Hotărârea nr. 613/2019

Hotărârea 613/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 375857/23.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 377086/23.07.2019 al Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Ordinului comun nr. 112/2017 al viceprim-ministrului și ministru al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv al ministrului delegat pentru Fonduri Europene, privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile în cadrul P.O.R. 2014-2020; prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului; prevederilor HG nr. 399/2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020; art. 7 din O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 449/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă proiectul „Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării- terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”, în cuantum de 11.110.587,54 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului, în valoare totală de 1.679.242,19 lei (inclusiv TVA pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 1.486.765,72 lei (inclusiv TVA pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică) și cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 192.476,47 lei (inclusiv TVA pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 4, Sumele, reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca”, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 613 din 1 august 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)