Hotărârea nr. 611/2019

Hotărârea 611/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 174/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea

nr. 174/2017 {aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul de investiții „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5 ”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 174/2017 {aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5 ’j - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378341/1/24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381638/443 din 25.07.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 568/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 174/2017 {aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5 ”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 66 și art. 71 din OUG nr. 114/2018, dispozițiile Intrucțiunii A.N.A.P. nr. 2/2018 cu modificările ulterioare, prevederile art. 7 al. (6) din H.G. nr. 907/2016, art. 44 al. 2) din Legea nr. 273/2006 și prevederile art. 220A3 al. (1) din Legea nr. 227/2015 cu completările și modificările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 174/2017 {aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5 ”), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Echipa de implementare a proiectului, Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Economică și Direcția Juridică.


Nr. 611 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 611/2019


Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 7, Bl. 2B; Str. Jozsef Attila, NR. 31-33, BL. 12; Str. Pasteur Louis, Nr. 58, BL. VC; Str. Andrei Saguna, Nr. 34-36;

In mii lei/ mii euro la cursul        4,7345        lei/euro la data de

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MU euro

MII Iei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

6,81085

1,43857

0,20000

7,01085

1,48081

3.3

Proiectare si inginerie:

32,88885

6,94665

6,24889

39,13774

8,26653

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

32,53492

6,87189

6,18164

38,71656

8,17756

3.3.2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,35393

0,07476

0,06725

0,42118

0,08897

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

35,44000

7,48548

6,73360

42,17360

8,90772

3.5.1 Managementul executieie investiției si administrarea contractului de execuție

26,58000

5,61412

5,05020

31,63020

6,68080

3.5.2 Managementul in depunerea cererii de finanțare

8,8.6000

1,87136

1,68340

10,54340

2,22692

3.6

Asistenta tehnica:

51,80777

10,94259

9,84348

61,65125

13,02168

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

23,70641

5,00715

4,50422

28,21063

5,95851

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

28,10136

5,93544

5,33926

33,44062

7,06317

TOTAL Capitol 3

126,94747

26,81329

23,02597

149,97344

31,67674

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.429.79836

93564228

.841-66.169

.5.771.46005

1 1 13 41437

4.2:

Montaj utilaje tehnologice, i- •

.. 24;49398

. . -5,17351

■ 4,65386

. 29,14784

6,15648

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

88,60000

18,71370

16,83400

105,43400

22,26930

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

4.542,89234

959,52949

863,14955

5.406,04189

1.141,84010

Capitolul 5 Alte cheltuieli:                                                                                                       3

5.1

Organizare de șantier:

5.1.1 Lucrări de construcții

47,35536

10,00220

8,99752

56,35288

11,90260

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

24,89700

5,25864

4,73043

29,62743

6,25777

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

294,70100

62,24543

55,99319

350,69419

74,07206

TOTAL Capitol 5

366,95336

77,50627

69,72114

436,67450

92,23243

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

5.036,79317

1.063,84905

955,89666

5.992,68983

1.265,74927

4.501,64770

950,81799

855,31307

5.356,96077

1.131,47340


,%A- *


^^KÎ^oratoruț/iQcumentatiei tehnico-economice


Reprezentantul legal


Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 7, Bl. 2B

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MII lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,35000

0,07393

0,05000

0,40000

0,08449

3.3

Proiectare si inginerie:

10,40609

2,19793

1,97715

12,38324

2,61554

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

10,29450

2,17436

1,95595

12,25045

2,58749

3.3.2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,11159

0,02357

0,02120

0,13279

0,02805

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

8,86000

1,87137

1,68340

10,54340

2,22693

3.5.1 Managementul executieie investiției si administrarea contractului de execuție

6,64500

1,40353

1,26255

7,90755

1,67020

3.5.2 Managementul in depunerea cererii de finanțare

2,21500

0,46784

0,42085

2,63585

0,55673

3.6

Asistenta tehnica:

15,87897

3,35388

3,01700

18,89597

3,99112

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

7,30800

1,54356

1,38852

8,69652

1,83684

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

8,57097

1,81032

1,62848

10,19945

2,15428

TOTAL Capitol 3

35,49506

7,49711

6,72755

42,22261

8,91808

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

. 4-1. -

Construcții si instalații •                                                  r ■

■ ; L391;03-238

293,80766

264,29615

1.655,32853

349,63112

' 4'2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

1.391,03238

293,80766

264,29615

1.655,32853

349,63112

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier:

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

11,83884

2,50055

2,24938

14,08822

2,97565

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

7,74000

1,63481

1,47060

9,21060

1,94542

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

91,87000

19,40437

17,45530

109,32530

23,09120

TOTAL Capitol 5

111,44884

23,53973

21,17528

132,62412

28,01227

Ca pifolii

1 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

1.537,97628

324,84450

292,19898

1.830,17526

386,56147

Din care C + M

1.402,87122

296,30821

266,54553

1.669,41675

352,60677

Bloc de locuințe din STR. ALEXANDRU VLAHUTA, NR, 7, BL. 2B, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

Q „ investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv

9-LZ' T.V.A. '


1.830,17526


1.669,41675


0,3518


Mii lei


Mii lei


Mii lei/mz (a.u.)


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1.


9.2.2.


9.2.3.


9.2.4r

9.2.5.


durata de execuție a lucrărilor de intervenție

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

consumul anual specific de energie pentru încălzire


7,5


luni


ani


ani


9.2.6.


9.2.7.


9.2.8.


corespunzător blocului izolat termic • economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

suprafață utilă reabilitată termic


69,050


578.689

47,39


118.869,60


60


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in Iei:


9.3.1. Anull


1.830,17526


9.3.2. Anul 2kWh/m2 (a.u.)

si an

kWh/an

tep

kg CCh/an


Apartamente


Mii lei


Mii leiStr. Jozsef Attila, NR. 31-33, BL. 12

4,7345

lei/euro la data de

18.07.2019

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MII Iei

MII Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,35000

0,07393

0,05000

0,40000

0,08449

3.3

Proiectare si inginerie:

2,41273

0,50961

0,45842

2,87115

0,60644

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

2,38665

0,50410

0,45346

2,84011

0,59988

3.3.2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,02608

0,00551

0,00496

0,03104

0,00656

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

8,86000

1,87137

1,68340

10,54340

2,22693

3.5.1 Managementul executieie investiției si administrarea contractului de execuție

6,64500

1,40353

1 26255

7,90755

1,67020

3.5.2 Managementul in depunerea cererii de finanțare

2,21500

0,46784

0,42085

2,63585

0,55673

3.6

Asistenta tehnica:

4,60231

0,97208

0,87444

5,47675

1,15677

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

2,10100

0,44376

0,39919

2,50019

0,52807

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

2,50131

0,52832

0,47525

2,97656

0,62870

TOTAL Capitol 3

16,22504

3,42699

3,06626

19,29130

4,07463

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații..... ■      •

,     408,0c 177

86,18899

77,53174

485,59351

102,56490

Ă2~

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

408,06177

86,18899

77,53174

485,59351

102,56490

Capitolul 5 Alte cheltuieli :

Organizare de șantier:

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

11,83884

2,50055

2,24938

14,08822

2,97565

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,54800

0,32696

0,29412

1,84212

0,38908

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

26,41400

5,57905

5,01866

31,43266

6,63907

TOTAL Capitol 5

39,80084

8,40656

7,56216

47,36300

10,00380

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

464,08765

98,02254

88,16016

552,24781

116,64333

Din care C + M

419,90061

88,68954

79,78112

499,68173

105,54055

Bloc de locuințe din STR. JOZSEF ATTULA, NR. 31-33, BL. 12, Localitatea CJuj Napoca, Județul Cluj.


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

„ . _ investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv 9-L2' T.V.A. '


552,24781


499,68173


0,4521


Mii lei


Mii lei


Mii lei/m2 (a.u.)


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1.


9.2.2.


9.2.3.


9.2.4.


9.2.5.


9.2.6.


9.2.7.


durata de execuție a lucrărilor de intervenție

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic.

economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

suprafață utilă reabilitată termic


8,5


72,920


149.681

12,26


30.683,02


12


luni


ani


ani


kWh/m2 (a.u.J


si an. . ■ kWh/'an tep

kg CO2/an


Apartamente


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:


9.3.1. Anull


552,24781


Mii lei


9.3.2. Anul 2


Mii lei
Str. Pasteur Louis, Nr. 58, BL. VC

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MII lei

MII lei

Mii euro

I

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAI, Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,35000

0,07393

0,05000

0,40000

0,08449

3.3

Proiectare si inginerie:

8,18159

1,72808

1,55451

9,73610

2,05642

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

8,09385

1,70955

1,53784

9,63169

2,03437

3.3.2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,08774

0,01853

0,01667

0,10441

0,02205

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

8,86000

1,87137

1,68340

10,54340

.   2,22693

3.5.1 Managementul executieie investiției si administrarea contractului de execuție

6,64500

1,40353

1,26255

7,90755

1,67020

3.5.2 Managementul in depunerea cererii de finanțare

2,21500

0,46784

0,42085

2,63585

0,55673

3.6

Asistenta tehnica:

12,82408

2,70864

2,43658

15,26066

3,22328

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

5,52200

1,16633

1,04918

6,57118

1,38793

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

7,30208

1,54231

1,38740

8,68948

1,83535

TOTAL Capitol 3

30,21567

6,38202

5,72449

35,94016

7,59112

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza-------—

4:1

Construcții'si instalații      *--••••

919,26955

194,16402

174,66121

'   1.093,93076

23'1,05518

4.2

Montaj utilaje tehnologice

24,49398

5,17351

4,65386

29,14784

6,15648

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

88,60000

18,71370

16,83400

105,43400

22,26930

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

1.032,36353

218,05123

196,14907

1.228,51260

259,48096

Capitolul 5 Alte cheltuieli :

5.1

Organizare de șantier:

5.1.1 Lucrări de construcții

11,83884

2,50055

2,24938

14,08822

2,97565

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

4,12800

0,87190

0,78432

4,91232

1,03756

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

69,41800

14,66216

13,18942

82,60742

17,44797

TOTAL Capitol 5

85,38484

18,03461

16,22312

101,60796

21,46118

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

1.147,96404

242,46786

218,09668

1.366,06072

288,53326

Din care C + M

955,60237

201,83808

181,56445

1.137,16682

240,18731

Bloc de locuințe din STR. PASTEUR LOUIS, NR. 58, BL. VC, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,


1.366,06072 Mii lei


din care: construcții-montaj (C + M] inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului] inclusiv

T.V.A. '

9.2. Indicatori fizici:


1.137,16682 Mii lei


0,3257 Mii lei/mz (a.u.)


9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

g 2 2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor]

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică


8 luni

3 ani

8,3

am


ș_24 consumul anual specific de energie_pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic -          v

9.2.5. economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol

q „ , reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

2 7 numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

9.2.8. suprafață utilă reabilitată termic


73 27^-kWh/m2 (a.u.] si an

351.253 kWh/an

28,77 tep

71.958,91 kgCO2/an

32 Apartamente


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

  • 9.3.1.  Anul 1

  • 9.3.2.  Anul 2


1.366,06072 Mii lei

- Mii lei
DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca


Str. Andrei Saguna, Nr. 34-36


4,7345

lei/euro la data de 18.07.2019

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MU lei

MII Iei

Mii euro

i

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

.0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,76085

1,21678

0,05000

5,81085

1,22734

3.3

Proiectare si inginerie:

11,88844

2,51103

2,25881

14,14725

2,98813

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

11,75992

2,48388

2,23439

13,99431

2,95582

3.3.2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,12852

0,02715

0,02442

0,15294

0,03231

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

8,86000

1,87137

1,68340

10,54340

2,22693

3.5.1 Managementul executieie investiției si administrarea contractului. • de execuție

6,64500

1,40353

1,26255

7,90755

1,67020

3.5.2 Managementul in depunerea cererii de finanțare

2,21500

0,46784

0,42085

2,63585

0,55673

3.6

Asistenta tehnica:

18,50241

3,90799

3,51546

22,01787

4,65051

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

8,77541

1,85350

1,66733

10,44274

2,20567

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

9,72700

2,05449

1,84813

11,57513

2,44484

TOTAL Capitol 3

45,01170

9,50717

7,50767

52,51937

11,09291

Capit

n1111 4 GIiMtiiiMi npnfrn invAcfifia dp ho7Q                                                                                               —

■ Uliii « V-.11L-1L141VII UvUU U                           ----

4.1

Construcții si instalații

: 1.711,43466

361,48161

325,17259

'  2.036,60725

430,16312

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

1.711,43466

361,48161

325,17259

2.036,60725

430,16312

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

5.1

Organizare de șantier:

5.1.1 Lucrări de construcții

11,83884

2,50055

2,24938

14,08822

2,97565

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

11,48100

2,42497

2,18139

13,66239

2,88571

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

106,99900

22,59985

20,32981

127,32881

26,89382

TOTAL Capitol 5

130,31884

27,52537

24,76058

155,07942

32,75518

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

1.886,76520

398,51415

357,44084

2.244,20604

474,01121

Din cX^§

1.723,27350

363,98216

327,42197

2.050,69547

433,13877documentației tehnico-economice


Reprezentantul legalBloc de locuințe din STR. ANDREI SAGUNA, NR. 34-36, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

Q d „ investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv 9'12' T.V.A. ‘


2.244,20604


2.050,69547


0,3244


Mii lei


Mii lei


Mii lei/m2 (a.u.)


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1.


9.2.2.


9.2.3.


9.2.4.


9.2.5.


9.2.6.


9.2.7.


9.2.8.


durata de execuție a lucrărilor de intervenție

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic ..... .

economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

suprafață utilă reabilitată termic


12


7,4


-71,890


679.490

55,65


139.221,31


89


luni


ani


ani


kWh/m2 (a.u.) si an . Al. ■ ■■:• kWh/an

tep

kg CCh/an


Apartamente


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+Min lei:


  • 9.3.1.  Anul 1

  • 9.3.2.  Anul 2


2.244,20604 Mii lei


- Mii lei