Hotărârea nr. 610/2019

Hotărârea 610/2019 - Darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale Iuliu Hațieganu, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale luliu Hațieganu, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale luliu Hațieganu, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 377743/23.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381220/45/30/25.07.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale luliu Hațieganu, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, ale art. 867-870 Cod civil, ale art.

129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit. a), 286 alin. 4 și 289 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Avizului nr. 7144/09.07.2019 al Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂR ĂȘTE :

ArL/L (1) Se-aprobă darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale luliu Hațieganu, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II, respectiv:

  • - Corp A - școală cu 12 săli de clasă, cu regim de înălțime S+P+2E, cu suprafața construită de 989 mp., suprafața utilă de 2576 mp., cu valoare de inventar de 8.693.887,04 lei:

  • - Corp B - cu regim de înălțime Steh+P+3E, identificat prin nr. cadastral 313981-CI, înscris în CF nr. 313981 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, respectiv subsolul tehnic, parterul, etajul I și etajul II al clădirii, cu valoare de inventar de 9.434.125,30 lei.

(2) Imobilele vor fi date în administrare prin protocol de predare-primire, pe perioada desfășurării activităților specifice unității de învățământ preuniversitar Școala Gimnazială luliu Hațieganu, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

I


Președinte de ședință Ec. an Ștefan TareNr. 610 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)