Hotărârea nr. 619/2019

Hotărârea 619/2019 - Includerea imobilului Bretea de acces, Calea Baciului, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea imobilului „Bretea de acces” Calea Baciului, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea imobilului „Bretea de acces” Calea Baciului, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378745/1 din 24.07.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381292/45/455 din 25.07.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune includerea imobilului „Bretea de acces” Calea Baciului, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), art. 133 alin. (1) și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Bretea de acces” Calea Baciului, cu suprafața măsurată de 1.831 mp., cu destinație de drum.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Bretea de acces” Calea Baciului, cu suprafața măsurată de 1.831 mp., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului „Bretea de acces” Calea Baciului, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de Ing. Buzea Cosmin-Eugen, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului

și evidența proprietății și Direcția Economică.
Cohtfasem

Secretarul Municipiu

Jr. Auror

Nr. 619 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

CALEA BACIULUI

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

CONSTLIULLOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

P.D.V. 4/16/2019EXECUTANT:


*a


P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin


Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F Nr. 0237/2019


Telefon: 0741/152064CLUJ - NAPOCA

APRILIE 2019MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun Cluj-Napoca, Calea Baciului, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F Nr. 0237/2019.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2019.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru prima înscriere teren în Cartea Funciară.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, Calea Baciului, jud. Cluj, între vecinii la:

 • - Nord - Calea Baciului (nr. cad. 288283),

 • - Est - nr. cad. 304057,

 • - Sud - nr. cad. 328580, nr. cad. 334142, nr. cad. 334136, nr. cad. 323335,

 • - Vest - Calea Baciului (nr. cad. 288283).

Pe acest teren nu este edificată nicio construcție. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință drum, fiind parțial imprejmuit pe latura sudică cu gard de plasă.

 • 7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - Radiere, STONEX SN8 GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975;

 • - Puncte vechi: RTCM 022 - stație referință;

 • - Puncte noi: nu sunt.

 • 8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară:

Conform prezentei documentații se propune inscrierea in Cartea Funciara a suprafeței de 1.831 mp in favoarea Municipiului Cluj-Napoca, la fel cum reiese din tabelul de mișcare al parcelelor. Imobilul reprezintă o bretea a drumului Calea Baciului, care este inscrisa in CF nr. 288283 Cluj-Napoca.

Imobilul in suprafața de 1831 mp este delimitat la nord de strada Calea Baciului (nr .cad. 288283), la sud de nr. cad. 328580, nr. cad. 334142, nr. cad. 334136, nr. cad. 323335 si gardurile existente, la est de nr. cad. 304057, iar la vest de strada Calea Baciului (nr .cad. 288283). De asemenea s-au avut in vedere si planurile de situație de la inscrierea in cartea funciara a imobilelor învecinate, existente in arhiva BCPI Cluj-Napoca.

Imobilul fiind situat in intravilan conform Ordinului nr. 700/2014 se impune identificarea in regim de carte funciară. In urma suprapunerii peste planul de carte funciară, imobilul se identifica cu nr. topo. 1107 Baciu, care conform adresei nr. 98927/31.08.2011 nu po^teTf Ift^fittfjcată Cartea Funciară, în consecință se propune înscrierea în Cartea Funciară confirm tâW|l^îie mișcare a parcelelor.

Aprilie 2019
Cluj - Napoca

AUTORIZARETAI

JEL CU

MISCAREAPARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA

PROPRIETAR

C. F.

CAD.

TOPO.

(MP)

IMOBILULUI

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

-

-

-

Imobil neidentificat în regim de Carte Funciară conform Certificatului nr. 98927/31.08.2011, eliberat de BCPI Cluj-Napoca

-

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

1831

Strada Calea Baciului

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAOFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. de înregistrare 98927/31.08.2011

CERTIFICAT

privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului

Subsemnatul(a), Ghiurea-Szotyori Daniela.Eugenia, asistent-registrator principal gr.lî având în vedere informațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Cluj -Napoca , Direcția Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietății, cu domiciliul/sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul/sectorul Cluj, conform cererii și actelor anexate acesteia, verificând evidențele Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, după numărul topografic 1107 a comunei Baciu , nu am identificat înregistrări referitoare la bunuri imobile:

Nr. Adresa/Nr.         Nr. carte              Nr.

crt.     tarla/Parcelă         funciară      cadastral/topografic

ATENȚIE!!! '

Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului nu ține loc de extras de carte funciară pentru informare sau certificat de sarcini.

Prezentul certificat nu constituie o dovadă a dreptului de proprietate și cuprinde înregistrările active existente în evidențele Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca, la data întocmirii acestuia.

S-a achitat tariful de 100 RON , prin Documentul de plată nr. 2018601 din data de 31.08.2011, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.Z.6


Data întocmirii

Ghiurea-SzcOffi Daniela


07.09.2011

Data eliberării/comunicării

07.09.2011

ANEXA Nr. 15 a fost introdusă prin punctul 49. din Ordinul nr. 784/2011 începând cu 14.07.2011.


Calculul suprafeței


Mun. Cluj-Napoca, Calea Baciului

L-34-48-C-a-3-ll

Nr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

201

588322.548

389189.814

4.32

202

588318.243

389190.163

26.79

203

588313.677

389163.766

27.51

204

588308.751

389136.704

3.96

205

588304.843

389137.344

28.47

206

588301.166

389109.112

27.87

207

588296.994

389081.556

0.17

208

588296.829

389081.576

0.81

209

588296.563

389080.806

5.57

210

588295.349

389075.365

9.11

211

588292.163

389066.825

6.70

212

588286.434

389063.360

2.22

213

588284.383

389062.510

2.34

214

588282.058

389062.787

4.29

215

588281.537

389058.529

1.40

216

588281.368

389057.139

0.86

217

588282.226

389057.038

16.12

218

588298.215

‘ 389054.986

13.03

219

588294.084

389042.628

25.70

220

588285.800

389018.301

32.19

221

588272.039

388989.196

19.97

222

588260.970

388972.571

5.95

223

588257.192

388967.968

7.98

224

588252.174

388961.765

12.52

225

588244.081

388952.212

10.82

226

588238.329

388943.050

3.46

227

588236.693

388940.001

10.08

228

588230.586

388931.982

15.90

229

588221.947

388918.637

9.47

230

588216.272

388911.050

16.98

231

588228.291

388923.044

55.88

232

588263.066

388966.780

8.32

233

588267.562

388973.779

37.59

234

588285.108

389007.022

38.44

235

588298.192

389043.165

30.56

236

588305.014

389072.957

25.89

237

588309.116

389098.520

29.84

238

588313.961

389127.967

20.39

239

588317.024

389148.121

31.99

240

588321.362

389179.818 „

S = 1.831 mp 4?întocmit:

ing, Buzeaiugefi^tPjși^NZ.T/rh ' 1130/1/2/1 ..   U29/2//

73 fa   128/2/1

1.128/0/2/7 1.127/2/1 1(20/2/1 '1.125/2/1 lfll/2/f 1123/2/1 1122/2/1 1117/2/1 tP= 2.338 rpfl


f 130/1/

/./29/2/t f./28/2/t /128/A. \>./2//2.fy 7.12C121


no. roro-

1U0/f/2/2 7/29/2/2 2/28 /2/2 2/28/a/ 2/2 1-./27/2/2 —2/28-/2/2— /■125/ 2/2 1/21/2/2 /./2J/2/2 7/22/2/2 1.117/ 2/2


88 787/• 2/39/1/2/3 /■ 129/2/3 2/28 / 2/J /./23/O.72/J 2/273/2/3.

~-2/2&7~278~ 1/25/2/3 /./Z17 2/3 2/23/2/3 2/22/2/3 /■////2/J


nu. n rr. nu/f/t/ț 1129/2/1 /.iza/2/1 1./28/A/2/1 2/27/7/1 2/28/2/1 2/25/2/1 2/21/2/1 1.123/2/1

2//7/2/1 <P*2.W9


NU. r/r/--

/.232//7Z/3 1-/23/2/5 1 128/2/5 /./28/<o./2/S 1/22/2 /5 /42-£-/-27r 7/25/2/5 2/21/2 /$ /.7Z3/2/5 2722/2/5 /.//7/Z/5

2.2/8


i/!9. 7 r^8//f.7-

78 <7775 tr.J.


18.25»       8

18,25»    3

//3. roro-.

f. 730 'h‘Z. 8       /. 728/3/8

7/29/2/8       / 725/2/8

7128/2/8         /./21/2/8

1./28/A72/8   '  7./2J/2/8

f.727/2/8          7.7227278'

’ 1.217/2/8


v/i. r/rt-

1/39/7/2/7 2/29/2/2 2/28/2/7 /./23/A/2/7. /f27/.2/;7 /M/2/7

2/21/2/7 1.125/2/7 1.222/2/7 /.1/7/2/7


PLAN DE AMPLASAMENT SI


DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara: 1:1000


• Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

1.831 mp

Calea Baciului

C.F. nr.

UAT |

CLUJ—NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

.Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Drum

1.831

Bretea de acces Calea Baciului împrejmuit parțial pe latura sudica cu gard de plasa

Total

1.831

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Supr. constr. la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața total masurata a imobilului = 1.831 mp Suprafața din act = 1.831 mp

Executant: ing. Buzea Eugen—Cosmin

Data: Aprilie_2DL9

// <®Wirar %

Confirm exeautarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Inspector

Semnătura si parafa

Stampila BCPI

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadostrolSERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR Șl R.A.

COMPARTIMENT REVENDICĂRI

Nr. 215633 Z304.1/ 08.07.2019

NOTA INTERNĂ

Către

DIRECȚIA PATRIMONIU MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII BIROU EVIDENTĂ STRĂZI

Ca umare notei interne cu nr de mai sus, vă informăm că imobilul teren identificat cu nr.topo 1107 Baciu, nu a fost revendicat în baza Legii nr. 10/2001 și nici în baza legilor fondului funciar.

Șef servilii

COSMINA CANDftEA

i / iDIRECȚIA JURIDICA SERVICIUL CONTENCIOS Nr. 362093/ 303/17.06.2019

CĂTRE

BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Urmare notei interne cu nr. de mai sus prin care ne solicitați a va comunica situația litigiilor pentru imobilul identificat cu nr topo 1107 Baciu, va incunosti intam ca,

In cadrul Serviciului contencios litigiile in care municipalitatea este parte sunt opisate in registrele de evidenta a cauzelor după numele reclamantilor si nu după adresa imobilului in litigiu, număr de tarla, sau topografice. începând cu anul 2006 aceasta evidenta cuprinde parțial adresa administrativa a imobilelor si numerele topografice care fac obiectul litigiilor in care municipalitatea este parte, insa menționam ca nu toti reclamantii isi identifica in cererea de chemare in judecata adresa administrativa, numerele topografice sau cadastrale.

Asa fiind, pentru imobilele cu numerele topografice mai sus identificate, din evidentele Serviciului contencios, la aceasta data, nu reiese existenta vreunui proces pe rolul instanțelor?

In alta ordine de idei, serviciul contencios comunica direcției dvs. toate cererile de chemare in judecata, expertizele dispuse in cauze, precum si hotărârile pronunțate in soluționarea acestor cereri, astfel ca situația litigiilor aflate pe rolul instanțelor se afla in dosarele juridice ale imobilelor din cadrul direcției dvs.

SEF SERVICIU,

ADINA POP


întocmit: Lilioara Petca