Hotărârea nr. 624/2019

Hotărârea 624/2019 - Aprobarea P.U.D. – construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter S+P+E+M, str. Andrei Mureșanu nr. 32A; beneficiară: S.C. Calcim Proiect S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter S+P+E+M, str. Andrei Mureșanu nr. 32A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter S+P+E+M, str. Andrei Mureșanu nr. 32A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378018/1/24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 267161 din 25.07.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter S+P+E+M, str. Andrei Mureșanu nr. 32A, beneficiară: S.C. CALCIM PROIECT S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 315 din 2.05.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 39/Z/21.01.2019 reactualizare Aviz nr. 562/Z/19.07.2018,precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu — Construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter S+P+E+M, str. Andrei Mureșanu nr. 32A, beneficiară: S.C. CALCIM PROIECT S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - amplasarea pe parcelă:

  • - construcția - 3 m față de str. Andrei Mureșanu și str. Brașov, 6 m față de limita laterală nordică;

  • - copertina - pe limita de proprietate nordică;

  • - circulațiile și accesele: un singur acces auto din strada Andrei Mureșanu;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol. Necesarul de locuri de parcare s-a calculat conform Anexei 2 din Regulament;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. -

Art. 3. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de ședință,


Nr. 624 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)