Hotărârea nr. 62/2019

Hotărârea 62/2019 - Aprobarea P.U.D. Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Mureșului nr. 5; beneficiară: Parohia Reformată Cluj-Napoca X.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație, din locuință familială în grădiniță, str. Mureșului nr. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație, din locuință familială în grădiniță, str. Mureșului nr. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 54260 din 11.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație, din locuință familială în grădiniță, str. Mureșului nr. 5, beneficiară: Parohia Reformată Cluj-Napoca X;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1186 din 8.01.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație, din locuință familială în grădiniță, str. Mureșului nr. 5, beneficiară: Parohia Reformată Cluj-Napoca X, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • •  Prin P.U.D. se reglementează modul de ocupare a parcelei (zona curții de recreație, zona terenurilor și instalațiilor sportive, zona verde, inclusiv grădină cu flori, zona ocupată de construcții);

  • •   Circulațiile și accesele: din str. Mureșului;

  • •   Staționarea autovehiculelor și a bicicletelor: în interiorul parcelei, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • •  Echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Mureșului.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

' Președinte de ședință, EĂ Dan Ștefan Tarcea


EAZĂ:

^"o%ecretarul mpțțicipiului, Jr. Auro


Nr. 62 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)