Hotărârea nr. 63/2019

Hotărârea 63/2019 - Aprobarea P.U.D.- Construire locuință unifamilială P+M, str. Făgetului nr. 35; beneficiari: Ciubăncan Dan și Ciubăncan Mirela Corina.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială P+M, str. Făgetului nr. 35

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M , str. Făgetului nr. 35 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76659 din 15.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M, str. Făgetului nr. 35, beneficiari: Ciubăncan Dan și Ciubăncan Mirela Corina.

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1257 din 28.01.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M, str. Făgetului nr. 35, beneficiari: Ciubăncan Dan și Ciubăncan Mirela Corina, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limita posterioară - 7,5 m;

  • - retragerea minimă față de limita laterală nordică - 5 m;

  • - retragerea minimă față de limita laterală sudică - 6 m;

  • - circulațiile auto și pietonale: din str. Făgetului;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Făgetului.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Nr. 63 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)