Hotărârea nr. 627/2019

Hotărârea 627/2019 - Însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 90.000 de lei, fără T.V.A., respectiv 107.100 de lei cu T.V.A. din bugetul local pe anul 2019, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 7-9 octombrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 90000 lei fără TVA, respectiv 107100 lei cu TVA, din bugetul local pe anul 2019, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Mtinchen, Germania, în perioada 7-9 octombrie 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 90000 lei fără TVA, respectiv 107100 lei cu TVA, din bugetul local pe anul 2019, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Mtinchen, Germania, în perioada 7-9 octombrie 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 379404/1 din 24.07.2019 al primarului municipiului 3            Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381998 din 25.07.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 90000 lei fără TVA, respectiv 107100 lei cu TVA, din bugetul local pe anul 2019, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Mtinchen, Germania, în perioada 7-9 octombrie 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HO TÂRĂȘTE :

Art. 1. Se însușește protocolul de colaborare pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Miinchen, Germania, în perioada 7-9 octombrie 2019, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 90000 lei fără TVA, respectiv 107100 lei cu TVA, din bugetul local pe anul 2019, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Mtinchen, Germania, în perioada 7-9 octombrie 2019, potrivit protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și mana ent proiecte.
Președinte de ședință/^ Ștefan Tar^eP

Conți c Secret Jr. Auror;

Nr. 627 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

■A»>-y£ Ut

NU. G!3-/z£l3

PROTOCOL DE COLABORARE


Consiliul Județean Cluj


Municipiul Cluj-Napoca
 • I. PĂRȚILE

 • 1. Municipiul Cluj-Napoca, având sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, cod fiscal 4305857, reprezentat legal de către dl Emil Boc, Primar - în calitate de participant,

 • 2. Județul Cluj, având sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, cod fiscal 4288110, reprezentat de către dl. Alin Tise, președintele Consiliului Județean Cluj - în cafitate de participant

și

 • 3. S.C TRANSYLVANIA EVOLUTION S.R.L., având sediul în Cluj-Napoca, str. Eroilor, nr. 16, înregistrată la Registrul comerțului Cluj-Napoca sub ni". J12/2157/2015, cod fiscal RO 34778580, reprezentată legal de către dl. Ciprian T. Comșulea și dl. Rareș V. Drăgan - în cafitate de organizator, au convenit, prin semnarea prezentului Protocol, asupra următoarelor:


II.OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1 Scopul colaborării între părți constă în continuarea promovării municipiului Cluj-Napoca și județului Cluj în mediul de afaceri european ca pol de regiune inovatoare sub conceptul “Transylvania Evolution” în cadrul evenimentului EXPO REAL Munchen, cel mai mare forum de proiecte pentru dezvoltare urbană din Europa, un eveniment internațional major de promovare a regiunilor și polilor de dezvoltare. EXPO REAL Munchen se va desfășura în perioada 7-9 octombrie 2019.

 • 2.2 Părțile semnatare sunt de acord să colaboreze prin intermediul unui parteneriat activ, în scopul promovării și îndeplinirii obiectivelor lor comune în ceea ce privește plasarea Clujului pe harta europeană a zonelor atractive din punct de vedere investițional.

 • 2.3 Părțile sunt de acord să colaboreze pentru diseminarea și moderarea schimbului de informații, care să funcționeze în mod valid, în scopul asigurării condițiilor necesare pentru stabilirea și îndeplinirea sarcinilor aferente fiecărei părți.

 • 2.4 Părțile convin să colaboreze în scopul participării la EXPO REAL Munchen 2019 în cadrul unui stand comun, compus din reprezentanții administrației publice, ai mediului academic și ai mediului de afaceri local, pentru a promova potențialul si imaginea de stabilitate investițională a regiunii Cluj. Părțile participante - Municipiul Cluj-Napoca și Județul Cluj - convin să sprijine prezența la eveniment în calitate de participanți principali, cu contribuții financiare egale, alături de alți participanți din mediul de afaceri, care își vor aduce fiecare contribuția financiară pentru acoperirea bugetului total de organizare al evenimentului.

HI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1. Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de participant:

 • 3.1.1. Va prezenta și promova proiectele de parteneriat public-privat ale municipiului Cluj-Napoca în rândul investitorilor europeni, cu scopul de a sprijini și coagula inițiativele private cu impact în creșterea economică a orașului;

 • 3.1.2. Va transmite entităților prezente la forum un mesaj privind politica municipiului Cluj-Napoca de atragere și susținere a investițiilor dezvoltate de entități locale si/sau internaționale, prin prezentarea Clujului ca un pol de stabilitate și atractivitate investițională, prin intermediul domnului Primar Emil Boc, prezent în cadrul forumului Expo Real;

 • 3.1.3. Va aloca suma de 90000 lei fără TVA, respective 107100 lei cu TVA, conform draftului de deviz anexat, pentru asigurarea cheltuielilor aferente participării la EXPO REAL Munchen 2019.

 • 3.2. Județul Cluj, în calitate de participant:

  • 3.2.1. Va prezenta și promova proiectele de investiții ale județului în rândul investitorilor europeni, cu scopul de a sprijini și coagula inițiativele private cu impact în creșterea economică a județului;

  • 3.2.2. Va transmite entităților prezente la forum un mesaj privind politica județului Cluj de atragere și susținere a investițiiilor dezvoltate de entități locale și/sau internaționale, prin prezentarea regiunii Cluj ca un pol de stabilitate și atractivitate investițională, prin intermediul domnului Președinte Alin Tise, prezent în cadrul forumului Expo Real;

 • 3.2.3 Va aloca suma de 90000 lei fără TVA, respective 107100 lei cu TVA, conform draftului de deviz anexat, pentru asigurarea cheltuielilor aferente participării la EXPO REAL Munchen 2019.

  • 3.3 Transylvania Evolution, in calitate de organizator al acțiunii dedicate evenimentului Expo Real Munchen 2019:

   • 3.3.1. Va face toate diligentele necesare bunei organizări a acțiunii;

   • 3.3.2. Va dezvolta conceptul si proiectul de participare și bugetul aferent acțiunii;

   • 3.3.3. Va coagula un grup de participanți din mediul de afaceri privat care să reprezinte ClujuL, alături de reprezentanții Municipiului Cluj-Napoca si Județului Cluj;

   • 3.3.4. Va administra și intermedia relația cu furnizorii interni și externi ai acțiunii și relația cu organizatorul evenimentului Expo Real 2019 - Messe Munchen Gmbh;

   • 3.3.5. Se va ocupa de colectarea taxei de participare de la participanții publici și privați și de achitarea tuturor costurilor conform bugetului evenimentului.

IV. METODOLOGIA DE LUCRU

 • 4.1 Prezentul Protocol reprezintă un document-cadru și acoperă întreaga activitate a îndeplinirii obiectivelor comune convenite.

 • 4.2 Părțile semnatare consimt asupra următoarelor metode de activitate:

 • 4.2.1 Fiecare parte va numi cel puțin un reprezentant pe durata acestui parteneriat, iar reprezentanții vor constitui un grup de lucru.________________________

®            4.2.2 Grupul de lucru urmează să se întrunească ori de cate ori este necesar pentru atingerea

N

obiectivelor asumate.

V. DURATA PROTOCOLULUI

 • 5.1 Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării și va rămâne în vigoare pană la finalizarea tuturor acțiunilor ce derivă din evenimentul EXPO REAL Munchen 2019 și până la momentul rezilierii prin acordul scris al Părților.

, VI. REZILIEREA PROTOCOLULUI

 • 6.1 Prezentul Protocol va fi reziliat atunci când una dintre părți le anunță pe celelalte, printr-un

I            document scris, cu un preaviz de 30 de zile, că intenționează să rezilieze protocolul.

VIL LITIGII

 • 7.1 Părțile au convenit că toate problemele litigioase care apar din cauza sau în legătură cu prezentul protocol, inclusiv cele cu privire la validitatea, interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, trebuie să fie rezolvate pe cale amiabilă, prin dialog și discuții de bună credință.

VIII. NOTIFICĂRI

 • 8.1 în interesul prezentului contract, orice notificare / comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă este transmisă în scris către celelalte părți la adresa menționată în prezentul protocol; notificarea trebuie transmisă prin scrisoare recomandată, fax sau e-mail, la datele de contact menționate în anexă.

IX. CLAUZE FINALE

 • 9.1 Modificarea prezentului protocol se va face numai printr-un document adițional încheiat de către

toate părțile semnatare.---

 • 9.2 Prezentul protocol, împreună cu anexa, care este parte integrantă a conținutului său, reprezintă voința părților și prevalează asupra oricărui alt acord verbal între acestea, anterior sau după semnarea acestuia.

 • 9.3 Prezentul Protocol a fost încheiat intr-un număr de 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte,

astăzi,................., data semnării lui.

Municipiul Cluj-Napoca:

Emil BOC,

Primar

Olimpia Moigrădan,

Director Executiv

Direcția Economică

s

Alina Rus,

Director Executiv

Direcția Juridică

Ovidiu Cîmpean,

Director

Județul Cluj:

Alin TISE,

Președinte


Transylvania Evolution:

Ciprian T. Comșulea

Rareș V. Drăgan


Direcția Generală Comunicare, dezvoltare local și management proiecte

Transylvania


EVOLUTION

Expo Real Munchen 2019, 7-9 Octombrie

Stand Transylvania Evolution - Al.513 / 30mp

Tema delegației pentru acest an: Cluj-Napoca - Business meeting point in Transylvania

Buget estimativ pentru participarea delegației la forumul Expo Real 2019:

~~ ■ ■ ■

închiriere stand și sală conferință, cu taxe si servicii afrente

36.000

Taxe logo co-expozanti

14.000

Design, Coordonare, Execuție materiale stand

19.000

Broșuri, materiale promoționale, protocol

7.000

Transport și logistică + Rezerve

2 000

Bilete / Legitimații intrare forum

11.000

TOTAL buget estimat EUR

95.000 EUR

TOTAL buget estimat RON (la curși EUR =4,7 RON)

446.500 RON

Surse pentru acoperirea bugetului (valori in RON cu TVA inclus):

Totalbugetestimat.-

T j      Stirse

■ Primăria Cluj-Napoca

■.C    .        Surse . ■

Județul Cluj

• • • -• - " - —

Taxe de participare . ' .                                                  'li.-.

Parteneri privați ...... -.

446.500 RON

107.100 RON

107.100 RON

232.300 RON


Transylvania


reaL


28 Iunie 2019


Pentru participare la forumul Expo Real 2019

'Cdlî t! Pi iiiidi ici Mui ii’ClpiuItTT'CIUJ-Nd pO C8,


Stimate Domnule Primar Emil Boc,

Stimate Domnule Director Ovidiu Campean,

Suntem onorați sa invitam instituția dumneavoastră sa participe ca Partener Major in cadrul proiectului Transylvania Evolution @ Expo Real 2019, un proiect de internaționalizare dezvoltat in ultimii 6 ani pentru consolidarea mediului de afaceri de nivel premium din orașul Cluj si regiunea Transilvania.

Expo Real Munchen 2019, în perioada 7-9 Octombrie.

vezi www.exporeal.net - un forum internațional premium, dedicat sectorului strategic investment si urban & regional development

Tema_delegatiei pentru acesTaneste:- Cluj-Napoca- 'Businessmeetingpdint in Transylvania

Va propunem următorul pachet de participare:

Pachet Partener Major

Valoare: RON 90.000 +TVA

Servicii incluse in pachet:

* inchirierea spațiului de stand comun (A1.513 / 30 mp)


 • •  dezvoltare concept stand - Transylvania Evolution, spațiu dotat cu zone de intalniri, elemente de expunere, spatii servicii si depozitare

 • •  servicii si taxe aferente participării conform politicii organizatorului principal -Messe Munchen GmbH

 • •  dezvoltarea conceptului si materialelor de stand, inclusiv logistica aferenta

(proiectare, design, producție, transport, montare, demontare)_________________

 • •   dezvoltarea unui rriateria:l tipărit dedicat proiectelor partenerului’ce va^fi inclusa in mapa de prezentare a tuturor proiectelor prezente la forum in cadrul conceptului Transylvariia Evolution

 • •  dezvoltarea unui material pe support electronic pentru promovarea proiectelor -----tuturer-părteneFilor-^Eezenti in cadrul delegației Transylvania Evolution

» transportulmaterialelor partenerului

■« brandîng cu logo-uf partenerului pe materialeie.prezenteiiistand_____..      .

—«—servicii-de-receotiela-stan d__- — -------- ■ —    __

 • •  sewicii d&tțafeteria /catering ipcstand

[Tastați aici] • •  închiriere sala de conferințe si servicii tehnice aferente            conie'     ■

® consultanta dedicata pe întreaga perioada de desfășurare a forumului•

 • •  facilitarea participării la întâlnirile organizate de altî membri ai delegației in cadrul forumului-in funcție de priorități si interesul manifestat

 • •  facilitarea participării la evenimentele tip conferința sau networking events.-organizate de entitatile internaționale prezente la Expo Real?2019

 • •  consultanta dedicata in pregătirea evenimentului si in acțiunile de follo.w up al acestuia

 • •  vizibilitate prioritara in materialele de promovare dedicate evenimentului in media locala si internaționala utilizate de Transylvania Evolution

 • •  ACCES FORUM: 3 x permis de intrare 3 zile (3 reprezentanți ai partenerului)

Servicii extra-pachet:_______________________________________________________________________

• permis de intrare la preț redus (400 EUR per pers) pentru alti reprezentanți / invitați ai partenerului___________________________________________________________________

» Termen valabilitate oferta: 10 Iulie 2019___________________________________________

Nota: menționam ca preturile acestui pachet sunt afectate de posibile modificări avand in vedere evoluția crescătoare a preturilor / taxelor de participare si de servicii logistice practicate de furnizorii dedicați Expo Real 2019

Menționam ca acest pachet de participare este oferit către ambele entitati autoritati publice participante: Primăria Cluj-Napoca si Județul Cluj (Consiliul Județean).

Menționam ca, avand in vedere condițiile de participare ale organizatorului Messe Munchen / Expo Real, termenul limita de confirmare a participării si plata a avansului pentru rezervarea standului si a serviciilor aferente pentru Expo Real 2019 este 10 Iulie 2019.

Așteptam confirmarea acestei oferte pentru a continua pregătirea participării dumneavoastră la forum. Echipa Transylvania Evolution este la dispoziția dumneavoastră pentru orice detalii cu privire la acțiunea Expo Real 2019.

Consideram ca este nevoie de o promovare si susținere continua a valorilor romanești si a potențialului de dezvoltare reala a mediului de afaceri local de nivel premium, pentru a participa constructiv la repozitionarea si consolidarea României in contextul economic si social prezent si viitor.www.transvlvaniaevoiution.ro

Io