Hotărârea nr. 617/2019

Hotărârea 617/2019 - Îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor

în municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului; -

Reținând Referatul de aprobare nr. 378064 din 24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 378099/41 si 378139/445 din 24.07.2019 al Direcției economice, al Direcției tehnice și al Direcției juridice prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 77/2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 77/2019 privind aprobarea contractării unei finanțări .rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca, în sensul că la pct. 4 va fi menționat în denumirea obiectivului KM 1+500 și nu cum în mod greșit a fost prevăzut KM 1+5000.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția tehnică.

Nr. 617 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)
eședinte de ședință’,Ă N/ an Ștefan Tarcea