Hotărârea nr. 615/2019

Hotărârea 615/2019 - Atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, etj. 4, ap. 88, în favoarea domnului Lakatos Iosif și a familiei acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Lăcrămioarelor, nr. 10, et. 4, ap. 88, în favoarea domnului Lakatos Iosif și a familiei acestuia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în

• • • •

municipiul Cluj-Napoca, strada Lăcrămioarelor, nr. 10, et. 4, ap. 88, în favoarea domnului Lakatos Iosif si a familiei acestuia - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 376709/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381237 din 25.07.2019 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății și Direcției juridice prin care se propune atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Lăcrămioarelor, nr. 10, et. 4, ap. 88, în favoarea domnului Lakatos Iosif și a familiei acestuia;

j_________ Văzând prevederile art. 2 lit. f. din Legea nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu

modificările și completările ulterioare, privind locuințele, ale art. 129 alin.l, alin. 2 lit. c), ale art. 297 alin. (1) lit. c), alin (2), ale art. 333 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și Procesul- verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 10.07.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Lăcrămioarelor, nr. 10, et. 4, ap. 88, în favoarea domnului Lakatos Iosif și a familiei acestuia până la identificarea unei soluții locative;

  • (2) Valoarea de inventar a locuinței de necesitate prevăzută la alin. 1 este de 273.963,19 lei;

  • (3) Prețul minimal de închiriere se calculează în conformitate cu H.G. nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe, aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

țț

1':Nr. 615 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)