Hotărârea nr. 623/2019

Hotărârea 623/2019 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2019

CONSILIUL local al municipiului

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378478/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381995 din 25.07.2019 al Direcției Economice și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Nr. 623 din 01 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 623 /2019


CONTUL DE EXECUȚIE - SURSA A - BUGET LOCAL LA DATA DE 30.06.2#!^DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

TWW

V Încasări/Piati-^ Lf

X T • »

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

1.112.443.397

518.230.597

473.808.410

VENITURI PROPRII

49.90

705.383.000

415.187.200

444.490.169

I. VENITURI CURENTE

00.02

748.839.000

447.072.200

399.791.063

A. VENITURI FISCALE

00.03

675.088.000

410.470.200

369.187.503

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

478.849.000

256.854.200

215.333.273

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

478.849.000

256.854.200

215.333.273

Impozit pe venit

03.02

6.475.000

3.240.000

2.778.782

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.475.000

3.240.000

2.778.782

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

472.374.000

253.614.200

212.554.491

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

472.374.000

253.614.200

212.554.491

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

111.683.000

93.046.000

97.236.892

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

111.683.000

93.046.000

97.236.892

Impozit pe clădiri

07.02.01

87.935.000

75.165.000

78.354.764

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

27.608.000

24.210.000

25.176.272

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

60.327.000

50.955.000

53.178.492

Impozit pe terenuri

07.02.02

14.133.000

13.073.000

13.878.758

;x _ _ x________:    i-,,-

07 09 09 01

7 arnnn

7    nnn

7-7RD A91

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.211.000

5.225.000

5.699.962

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

457.000

383.000

398.175

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.615.000

4.808.000

5.003.450

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

-80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

82.244.000

59.374.000

55.464.040

Sume defalcate din TVA

11.02

43.535.000

31.964.000

25.679.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

27.276.000

24.458.000

19.352.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

16.259.000

7.506.000

6.327.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

9.000

5.000

1.562

Taxe hoteliere

12.02.07

9.000

5.000

1.562

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.177.000

1.062.000

1.034.400

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.410.000

579.000

560.585

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

767.000

483.000

473.815

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

36.523.000

26.343.000

28.749.078

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

29.084.000

22.796.000

24.900.437


Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

16.831.000

13.769.000

14.558.985

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.253.000

9.027.000

10.341.452

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.439.000

3.547.000

3.848.625

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

16

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

2.312.000

1.196.000

1.153.298

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.312.000

1.196.000

1.153.298

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.312.000

1.196.000

1.153.298

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

73.751.000

36.602.000

30.603.560

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

29.363.000

13.837.000

8.676.745

Venituri din proprietate

30.02

29.363.000

13.837.000

8.676.745

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

210.000

106.000

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

29.108.000

13.708.000

8.676.745

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

29.108.000

13.708.000

8.676.745

Venituri din dividende

30.02.08

45.000

23.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

45.000

23.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

44.388.000

22.765.000

21.926.815

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

19.203.000

9.716.000

10.284.189

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

18.370.000

9.295.000

9.822.697

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

638.000

326.000

382.865

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

134.000

63.000

54.783

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

10.000

6.000

2.043

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

51.000

26.000

21.801

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

9.000

5.000

14.489

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

9.000

5.000

14.343

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34..02.50

0

0

146

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

19.250.000

10.006.000

10.270.082

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.102.000

9.932.000

10.186.886

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.102.000

9.932.000

10.186.886

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

148.000

74.000

83.196

Diverse venituri

36.02

5.821.000

2.933.000

1.188.821

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

92.000

46.000

0

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

92.000

46.000

0

Taxe speciale

36.02.06

5.155.000

2.600.000

629.756

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

10

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

0

334.495

Alte venituri

36.02.50

574.000

287.000

224.560

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

105.000

105.000

169.234

Donații si sponsorizări

37.02.01

105.000

105.000

169.234

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-511.000

-511.000

-511.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

511.000

511.000

511.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

184.000

184.000

547.340

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

184.000

184.000

547.340

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

5.098

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

121.000

121.000

19.941

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

275.303

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

63.000

63.000

246.998

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

0

70.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

70.000.000

IV. SUBVENȚII

00.17

50.289.567

13.695.415

1.452.014

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

50.289.567

13.695.415

1.452.014

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

50.289.567

13.695.415

1.452.014

B. Curente

50.289.567

13.695.415

1.452.014

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.000

9.000

5.151

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

40.000

20.000

20.556

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

42.02.65

7.885.000

7.885.000

1.160.005

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

42.349.567

5.781.415

266.302

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

38.287.810

38.287.810

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

38.287.810

38.287.810

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

9.688.274

9.688.274

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

28.599.536

28.599.536

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

274.843.020

18.991.172

2.017.993

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

271.001.291

18.991.172

1.724.889

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

271.001.291

18.991.172

586.848

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0

0

1.138.041

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

3.841.729

6

43.455

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3.841.729

0

19.916

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0

0

23.539

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

0

0

249.649

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48 .02.15.01

0

0

249.649

0

TOTAL CHELTUIELI

1.363.890.000

769.677.200

353.049.807

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

250.552.000

133.843.000

69.969.157

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

217.939.000

115.677.000

58.283.600

CHELTUIELI CURENTE

01

184.715.000

98.815.000

55.688.989

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

72.600.000

36.780.000

33.261.709

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

86.863.000

49.382.000

22.550.972

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

24.702.000

12.353.000

238.660

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

550.000

300.000

230.115

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

33.224.000

16.862.000

2.594.611

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

33.224.000

16.862.000

2.594.611

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-592.467

Din total capitol

0

Autorități executive si legislative

51.02.01

217.939.000

115.677.000

58.283.600

Autorități executive

51.02.01.03

217.939.000

115.677.000

58.283.600

0

Alte servicii publice generale

54.02

8.013.000

4.316.000

2.860.325

CHELTUIELI CURENTE

01

8.013.000

4.316.000

2.860.325

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.400.000

2.858.000

2.449.498

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.567.000

932.000

387.696

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000.000

500.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

46.000

26.000

23.131

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

0

Din total capitol

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

1.000.000

500.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

6.293.000

3.446.000

2.638.640

Alte servicii publice generale

54.02.50

720.000

370.000

221.685

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

24.600.000

13.850.000

8.825.232

CHELTUIELI CURENTE

01

24.600.000

13.850.000

8.825.232

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

600.000

350.000

195.189

TITLUL III DOBÂNZI

30

24.000.000

13.500.000

8.630.043

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

0

Din total capitol

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

24.600.000

13.850.000

8.825.232

0

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

36.555.000

19.312.000

15.374.312

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

36.555.000

19.312.000

15.374.312

CHELTUIELI CURENTE

01

35.235.000

18.492.000

15.295.772

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30.200.000

15.311.000

14.359.673

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.865.000

3.086.000

857.883

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

170.000

95.000

78.216

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.320.000

820.000

78.540

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.320.000

820.000

78.540

Din total capitol

0

Ordine publica

61.02.03

34.885.000

18.366.000

15.358.107

Politie locala

61.02.03.04

34.885.000

18.366.000

15.358.107

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

1.670.000

946.000

16.205

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

369.319.000

224.721.700

139.895.243

Invatamant

65.02

114.328.000

81.591.200

46.098.011

CHELTUIELI CURENTE

01

107.378.000

76.354.200

45.206.776

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

52.996.000

42.388.000

21.011.538

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

16.290.000

7.537.000

7.506.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

2.801.000

2.801.000

1.072.271

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15.569.000

10.597.000

7.931.387

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

7.580.000

3.790.000

515.361

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

12.142.000

9.241.200

7.187.817

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.950.000

5.237.000

891.235

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.950.000

5.237.000

891.235

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-17.598

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

11.759.000

8.871.000

3.390.443

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

10.240.000

8.111.000

3.367.487

Invatamant primar

65.02.03.02

1.519.000

760.000

22.956

Invatamant secundar

65.02.04

69.168.000

52.713.200

31.211.456

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

13.901.000

10.628.000

6.079.904

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

55.267.000

42.085.200

25.131.552

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

3.125.000

2.316.000

1.566.445

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.261.000

1.770.000

1.134.835

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

864.000

546.000

431.610

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

30.276.000

17.691.000

9.929.667

Sanatate

66.02

49.737.000

30.555.000

18.792.750

CHELTUIELI CURENTE

01

49.637.000

30.455.000

18.792.750

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.150.000

9.752.000

9.203.133

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

727.000

353.000

75.011

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

21.600.000

15.300.000

9.316.549

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

10.000.000

5.000.000

194.064

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

160.000

50.000

25.597

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.000

100.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

100.000

100.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-21.604

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

31.600.000

20.300.000

9.510.613

Spitale generale

66.02.06.01

31.600.000

20.300.000

9.510.613

Servicii de sanatate publica

66.02.08

18.137.000

10.255.000

9.282.137

Cultura, recreere si religie

67.02

73.677.000

39.988.000

15.233.659

CHELTUIELI CURENTE

01

56.190.000

30.924.000

9.284.231

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26.867.000

14.275.000

5.203.307

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.989.000

4.983.000

2.430.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

23.334.000

11.666.000

1.650.924

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.328.000

3.164.000

370.125

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.328.000

3.164.000

370.125

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11.159.000

5.900.000

5.579.303

Din total capitol

0

Servicii recreative si sportive

67.02.05

67.618.000

34.935.000

12.803.659

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

67.618.000

34.935.000

12.803.659

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6.059.000

5.053.000

2.430.000

0

Asigurări si asistenta sociala

68.02

131.577.000

72.587.500

59.770.823

CHELTUIELI CURENTE

01

125.306.000

67.966.500

58.305.227

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

63.356.000

33.758.000

30.805.959

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.795.000

6.856.500

3.006.562

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

15.147.000

8.753.000

6.982.433

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

32.511.000

17.750.000

17.469.658

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.464.000

339.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.033.000

510.000

404.680

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.271.000

4.621.000

1.465.596

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.271.000

4.621.000

1.465.596

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-364.065

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

52.604.000

29.117.000

28.614.741

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

52.604.000

29.117.000

28.614.741

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

0

Crese

68.02.11

38.990.000

21.978.500

15.310.414

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

12.917.000

7.773.000

6.134.339

Ajutor social

68.02.15.01

270.000

270.000

' 134.339

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

12.647.000

7.503.000

6.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

27.066.000

13.719.000

9.711.329

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

27.066.000

13.719.000

9.711.329

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

183.798.000

110.850.500

46.159.373

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

137.868.000

82.498.500

29.827.288

CHELTUIELI CURENTE

01

80.292.000

52.005.500

20.608.747

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

38.088.000

25.517.500

10.633.570

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.313.000

5.313.000

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

5.791.000

5.791.000

5.790.050

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

9.665.000

4.649.000

626.612

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

21.435.000

10.735.000

3.558.515

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

54.166.000

27.083.000

8.090.383

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

54.166.000

27.083.000

8.090.383

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

3.410.000

3.409.092

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-2.280.934

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

26.565.000

13.282.000

3.781.162

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

26.565.000

13.282.000

3.781.162

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

22.666.000

12.167.000

3.601.867

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

88.637.000

57.049.500

22.444.259

Protecția mediului

74.02

45.930.000

28.352.000

16.332.085

CHELTUIELI CURENTE

01

38.100.000

22.910.000

13.065.898

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

37.100.000

22.410.000

13.065.898

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

1.000.000

500.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7.830.000

5.442.000

3.266.187

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

7.830.000

5.442.000

3.266.187

Din total capitol

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

45.930.000

28.352.000

16.332.085

Salubritate

74.02.05.01

45.930.000

28.352.000

16.332.085

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

523.666.000

280.950.000

81.651.722

Combustibili si energie

81.02

27.500.000

26.993.000

14.418.957

CHELTUIELI CURENTE

01

26.739.000

26.739.000

15.240.023

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

25.500.000

25.500.000

16.994.435

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

239.000

239.000

238.920

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

761.000

254.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

761.000

254.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-2.814.398

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

27.500.000

26.993.000

14.418.957

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

322.000

171.000

89.154

CHELTUIELI CURENTE

01

322.000

171.000

89.154

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

322.000

171.000

89.154

Din total capitol

Agricultura

83.02.03

322.000

171.000

89.154

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

322.000

171.000

89.154

Transporturi

84.02

495.844.000

253.786.000

67.143.611

CHELTUIELI CURENTE

01

380.937.000

198.038.000

61.877.694

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

77.267.000

45.200.000

9.035.301

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38.000.000

20.000.000

18.588.709

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

265.670.000

132.838.000

34.264.644

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

111.497.000

55.748.000

5.284.554

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

111.497.000

55.748.000

5.284.554

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

0

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-29.597

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

495.844.000

253.786.000

67.143.611

Transport in comun

84.02.03.02

266.095.000

134.300.000

52.659.459

Străzi

84.02.03.03

229.749.000

119.486.000

14.484.152

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

0

REZERVE

97.02

0

0

0

EXCEDENT

98.02

0

0

120.758.603

DEFICIT

99.02

251.446.603

251.446.603

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

748.383.000

446.590,200

398.971.275

VENITURI PROPRII

49.90

705.199.000

415.003.200

373.608.334

I. VENITURI CURENTE

00.02

748.328.000

446.561.200

398.945.568

A. VENITURI FISCALE

00.03

675.088.000

410.470.200

369.187.503

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

00.04

478.849.000

256.854.200

215.333.273

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

00.06

478.849.000

256.854.200

215.333.273

Impozit pe venit

03.02

6.475.000

3.240.000

2.778.782

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

6.475.000

3.240.000

2.788.782

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

472.374.000

253.614.200

212.554.491

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

472.374.000

253.614.200

212.554.491

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

00.09

111.683.000

93.046.000

97.236.892

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

111.683.000

93.046.000

97.236.892

Impozit pe clădiri

07.02.01

87.935.000

75.165.000

78.354.764

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

27.608.000

24.210.000

25.176.272

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

60.327.000

50.955.000

53.178.492

Impozit pe terenuri

07.02.02

14.133.000

13.073.000

13.878.758

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

7.465.000

7.465.000

7.780.621

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

6.211.000

5.225.000

5.699.962

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

457.000

383.000

398.175

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03

9.615.000

4.808.000

5.003.450

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

-80

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.10

82.244.000

59.374.000

55.464.040

Sume defalcate din TVA

11.02

43.535.000

31.964.000

25.679.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

27.276.000

24.458.000

19.352.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

16.259.000

7.506.000

6.327.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

9.000

5.000

1.562

Taxe hoteliere

12.02.07

9.000

5.000

1.562

Taxe pe servicii specifice

15.02

2.177.000

1.062.000

1.034.400

Impozit pe spectacole

15.02.01

1.410.000

579.000

560.585

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

767.000

483.000

473.815

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

36.523.000

26.343.000

28.749.078

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

29.084.000

22.796.000

24.900.437

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

16.831.000

13.769.000

14.558.985

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

12.253.000

9.027.000

10.341.452

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

7.439.000

3.547.000

3.848.625

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

0

0

16

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

00.11

2.312.000

1.196.000

1.153.298

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

2.312.000

1.196.000

1.153.298

Alte impozite si taxe

18.02.50

2.312.000

1.196.000

1.153.298

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

73.240.000

36.091.000

29.758.065

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

29.363.000

13.837.000

8.676.745

Venituri din proprietate

30.02

29.363.000

13.837.000

8.676.745

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

210.000

106.000

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

29.108.000

13.708.000

8.676.745

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

29.108.000

13.708.000

8.676.745

Venituri din dividende

30.02.08

45.000

23.000

0

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

45.000

23.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

43.877.000

22.254.000

21.081.320

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

19.203.000

9.716.000

10.284.189

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

18.370.000

9.295.000

9.822.697

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

638.000

326.000

382.865

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

134.000

63.000

54.783

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

10.000

6.000

2.043

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

51.000

26.000

21.801

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

9.000

5.000

14.489

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

9.000

5.000

14.343

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34..02.50

0

0

146

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

19.250.000

10.006.000

10.270.082

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35.02.01

19.102.000

9.932.000

10.186.886

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

19.102.000

9.932.000

10.186.886

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

148.000

74.000

83.196

Diverse venituri

36.02

5.821.000

2.933.000

854.326

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

92.000

46.000

0

Venituri din aplicația prescripției extinctive

36.02.01.01

92.000

46.000

0

Taxe speciale

36.02.06

5.155.000

2.600.000

629.756

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0

0

10

Alte venituri

36.02.50

574.000

287.000

224.560

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-406.000

-406.000

-341.766

Donații si sponsorizări

37.02.01

105.000

105.000

169.234

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-511.000

-511.000

-511.000

IV. SUBVENȚII

00.17

55.000

29.000

25.707

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

55.000

29.000

25.707

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

55.000

29.000

25.707

B. Curente

55.000

29.000

25.707

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

42.02.34

15.000

9.000

5.151

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

40.000

20.000

20.556

TOTAL CHELTUIELI

748.383.000

446.590.200

284.982.668

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

192.626.000

104.628.000

67.135.886

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

160.013.000

86.462.000

55.450.329

CHELTUIELI CURENTE

01

160.013.000

86.462.000

55.450.329

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

72.600.000

36.780.000

33.261.709

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

86.863.000

49.382.000

22.550.972

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

550.000

300.000

230.115

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-592.467

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

51.02.01

160.013.000

86.462.000

55.450.329

Autoritati executive

51.02.01.03

160.013.000

86.462.000

55.450.329

Alte servicii publice generale

54.02

8.013.000

4.316.000

2.860.325

CHELTUIELI CURENTE

01

8.013.000

4.316.000

2.860.325

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5.400.000

2.858.000

2.449.498

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.567.000

932.000

387.696

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

1.000.000

500.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

46.000

26.000

23.131

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

1.000.000

500.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

6.293.000

3.446.000

2.638.640

Alte servicii publice generale

54.02.50

720.000

370.000

221.685

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

24.600.000

13.850.000

8.825.232

CHELTUIELI CURENTE

01

24.600.000

13.850.000

8.825.232

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

600.000

350.000

195.189

TITLUL III DOBÂNZI

30

24.000.000

13.500.000

8.630.043

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02.00

24.600.000

13.850.000

8.825.232

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

35.235.000

18.492.000

15.295.772

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

35.235.000

18.492.000

15.295.772

CHELTUIELI CURENTE

01

35.235.000

18.492.000

15.295.772

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

30.200.000

15.311.000

14.359.673

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.865.000

3.086.000

857.883

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

170.000

95.000

78.216

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

34.565.000

18.046.000

15.279.567

Politie locala

61.02.03.04

34.565.000

18.046.000

15.279.567

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

670.000

446.000

16.205

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

296.425.000

180.261.700

133.399.118

Invatamant

65.02

96.997.000

69.763.200

43.619.144

CHELTUIELI CURENTE

01

96.997.000

69.763.200

43.619.144

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

52.996.000

42.388.000

21.011.538

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

16.290.000

7.537.000

7.506.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15.569.000

10.597.000

7.931.387

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

12.142.000

9.241.200

7.187.817

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-17.598

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

9.621.000

7.801.000

3.350.934

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

9.621.000

7.801.000

3.350.934

Invatamant primar

65.02.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

65.02.04

67.961.000

52.109.200

31.195.765

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

13.901.000

10.628.000

6.079.904

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

54.060.000

41.481.200

25.115.861

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

3.125.000

2.316.000

1.566.445

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.261.000

1.770.000

1.134.835

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

864.000

546.000

431.610

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

16.290.000

7.537.000

7.506.000

Sanatate

66.02

33.037.000

19.155.000

18.282.137

CHELTUIELI CURENTE

01

33.037.000

19.155.000

18.282.137

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

17.150.000

9.752.000

9.203.133

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

727.000

353.000

75.011

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

15.000.000

9.000.000

9.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

160.000

50.000

25.597

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-21.604

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

15.000.000

9.000.000

9.000.000

Spitale generale

66.02.06.01

15.000.000

9.000.000

9.000.000

Servicii de sanatate publica

66.02.08

18.037.000

10.155.000

9.282.137

Cultura, recreere si religie

67.02

43.196.000

24.363.000

13.192.610

CHELTUIELI CURENTE

01

32.037.000

18.463.000

7.613.307

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26.867.000

14.275.000

5.203.307

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.170.000

4.188.000

2.410.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

11.159.000

5.900.000

5.579.303

Servicii recreative si sportive

67.02.05

37.956.000

20.105.000

10.782.610

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

37.956.000

20.105.000

10.782.610

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

5.240.000

4.258.000

2.410.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

123.195.000

66.980.500

58.305.227

CHELTUIELI CURENTE

01

123.195.000

66.980.500

58.305.227

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

63.356.000

33.758.000

30.805.959

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.795.000

6.856.500

3.006.562

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

14.500.000

8.106.000

6.982.433

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

32.511.000

17.750.000

17.469.658

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.033.000

510.000

404.680

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-364.065

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

52.604.000

29.117.000

28.614.741

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

52.604.000

29.117.000

28.614.741

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

Crese

68.02.11

33.000.000

17.638.500

13.844.818

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

12.270.000

7.126.000

6.134.339

Ajutor social

68.02.15.01

270.000

270.000

134.339

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

12.000.000

6.856.000

6.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

25.321.000

13.099.000

9.711.329

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

25.321.000

13.099.000

9.711.329

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

78.598.000

51.337.500

26.448.585

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

41.498.000

28.927.500

13.382.687

CHELTUIELI CURENTE

01

38.088.000

25.517.500

10.633.570

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

38.088.000

25.517.500

10.633.570

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

3.410.000

3.409.092

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-659.975

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

12.000.000

7.500.000

3.434.036

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

29.498.000

21.427.500

9.948.651

Protecția mediului

74.02

37.100.000

22.410.000

13.065.898

CHELTUIELI CURENTE

01

37.100.000

22.410.000

13.065.898

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

37.100.000

22.410.000

13.065.898

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

37.100.000

22.410.000

13.065.898

Salubritate

74.02.05.01

37.100.000

22.410.000

13.065.898

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

145.499.000

91.871.000

42.703.307

Combustibili si energie

81.02

26.500.000

26.500.000

15.001.103

CHELTUIELI CURENTE

01

26.500.000

26.500.000

15.001.103

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.000.000

1.000.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

40

25.500.000

25.500.000

16.994.435

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-1.993.332

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

26.500.000

26.500.000

15.001.103

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

322.000

171.000

89.154

CHELTUIELI CURENTE

01

322.000

171.000

89.154

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

322.000

171.000

89.154

Din total capitol

0

Agricultura

83.02.03

322.000

171.000

89.154

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

322.000

171.000

89.154

Transporturi

84.02

118.677.000

65.200.000

27.613.050

CHELTUIELI CURENTE

01

115.267.000

65.200.000

27.613.050

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

77.267.000

45.200.000

9.035.301

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

38.000.000

20.000.000

18.588.709

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

3.410.000

0

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-10.960

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

118.677.000

65.200.000

27.613.050

Transport in comun

84.02.03.02

41.700.000

22.100.000

18.651.298

Străzi

84.02.03.03

76.977.000

43.100.000

8.961.752

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

0

REZERVE

97.02

0

0

0

EXCEDENT

98.02

0

0

113.988.607

DEFICIT

99.02

0

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

364.060.397

71.640.397

74.837.135

TOTAL VENITURI

00.01

364.060.397

71.640.397

74.837.135

VENITURI PROPRII

49.90

184.000

184.000

70.881.835

1. VENITURI CURENTE

00.02

511.000

511.000

845.495

C. VENITURI NEFISCALE

00.12

511.000

511.000

845.495

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

511.000

511.000

845.495

36.02

0

0

334.495

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

0

334.495

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

511.000

511.000

511.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

511.000

511.000

511.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.15

184.000

184.000

547.340

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

184.000

184.000

547.340

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

5.098

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

121.000

121.000

19.941

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

275.303

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

63.000

63.000

246.998

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

0

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

0

70.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

70.000.000

IV. SUBVENȚII

00.17

50.234.567

13.666.415

1.426.307

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

50.234.567

13.666.415

1.426.307

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

50.234.567

13.666.415

1.426.307

B. Curente

50.234.567

13.666.415

1.426.307

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

42.02.65

7.885.000

7.885.000

1.160.005

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

42.349.567

5.781.415

266.302

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

38.287.810

38.287.810

0

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19

38.287.810

38.287.810

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

9.688.274

9.688.274

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

28.599.536

28.599.536

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

274.843.020

18.991.172

2.017.993

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

48.02.01

271.001.291

18.991.172

1.724.889

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

271.001.291

18.991.172

586.848

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

0

0

1.138.041

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

3.841.729

0

43.455

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3.841.729

0

19.916

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

0

0

23.539

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

0

0

249.649

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48 .02.15.01

0

0

249.649

TOTAL CHELTUIELI

615.507.000

323.087.000

68.067.139

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

57.926.000

29.215.000

2.833.271

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

57.926.000

29.215.000

2.833.271

CHELTUIELI CURENTE

01

24.702.000

12.353.000

238.660

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

24.702.000

12.353.000

238.660

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

33.224.000

16.862.000

2.594.611

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

33.224.000

16.862.000

2.594.611

Din total capitol

0

Autoritati executive si legislative

51.02.01

57.926.000

29.215.000

2.833.271

Autoritati executive

51.02.01.03

57.926.000

29.215.000

2.833.271

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

1.320.000

820.000

78.540

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

1.320.000

820.000

78.540

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.320.000

820.000

78.540

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.320.000

820.000

78.540

Din total capitol

Ordine publica

61.02.03

320.000

320.000

78.540

Politie locala

61.02.03.04

320.000

320.000

78.540

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

61.02.05

1.000.000

500.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

72.894.000

44.460.000

6.496.125

Invatamant

65.02

17.331.000

11.828.000

2.478.867

CHELTUIELI CURENTE

01

10.381.000

6.591.000

1.587.632

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

2.801.000

2.801.000

1.072.271

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

7.580.000

3.790.000

515.361

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.950.000

5.237.000

891.235

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.950.000

5.237.000

891.235

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

2.138.000

1.070.000

39.509

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

619.000

310.000

16.553

Invatamant primar

65.02.03.02

1.519.000

760.000

22.956

Invatamant secundar

65.02.04

1.207.000

604.000

15.691

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

0

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

1.207.000

604.000

15.691

Invatamant postliceal

65.02.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

13.986.000

10.154.000

2.423.667

Sanatate

66.02

16.700.000

11.400.000

510.613

CHELTUIELI CURENTE

01

16.600.000

11.300.000

510.613

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6.600.000

6.300.000

316.549

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

10.000.000

5.000.000

194.064

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.000

100.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

100.000

100.000

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

16.600.000

11.300.000

510.613

Spitale generale

66.02.06.01

16.600.000

11.300.000

510.613

Servicii de sanatate publica

66.02.08

100.000

100.000

0

Cultura, recreere si religie

67.02

30.481.000

15.625.000

2.041.049

CHELTUIELI CURENTE

01

24.153.000

12.461.000

1.670.924

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

819.000

795.000

20.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

23.334.000

11.666.000

1.650.924

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.328.000

3.164.000

370.125

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.328.000

3.164.000

370.125

Din total capitol

Servicii recreative si sportive

67.02.05

29.662.000

14.830.000

2.021.049

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

29.662.000

14.830.000

2.021.049

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

819.000

795.000

20.000

Asigurări si asistenta sociala

68.02

8.382.000

5.607.000

1.465.596

CHELTUIELI CURENTE

01

2.111.000

986.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

647.000

647.000

0

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.464.000

339.000

0

70

a 971 nnn

4 A91 nno

1 4AA AQA

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.271.000

4.621.000

1.465.596

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

0

0

Crese

68.02.11

5.990.000

4.340.000

1.465.596

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

647.000

647.000

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

647.000

647.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.745.000

620.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.745.000

620.000

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.02

105.200.000

59.513.000

19.710.788

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

96.370.000

53.571.000

16.444.601

CHELTUIELI CURENTE

01

42.204.000

26.488.000

9.975.177

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

5.313.000

5.313.000

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

5.791.000

5.791.000

5.790.050

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

56

9.665.000

4.649.000

626.612

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

21.435.000

10.735.000

3.558.515

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

54.166.000

27.083.000

8.090.383

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

54.166.000

27.083.000

8.090.383

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-1.620.959

Din total capitol

Locuințe

70.02.03

26.565.000

13.282.000

3.781.162

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

26.565.000

13.282.000

3.781.162

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

10.666.000

4.667.000

167.831

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

59.139.000

35.622.000

12.495.608

Protecția mediului

74.02

8.830.000

5.942.000

3.266.187

CHELTUIELI CURENTE

01

1.000.000

500.000

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

1.000.000

500.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7.830.000

5.442.000

3.266.187

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

7.830.000

5.442.000

3.266.187

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

8.830.000

5.942.000

3.266.187

Salubritate

74.02.05.01

8.830.000

5.942.000

3.266.187

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

378.167.000

189.079.000

38.948.415

Combustibili si energie

81.02

1.000.000

493.000

-582.146

CHELTUIELI CURENTE

01

239.000

239.000

238.920

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

239.000

239.000

238.920

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

761.000

254.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

761.000

254.000

0

85

-821.066

Din total capitol

Energie termica

81.02.06

1.000.000

493.000

-582.146

Transporturi

84.02

377.167.000

188.586.000

39.530.561

CHELTUIELI CURENTE

01

265.670.000

132.838.000

34.264.644

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

265.670.000

132.838.000

34.264.644

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

111.497.000

55.748.000

5.284.554

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

ZI—

111.497.000

55.748.000

5.284.554

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-18.637

Din total capitol

Transport rutier

84.02.03

377.167.000

188.586.000

39.530.561

Transport in comun

84.02.03.02

224.395.000

112.200.000

34.008.161

Străzi

84.02.03.03

152.772.000

76.386.000

5.522.400

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

0

0

0

REZERVE

97.02

0

0

0

EXCEDENT

98.02

0

0

6.769.996

DEFICIT

99.02

251.446.603

251.446.603

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

919.000

520.000

301.708

II. VENITURI DIN CAPITAL

137.246

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0|

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

137.246

IV. SUBVENȚII

00.06

919.000

520.000

164.462

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

919.000

520.000

164.462

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

919.000

520.000

164.462

Prefinantare

48.08.15.03

919.000

520.000

164.462

0

TOTAL CHELTUIELI

1.056.246

657.246

240.698

0

Asigurări si asistenta sociala

68.08

1.056.246

657.246

240.698

CHELTUIELI CURENTE

01

1.056.246

657.246

240.698

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.056.246

657.246

240.698

Din total capitol

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

1.056.246

657.246

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

1.056.246

657.246

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.08

0

0

REZERVE

97.08

0

0

EXCEDENT

98.08

0

0

61.010

DEFICIT

99.08

137.246

137.246

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

919.000

520.000

301.708

II. VENITURI DIN CAPITAL

137.246

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

137.246

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

137.246

IV. SUBVENȚII

00.06

919.000

520.000

164.462

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

919.000

520.000

164.462

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

48.08.15

919.000

520.000

164.462

Prefinantare

48.08.15.03

919.000

520.000

164.462

TOTAL CHELTUIELI

1.056.246

657.246

240.698

Asigurări si asistenta sociala

68.08

1.056.246

657.246

240.698

CHELTUIELI CURENTE

01

1.056.246

657.246

240.698

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1.056.246

657.246

240.698

Din total capitol

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.08.50

1.056.246

657.246

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

1.056.246

657.246

240.698

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.08

0

0

REZERVE

97.08

0

0

EXCEDENT

98.08

0

0

61.010

DEFICIT

99.08

137.246

137.246

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCACONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTiTUȚlILCRPUBLICX Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURIPROPRlVăilRSA E- INVATAMANT

la data de 30.06.2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

11.274.456

7.950.456

7.219.311

I. VENITURI CURENTE

00.02

11.274.361

7.950.361

6.875.989

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

11.274.361

7.950.361

6.875.989

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

390.417

299.417

244.850

Venituri din proprietate

30.10

390.417

299.417

244.850

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

389.998

298.998

244.850

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

389.998

298.998

244.850

Alte venituri din proprietate

30.10.50

419

419

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

10.883.944

7.650.944

6.631.139

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

10.834.931

7.625.931

6.583.640

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

267.964

208.964

135.903

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

14.000

14.000

1.000

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

10.058.181

7.085.181

6.240.857

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

436.444

306.444

205.670

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de

medicina legala

33.10.32

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

58.342

11.342

210

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

30.000

15.000

15.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30.000

15.000

15.000

Diverse venituri

36.10

19.013

10.013

25.021

Alte venituri

36.10.50

19.013

10.013

25.021

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

0

0

7.478

Donații si sponsorizări

37.10.01

0

0

7.478

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.10

95

95

343.322

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

95

95

0

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

183.866

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

183.866

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

183.866

41.10

0

0

159.456

Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

159.456

TOTAL CHELTUIELI

13.549.000

10.225.000

6.142.284

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

13.549.000

10.225.000

6.142.284

Invatamant

65.10

13.549.000

10.225.000

6.142.284

CHELTUIELI CURENTE

01

13.256.000

9.932.000

6.142.284

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

900.000

620.000

391.036

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.356.000

9.312.000

5.751.248

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

293.000

293.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

293.000

293.000

0

Din total capitol

0

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

7.669.000

5.447.000

4.236.241

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

7.669.000

5.447.000

4.236.241

Invatamant primar

65.10.03.02

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

2.633.000

2.372.000

452.076

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

220.000

193.000

16.252

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.413.000

2.179.000

435.824

Invatamant postliceal

65.10.05

615.000

438.000

251.325

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

2.632.000

1.968.000

1.202.642

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

2.632.000

1.968.000

1.202.642

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

1.077.027

DEFICIT

99.10

2.274.544

2.274.544

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

11.274.361

7.950.361

7.219.311

1. VENITURI CURENTE

00.02

11.274.361

7.950.361

6.875.989

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

11.274.361

7.950.361

6.875.989

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

390.417

299.417

244.850

Venituri din proprietate

30.10

390.417

299.417

244.850

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

389.998

298.998

244.850

Alte venituri din concesiuni sLinchirieri de către

instituțiile publice

30.10.05.30

389.998

298.998

244.850

Alte venituri din proprietate

30.10.50

419

419

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

10.883.944

7.650.944

6.631.139

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

10.834.931

7.625.931

6.583.640

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

267.964

208.964

135.903

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

14.000

14.000

1.000

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

10.058.181

7.085.181

6.240.857

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

436.444

306.444

205.670

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

58.342

11.342

210

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

30.000

15.000

15.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

30.000

15.000

15.000

Diverse venituri

36.10

19.013

10.013

25.021

Alte venituri

36.10.50

19.013

10.013

25.021

Transferuri voluntare , altele decât subvențiile

37.10

0

0

7.478

Donații si sponsorizări

37.10.01

0

0

7.478

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.10

0

0

343.322

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

183.866

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

183.866

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

183.866

41.10

0

0

159.456

Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0

0

159.456

0

TOTAL CHELTUIELI

13.256.000

9.932.000

6.142.284

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

13.256.000

9.932.000

6.142.284

Invatamant

65.10

13.256.000

9.932.000

6.142.284

CHELTUIELI CURENTE

01

13.256.000

9.932.000

6.142.284

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

900.000

620.000

391.036

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

12.356.000

9.312.000

5.751.248

Din total capitol

0

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

7.669.000

5.447.000

4.236.241

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

7.669.000

5.447.000

4.236.241

Invatamant primar

65.10.03.02

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

2.340.000

2.079.000

452.076

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

220.000

193.000

16.252

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

2.120.000

1.886.000

435.824

Invatamant postliceal

65.10.05

615.000

438.000

251.325

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

2.632.000

1.968.000

1.202.642

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

2.632.000

1.968.000

1.202.642

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

1.077.027

DEFICIT

99.10

1.981.639

1.981.639

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

95

95

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

00.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.10

95

95

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

95

95

0

TOTAL CHELTUIELI

293.000

293.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

293.000

293.000'

0

Invatamant

65.10

293.000

293.000

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

293.000

293.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

293.000

293.000

0

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

0

0

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

0

0

Invatamant primar

65.10.03.02

0

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

293.000

293.000

0

Invatamant secundar inferior

65.10.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

293.000

293.000

0

Invatamant postliceal

65.10.05

0

0

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.10.50

0

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

0

DEFICIT

99.10

292.905

292.905

0


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


CONTUL DE EXECUȚIE- SURSA D- BUGE LA DATA DEEXTERNE NERAMBURASBILE


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 4 la Hotărârea nr. 623 /2019


CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA F -

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA la data de 30.06.2019


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi bugetare trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare

■■■'*-. *

Încasări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

127.000.211

72.616.211

61.408.055

I. VENITURI CURENTE

00.02

57.400.211

29.316.211

24.579.908

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

57.400.211

29.316.211

24.579.908

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

40.000

30.000

13.195

Venituri din proprietate

30.10

40.000

30.000

13.195

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.000

30.000

13.195

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

40.000

30.000

13.195

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

57.360.211

29.286.211

24.566.713

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

57.344.211

29.270.211

24.561.033

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.850.000

900.000

170.203

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

38.314.211

19.330.211

17.091.778

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

15.400.000

8.000.000

7.268.273

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

900.000

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

280.000

140.000

30.779

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

16.000

16.000

5.680

Donații si sponsorizări

37.10.01

16.000

—I6.000

5.680

II. VENITURI DIN CAPITAL

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

4.293.789

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

4.293.789

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

4.293.789

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

69.600.000

43.300.000

32.534.358

Subvenții de la alte administrații

43.10

69.600.000

43.300.000

32.534.358

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

15.000.000

9.000.000

9.000.000

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

6.600.000

6.300.000

316.549

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

48.000.000

28.000.000

23.217.809

TOTAL CHELTUIELI

131.294.000

76.910.000

55.672.331

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

131.294.000

76.910.000

55.672.331

Sanatate

66.10

131.294.000

76.910.000

55.672.331

CHELTUIELI CURENTE

01

124.694.000

70.610.000

55.355.783

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

90.000.000

51.810.000

43.376.511

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

33.024.000

17.900.000

11.320.994

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.670.000

900.000

658.278

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.600.000

6.300.000

316.548TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.600.000

6.300.000

316.548

Din total capitol

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

131.294.000

76.910.000

55.672.331

Spitale generale

66.10.06.01

131.294.000

76.910.000

55.672.331

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

5.735.724

DEFICIT

99.10

4.293.789

4.293.789

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

0

TOTAL VENITURI

00.01

120.400.211

66.316.211

61.091.506

1. VENITURI CURENTE

00.02

57.400.211

29.316.211

24.579.908

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

57.400.211

29.316.211

24.579.908

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

40.000

30.000

13.195

Venituri din proprietate

30.10

40.000

30.000

13.195

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

40.000

30.000

13.195

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

40.000

30.000

13.195

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

57.360.211

29.286.211

24.566.713

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

57.344.211

29.270.211

24.516.033

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.850.000

900.000

170.203

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

38.314.211

19.330.211

17.091.778

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

15.400.000

8.000.000

7.268.273

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1.500.000

900.000

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

280.000

140.000

30.779

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

16.0001

16.000

5.680

Donații si sponsorizări

37.10.01

16.000

16.000

5.680

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

63.000.000

37.000.000

32.217.809

Subvenții de la alte administrații

43.10

63.000.000

37.000.000

32.217.809

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

43.10.10

15.000.000

9.000.000

9.000.000

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

48.000.000

28.000.000

23.217.809

0

TOTAL CHELTUIELI

124.694.000

70.610.000

55.355.783

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

124.694.000

70.610.000

55.355.783

Sanatate

66.10

124.694.000

70.610.000

55.355.783

CHELTUIELI CURENTE

01

124.694.000

70.610.000

55.355.783

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

90.000.000

51.810.000

43.376.511

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

33.024.000

17.900.000

11.320.994

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.670.000

900.000

658.278

Din total capitol

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

124.694.000

70.610.000

55.355.783

Spitale generale

66.10.06.01

124.694.000

70.610.000

55.355.783

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

5.735.723

DEFICIT

99.10

4.293.789

4.293.789

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

6.600.000

6.300.000

316.549

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

6.600.000

6.300.000

316.549

Subvenții de la alte administrații

43.10

6.600.000

6.300.000

316.549

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

43.10.14

6.600.000

6.300.000

316.549

0

TOTAL CHELTUIELI

6.600.000

6.300.000

316.548

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

6.600.000

6.300.000

316.548

Sanatate

66.10

6.600.000

6.300.000

316.548

CHELTUIELI CURENTE

01

,0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.600.000

6.300.000

316.548

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.600.000

6.300.000

316.548

Din total capitol

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

6.600.000

6.300.000

316.548

Spitale generale

66.10.06.01

6.600.000

6.300.000

316.548

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

1

DEFICIT

99.10

0

0

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 5 lă Hotărârea nr. 623 /2019


CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SURSA G - SERVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA OBIECTIVELOR CULTURALE CLUJ-NAPOCA , CANTINA DE AJUTOR SOCIA NAPOCA, SERIVICIUL PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR CLUJ-NAPOCA

la data de 30.06.2019DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

-------V \

Prevedșn \ bugetare trimestrială. < aprobate la finefe perioadei de raportare

Irtca.sări/Plăți

TOTAL VENITURI

00.01

47.988.273

35.939.273

38.160.655

I. VENITURI CURENTE

00.02

24.039.273

18.140.273

15.813.548

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

24.039.273

18.140.273

15.813.548

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

22.255.923

18.140.273

12.635.707

Venituri din proprietate

30.10

22.255.923

18.140.273

12.635.707

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

22.055.923

17.990.273

12.635.707

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

22.055.923

17.990.273

12.635.707

Alte venituri din proprietate

30.10.50

200.000

150.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

1.783.350

0

3.177.841

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

1.783.350

0

3.177.841

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

2.575.450

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.783.350

0

602.391

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

0

0

0

Vărsăm intp din spetiiiciaa dp funcționara nAnfnj

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-6.500.073

-6.500.073

-6.337.938

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.500.073

6.500.073

6.337.938

II. VENITURI DIN CAPITAL

13.917.107

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

13.917.107

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

13.917.107

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

13.917.107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

23.949.000

17.799.000

8.430.000

Subvenții de la alte administrații

43.10

23.949.000

17.799.000

8.430.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

17.170.000

11.044.000

8.410.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

6.779.000

6.755.000

20.000

0

TOTAL CHELTUIELI

82.795.000

68.719.350

30.226.539

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

4.309.000

2.216.274

Alte servicii publice generale

54.10

8.119.000

4.309.000

2.216.274

CHELTUIELI CURENTE

01

8.119.000

4.309.000

2.216.274

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.119.000

4.309.000

2.216.274

Din total capitol


Alte servicii publice generale

54.10.50

8.119.000

4.309.000

2.216.274

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

18.796.000

12.546.000

5.187.828

Cultura, recreere si religie

67.10

6.149.000

5.043.000

1.533.624

CHELTUIELI CURENTE

01

5.330.000

4.248.000

1.524.734

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.198.000

2.272.000

1.322.984

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.132.000

1.976.000

201.750

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

819.000

795.000

12.150

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

819.000

795.000

12.150

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-3.260

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6.149.000

5.043.000

1.533.624

Asigurări si asistenta sociala

68.10

12.647.000

7.503.000

3.654.204

CHELTUIELI CURENTE

01

12.000.000

6.856.000

3.701.503

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.208.000

5.178.000

2.939.944

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.692.000

1.628.000

724.843

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

100.000

50.000

36.716

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

647.000

647.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

647.000

647.000

0

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-47.299

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

12.647.000

7.503.000

3.654.204

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

12.647.000

7.503.000

3.654.204

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

55.880.000

51.864.350

22.822.437

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

55.880.000

51.864.350

22.822.437

CHELTUIELI CURENTE

01

15.596.000

11.580.350

2.586.608

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.036.000

2.593.000

1.434.897

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.560.000

8.987.350

1.151.711

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

40.284.000

40.284.000

20.255.045

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

40.284.000

40.284.000

20.255.045

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-19.216

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

55.880.000

51.864.350

22.822.437

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

0

REZERVE

97.10

0

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

7.934.116

DEFICIT

99.10

34.806.727

32.780.077

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

00.01

34.709.200

22.684.200

17.885.610

1. VENITURI CURENTE

00.02

17.539.200

11.640.200

9.475.610

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

17.539.200

11.640.200

9.475.610

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.08

22.255.923

18.140.273

12.635.707

Venituri din proprietate

30.10

22.255.923

18.140.273

12.635.707

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

22.055.923

17.990.273

12.635.707

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

22.055.923

17.990.273

12.635.707

Alte venituri din proprietate

30.10.50

200.000

150.000

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

-4.716.723

-6.500.073

-3.160.097

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

1.783.350

0

3.177.841

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

2.575.450

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.783.350

0

602.391

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-6.500.073

-6.500.073

-6.337.938

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

37.10.03

-6.500.073

-6.500.073

-6.337.938

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

00.18

17.170.000

11.044.000

8.410.000

Subvenții de la alte administrații

43.10

17.170.000

11.044.000

8.410.000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

17.170.000

11.044.000

8.410.000

TOTAL CHELTUIELI

41.045.000

26.993.350

9.959.344

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

4.309.000

2.216.274

Alte servicii publice generale

54.10

8.119.000

4.309.000

2.216.274

CHELTUIELI CURENTE

01

8.119.000

4.309.000

2.216.274

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.119.000

4.309.000

2.216.274

Din total capitol

0

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.119.000

4.309.000

2.216.274

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

17.330.000

11.104.000

5.175.678

Cultura, recreere si religie

67.10

5.330.000

4.248.000

1.521.474

CHELTUIELI CURENTE

01

5.330.000

4.248.000

1.524.734

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.198.000

2.272.000

1.322.984

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.132.000

1.976.000

201.750

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-3.260

Din total capitol

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

5.330.000

4.248.000

1.521.474

Asigurări si asistenta sociala

68.10

12.000.000

6.856.000

3.654.204

CHELTUIELI CURENTE

01

12.000.000

6.856.000

3.701.503

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9.208.000

5.178.000

2.939.944

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2.692.000

1.628.000

724.843

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

100.000

50.000

36.716

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-47.299

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

12.000.000

6.856.000

3.654.204

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

12.000.000

6.856.000

3.654.204

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

15.596.000

11.580.350

2.567.392

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

15.596.000

11.580.350

2.567.392

CHELTUIELI CURENTE

01

15.596.000

11.580.350

2.586.608

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.036.000

2.593.000

1.434.897

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11.560.000

8.987.350

1.151.711

TITTLU XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0

0

-19.216

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

15.596.000

11.580.350

2.567.392

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

7.926.266

DEFICIT

99.10

6.335.800

4.309.150

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

00.01

13.279.073

13.255.073

20.275.045

1. VENITURI CURENTE

00.02

6.500.073

6.500.073

6.337.938

C. VENITURI NEFISCALE

00.07

6.500.073

6.500.073

6.337.938

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.09

6.500.073

6.500.073

6.337.938

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

6.500.073

6.500.073

6.337.938

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.500.073

6.500.073

6.337.938

II. VENITURI DIN CAPITAL

13.917.107

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

13.917.107

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent

40.10.15

0

0

13.917.107

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

13.917.107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

6.779.000

6.755.000

20.000

Subvenții de la alte administrații

43.10

6.779.000

6.755.000

20.000

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

6.779.000

6.755.000

20.000

0

TOTAL CHELTUIELI

41.750.000

41.726.000

20.267.195

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

1.466.000

1.442.000

12.150

Cultura, recreere si religie

67.10

819.000

795.000

12.150

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

819.000

795.000

12.150

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

819.000

795.000

12.150

Din total capitol

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

819.000

795.000

12.150

Asigurări si asistenta sociala

68.10

647.000

647.000

0

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

647.000

647.000

0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

647.000

647.000

0

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

647.000

647.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

647.000

647.000

0

0

Partea a'lV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

40.284.000

40.284.000

20.255.045

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

40.284.000

40.284.000

20.255.045

CHELTUIELI CURENTE

01

0

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

40.284.000

40.284.000

20.255.045

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

40.284.000

40.284.000

20.255.045

Din total capitol

0

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

40.284.000

40.284.000

20.255.045

0

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

0

0

REZERVE

97.10

0

0

EXCEDENT

98.10

0

0

7.850

DEFICIT

99.10

28.470.927

28.470.927