Hotărârea nr. 616/2019

Hotărârea 616/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Realizare branșamente și racorduri la utilități pentru două toalete publice automate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„Realizare branșamente și racorduri la utilități pentru două toalete publice automate”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare branșamente și racorduri la utilități pentru două toalete publice automate” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 377767/1/23.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 382108/462 din 25.07.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare branșamente și racorduri la utilități pentru două toalete publice automate”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 7 din H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Branșamente și racordare la utilități a două toalete publice automate”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.


Nr. 616 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECOLOGIE URBANĂ ȘI SPAȚII VERZI     Anexă la Hotărârea nr. 616 / 2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Realizare branșamente și racordurila utilități pentru două toalete publice automate”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:

  • 1. Parcul Central Simion Bărnutiir.

  • 2. Parcul Rozelor;

INDICATORI TEHNICI:

2 (două) toalete publice automate racordabile la rețelele de utilități

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 148.680,87 LEI + TVA

Din care C+M 99.815,87 LEI + TVA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • • Durata de realizare a investiției: 6 luni

  • • Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii.