Hotărârea nr. 622/2019

Hotărârea 622/2019 - Alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 379.232/24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 382.548/25.07.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului',

In baza Rezoluției nr. 45 din 1991 a Organizației Națiunilor Unite, H.G. nr. 566/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, din Hotărârea nr. 315/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 și a Hotărârii nr. 137/2019 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Intenționale a Vârstnicului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

ART. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


retarul

Jr.A


icipiului, SCA 5

Nr. 622 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 622/2019


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

DEVIZ ESTIMATIV

privind costurile activităților organizate pentru 2200 de persoane vârstnice, cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicului

  • 1. Meniu pentru 2200 persoane x 85 lei/persoanâ

    187.000 lei

    13.000 lei


  • 2. Onorariu artiști - două ore program

Total:   200.000 lei