Hotărârea nr. 614/2019

Hotărârea 614/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare 12 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1555/11.04.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca

- semaforizare 12 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1555/11.04.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca - semaforizare 12 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr: 1555/11.04.2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 381451 din 25.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 382932/446 din 26.07.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca - semaforizare 12 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1555/11.04.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. (4), art. 7 alin (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 128 alin (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca - semaforizare 12 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1555/11.04.2019, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 614 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă Ia Hotărârea nr. 614 / 2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din Municipiul Cluj-Napoca

Treceri de pietoni (12 buc)

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:

-str. Traian Vuia-str. Brigadierilor;

-str. Traian Vuia-str. Vlad Țepeș;

-str. Traian Vuia, nr. 202;

-str. Traian Vuia-penultima stație linia 8;

-str. Traian Vuia-ultima stație linia 8;

-str. București-str. Iazului;

-str. Dâmboviței-str. Tribun Vlăduțiu;

-str. Aurel Vlaicu-IRA (capăt parapeți New Jersey)

-str. Aurel Vlaicu-sens giratoriu OMV;

-B-dul 21 Decembrie 1989-Of. Poștal 13/Optilens;

-Aleea Slănic-pasarela 3 (loc dejoacă);

-str. Traian Vuia-str. Ioan Pop de Cluj;

INDICATORI TEHNICI:

Fiecare trecere de pietoni va fi echipată cu: butoane pietonale, stâlpi cu console de susținere semafoare, stâlpi simpli de susținere semafoare, cămine de tragere, corpuri de semafor pentru vehicule, corpuri de semafor pentru pietoni, automat de dirijare a traficului, dispozitive acustice pentru nevăzători, instalație electrică, detectori de trafic.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 4.049.967,34 LEI + TVA, din care

C+M 3.503.088,70 LEI + TVA

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Durata de realizare a investiției: cinci luni, respectiv o lună perioadă de implementare proiect și patru luni perioadă de execuție conform graficului.

Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii.