Hotărârea nr. 621/2019

Hotărârea 621/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 139 mp., identificat cu nr. cadastral 330277, înscris în C.F. nr. 330277 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 139 mp identificat cu nr. cadastral 330277, înscris în CF nr. 330277 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Traian Vuia nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Traian Vuia nr. 2, identificat cu nr. cadastral 330277, înscris în CF nr. 330277 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 379001/1 din 24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381310/45/455 din 25.07.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Traian Vuia nr. 2, identificat cu nr. cadastral 330277, înscris în CF nr. 330277 Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 562 alin. (2), art. 889 alin. (1), (2) și art. 863 lit.e din Cod civil și ale art. 286 alin (1), alin.(4) art. 287 lit. b și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, art.133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 139 mp., identificat cu nr. cadastral 330277, înscris în CF nr. 330277 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Traian Vuia nr. 2.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, cu destinație de drum, conform prevederilor RU.G, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 621 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)