Hotărârea nr. 620/2019

Hotărârea 620/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Parking, aleea Azuga din municipiul Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico—economici la obiectivul de investiții Parking, aleea Azuga din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Parking, aleea Azuga din municipiul Cluj-Napoca, proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378968/1/ din 24.07.2009 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 379013/445/ din 24.07.2019 al Direcției tehnice, Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Parking, aleea Azuga din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând in considerare Legea finanțatelor publice locale nr. 273/2006 actualizată, art. 44 și H.G. nr. 907/2016, art. 5 alin. (4) și art. 7 alin. (4) privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:        ■  ’

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții Parking, aleea Azuga din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. '

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 620 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

DIRECȚIA TEHNICĂ                          Anexă la Hotărârea nr. 620/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALEJȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Parking, aleea Azuga

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: aleea Azuga

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției, conform

devizului general:        .                   30.584.046,40 lei (fără TVA)

Din care, C+M:                            24.972.200,00 lei (fără TVA)

Regim de înălțime: 2S+D+P+E+T;

Suprafața construită a'clădirii: Sc = 1368,00 mp; Suprafața construită desfășurată supraterană: 5753,00 mp; Suprafața construită desfășurată subterană: 2736,00 mp; Suprafața construită desfășurată terasă: 1368,00 mp; Suprafața construită desfășurată totală: 9857,25 mp; Capacitate parcare: 362 locuri;

  • •  Demolarea garaj elor existente - 8 buc;..      .....................-.................. _ . i - .

Modificarea/restructurarea/deviere rețele aeriene și subterane (în funcție de soluția identificată de Electrica în avizul tehnic de racordare);

Deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități (apă-canal: intersectare cu

  • •  conducta de apă d=l 80 mm și canalizare d=60 cm; echipamente/cabluri de telecomunicații în supra și subteran)

Finanțarea investiției va fi făcută din fonduri de 4a bugetul local și din alte surse constituite potrivit legii;

Durata de realizare a investiției: 24 luni, (d.c. proiectare: 6 luni, execuție: 18 luni)

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.