Hotărârea nr. 612/2019

Hotărârea 612/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 408/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții Înființare zonă verde și de agrement, Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 408/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 408/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilorj-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 375848/23.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 377677/23.07.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte-Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 408/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor)-,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Ordinului comun nr. 112/2017 al viceprim-ministrului și ministru al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv al ministrului delegat pentru Fonduri Europene, privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile în cadrul P.O.R. 2014-2020;

Luând in considerare prevederiîe“Gfiidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului; prevederile H.G. nr. 399/2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020; art. 7 din O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 408/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor), în sensul modificării contribuției proprii a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului, în valoare totală de 12.893.504,17 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 787.685,70 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică) și cofmanțarea din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 12.105.818,47 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 408/2019 rămân neschimbate.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr.612-din 1-august 2019— (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)