Hotărârea nr. 626/2019

Hotărârea 626/2019 - Aprobarea P.U.D. – Desființare corp C1 și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123; beneficiară: Biserica Franciscană Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Desființare corp CI și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Emaninând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Desființare corp CI și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378284/1/24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 333757 din 25.07.2019 al Direcției Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Desființare corp CI și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123, beneficiară: Biserica Franciscană Cluj-Napoca;

Reținînd Avizul Arhitectului șef nr. 514 din 12.06.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 318/Z/22.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Desființare corp CI și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123, beneficiară: Biserica Franciscană Cluj-Napoca, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • -  amplasarea construcției pe parcelă: clădire amplasată în aliniament, în front continuu închis, pe limitele de proprietate laterale, conformarea fiind determinată de contextul generat de cadrul constuit adiacent;

 • -  accesul auto și pietonal: din Calea Moților;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe Calea Moților.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Dircbția Generală de Urbanism.1 oQf L’/yW Secfetarul general/al municipiului,


Nr. 626 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

1

S teren studiat

1000.00'

100.00

1000.00

100.00

2.1

S construita

99.00

9.90

359.00

35.90

2.2

S circulații auto

0.00

0.00

286.00

28.60

2.3

S spatii verzi neamenajate

864.00

86.40

0.00

0.00

2.4

S spatii verzi amenejate

0.00

0.00

298.00

29.80

2.5

S circulații pietonale

37.00

0.00

57.00

5.70

2.6

S construita desfasurata

99.00

1117.90

3

POT

9.90

35.90

4

CUT

0.10

1.12

5

Servitute publica

0.00

0.00

5

Regim înălțime

P+pod

S+P+3+R

6

H maxim

6.Sm

18.1 Om

7

nr. parcari

0.00

10.00

8

suprafața utila

62.00

1009mp din care 290mp la subsol


+14.50


+11.20


+7.90


SECȚIUNEA A-A


.....................

-**

"PARCARE

asm

PARCARE


'o.


+17.40

X-----


,+14.50


+11.20


+7.90+4.60


gang acces

±0.00


Parter


Subsol


5.91


on ' jj variabil ±0.00 |:


ll.Ok.W)


beneficiar: S.C. CECONI S.R.L.

S teren=1 OOOmp

C.F. nr. 311911

nr. cad. 12195/1; nr. cad. 12195/1-C1


U.T.R: ZCP M1 ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE

CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

POT conform PUG =60%

CUT conform PUG=2.2


2 5 -cF. ■


ni K' \ ’

.                           inipedamlui)

\ \

!:! document p’( cptiarvif csîe ul vefiîhl de


Ințocniit: ing. Popoviciu


Constontijj--Cornelii


PROPRIETAR: BISERICA FRANCISCANA CLUJ-NAPOCA
♦ * limita parcela studiata


limita construcție subterana


servitute publica pe parcela studiata


servitute de utilitate publica conform PUG


Calculul suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 123 L-34-48-C-a-4-lll

1 Iii


Lungimi laturi (m)


201

202

 • 203

 • 204

 • 205

 • 206

i . 207

208

 • 209

 • 210

211


212

 • 213

 • 214


216

 • 217

 • 218


585937J5J6

585940^86

585944,812


585934,325 58592 lWo 585917^21 585911|^94 585907/^36

585891^742

585877,619

585868,402


585852^39

585849,728

585846,410

585894,667

585899,112

585908HT7

585915,080


| 391243,008 r 391247,181

391251,984

391257,950

391265,546 |

391267,522 1 T 391269,703 I


391272,837

391281,981


391287,040

391290,983

391297,354

391298,386


391267,246

391262,656^

391259,201

391254,242


6,14

12,07

14,9317,28

2,81

9,49


10,05

17,79PRIMĂRIA Și CONSIIIIII IfiCA.

CHII-NAPOCA


ROMÂNIA

< u o

& <

ROMÂNIA I


Primar,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


Ca urmare a cererii adresate de S.C. CECONI S.R.L. cu sediul în județul Satu-wîare+loc. Bixad, str. Principală nr. 155, înregistrată cu nr. 80556/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr..

pentru P.U.D - Desființare corp CI și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R

Calea Moților nr. 123

generat de imobilul cu nr. cad. 311991;

Jnițiator:   S.C. CECONI S.R.L.;

Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Claudiu Boțea;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 1070 mp, situată pe frontul sudic al Căii Moților, delimitată de parcele cu fond construit in partea estică, vestică și sudică.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

UTR ZCP Ml - Zonă construită protejată. Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic

-funcțiune predominantă'. Structură funcțională heterogenă, în general de tip subcentral, caracterizată de mixajul între activitățile de interes general, cu acces public, ce tind să ocupe parterele și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

-regim de construire: ca principiu, clădirile se vor dispune în regim de construire închis;

-înălțimea maximă admisă'. Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 17 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) regimul de înălțime va fi (1-3S) +P+3+M, (1 -3S)+P+3+lR (în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m). (b) pentru clădirile de colț, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 22 m, mspectiv un regim de înălțime de (1 -3S)+P+4 (c) Se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în .....aălțimea la cornișă reglementată, (d) corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în înălțimea maximă la cornișă reglementată, chiar dacă corpul existent din aliniament are un regim de înălțime diferit;

-indici urbanistici'. Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 17 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) regimul de înălțime va fi (l-3S)+P+3+M, (1-3S) +P+3+1R (în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m). (b) pentru clădirile de colț, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 22 m, respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+4;

-retragere min.față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis).Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, reaiizându-se astfel o realiniere locală. Prin excepție, în situațiile în care frontul deschis constituie o specificitate locală, se va conserva acest mod de construire. Asemenea situații vor fi reglementate prin PUZCP. Până la realizarea acestuia, aceste cazuri se vor reglementa prin P.U.D. ce vor avea la bază un studiu istoric dezvoltat pe o suprafață relevantă.

-retragere min. față de limitele laterale : amplasarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric. Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, pe o adâncime de maximum 40 m. cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane. In acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc. în plus, în cazul parcelelor cu adâncime mai mare de 50 m, în partea posterioară a acestora se vor amplasa corpuri de clădire separate, în


PRIMĂRIA Șl CONSIIIIII 1 OCA

ciiii-Nâpnc.A


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


regim deschis - independente sau cuplate pe o latură cu cea exidsentă sau posibil a fi edificată de pe parcela vecină. Pentru aceste corpuri retragerea față de limita laterală de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,50 m, peste spațiul public, iar față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m. Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi conformate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. în plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.

-retragere min. față de limitele posterioare : va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

^revederi P.U.D. Propuse:

Prin P.U.D se propune restructurarea parcelei de pe Calea Moților nr. 123, respectiv desfințarea fondului construit existent și construirea unui imobil mixt cu regim de înălțime variabil, de la S+P+2E la S+P+3E+R, cu spații birouri la etaje și parter comercial.

 • -  amplasarea construcției pe parcelă: clădire amplasată în aliniament, în front conținu închis, pe limitele de proprietate laterale, conformarea fiind determinată de contextul generat de cadrul constuit adiacent;

 • -  accesul auto și pietonal: din Calea Moților;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • -  echiparea tehnico-edilitară'. existentă pe Calea Moților;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 2.05.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarea condiție:

- lungimea calcanului de pe latura estică nu va depăși lungimea calcanului învecinat (parcela de pe Calea Moților nr. 121)

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1620 din 12.04.2019, emis de Primăria Cluj-Napoca.

Arhit<

Arh. Dl/Inspector specialitate,

ArhJ'vp.l.igia Subțirică


Șef birou Strategii-Airbane, arh. AnthxAa Mfiresan


reșan


Red. 3ex. consilier arh. Adriana Borza

Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr?...............................................din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de...........

P.U.D. - Desființare corp CI și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R

Calea Moților nr. 123

Nr. 333757/27.06.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Proprietar : BISERICA FRANCISCANĂ CLUJ-NAPOCA

 • •  Investitor : S.C. CECONI S.R.L.

 • •  Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 80556/13.02.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Desființare corp CI și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R - Calea Moților nr. 123

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 1620/12.04.2019

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 514/12.06.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 80556/13.02.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 14.02.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de : 02.05.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 06.02.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de : 02.05.2019 - ora 11:30.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterea care a avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de : 02.05.2019 - ora 11:30.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Boilă Livia - Calea Moților nr. 121

 • •  Stanciu Delia - Calea Moților nr. 125

 • •  Cristea Teodor - Calea Moților nr. 125

 • •  Cîmpean Rita-Calea Moților nr. 125

 • •  Universitatea Babeș-Bolyai - str. Mihail Kogălniceanu nr. 1

A fost amplasat pe teren un panou de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 02.05.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Claudiu Boțea.

Din partea publicului s-a prezentat vecina :

 • •  d-na. Boariu Nicoleta fiica proprietarilor din Calea Moților nr. 125, sesizează următoarele :

 • - în ce măsură va fi afectat imobilul nostru dacă se va construi lângă

 • - dorim să știm dacă vor fi curți de lumină și ferestre la nivelele superioare spre partea noastră pentru că avem luminatoare spre partea posterioară

 • - s-a săpat la fundația casei noastre pentru studiul geo și nu am fost anunțată

 • - doresc să fiu asigurată că se vor face reparații la casă în cazul unor daune

 • - în momentul săpăturilor, dacă zidul se dărâmă, tot pământul va fi la noi în curte

 • •  d-na. Câmpean cu domiciliul în Calea Moților nr. 125, sesizează următoarele :

 • - dorim să știm la ce adâncime se merge cu fundația

 • - casa nu are fundație

 • - pivnița noastră este monument istoric

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-nei. Boariu Nicoleta, proiectantul lucrării precizează următoarele :

 • - nu vom face ferestre spre partea d-voastră, regulamentul nu ne permite

 • - vor fi luate toate măsurile, se vor folosi piloți forați

Ca răspuns la sesizările d-nei. Câmpean proiectantul lucrării precizează următoarele :

 • - va fi un subsol, soluția va fi cu piloți forați până la adâncimea de 3,65m

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan