Hotărârea nr. 618/2019

Hotărârea 618/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Nădășel din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Nădășel din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Nădășel din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378734/1 din 24.07.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381474/45/455 din 25.07.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Nădășel din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor și ale Codului civil;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1) și art. 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilelor identificate cu nr. topo. 19692, 19617/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 19692/1, teren în suprafață de 14.451 mp., care se reînscrie în CF nr. 300717 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 19692/2, teren în suprafață de 4.512 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Viile Nădășel;

 • - imobil cu nr. topo. nou. 19617/1/1, teren în suprafață de 419 mp., care se reînscrie în CF nr. 291914 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 19617/1/2, teren în suprafață de 5.000 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Viile Nădășel.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Viile Nădășel, cu suprafața măsurată de 9.512 mp, provenind din CF nr. 300717 Cluj-Napoca, nr. topo. 19692/2, CF nr. 291914 Cluj-Napoca, nr. topo. 19617/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Viile Nădășel din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 618 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 618/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada VIILE NĂDĂȘEL, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

3
PARTEA I .
LEG! DECRETE, HO I ĂRARI Ș- AL « E ACIE

Anexa nr. 1’ ia Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judejuluî C!uî. precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu exceppa municipiu»-'

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIE!

HOTĂRÂRE
area Hotărârii Guvernului nr. 969/2002
liftis Cluj, precum și ai municipiilor, orașele județul Cluj, cu excepția municipiului Ciuj-Napoca*)

pentru modificarea și complet privind atestarea domeniului public a! județ și comunelor din


republicată,


în temeiul ari. 108 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . /ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum »i al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2, Articolul unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. — Se atestă apartenența la clnm=

public al județului Cluj, precum și al municipiile/ aș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor c- Jțist anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din , tez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, sr nr. I1, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU p. Ministrul administrației și internecr, Paul Victor Do bre.

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlâdesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

•) Hotărârea Guvernului nr. 193/2096^2 fost pubfeată în Mor-'toru Oficial al Somâniei, Partea I; nr. 248 din 20 martie 2006 și si în acest număr bis.

0

1'1 1

2

. „..uu.   --4- ..    - •       -U .               ------------ - •

3

1761

1.3.7

(Transilvania!

2,715

1762

1.3.7.

Trascăulul

2,235

1763

13 7

Triajului

5.591

1764

1.3 7

[Tribun VÎăduțta

3.414

1765

1 3.7

Tribunul Andreîca

2.372

1766

î 3.7.

Trifoiului

11.209

1767

1 3.7.

Trislan Tzara

176»

1.3.7

Itrotușulut

8.377

17fif

1 3.7

ITudor Arphezî

1771;'

1 2.7.

ÎTudor VladîmirBscu

5,220

Î77I

1.3 7.

(Tufei

220

1772

1 3 7

l'fulcea

2,450

1773

1 7

ITulqhețuîul

2,995

1774

1.3.7

ITumu Roșu

3,950

177!?

1 3 7

Tu mu Seve rin

550“’ ' ‘

1776

1.3.7

[Turtudcn

1,840

177:

1.3 7.

iTyukodl Antei

7M    - --

177b

137

[Uliutoi

9,940

1770

t .3.7.

[Unirii

5,775

WJ

! 2.7.

[UnlvensllSțH

...... ........ ' " "'

5,500 —

1.7-11

1 3.

Urcușului

1,000

178?

1.3 7

Uzinei Electrice

6 768

1703

1.3 7

(Valea Caldă

1784

1.3.7,

JVaifiB ChlntSulul

23,

1705

13 7.

jVateo Gârbăulul

1705

1 3 7

Valea SeacS

15,000

1707

î.3.7.

fcfitenl

945

1780

13.7.

Vaîor Bolc-fla

1789

1.3.7.

JVatefiu Braniște

Vt®

1790

1 3.7

[Vânătorului

2.100

1791

1.3 7.

VânlutoF"''

2,691

1792

1.3 7

fîVaslîe Alecsandri

1,405

1793

1.3 7

[vasîto ttogrea

910

1794

1 3 7

(vssilo Cârîova

1,036

1795

1 37.

Vas le Goîdiș

650

1796

1 3.7

|Vî75!?Q Lucacto

3.370

1797

1.3 7.

jvasite Ludu

11,000

1790

1.37

Veslis Pârvan

1,920

1799

1.3.7

Vgsile Stoica

1800

î.3.7.

(Vaslui

2.600

1601

1.3.7.

|Venus

ji.aon

1602

1.3.7.

(Veteranilor

I

1003

1.3.7.

Victor Dotau

|7GO

■ IBO-Î

1.3.7.

vîcior âabeș

!5r55S

1805

1.3.7.

[Victor Eftlmlu

1806

1.3.7.

[Victor H'jqo

1.734

1S07

1.3.7.

[Victor PapUlan

•1800

1,3.7.

[Vidra oi

’ 2,050

1809

1.3.7.

[Vidrei

1,691

3010

1J.7.

[Viile Dâmbul Rotund

:2.î63

1811

1.3.7.

(Viile Nâdâșeî

12,203

! -1812

1.3.7.

(Viitor

17,660

1813

1.3.7.

| viorelelor

2,166.

•J914

1.3.7

(virgii FuJieea

1.587

1515

î.3.7

l'Jlfglî Onlțlu

1,620

1816

1 3.7

(Vișinilor

i,39î

1817

î.3.7

[Vlad Țepeș

1,750

1818

î.3.7

[U1Stiea»a

1,355

1019

î 3.7.

[Voievodul Gaîu

1820

țt 3.7.

(VoRaîre

1,860
SS3 Ci ® ®


C4 CD


r

p-   -   »-

5

6

!

3.258-00

Municipiul Ciul - Napoca

. î

113,585.00

Municipiul Cluj - Napoca

l

7,500.20

Municipiul Cluj - Napoca

174,114.00

Municipiul Chiț - Napoca

2,846.40

Municipiul Cluj - Napoca

13.450.80

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

427,227.00

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Citi} - Napoca

309.546.00

Municipiu! Cluj - Napoca

264.00

Munfcipîu! Clu| - Napoca

124.950.00

Municipiul Cluj • Napoca

3.594.00

Municipiu! Cluj - Napoca

4,740.00

Municipiul Cluj - Napoca

670.80

Municipiul Cluj - Napoca

93,840.00

Municipiul Cluj - Napoca

886.80

Municipiu! Cluj - Napoca

11.928.00

Municipiul Cluj - Napoca

342.457.50

Municipiul Cluj - Napoca

325,150.00

Municipii Cluj - Napoca

1,200.00

Municipiu! Cluj - Napoca

401,34 2.40

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

33,600.00

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

18,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

56.035.50

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

74.710.00

Municipiul CM - Napoca

124,530.00

Municipiul Cluj - Napoca

3,229.20

Municipiul Cluj - Napoca

86,074.50

MunlcipW Cluj * Napoca

7,644.00

MuniciphH Cluj • Napoca

2.203 20

Municipiul Ciul • Napoca

38,545 00

Munfclplui Cluj - Napoca

4,044.00

Municipiul Cluj - Napoca

1.327,850.70

Municipiul Cluj - Napoca

113.B55.M

Municipiul CM - Napoca

MunlcIpM Clui - Napoca

2,400.00

Municipiul Cluj - Napoca

720,000.00

Murtclpltrf Ciu| - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

41,510.00

Municipiu! Cluj - Napoca

010,901.40

Municipiu! Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

2.000.80

Municipiu? Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

146.360.00

Municipiu! Cluj - Napoca

2,029.20

Municipiul Ciu| - Napcce

2.801.60

Municipiu! CM - Napoca

2.739.80

Municipiu! Chij -Napoca

401,288 00

MimlctpM CM - Napoca

2,635.20

Municipiul Cluj - Napoca

94,109.10

Municipiul Cluj - Napoca

57,639.60

Municipiu! Clu| - Napoca

î.669.20

Municipiu) Clu| - Napoca

2.100.C0

Municipiu! Cluj - Napoca

5.226.00

Municipiu! Cluj - Napoca

i . _

Municipiul Cluj - Napoca

-J..... _    _

110.298.00

Municipiu! CM - Napoca

ffâ. 300717 Ccmunty'Oras/MunlcIpiu. Cliy-Napo:

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA^/

Nr. cerere

Ziua

131869

28

tuna

Anul

io

2013


Jx&LQEJl Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca
A. Partea I, (Foaie de avere)

TEREN Intravilan                                                                        Nr. CF vechi: 1473

Adresa; Cluj-Napoca                                                   ...    .

Nr cri

Nr.cadastrai Nr. topografic

Suprafața® (mp)

Observații / Referințe

Al

top: 19692

Din arte: 18963; Măsurate: -

Drum la Viile NădSgeluIul

_______________________ S. Partea IX, (Fosile de proprietate)

înscrieri privitoare fa proprietate

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act

Bl

Intabula.'®, «drept de PROPRIETATE, dobândit prin Leae, cote actuala 1/1

Al        !                 .

1 ) MUNICIPIUL CLUj-NAPOCA

(provenite din conversia CF 1473)

C. Partea III. (Foaie de sarcinii)            _______________

înscrieri privitoare la șețjdnL..>^.^ —. -■     ...... ——"       ]   " Observații.'7 ReferințeCARTE FUNCIARA NR. 300?l? Comuna/Orâs/MumaplLț. ChJj Napoca


TEREN intravilan Adresa: Cluj-Napo

Anexa Nr. 1 ia Partea I


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top: 19692

Drum la Viile Nădăjeiulu!

* Suprafața este determinata In planul de proiecție Stereo 70,


Date referitoare la teren

Hr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. | Nn tarta j parceîa

Nr.

fopograflt

Observații / Referințe

1

drum

Oft

Din acte:lS963; Măsurată:-

~~i—:—

1

__________________i________________________

19692

—-

r...... ....   .... ....... ..... I


Pentru acest imnbii exista armatoarele cereri nesolutionate:

Crt,

Nr, cerere

Data cerere

î    Termen

j    eliberare

Obiect cerere                  1

1

132547

2013-10-29

2013-10-31

Consultare/Informare

2

132554

2013-10-29

2013-10-31

ConsOîtare/Infonnare                             |

3

132555

2013-10-29

2013-10-31

Consultare/înformare                             1

4

132558

2013-10-29

2013-10-31

Consultare/Infbrmare

5 •

132559

2013-10-29

2013-10-31

Consulta re/lnformare

6

133106

'2013=10=30—---

-2M5-Î-1-01 ...... .

Consufere/Informa re

7

133392

2013-10-30

2013-11-01

Consulta re/Infomnare


Certific că prezentul extras corespunde Intrutotuî cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte fundară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON. chitanța nr. O13C38416/28-10-2013, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 272,


Date sofaîienMI,             Asistent-regîsțFațprt.__

30/10/20X3       CARLA CORINA TODORAN PESCARUS

Data eliberării,

/ _ J

Nr. cerere

37466

Ziua

17

Luna.

08

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cîuj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

INFORMARE

A. Parts® Ic (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 291914

Comuna/Oras/Municlplu: Cluf-Napoca

Nr. CF vechi: Nr. 1473


înscrieri privitoare la proprietate


3640 / 08.03,1938


ll


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 291914

Comuna/Oras/Munfdpiu: CluJ-Napoca


1    , ,       Observații / Referințe


Act                                              ,                               _____

Intabulate, drept de PROPRIETATE, prin comasași® și prevăzuta Is transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

1 | MUNICIPIUL CLUJ                               ~~

totodată, acest Irnobll se abnotează, nemaifecând obiect de circulare civilă


C Partea III, (Foaie -ife sarcini)

Al


(provenita din conversie CF 1473)


LZZ_

(provenita din conversia CF 1473)


Al

TEREN Adresa: -

CARTE FUNCIARA NR. 2919 H Comuna/Oras/Munldpiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 14^.3 )Ol

bservatif/ Referințe

-f'7 --îtîfe

litri __4


Pentru acsst imebî? exist® următoarei® cereri nesolutionate inJstrate anterior cererii curante:

Nr. Crt.

dîE : < 7 7 -7,ri - •

Data cerețc

■ ’

■ Termen nlîhn'ritrn

1

E7457

'2012-08-17'

2012-09-21

Csnsțiltare/jfoformara

i

2

87459

2012-09-17

2012-08-21

Consultare/Informare

3

87461

2012-08-17

2012-09-21

Consulta re/Informare


Certific că prezentul extras corespunde intrutatul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte fundară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ12BCPICN30161/17-08-2012, publicitate imobiliară r.u codul nr. 7/72,

Date soluționării,

21/08/2012

Date eliberării,

_ZWZ '80 1l
(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Viile Nădășel, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

291914(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

19617/1

Drum

5419

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

300717(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

19692

Drum la Viile Nădășelului

18963

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

23056

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descriel

ea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

300717(Nr. CF. vechi

1473)

19692/1

Drum la Viile

Nădășelului

14451

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

19692/2

Drum la Viile Nădășelului

4512

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

291914(Nr. CF. vechi 1473)

19617/1/1

Drum

419

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

19617/1/2

Drum

5000

MUNICIPIUL CLUJ

Nu suntC.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

19692/2, 19617/1/2

Nou

Strada

Viile Nădășel

9512

MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

năsurată = 9512 mp

f


Data: Iulie 2019Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Viile Nădășel, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X [ml

Y [ml

1

589681.2790

393420.0S80

2

589681.1600

393419.9640

3

589679.6140

393417.9920

4

589677.3140

393414.2090

5

589676.4830

393412.9730

6

589673.6400

393408.5740

7

589672.0220

393406.0830

8

589669.0860

393401.6600

9

589666.7120

393398.2200

10

589662.3310

393391.4030

11

589660.0280

393387.9430

12

589655.3540

393380.4300

13

589652.9360

393376.9550

14

589644.8890

393364.2210

15

589642.6700

393361.2690

16

589639.9190

393356.8940

17

589637.0920

393352.5100

18

589631.2710

393342.0160

19

589629.0490

393338.1690

20

589627.4212

393334.9084

21

589621.6790

393324.3770

22

589620.9510

393322.5670

’’3

589617.5370

393316.4650

1

589614.0962

393309.3067

25

589598.1000

393282.3700

26

589597.7588

3932S2.5474

27

589590.5049

393270.0089

28

589583.3880

393257.5480

29

589575.3890

393243.5180

30

589575.1960

393243.1310

31

589573.7900

393240.7800

32

589571.9660

393235.9760

33

589571.5704

393235.2487

34

589568.0770

393228.8570

35

■589561.0690

393213.9490

36

589552.6740

393200.1270

37

589552.7230

393200.1010

38

589548.3960

393193.1090

39

589543.9960

393185.9910

40

589543.8950

393186.0420

41

589538.1510

393175.7060

42

589535.3257

393170.5792

43

589533.9416

393171.2859

44

589528.5514

393161.1441

45

589528.0710

393161.3890

46

589516.3450

393141.9320

48

589516.8850

393136.4170

49

589512.8460

393129.6410

50

589506.2020

393117.8920

51

589495.3070

393097.4630

52

589487.8233

393082.3051

53

589485.8280

393083.1440

54

589480.3792

393072.5608

'5

589473.3750

393058.0439

j

589473.9150

393057.8530

57

589469.0780

393047.S900

58

589469.8980

393047.5990

59

589459.1196

393026.1602

60

589458.9880

393026.2070

61

589454.0060

393016.8160

62

589450.5890

393012.4240

63

589447.7340

393008.8710

64

589441.2470

392999.4010

65

589435.7640

392989.2700

66

589432.9500

392982.6100

67

589427.7706

392971.0780

68

589426.9907

392971.3101

69

589420.7423

392954.9238

70

589419.1610

392950.8300

71

589416.6140

392939.6270

72

589415.1170

392932.7710

73

589414.8070

392929.9390

74

589414.0350

392923.1090

75

589412.1980

392908.9630

76

589411.2560

392902.2560

77

589410.9330’

392899.9590

78

589410.3440

392895.4150

79

589409.4130

392888.3920

80

589408.7650

392885.5700

81

589407.S290

392881.5650

82

589406.2850

392874.7860

83

5 S 9405.35 80

392873.3600

84

589397.6890

392859.4320

85

589397.2910

392859.3690

86

589391.7480

392855.1730

87

589386.0930

392850.9780

88

589369.2430

392837.9950

89

589366.9190

392836.1040

90

589360.1150

392830.7750

91

58935S.877O

392S29.8570


92     589353.5060   392825.6620

93

589342.7960

392816.6960

94

589341.8950

392815.9270

95

589338.9430

392813.6070

96

589337.1540

392812.1060

97

589334.6660

392809.9610

98

589333.3600’

392808.8970

99

589326.9500

392803.5220

100

589323.6360

392800.7870

101

589322.1440

392799.5100

102

589317.4770

392795.7710

103

589314.0910

392792.5510

104

589306.0930

392785.3360

105

589306.7660

392782.7800

106

589312.0380

3927S3.4490

107

589316.6810

392783.9550

108

589327.7980

392785.3390

109

589335.2418

392786.1671

110

589338.9907

392786.5644

111

589358.5579

392788.7994

112

589362.0500

392789.0800

113

589368.0550

392775.4380

114

589367.8960

392775.5620

115

5S9353.7310

392772.7160

116

589349.8765

392771.6146

117

589346.7350

392770.5482

118

589339.1277

392768.1408

119

589335.9860

392767.1150

120

589332.6570

392766.0230

121

589328.9620

392764.8250

122

589312.7440

392759.3390

123

589312.5940

392759.3780

124

589306.2920

392757.1830

125

589301.6080

392755.6040

126

589294.3810

392753.3630

127

589287.5070

392750.8380

128

589283.3050

392749.3910

129

589278.2070

392747.6890

130

589272.4220

392745.7700

131

589268.5460

392744.5060

132

589265.0980

392743.3510

133

589255.4700

392740.1430

134

589248.9790

392737.4720

135

589242.8320

392733.9010

136

5S9235.4760

392729.4470

137

589228.9880

392724.4680

138

589225.3390

392720.5330

589222.4240

392717.3890

140

589213.9610

392707.6140

141

589206.5550

392699.1830

142

589202.2810

392694.4290

143

589195.4760

392686.6500

144

589191.9520

392682.7750

145

589185.6010

392675.0780

146

589182.2630

392670.9510

147

589172.3320

392660.5140

14S

589169.3060

392656.0680

149

589164.6520

392648.7310

150

589152.3440

392654.1480

151

589149.0743

392666.8756

152

589158.4340

392669.7330

153

589159.5070

392670.1490

154

589164.4810

392672.1900

155

589170.1020

392675.8130

156

589172.2140

392677.4910

157

589176.1900

392681.1620

158

589179.0520

392683.9330

159

589180.3890

392685.2970

160

589185.3070

392689.8820

161

589202.4610

392710.3490

162

589208.3160

392718.2930

163

589208.9120

392719.1050

164

589214.9170

392727.7050

165

589216.8860

392730.3600

166

589221.1800

392733.7100

167

589225.0865

392736.7172

168

589229.4350

392739.5590

169

589232.8750

392741.9410

170

589236.8290

392744.6330

171

589242.6420

392748.4440

172

589252.8300

392755.2490

173

589257.0230

392758.2370

174

589264.6720

392763.2690

175

589265.7470

392764.0850

176

589267.5520

392765.2520

177

589273.7950

392769.5470

177'

5S9275.9680

392770.8690

178

589276.8100

392771.4280

178'

589281.2120

392774.5230

179'

589281.7730

392774.8350

179

589285.5780

392777.3920


180'

180

181

182

 • 183

 • 184

 • 185

 • 186

187

18S

 • 189

 • 190

 • 191

 • 192

 • 193

 • 194

 • 195

 • 196

 • 197

 • 198

 • 199

 • 200

201

202

 • 203

 • 204

 • 205

 • 206

 • 207

 • 208

 • 209

 • 210

211

212

 • 213

 • 214

 • 215

 • 216

 • 217

 • 218

 • 219

 • 220

221

222

 • 223

 • 224

~225~

226

 • 227

 • 228

 • 229

 • 230

 • 231

 • 232

 • 233

 • 234

 • 235

 • 236

 • 237

 • 238

 • 239

 • 240

 • 241

 • 242

 • 243

 • 244

 • 245

 • 246

 • 247

 • 248

 • 249

 • 250

 • 251

 • 252

~253~

 • 254

 • 255

 • 256

 • 257

 • 258

 • 259

 • 260


589287,8440

589292.8360

589293.6480

 • 589298.2850

589301.7760

589305.0240

589308.0630

589311.9670

589317.8720

589320.5800

589323.1430

589326,7440

589333.1970

589337.5150

589343.6430

589347.6190

589363.4240

589366.0750

589372.1450

589374,8900

589377.1260

589381.5100

589382.4490

589386.3690

589390.2460

589394,1980

589396.2000

589397,0810

589398.4950

589400.6170

589401.7820

589402.9560

589403.6690

589403.8950

589404,5200

589407.0806

589407.8180

589409,6880

58941 1,3060

589413,0690

589413,9230

 • 589414.2850

589418,8279

589422,8220

589424,8200

589426,4700

589431,8300

589434,2880

589437.6790

589448,6500

589451,7210

589459,8312

589460,3450

589465,1540

589467,3590

589468,0890

589468,7860

589471,1960

589473,3710

589475,5010

589476,6810

589478,3940

5894S0.6820

589482,2340

589488,9210

 • 589491.3620

589497,4782

589497,8700

589511,8080

589516,5600

589514,5003

589524,7530

589524,8880

589539.0160

589541,8797

589542,4270

589556.4300

589555.4608

 • 589562.3620

589565.0170

589567,5510

589564,3989


392779.1500

392783.0280

 • 392783.7750

392788.2560

392791.7460

 • 392794.7750

392797.6020

392800.7870

392805.1230

392807,1640

392809,1540

392812.0840

392S 17.1450

392820.4080

392825.7630

392829.0180

392S41.9500

392843.9590

392848,3230

392850.4140

392852.0140

392855.3490

392855.9550

392859,4270

392862.8790


392868.6980


392871.6430

392S73.2990


 • 392876.7290

392881.5120

392886,3900

392892,2890

392899.1160

392903.8980

392912.9510

392930.2710

392935.6070

392948.2840

 • 392952.7290

392957.3990

392959,6090

392960,6990

392972,2241

392981,5410

392986,1900

392989.8600

393001.7300

393005,9420

393011.7510

393020.0410

393024.4320

393041.9494

393041.7550

393052.5640

393057.4120

393059.0540

393061.1640


393066.6360

393071.5330

393076.5360

393079.2110

393082.4220

393086.8870

393089.8070

393103.1370

393108.0130

393119.8200

393119.6800

393141.4600

393149.4100

393150.1455

393168.2890

393168.3100

393193.1290

393198.1701

393197.9110

393221.3700

393221.8331

393234.2S70

393239,2400

393244,7060

393246.624^


261

589572.2170

393258.8710

262

589574.9900’

393263.5070

263

589575.1860

393266.2570

264

589584.8000

393276.3540

265

589590.2770

393282.2400

266

589605.0930

393301.5650

267

589610.0600

393312.6400

268

589615.4400

393324.0100

269

589615.4393

393324.0104

270

589621.2660

393335.0660

271

589621.2662

393335.0661

272

589625.9350

393342.9890

273

589631.4739

393352.8059

274

589638.1007

393363.5225

275

589637.1610

393364.3690

276

589652.8490

393389.2110

277

589657.0780

393396.0030

278

589658.2074

393397.6536

279

589665.3130

393408.0383

280

589670.2200

393415.9240

281

589673.9070

393422.0480Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Viile Nădășel, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1) |

X[m]

| Y[m]

»

589681.279

393420.088

0.172

589681.160

393419.964

2.506

589679.614C

393417.992

4.427

589677.3I4C

393414.209

1.489

589676.483C

393412.973

5.238

589673.640C

393408.574

2.970

589672.022C

393406.0S3C

5.309

589669.086f

393401.660C

4. ISO

589666.712C

39339S.220C

S.103

10

589662.33 IC

393391.403C

4.156

II

589660.0280

393387.943C

8.84S

12

589655.3540

393380.430C

4.233

13

589652.9360

393376.955C

15.063

14

589644.8890

393364.22 IC

3.693

15

589642.6700

393361.2690

5.168

16

589639.9190

393356.8940

5.216

17

589637.0920

393352.5100

12.000

18

589631.2710

393342.0160

4.443

19

589629.0490

393338.1690

3.644

20

589627.4212

393334.90S4

11.995

21

589621.6790

393324.3770

1.951

22

589620.9510

393322.5670

6.992

23

589617.5370

393316.4650

7.942

24

589614.0962

393309.3067

31.328

25

589598.1000

393282.3700

0.385

26

589597.7588

393282.5474

14.486

27

589590.5049

393270.0089

14.350

28

589583.3880

393257.5480

16.150

29

589575.3890

393243.5180

0.432

30

589575.1960

393243.1310

2.739

31

589573.7900

393240.7800

5.139

32

589571.9660

393235.9760

0.828

33

589571.5704

393235.2487

7.284

34

589568.0770

393228.8570

16.473

35

589561.0690

393213.9490

16.172

36

589552.6740

393200.1270

0.055

37

589552.7230

393200.1010

8.223

38

589548.3960

393193.1090

S.368

39

5S9543.9960

393185.9910

0.113

40

589543.8950

393186.0420

11.825

41

589538.1510

393175.7060

5.854

42

589535.3257

393170.5792

1.554

râ---

43"

589533.9416

393T7T2859

11.485

44

589528.5514

393161.1441

0.539

45

589528.0710

393161.3890

22.717

46

589516.3450

393141.9320

3.117

47

589519.1201

393140.5120

4.665

48

589516.8850

393136.4170

7.888

49

589512.8460

393129.6410

13.497

50

589506.2020

393117.8920

23.153

>1

589495.3070

393097.4630

16.905

52

589487.8233

393082.3051

2.164

53

589485.8280

393083.1440

11.904

54

589480.3792

393072.5608

16.118

55

589473.3750

393058.0439

0.573

56

589473.9150

393057.8530

11.075

57

589469.0780

393047.8900

0.870

58

589469.8980

393047.5990

23.996

59

589459.1196

393026.1602

0.140

i

60

589458.9880

393026.2070

10.631

61

589454.0060

393016.8160

5.565

62

589450.5890

393012.4240

4.558

63

589447.7340

393008.8710

11.479

64

589441.2470

392999.4010

11.520

65

589435.7640

392989.2700

7.230

66

589432.9500

392982.6100

12.642

67

589427.7706

392971.0780

0.814

68

589426.9907

392971.3101

17.537

69

589420.7423

392954.9238

4.389

70

589419.1610

392950.8300

11.489

71

589416.6140

392939.6270

7.018

72

89415.1170

392932.7710

2.849

73

89414.8070

392929.9390

6.873

74

89414.0350

>92923.1090

14.265

75

89412.1980

392908.9630

6.773

76

89411.2560

92902.2560

2.320

77

89410.9330

92899.9590

4.582

78

89410.3440

92895.4150

7.084

79

89409.4130

92888.3920

2.895

80

89408.7650

92885.5700

4.113

81

89407.8290

92881.5650

6.953

82

89406.2850

92874.7860

1.701

g

83

89405.3580

92S73.3600

15.900

|g

84

89397.6890

92859.4320

0.403

85

89397.2910

92859.3690

6.952

1

S6

89391.7480 3

92855.1730

7.041

87 5

89386.0930

92S50.9780 1

21.272'589369.2430

589366.9190

589360.1150 589358.8770 589353.5060 589342.7960 589341.8950 589338.9430 589337.1540 589334.6660 589333.3600 589326.9500 589323.6360 589322.1440 589317.4770 , 589314.0910 589306.0930 589306.7660 589312.0380 5893I6.6S10 589327.7980 589335.2418 589338.9907 589358.5579 589362.0500 589368.0550 589367.8960 589353.7310 589349.8765 589346.7350 589339.1277 589335.9860 589332.6570 589328.9620 589312.7440 589312.5940 589306.2920 589301.6080 589294.3810 589287.5070 589283.3050 . 589278.2070 . 589272.4220 : 589268.5460 i 589265.0980 i 589255.4700 i 589248.9790 ." 589242.8320 i 589235.4760 • 589228.9880 2 589225.3390 2


) 392837.9950

) 392836.1040

) 392830.7750

) 392829.8570

) 392825.6620

) 392816.6960

) 392815.9270

I 392813.6070

l 392SI2.I060

i 392809.9610

i 392808.8970

i 392803.5220

392800.7870

392799.5100

392795.7710

392792.5510

392785.3360

3927S2.7800

392783.4490

3927S3.9550

 • 392785.3390

392786.1671

392786.5644

392788.7994

392789.0800

392775.4380

392775.5620

392772.7160

392771.6146

392770.5482

392768.1408

392767.1150

392766.0230

392764.8250

 • 392759.3390

392759.3780

392757.1830

392755.6040

392753.3630

392750.8380

392749.3910

392747.6890

392745.7700

392744.5060

392743.3510

392740.1430

392737.4720

392733.9010

392729.4470

392724.4680

392720.5330


589222.4240

392717.3890

12.930

589213.9610

392707.6140

11.222

589206.5550

392699.1830

6.393

589202.2810

392694.4290

10.335

589195.4760

392686.6500

5.23S

589191.9520

392682.7750

9.979

589185.6010

392675.0780

5.30S

589182.2630

392670.9510

14.407

589172.3320

392660.5140

5.378

589169.3060

392656.0680

8.689

589164.6520

392648.7310

13.447

589152.3440

392654.1480

13.141

589149.0743

392666.8756

9.786

589158.4340

392669.7330

1.151

589159.5070

392670.1490

5.376

589164.4810

392672.1900

6.687

589170.1020

392675.8130

2.697

589172.2140

392677.4910

5.412

589176.1900

392681.1620

3.984

589179.0520

392683.9330

1.910

589180.3890

392685.2970

6.724

589185.3070

392689.8820

26.705

589202.4610

392710.3490

9.869

589208.3160

392718.2930

1.007

589208.9120

392719.1050

10.489

589214.9170

392727.7050

3.305

589216.8860

392730.3600

5.446

589221.1800

392733.7100

4.930

589225.0865

392736.7172

5.195

589229.4350

392739.5590

4.184

589232.8750

392741.9410

4.783

589236.8290

392744.6330

6.951

589242.6420

392748.4440

12.252

589252.8300

392755.2490

5.149

589257.0230

392758.2370

9.156

589264.6720

392763.2690

1.350

589265.7470

392764.0850

2.149

589267.5520

392765.2520

7.578

589273.7950

392769.5470

2.544

589275.9680

392770.8690

1.011Data: Iulie 201996         178

589276.810C

f 392771.428

5.3S1

42        178

589281.212C

392774.523

0.642

41         179

589281.773C

392774.835

4.584

15         179

589285.578C

392777.392

2.868

68 180

589287.844C

392779.150

6.321

85         180

589292.836C

392783.028C

1.103

55         181

589293.648C

392783.775(

6.44S

35         IS2

589298.285C

392788.256C

4.936

85         183

589301.7760

392791.746C

4.441

85         184

589305.0240

392794.775C

1.151

65        185

58930S.0630

392797.602(

5.038

97        186

589311.9670

392800.787C

7.326

64        187

589317.8720

392805.123C

3.391

80        18S

589320.5800

392807.1640

3.245

73         189

589323.1430

392809.1540

4.642

71         190

589326.7440

392812.0S40

8.201

43         191

589333.1970

392817.1450

5.412

4         192

589337.5150

392820.4080

8.138

70         193

589343.6430

392825.7630

5.138

)3         194

589347.6190

392829.0180

20.421

)0         195

589363.4240

392841.9500

3.326

70         196

589366.0750

392843.9590

7.476

>4         197

589372.1450

392848.3230

3.451

)3         198

589374.8900

392850.4140

2.749

5        199

589377.1260

392852.0140

5.508

2 200

589381.5100

392855.3490

1.118

8 201

589382.4490

392855.9550

5.237

9        202

589386.3690

392859.4270

5.191

8        203

589390.2460

392862.8790

7.034

9        204

589394.1980

392868.6980

3.561

5        205

589396.2000

392871.6430

1.876

4       206

589397.0810

392873.2990

3.710

4        207

589398.4950

392876.7290

5.233

1 208

589400.6170

392881.5120

5.015

5        209

589401.7820

392886.3900

6.015

3        210

589402.9560

392892.2890

6.864

3        211

589403.6690

392899.1160

4.787

6 212

589403.8950

392903.8980

9.075

3        213

589404.5200

392912.9510

17.508

4        214

589407.0806

392930.2710

5.387

215

589407.8180

392935.6070

12.814

216

589409.6880

39294S.2840

4.730

217

589411.3060

392952.7290

4.992

218

589413.0690

392957.3990

2.369

219

589413.9230

392959.6090

1.149

3--220

5894I4.285C

392960.6990

12.388

221

589418.8279

392972.2241

10.137

222

589422.8220

392981.5410

5.060

223

589424.8200

392986.1900

4.024

224

589426.4700

3929S9.8600

13.024

225

589431.8300

393001.7300

4.877

226

589434.2880

393005.9420

6.726

227

589437.6790

393011.7510

13.751

228

589448.6500

393020.0410

5.358

229

589451.7210

393024.4320

19.304

230

589459.8312

393041.9494

0.549

231

589460 3450

393041.7550

11.831

232

589465.1540

393052.5640

5.326

233

589467.3590

393057.4120

1.797

234

589468.0890

393059.0540

? ???

235

589468.7860

393061.1640

5.979

236

589471.1960

393066.6360

5.358

237

589473.3710

393071.5330

5.438

238

589475.5010

393076.5360

2.924

239

589476.6810

393079.2110

3.639

240

589478.3940

393082.4220

5.017

241

589480.6820

393086.8870

3.307

242

5894S2.2340

393089.8070

14.913

243

589488.9210

393103.1370

5.453

244

89491.3620

393108.0130

13.297

245

89497.4782

3931 19.8200

0.416

246

89497.8700

393119.6800

25.858

247

89511.8080

393141.4600

9.262

248

89516.5600

93149.4100

2.187

249

89514.5003

93150.1455

20.840

250

89524.7530

93168.2890

0.137

251

89524.8880

93168.3100

28.558

252

89539.0160

93193.1290

5.798

253

89541.8797

93198.1701

0.606

254

89542.4270

93197.9110

27.320

255

89556.4300

256

89555.4608^

£3221.8331

|4^3S._

257 5

89562.3S2Q;’'j

93234.2^0<-<

_ 5-626’’ A

258 5

89565AJ70

93239.24^> .

y, 6.025 V

259 5

895^510

93244^0601 ,.

*3.690

260 5

8956^3989

932460^46 ■ •'

14-529


261

589572.2170

393258.8710

5.402

262

589574.9900

393263.5070

2.757

263

589575.1860

393266.2570

13.942

264

589584.8000

393276.3540

8.040

265

589590.2770

393282.2400

24.351

266

589605.0930

393301.5650

12.138

267

589610.0600

393312.6400

12.579

268

589615.4400

393324.0100

0.001

269

589615.4393

393324.0104

12.497

270

589621.2660

393335.0660

0.000

271

589621.2662

393335.0661

9.196

272

589625.9350

393342.9890

11.272

273

589631.4739

393352.8059

12.600

274

589638.1007

393363.5225

1.265

275

589637.1610

393364.3690

29.381

276

589652.8490

393389.2110

8.001

277

589657.0780

393396.0030

2.000

278

589658.2074

393397.6536

12.583

279

589665.3130

393408.0383

9.288

2S0

589670.2200

393415.9240

7.148

281

589673.9070

393422.0480

7.628

S = 95l

2 mp P=2075.540mV"----“2? i zrv:- ‘

TlFWnSTJBK


£                                MEMORIU TEHNIC

i;

1. Adresa imobil: Strada VIILE NĂDĂȘEL, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „diurn” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-2-III și L-34-48-C-a-2-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 149 până în punctul nr. 146 de gard din beton și plasă de sârmă; din punctul nr. 146 până în punctul nr. 141 de gard din beton, metal și lemn; din punctul nr. 141 până în punctul nr. 130 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 130 până în punctul nr. 122 de gard din beton și metal; din punctul nr. 122 până în punctul nr. 121 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr.

121 până în punctul nr. 113 de gard din beton și metal; din punctul nr. 113 până în punctul nr. 112 de strada Ionel Teodoreanu; din punctul nr. 112 până în punctul nr. 105 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 105 până în punctul nr. 101 de gard din beton; din punctul nr. 101 până în punctul nr. 83 de gard din beton, metal și lemn; din punctul nr. 83 până în punctul nr. 73 de zid de sprijin din beton; din punctul nr. 73 până în punctul nr. 67 de gard din beton și metal; din punctul nr. 67 până în punctul nr. 51 neîmprejmuit; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 47 de gard din beton și metal; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 42 neîmprejmuit; din punctul nr. 42 până în punctul nr. 39 de gard din beton; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 34 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 29 de gard din metal; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 25 de zid de sprijin din beton; din punctul nr. 25 până în punctul nr. 23 de gard din beton și metal; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 22 de drum de acces-stradă; din punctai nr. 22 până în punctul nr. 17 de gard din beton si lemn; din punctul ni-. 17 până în punctul nr. 10 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 7 de gard din metal; din punctul nr. 7 până în punctul nr. 1 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Est: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 281 de strada Odobești;

-în latura de Sud: din punctul nr. 281 până în punctul nr. 276 de gard din metal; din punctul nr. 276 până în punctul nr. 272 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 272 până în punctul nr. 268 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 268 până în punctul nr. 266 de gard din lemn și metal; din punctul nr\ 266 până în punctul nr. 260 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 260 până în punctul nr. 245 neîmprejmuit; din punctul nr. 245 până în punctul nr. 228 de gard din metal; din punctul nr. 228 până în punctul nr. 224 neîmprejmuit; din punctul nr. 224 până în punctai nr. 165 de gard din metal și beton; din punctai nr. 165 până în punctai nr. 161 de gard din plasă de sârmă; din punctai nr. 161 până în punctai nr. 160 de strada Petrache Poienaru; din punctai nr. 160 până în punctai nr. 151 de gard din plasă de sârmă și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 151 până în punctul nr. 150 de strada Vrancea; din punctai nr. 150 până în punctai nr. 149 de strada Piersicului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 2283 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 19617/1 înscris în Cartea Funciară numărul 291914 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 5419 m2; numărul topografic 19692 înscris în Cartea Funciară numărul 300717 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 18963 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 9512 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 9512 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.


date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu: 1. Numărul cadastral 525

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capbte combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Iulie 2019