea externa nerambursabila

235

58.01.02

17.155.000

0

17.155.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

236

58.02

4.520.000

0

4.520.000

Finanțarea naționala

237

58.02.01

663.000

. 0

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

238

58.02.02

3.757.000

0

3.757,000

Cheltuieli neeligibile

239

58.02.03

100.000

0

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

240

59

550.000

0

550.000

Burse

241

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

242

59.40

550.000

0

550.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

243

70

33.224.000

0

33.224.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

244

71

33.224.000

0

33.224.000

Active fixe

245

71.01

33.224.000

0

33.224.000

Construcții

246

71.01.01

0

0

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

247

71.01.02

8.601.000

0

8.601.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

248

71.01.03

3.000.000

0

3.000.000

Alte active fixe

249

71.01.30

21.623.000

0

21.623.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

250

51.02.01

217.939.000

0

217.939.000

Autoritati executive

251

51.02.01.03

217.939.000

0

217.939.000

Alte servicii publice generale

252

54.02

8.013.000

0

8.013.000

CHELTUIELI CURENTE

253

01

8.013.000

0

8.013.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254

10

5.400.000

0

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

255

10.01

5.208.000

0

5.208.000

Salarii de baza

256

10.01.01

4.640.000

* 0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

257

10.01.05

340.000

0

340.000

Alte sporuri

258

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

259

10.01.13

5.000

0

5.000

. .: ...

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Indemnizație de hrana

260

10.01.17

170.000

.. 0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

261

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

262

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

263

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

264

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

265

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

266

20

1.567.000

0

1.567.000

Bunuri si servicii

267

20.01

25.000

0

25.000

Furnituri de birou

268

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

269

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

270

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

271

20.05

47.000

0

47.000

Alte obiecte de inventar

272

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

273

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

274

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

275

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

276

20.30

1.385.000

0

1.385.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

277

20.30.30

1.385.000

0

1.385.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

278

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispozi?ia Guvernului

279

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

280

50.04

1.000.000

* 0

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

281

59

46.000

0

46.000

Burse

282

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

283

59.40

46.000

0

46.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

284

70

0

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

285

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

286

54.02.10

6.293.000

0

6.293.000

Alte servicii publice generale

287

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

288

55.02

24.600.000

0

24.600.000

TTÎEJUJC'nMf


DENUMIREA INDICATORILOR

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

CHELTUIELI DE CAPITAL

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Ordine publica si siguranța naționala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Tichete de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

. . T. TSJMQDMT ; L ■ ZBOEfiOC'^M.-’-

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

289

01

24.600.000

0

24.600.000

290

20

600.000

0

600.000

291

20.01

0

0

0

292

20.01.01

0

0

0

293

20.24

600.000

0

600.000

294

20.24.02

600.000

0

600.000

295

30

24.000.000

0

24.000.000

296

30.01

24.000.000

0

24.000.000

297

30.01.01

24.000.000

0

24.000.000

298

70

0

0

0

299

55.02.00

24.600.000

0

24.600.000

300

59.02

36.065.000

0

36.065.000

301

61.02

36.065.000

0

36.065.000

302

01

35.235.000

* 0

35.235.000

303

10

30.200.000

0

30.200.000

304

10.01

25.150.000

0

25.150.000

305

10.01.01

22.575.000

0

22.575.000

306

10.01.05

1.655.000

0

1.655.000

307

10.01.06

570.000

0

570.000

308

10.01.13

10.000

0

10.000

309

10.01.30

340.000

0

340.000

310

10.02

4.470.000

0

4.470.000

311

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

312

10.02.06

470.000

0

470.000

313

10.03

580.000

0

580.000

314

10.03.07

580.000

0

580.000

315

20

4.865.000

0

4.865.000

316

20.01

1.955.000

0

1.955.000

317

20.01.01

0

0

0


DENUMIREA INDICATORILOR

încălzit, iluminat si forța motrica

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

Din total capitol

Ordine publica

Politie locala

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

Invatamant

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Pag. 12/44Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

318

20.01.03

100.000

0

100.000

319

20.01.05

400.000

0

400.000

320

20.01.06

300.000

0

300.000

321

20.01.08

130.000

0

130.000

322

20.01.09

375.000

0

375.000

323

20.01.30

650.000

0

650.000

324

20.05

2.550.000

0

2.550.000

325

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

326

20.05.30

600.000

0

600.000

327

20.06

105.000

0

105.000

328

20.06.01

105.000

0

105.000

329

20.11

50.000

0

50.000

330

20.13

205.000

0

205.000

331

59

170.000

0

170.000

332

59.01

0

0

0

333

59.40

170.000

0

170.000

334

70

830.000

0

830.000

335

71

830.000

0

830.000

336

71.01

830.000

0

830.000

337

71.01.01

0

0

0

338

71.01.02

320.000

0

320.000

339

71.01.30

510.000

0

510.000

340

61.02.03

34.885.000

0

34.885.000

341

61.02.03.04

34.885.000

0

34.885.000

342

61.02.05

1.180.000

0

1.180.000

343

64.02

130.012.000

470.000

130.482.000

344

65.02

32.368.000

0

32.368.000

345

01

27.553.000

. 0

27.553.000

346

20

882.000

0

882,000TÎ2LTE300SflflflR7.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri si servicii

347

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

348

20.01.01

0

0

0

Reparații curente

349

20.02

882.000

0

882.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

350

55

16.290.000

0

16.290.000

A. Transferuri interne

351

55.01

16.290.000

0

16.290.000

Restructurarea industriei de aparare

352

55.01.01

0

0

0

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

353

55.01.63

16.290.000

0

16.290.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

354

56

2.801.000

0

2.801.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sbciale in cadrul Uniunii Europene extinse

355

56.25

2.801.000

0

2.801.000

Finanțarea naționala

356

56.25.01

421.000

0

421.000

Finanțarea externa nerambursabila

357

56.25.02

2.380.000

0

2.380.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

358

58

7.580.000

0

7.580.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

359

58.01

7.580.000

0

7.580.000

Finanțarea naționala

360

58.01.01

921.000

0

921.000

Finanțarea externa nerambursabila

361

58.01.02

5.216.000

0

5.216.000

Cheltuieli neeligibile

362

58.01.03

1.443.000

0

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

363

70

4.815.000

0

4.815.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

364

71

4.815.000

0

4.815.000

Active fixe

365

71.01

4.815.000

0

4.815.000

Construcții

366

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

367

71.01.30

4.815.000

0

4.815.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

368

65.02.03

1.658.000

0

1.658.000

Invatamant preșcolar

369

65.02.03.01

469.000

0

469.000

Invatamant primar

370

65.02.03.02

1.189.000

0

1.189.000

Invatamant secundar

371

65.02.04

1.939.000

0

1.939.000

Invatamant secundar inferior

372

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

373

65.02.04.02

1.939.000

0

1.939.000

Servicii auxiliare pentru educație

374

65.02.11

0

0

0

i ,                  1                                                             .........Eâ...... .        .....         ....... ------------ .

C                                                           --                                      •Ț.KffifKMMPIMMIWHimilillllll ■!    3

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Internate si cantine pentru elevi

375

65.02.11.03

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

376

65.02.50

28.771.000

0

28.771.000

Sanatate

377

66.02

10.000.000

0

10.000.000

CHELTUIELI CURENTE

378

01

10.000.000

0

10.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

379

58

10.000.000

0

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

380

58.01

10.000.000

0

10.000.000

Finanțarea naționala

381

58.01.01

1.500.000

0

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

382

58.01.02

8.500.000

0

8.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

383

70

0

0

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

384

66.02.06

10.000.000

0

10.000.000

Spitale generale

385

66.02.06.01

10.000.000

0

10.000.000

Servicii de sanatate publica

386

66.02.08

0

0

0

Cultura, recreere si religie

387

67.02

74.797.000

0

74.797.000

CHELTUIELI CURENTE

388

01

56.190.000

0

56.190.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

389

20

26.867.000

0

26.867.000

Bunuri si servicii

390

20.01

21.727.000

0

21.727.000

Furnituri de birou

391

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

392

20.01.03

157.000

0

157.000

Apa, canal si salubritate

393

20.01.04

495.000

0

495.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

394

20.01.09

19.930.000

0

19.930.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

395

20.01.30

1.145.000

0

1.145.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

396

20.05

5.070.000

0

5.070.000

Alte obiecte de inventar

397

20.05.30

5.070.000

0

5.070.000

studii si cercetări

398

20.16

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

399

20.30

40.000

0

40.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

400

20.30.30

40.000

0

40.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

401

51

5.989.000

0

5.989.000

Transferuri curente

402

51.01

5.170.000

0

5.170.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Transferuri către instituții publice

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2C

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alte active fixe

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

Din total capitol

Servicii culturale

Case de cultura

Servicii recreative si sportive

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituții publice

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

403

51.01.01

5.170.000

0

5.170.000

404

51.01.20

0

0

0

405

51.02

819.000

0

819.000

406

51.02.29

819.000

0

819.000

20

407

58

23.334.000

0

23.334.000

408

58.01

23.334.000

0

23.334.000

409

58.01.01

3.365.000

0

3.365.000

410

58.01.02

19.069.000

0

19.069.000

411

58.01.03

900.000

0

900.000

412

70

7.448.000

0

7.448.000

413

71

7.448.000

0

7.448.000

414

71.01

7.448.000

0

7.448.000

415

71.01.01

0

0

' 0

416

71.01.30

7.448.000

0

7.448.000

417

81

11.159.000

0

11.159.000

418

81.01

0

0

0

419

81.01.01

0

0

0

420

81.02

11.159.000

0

11.159.000

421

81.02.05

11.159.000

0

11.159.000

422

67.02.03

0

0

0

423

67.02.03.06

0

0

0

424

67.02.05

68.738.000

0

68.738.000

425

67.02.05.03

68.738.000

0

68.738.000

426

67.02.50

6.059.000

0

6.059.000

427

68.02

12.847.000

470.000

13.317.000

428

01

12.847.000

0

12.847.000

429

51

12.647.000

0

12.647.000

430

51.01

12.000.000

0

12.000.000

431

51.01.01

12.000.000

0

12.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Transferuri de capital

432

51.02

647.000

0

647.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

433

51.02.29

647.000

0

647.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

434

58

200.000

0

200.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

435

58.01

200.000

0

200.000

Finanțarea naționala

436

58.01.01

39.000

0

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

437

58.01.02

161.000

0

161.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

438

70

0

470.000

470.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

439

71

0

470.000

470.000

Active fixe

440

71.01

0

470.000

470.000

Alte active fixe

441

71.01.30

0

470.000

470.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

442

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

443

68.02.05.02

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

444

68.02.06

0

0

0

Crese

445

68.02.11

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale

446

68.02.15

12.647.000

0

12.647.000

Ajutor social

447

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

448

68.02.15.02

12.647.000

0

12.647.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

449

68.02.50

200.000

470.000

670.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

450

68.02.50.50

200.000

470.000

670.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

451

69.02

183.798.000

2.530.000

186.328.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

452

70.02

137.868.000

-470.000

137.398.000

CHELTUIELI CURENTE

453

01

80.292.000

0

80.292.000

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

454

20

38.088.000

0

38.088.000

Bunuri si servicii

455

20.01

18.488.000

0

18.488.000

Furnituri de birou

456

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

457

20.01.03

12.500.000

0

12.500.000

Apa, canal si salubritate

458

20.01.04

25.000

0

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

459

20.01.09

1.000.000

0

1.000.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

460

20.01.30

4.963.000

0

4.963.000

IJSMWz '                                                                                  ........-

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

T

Program rectificat

DENUMIREA INDICATORILOR

Reparații curente

461

20.02

12.600.000

0

12.600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

462

20.25

7.000.000

0

7.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

463

51

5.313.000

0

5.313.000

Transferuri curente

464

51.01

0

0

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

465

51.01.20

0

0

0

Transferuri de capital

466

51.02

5.313.000

0

5.313.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

467

51.02.29

5.313.000

0

5.313.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

468

55

5.791.000

0

5.791.000

A. Transferuri interne

469

55.01

5.791.000

0

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

470

55.01.12

5.791.000

0

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FIEN) POSTADERARE

471

56

9.665.000

0

9.665.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

472

56.01

965.000

0

965.000

Cheltuieli neeligibile

473

56.01.03

965.000

0

965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sbciale in cadrul Uniunii Europene extinse

474

56.25

8.700.000

0

8.700.000

Finanțarea naționala

475

56.25.01

1.305.000

0

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

476

56.25.02

7.395.000

0

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

477

58

21.435.000

0

21.435.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

478

58.01

21.435.000

0

21.435.000

Finanțarea naționala

479

58.01.01

8.519.000

‘ 0

8.519.000

Finanțarea externa nerambursabila

480

58.01.02

12.180.000

0

12.180.000

Cheltuieli neeligibile

481

58.01.03

736.000

0

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

482

70

54.166.000

-470.000

53.696.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

483

71

54.166.000

-470.000

53.696.000

Active fixe

484

71.01

54.166.000

-470.000

53.696.000

Construcții

485

71.01.01

9.905.000

0

9.905.000

Alte active fixe

486

71.01.30

44.261.000

-470.000

43.791.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

487

81

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite externe

488

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

489

81.01.01

0

0

0

“L..:Jtîaooow&z l_

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Rambursări de credite interne

490

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

491

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

492

70.02.03

26.565.000

0

26.565.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

493

70.02.03.01

26.565.000

0

26.565.000

Iluminat public si electrificări rurale

494

70.02.06

22.666.000

0

22.666.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

495

70.02.50

88.637.000

-470.000

88.167.000

Protecția mediului

496

74.02

45.930.000

3.000.000

48.930.000

CHELTUIELI CURENTE

497

01

38.100.000

3.000.000

41.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

498

20

37.100.000

3.000.000

40.100.000

Bunuri si servicii

499

20.01

37.090.000

-600.000

36.490.000

Furnituri de birou

500

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

501

20.01.03

697.000

0

697.000

Apa, canal si salubritate

502

20.01.04

32.726.000

-600.000

32.126.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

503

20.01.09

3.667.000

0

3.667.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

504

20.05

10.000

0

10.000

Alte obiecte de inventar

505

20.05.30

10.000

0

10.000

Alte cheltuieli

506

20.30

0

3.600.000

3.600.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

507

20.30.30

0

3.600.000

3.600.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

508

56

1.000.000

0

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

509

56.01

1.000.000

0

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

510

56.01.03

1.000.000

0

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

511

70

7.830.000

0

7.830.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

512

71

7.830.000

0

7.830.000

Active fixe

513

71.01

7.830.000

0

7.830.000

Construcții

514

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

515

71.01.30

7.830.000

0

7.830.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

516

74.02.05

45.930.000

3.000.000

48.930.000

Salubritate

517

74.02.05.01

45.930.000

3.000.000

48.930.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

518

79.02

523.666.000

-3.000.000

520.666.000

Combustibili si energie

519

81.02

27.500.000

0

27.500.000

CHELTUIELI CURENTE

520

01

26.739.000

0

26.739.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

521

20

1.000.000

0

1.000.000

Bunuri si servicii

522

20.01

0

0

0

Furnituri de birou

523

20.01.01

0

0

0

Alte cheltuieli

524

20.30

1.000.000

0

1.000.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

525

20.30.30

1.000.000

■ 0

1.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

526

40

25.500.000

0

25.500.000

Subvenții pe produse

527

40.01

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

528

40.03

25.500.000

0

25.500.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

529

55

239.000

0

239.000

A. Transferuri interne

530

55.01

239.000

0

239.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

531

55.01.12

239.000

0

239.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

532

70

761.000

0

761.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

533

71

761.000

0

761.000

Active fixe

534

71.01

761.000

0

761.000

Construcții

535

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

536

71.01.30

761.000

0

761.000

Din total capitol

Energie termica

537

81.02.06

27.500.000

0

27.500.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

538

83.02

322.000

0

322.000

CHELTUIELI CURENTE

539

01

322.000

0

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540

20

322.000

0

322.000

Bunuri si servicii

541

20.01

322.000

0

322.000

Furnituri de birou

542

20.01.01

0

0

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

543

20.01.30

322.000

0

322.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

544

70

0

0

0

Din total capitol

■; "EES99DKSBBK-:.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Agricultura

545

83.02.03

322.000

0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

546

83.02.03.30

322.000

* 0

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii '

547

83.02.50

0

0

. 0

Transporturi

548

84.02

495.844.000

-3.000.000

492.844.000

CHELTUIELI CURENTE

549

01

380.937.000

-3.000.000

377.937.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550

20

77.267.000

-3.000.000

74.267.000

Bunuri si servicii

551

20.01

8.882.000

0

8.882.000

Furnituri de birou

552

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

553

20.01.03

440.000

0

440.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

554

20.01.30

8.442.000

0

8.442.000

Reparații curente

555

20.02

59.905.000

0

59.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

556

20.05

500.000

0

500.000

Alte obiecte de inventar

557

20.05.30

500.000

0

500.000

Alte cheltuieli

558

20.30

7.980.000

-3.000.000

4.980.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

559

20.30.30

7.980.000

-3.000.000

4.980.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

560

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

561

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

562

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

563

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

564

58

265.670.000

0

265.670.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

565

58.01

265.670.000

0

265.670.000

Finanțarea naționala

566

58.01.01

33.221.000

- 0

33.221.000

Finanțarea externa nerambursabila

567

58.01.02

188.249.000

0

188.249.000

Cheltuieli neeligibile

568

58.01.03

44.200.000

0

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

569

70

111.497.000

0

111.497.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

570

71

111.497.000

0

111.497.000

Active fixe

571

71.01

111.497.000

0

111.497.000

Construcții

572

71.01.01

0

0

0

Alte active fixe

573

71.01.30

111.497.000

0

111.497.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

574

81

3.410.000

0

3.410.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

4

Program rectificat

Rambursări de credite externe

575

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

576

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

577

81.02

3.410.000

0

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

578

81.02.05

3.410.000

0

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

579

84.02.03

495.844.000

-3.000.000

492.844.000

Transport in comun

580

84.02.03.02

266.095.000

-3.000.000

263.095.000

Străzi

581

84.02.03.03

229.749.000

0

229.749.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

582

96.02

0

0

0

REZERVE

583

97.02

0

0

0

EXCEDENT

584

98.02

239.797.000

0

239.797.000

DEFICIT

585

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

748.383.000

0

748.383.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

748.383.000

0

748.383.000

VENITURI PROPRII

3

49.90

705.199.000

■ 0

705.199.000

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

748.328.000

0

748.328.000

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

675.088.000

0

675.088.000

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

478.849.000

0

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

478.849.000

0

478.849.000

Impozit pe venit

8

03.02

6.475.000

0

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

6.475.000

0

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

472.374.000

0

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

472.374.000

0

472.374.000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

12

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

13

00.09

111.683.000

0

111.683.000

Impozite si taxe pe proprietate

14

07.02

111.683.000

0

111.683.000

Impozit pe clădiri

15

07.02.01

87.935.000

0

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

16

07.02.01.01

27.608.000

0

27.608.000

■ --------■„.......

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Impozit pe clădiri - PJ

17

07.02.01.02

60.327.000

0

60.327.000

Impozit pe terenuri

18

07.02.02

14.133.000

0

14.133.000

Impozit pe terenuri - PF

19

07.02.02.01

7.465.000

0

7.465.000

Impozit pe terenuri - PJ

20

07.02.02.02

6.211.000

0

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

21

07.02.02.03

457.000

0

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru anii anteriori =

-= La bugetul de stat = restante

22

07.02.03

9.615.000

0

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

23

00.10

82.244.000

0

82.244.000

Sume defalcate din TVA

24

11.02

43.535.000

0

43.535.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

25

11.02.02

27.276.000

- 0

27.276.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

26

11.02.06

0

0

' 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

27

11.02.09

16.259.000

0

16.259.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

28

12.02

9.000

0

9.000

Taxe hoteliere

29

12.02.07

9.000

0

9.000

Taxe pe servicii specifice

30

15.02

2.177.000

0

2.177.000

Impozit pe spectacole

31

15.02.01

1.410.000

0

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

32

15.02.50

767.000

0

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati

33

16.02

36.523.000

0

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

34

16.02.02

29.084.000

0

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

35

16.02.02.01

16.831.000

0

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

36

16.02.02.02

12.253.000

0

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

37

16.02.03

7.439.000

0

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

38

00.11

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

39

18.02

2.312.000

0

2.312.000

Alte impozite si taxe

40

18.02.50

2.312.000

0

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

41

00.12

73.240.000

0

73.240.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

42

00.13

29.363.000

0

29.363.000

Venituri din proprietate

43

30.02

29.363.000

0

29.363.000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

44

30.02.01

210.000

0

210.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Venituri din concesiuni si închirieri

45

30.02.05

29.108.000

0

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

46

30.02.05.30

29.108.000

0

29.108.000

Venituri din dividende

47

30.02.08

45.000

0

45.000

Venituri din dividende de la alti plătitori

48

30.02.08.02

45.000

0

45.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

49

00.14

43.877.000

0

43.877.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

50

33.02

19.203.000

0

19.203.000

Venituri din prestări de servicii

51

33.02.08

18.370.000

0

18.370.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

52

33.02.10

638.000

0

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

53

33.02.12

134.000

0

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

54

33.02.28

10.000

0

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

55

33.02.50

51.000

0

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

56

34.02

9.000

0

9.000

Taxe extrajudiciare de timbru

57

34.02.02

9.000

0

9.000

Amenzi, penalitati si confiscări

58

35.02

19.250.000

0

19.250.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

59

35.02.01

19.102.000

0

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

60

35.02.01.02

19.102.000

0

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

61

35.02.50

148.000

0

148.000

Diverse venituri

62

36.02

5.821.000

0

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

63

36.02.01

92.000

0

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

64

36.02.01.01

92.000

0

92.000

Taxe speciale

65

36.02.06

5.155.000

0

5.155.000

Alte venituri

66

36.02.50

574.000

0

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

67

37.02

-406.000

0

-406.000

Donații si sponsorizări

68

37.02.01

105.000

. 0

105.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

69

37.02.03

-511.000

0

-511.000

IV. SUBVENȚII

70

00.17

55.000

0

55.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

71

00.18

55.000

0

55.000

Subvenții de la bugetul de stat

72

42.02

55.000

0

55.000

B. Curente

73

55.000

0

55.000

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

74

42.02.34

15.000

0

15.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

75

42.02.41

40.000

0

40.000

TOTAL CHELTUIELI

76

524.326.000

0

524.326.000

CHELTUIELI CURENTE

77

01

506.347.000

0

506.347.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

78

10

108.200.000

0

108.200.000

Cheltuieli salariate in bani

79

10.01

100.333.000

0

100.333.000

Salarii de baza

80

10.01.01

88.615.000

0

88.615.000

Sporuri pentru condiții de munca

81

10.01.05

6.195.000

0

6.195.000

Alte sporuri

82

10.01.06

742.000

0

742.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

83

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

84

10.01.13

125.000

0

125.000

Indemnizație de hrana

85

10.01.17

2.520.000

0

2.520.000

Alte drepturi salariale in bani

86

10.01.30

1.591.000

0

1.591.000

Cheltuieli salariale in natura

87

10.02

5.596.000

0

5.596.000

Norme de hrana

88

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

Tichete de vacanta

89

10.02.06

1.596.000

0

1.596.000

Contribuții

90

10.03

2.271.000

0

2.271.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

91

10.03.07

2.271.000

0

2.271.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

92

20

275.421.000

0

275.421.000

Bunuri si servicii

93

20.01

96.204.000

-600.000

95.604.000

Furnituri de birou

94

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

95

20.01.02

400.000

0

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

96

20.01.03

14.864.000

0

14.864.000

Apa, canal si salubritate

97

20.01.04

33.396.000

-600.000

32.796.000

Carburanți si lubrifianti

98

20.01.05

460.000

0

460.000

Piese de schimb

99

20.01.06

395.000

0

395.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100

20.01.08

2.630.000

0

2.630.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

101

20.01.09

26.572.000

0

26.572.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

102

20.01.30

16.087.000

0

16.087.000

Reparații curente

103

20.02

76.187.000

0

76.187.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

104

20.05

8.827.000

0

8.827.000
JHICCC TÎTKW


DENUMIREA INDICATORILOR

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala

studii si cercetări

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stătu

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pe produse

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Restructurarea industriei de aparare

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

105

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

106

20.05.30

6.877.000

0

6.877.000

107

20.06

1.388.000

0

1.388.000

108

20.06.01

885.000

0

885.000

109

20.06.02

503.000

0

503.000

110

20.11

300.000

0

300.000

111

20.13

635.000

0

635.000

112

20.16

30.000

0

30.000

113

20.24

600.000

0

600.000

114

20.24.02

600.000

0

600.000

ui, potrivit dispozițiilor legale

115

20.25

7.650.000

0

7.650.000

116

20.30

83.600.000

600.000

84.200.000

117

20.30.01

745.000

0

745.000

118

20.30.02

1.100.000

0

1.100.000

119

20.30.30

81.755.000

600.000

82.355.000

120

30

24.000.000

0

24.000.000

121

30.01

24.000.000

0

24.000.000

122

30.01.01

24.000.000

0

24.000.000

123

40

25.500.000

0

25.500.000

124

40.01

0

0

0

125

40.03

25.500.000

0

25.500.000

126

50

1.000.000

0

1.000.000

127

50.01

0

0

0

128

50.04

1.000.000

0

1.000.000

129

51

17.170.000

0

17.170.000

130

51.01

17.170.000

0

17.170.000

131

51.01.01

17.170.000

0

17.170.000

132

55

16.290.000

0

16.290.000

133

55.01

16.290.000

0

16.290.000

134

55.01.01

0

0

0

"jHTZ'MOMQHra        -TaHuu

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

135

55.01.63

16.290.000

0

16.290.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

136

57

38.000.000

0

38.000.000

Asigurări sociale

137

57.01

0

0

0

Ajutoare sociale

138

57.02

38.000.000

0

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

139

57.02.02

38.000.000

0

38.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

140

59

766.000

0

766.000

Burse

141

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

142

59.40

766.000

0

766.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

143

81

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite externe

144

81.01

0

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

145

81.01.01

0

0

0

Rambursări de credite interne

146

81.02

17.979.000

0

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

147

81.02.05

17.979.000

0

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

148

50.02

192.626.000

0

192.626.000

Autoritati publice si acțiuni externe

149

51.02

160.013.000

0

160.013.000

CHELTUIELI CURENTE

150

01

160.013.000

0

160.013.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

151

10

72.600.000

0

72.600.000

Cheltuieli salariale in bani

152

10.01

69.975.000

0

69.975.000

Salarii de baza

153

10.01.01

61.400.000

0

61.400.000

Sporuri pentru condiții de munca

154

10.01.05

4.200.000

0

4.200.000

Alte sporuri

155

10.01.06

170.000

0

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

156

10.01.12

545.000

0

545.000

Indemnizații de delegare

157

10.01.13

110.000

0

110.000

Indemnizație de hrana

158

10.01.17

2.350.000

0

2.350.000

Alte drepturi salariale in bani

159

10.01.30

1.200.000

0

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

160

10.02

1.050.000

0

1.050.000

Tichete de vacanta

161

10.02.06

1.050.000

0

1.050.000

Contribuții

162

10.03

1.575.000

0

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

163

10.03.07

1.575.000

0

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

164

20

86.863.000

0

86.863.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Bunuri si servicii

165

20.01

7.715.000

' 0

7.715.000

Furnituri de birou

166

20.01.01

1.400.000

0

1.400.000

Materiale pentru curățenie

167

20.01.02

400.000

0

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

168

20.01.03

950.000

0

950.000

Apa, canal si salubritate

169

20.01.04

150.000

0

150.000

Carburanți si lubrifianti

170

20.01.05

60.000

0

60.000

Piese de schimb

171

20.01.06

95.000

0

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

172

20.01.08

2.500.000

0

2.500.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

173

20.01.09

1.600.000

0

1.600.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

174

20.01.30

560.000

0

560.000

Reparații curente

175

20.02

2.800.000

0

2.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

176

20.05

650.000

0

650.000

Alte obiecțe de inventar

177

20.05.30

650.000

0

650.000

Deplasări, detasari, transferări

178

20.06

1.203.000

0

1.203.000

Deplasări interne, detasari, transferări

179

20.06.01

700.000

0

700.000

Deplasări in străinătate

180

20.06.02

503.000

0

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

181

20.11

250.000

0

250.000

Pregătire profesionala

182

20.13

400.000

0

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

183

20.25

650.000

0

650.000

Alte cheltuieli

184

20.30

73.195.000

0

73.195.000

Reclama si publicitate

185

20.30.01

745.000

0

745.000

Protocol si reprezentare

186

20.30.02

1.100.000

0

1.100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

187

20.30.30

71.350.000

0

71.350.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

188

59

550.000

0

550.000

Burse

189

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

190

59.40

550.000

0

550.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

191

51.02.01

160.013.000

0

160.013.000

Autoritati executive

192

51.02.01.03

160.013.000

0

160.013.000

Alte servicii publice generale

193

54.02

8.013.000

0

8.013.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

CHELTUIELI CURENTE

194

01

8.013.000

0

8.013.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

195

10

5.400.000

0

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

196

10.01

5.208.000

0

5.208.000

Salarii de baza

197

10.01.01

4.640.000

0

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

198

10.01.05

340.000

0

340.000

Alte sporuri

199

10.01.06

2.000

0

2.000

Indemnizații de delegare

200

10.01.13

5.000

0

5.000

Indemnizație de hrana

201

10.01.17

170.000

0

170.000

Alte drepturi salariale in bani

202

10.01.30

51.000

0

51.000

Cheltuieli salariale in natura

203

10.02

76.000

0

76.000

Tichete de vacanta

204

10.02.06

76.000

0

76.000

Contribuții

205

10.03

116.000

0

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

206

10.03.07

116.000

0

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

207

20

1.567.000

0

1.567.000

Bunuri si servicii

208

20.01

25.000

* 0

25.000

Furnituri de birou

209

20.01.01

0

0

■ 0

încălzit, iluminat si forța motrica

210

20.01.03

20.000

0

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

211

20.01.30

5.000

0

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

212

20.05

47.000

0

47.000

Alte obiecte de inventar

213

20.05.30

47.000

0

47.000

Deplasări, detasari, transferări

214

20.06

80.000

0

80.000

Deplasări interne, detasari, transferări

215

20.06.01

80.000

0

80.000

Pregătire profesionala

216

20.13

30.000

0

30.000

Alte cheltuieli

217

20.30

1.385.000

0

1.385.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

218

20.30.30

1.385.000

0

1.385.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

219

50

1.000.000

0

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziîia Guvernului

220

50.01

0

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

221

50.04

1.000.000

0

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

222

59

46.000

0

46.000

Burse

223

59.01

0

0

0

!          .JZjnJi i... .50C

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

224

59.40

46.000

0

46.000

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

225

54.02.05

1.000.000

0

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

226

54.02.10

6.293.000

0

6.293.000

Alte servicii publice generale

227

54.02.50

720.000

0

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

228

55.02

24.600.000

0

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

229

01

24.600.000

0

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

230

20

600.000

0

600.000

Bunuri si servicii

231

20.01

0

- 0

0

Furnituri de birou

232

20.01.01

0

0

■ 0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

233

20.24

600.000

0

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

234

20.24.02

600.000

0

600.000

TITLUL III DOBÂNZI

235

30

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

236

30.01

24.000.000

0

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

237

30.01.01

24.000.000

0

24.000.000

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

238

55.02.00

24.600.000

0

24.600.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

239

59.02

35.235.000

0

35.235.000

Ordine publica si siguranța naționala

240

61.02

35.235.000

0

35.235.000

CHELTUIELI CURENTE

241

01

35.235.000

0

35.235.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

242

10

30.200.000

0

30.200.000

Cheltuieli salariale in bani

243

10.01

25.150.000

0

25.150.000

Salarii de baza

244

10.01.01

22.575.000

0

22.575.000

Sporuri pentru condiții de munca

245

10.01.05

1.655.000

0

1.655.000

Alte sporuri

246

10.01.06

570.000

0

570.000

Indemnizații de delegare

247

10.01.13

10.000

0

10.000

Alte drepturi salariale in bani

248

10.01.30

340.000

0

340.000

Cheltuieli salariale in natura

249

10.02

4.470.000

0

4.470.000

Norme de hrana

250

10.02.02

4.000.000

0

4.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program aprobat

Influenta

Program rectificat

Tichete de vacanta

251

10.02.06

470.000

0

470.000

Contribuții

252

10.03

580.000

0

580.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

253

10.03.07

580.000

- 0

580.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

254

20

4.865.000

0

4.865,000

Bunuri si servicii

255

20.01

1.955.000

0

1.955.000

Furnituri de birou

256

20.01.01

0

0

0

încălzit, iluminat si forța motrica

257

20.01.03

100.000

0

100.000

Carburanți si lubrifianti

258

20.01.05

400.000

0

400.000

Piese de schimb

259

20.01.06

300.000

0

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

260

20.01.08

130.000

0

130.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

261

20.01.09

375.000

0

375.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

262

20.01.30

650.000

0

650.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

263

20.05

2.550.000

0

2.550.000

Uniforme si echipament

264

20.05.01

1.950.000

0

1.950.000

Alte obiecte de inventar

265

20.05.30

600.000

0

600.000

Deplasări, detasari, transferări

266

20.06

105.000

0

105.000

Deplasări interne, detasari, transferări

267

20.06.01

105.000

0

105.000

Cârti, publicații si materiale documentare

268

20.11

50.000

0

50.000

Pregătire profesionala

269

20.13

205.000

0

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

270

59

170.000

0

170.000

Burse

271

59.01

0

0

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

272

59.40

170.000

0

170.000

Din total capitol

Ordine publica

273

61.02.03

34.565.000

0