Hotărârea nr. 628/2019

Hotărârea 628/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca — semaforizare patru treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1343/3.04.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca

- semaforizare 4 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1343/03.04.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca - semaforizare 4 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr: 1343/03.04.2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 379651 din 24/07/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 382920 /446 din 26.07. 2019 al Direcției Tehnice, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca -semaforizare 4 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1343/03.04.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (4), ale art. 7 alin (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 128 alin (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;_______

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca — semaforizare 4 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1343/03.04.2019, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ                           Anexă la Hotărârea nr. 628/2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca

Treceri de pietoni (4 buc)

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:

-Căii Ferate-prelungire str. Craiova;

-str. Oașului-Grădinița Floare de Iris;

-str. Oașului-str. Odobești;

-str. Horea-Academician David Prodan.

INDICATORI TEHNICI:

Fiecare trecere de pietoni va fi echipată cu: butoane pietonale, stâlpi cu console de susținere semafoare, stâlpi simpli de susținere semafoare, cămine de tragere, corpuri de semafor pentru vehicule, corpuri de semafor pentru pietoni, automat de dirijare a traficului, dispozitive acustice pentru nevăzători, instalație electrică, detectori de trafic.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 1.087.266.62 + TVA, din care

C+M 931.060,82 LEI + TVA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Durata de realizare a investiției: trei luni, respectiv o lună perioadă de implementare proiect și două luni, perioadă de execuție conform graficului.

Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii.