Hotărârea nr. 61/2019

Hotărârea 61/2019 - Aprobarea P.U.D. Extindere locuință S+P+E, str. Arieșului nr. 30; beneficiari: Suărășan Paul-Mihail și Suărășan Daniela Carmen.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Extindere locuință S+P+E str. Arieșului nr. 30

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere locuință S+P+E, str. Arieșului nr. 30 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68936 din 14.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere locuință S+P+E, str. Arieșului nr. 30, beneficiari: Suărășan Paul-Mihail și Suărășan Daniela Carmen.

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1258 din 28.01.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere locuință S+P+E, str. Arieșului nr. 30, beneficiari: Suărășan Paul-Mihail și Suărășan Daniela Carmen, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita laterală estică: min.3 m;

  • - retragerea față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate;

  • - retragerea față de limita posterioară'. min. 30 m;

  • - accesid auto șipietonal: din strada Arieșului;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Nr. 61 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi).