Hotărârea nr. 609/2019

Hotărârea 609/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice - proiect din intiațiava primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 377528/23.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381479 din 25.07.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 2 lit.j, art. 24 și art. 29 alin 7, alin 11 lit.m din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și art. 25 alin. 4 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 307 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce face parte din investiția înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

  • (2) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

  • (3) Autobuzele electrice vor circula pe raza U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca, pe unul din următoarele trasee:

  • - linia 27, P-ța Gării-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 9,7 km;

  • - linia 28, P-ța Mihai Viteazu-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 8,5 km;

  • - linia 30, str. Aurel Vlaicu-cartierul Grigorescu, cu o lungime de 17,2 km;

  • - linia 32, str. Constantin Brâncuși-P-ța Mihai Viteazu, cu o lungime de 6,6 km;

  • - linia 32B, str. Constantin Brâncuși-P-ța Gării, cu o lungime de 9,3 km.


Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Compania de Transport Public S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate și reprezintă suma de 15.259,86 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca.

■junicipiului,


Nr. 609 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 1-3


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 609/2019

Magazia: PRIMĂRIE - MIJLOACE DE TRANSPORT URBAN 213.03

Cod de clasificare

Denumire

Nr. im

rentar

Valoare unitara

curenta

Cota 5

T.V.A.

Valoare totala

Tincl’usfv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

ramasa

luni

ani

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414973 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414974-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414975 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8* 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414976-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO

ELECTRIC 12

2414977-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414978-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414979-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414980 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO

ELECTRIC 12

2414981 -0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414982-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414983 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414984-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414985-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414986 -0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA


Cod de clasificare

Denumire

Nr. im

rentar

Valoare unitara

curenta

Cota

T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

ramasa

luni

ani

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414987-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8* 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414988 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414989 - 0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ ELECTRIC SOLARIS URBINO ELECTRIC 12

2414990-0

2.825.923,38

0,00

2.825.923,38

8*12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

50.866.620,84

COMISIA DE RECEPȚIE


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366406/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019 FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412493/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nrde inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE

FACTURA nr. ......4861007291................ / data......07.06.2019

Total facturat (fara TVA) lei............2.374.725,53.....................

Cheltuieli de transport (lei)......—..........................................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38.............................

Alte date:...........................................................................

Număr de identificare (cod VIN) : SUU24116E KB 020285

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume

VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP

CĂLIN ICLODEAN

DANIEL DRANCA


Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU««"                                           sasasoofflMooK:


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366419/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019 FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412493/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Eturata

Normala


Nrde

inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE

FACTURA nr.......4861007292.

Total facturat (fara TVA) lei............2.374.725,53...............

Cheltuieli de transport (lei)......---.....................................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38........................

Alte date:.....................................................................

Număr de identificare (cod VIN) : SUU24116E KB 020286

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEÂN DANIEL DRANCA


Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUNume si prenume LAURENȚIU PETREAN


IOAN HOZA

NICULAE DOBOȘ

FLORIN MARI


SemnăturăMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366430/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019 FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412493/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nrde

inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


Total facturat (fara TVA) lei

Cheltuieli de transport (lei) .

Valoarea de inventar (lei)......2,825.923.38../.....................

Alte date:.....................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020284 Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Nume si prenume

VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP ' CĂLIN ICLODEAN

DANIEL DRANCA


Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUCOMISIA DE RECEPȚIENume si prenume LAURENȚIU PETREAN


IOAN HOZA NICULAE DOBOȘ FLORIN MARIAS
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366437/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019 FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412493/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nrde

inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE

FACTURAnr.......4864007307 ......... .... / data.

2.374.725,53


Total facturat (fara TVA) lei

Cheltuieli de transport (lei) .

Valoarea de inventar (lei) ......2.825.923.38........................

Alte date:.....................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020287

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN DANIEL DRANCA


COMISIA DE RECEPȚIE

Semnătură


Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚ-LU
Nume si prenume LAURENȚIU PETREANSemnaȚuraMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366447/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019 FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412493/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nrde inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE

FACTURA nr, . . . .. .4861007311..

Total facturat (fara TVA) lei.......

Cheltuieli de transport (lei)......-

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38

Alte date:.............................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020288

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume

VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN

DANIEL DRANCANume si prenume LAURENȚIU PETREAN


Semnătură

■ / /IOAN HOZA NICULAE DOBOȘ FLORIN MARIASIU


!_______1'37.


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366467/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412493/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nrde

inventarCONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE

FACTURA nr.......4861007310..

Total facturat (fara TVA) lei.......

Cheltuieli de transport (lei)......--

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38........................

Alte date:.....................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020289

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIUCOMISIA DE RECEPȚIE


Nume si prenume LAURENȚIU PETREAN


SemnăturăMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366474/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA.

CONTRACT 412495/04.09.2018...........Mijlocul fix si caracteristiciDurata

Normala


Nrde inventar
FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ.

DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE

FACTURA nr. T.....4861007309..

_.... Adata......44.062019

2.374.725,53.....................


Total facturat (fara TVA) lei

Cheltuieli de transport (lei) .

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38.........................

Alte date:.........................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020290

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN DANIEL DRANCANume si prenume LAURENȚIU PETREAN


SemnăturăIOAN HOZA NICULAE DOBOȘ FLORIN MARIAȘjV»&


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366508/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412495/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


' Nrde inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE FACTURA nr.... ...4861007312... ...........^Adata.

Total facturat (fara TVA) lei............2.374.725,53

Cheltuieli de transport (lei)......—......................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38.........

Alte date:......................................................

Număr de identificare (cod VIN) : SUU24116E KB 020291

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN

DANIEL DRANCA-—x


Primit in gestiune: VIRGIL PO^UȚIUCOMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume LAURENȚIU PETREAN


IOAN HOZA NICULAE DOBOȘ FLORIN MARIASIUTTCT


f-


-J


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366516/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412495/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nrde inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE EACTURA nr______4861007319.....

Total facturat (fara TVA) lei............2.374.725,53

Cheltuieli de transport (lei)......—......................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38.........

Alte date:......................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020294

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume LAURENȚIU PETREAN


IOAN HOZA

NICULAE DOBOȘ FLORIN MĂRIASI


SemnăturăMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366522/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019 FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT-412495/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nr de inventar
FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ.

DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE.........................................................

FACTURA nr._T...4861007318^. . / data...... 17.^2019.— Total facturat (fara TVA) lei............2.374.725,53........................

Cheltuieli de transport (lei)......—..............................................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38.................................

Alte date:...............................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020292

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN DANIEL DRANCA—/
IOAN HOZA

NICULAE DOBOȘ FLORIN MARIASiL


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366526/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412495/04.09.2018dataMijlocul fix si caracteristici ‘


Durata

Normala


Nrde inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE

FACTURA nr. ......486.1007330....... /data;.....24.Wr2019

Total facturat (fara TVA) lei............2.374.725,53.....................

Cheltuieli de transport (lei)......—..........................................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38..............................

Alte date:...........................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020295

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO HORAȚIU POP


'Semnătură


Nume si prenume LAURENȚIU PETREAN


CĂLIN ICLODEAN

DANIEL DRANGAFLORIN MARIA
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366531/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412506/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nr de inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE FACTURA nr. ......4861007329......... /data.

Total facturat (fara TVA) lei............2.374.725,53

Cheltuieli de transport (lei)......—......................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38.........

Alte date:......................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020298

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP CĂLIN ICLOD'EAN DANIEL DRANC/Ț—-


■Sgfn-RjjtijraNume si prenume LAURENȚIU PETREAN


IOAN HOZA NICULAE DOBOȘ FLORIN MARIA


SemnațuraMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA '


Ar


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366537/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXECOMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019 FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412495/04.09.2018Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nr de inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE

FACTURA nr.......4861007342..

Total facturat (fara TVA) lei.......

Cheltuieli de transport (lei)......--

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38........................

Alte date:.....................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020293

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO


HORAȚIU POP

CĂLIN ICLODEAN_______

__________DANIEL DRANgA-^______ Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚÎU\_.Nume si prenume LAURENȚIU PETREAN


NICULAE DOB

FLORIN MARIAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366540/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019 FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412506/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nrde inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE FACTURA nr. ...,ml§61007.343,.......^....1 data;

Total facturat (fara TVA) lei............2.374.725,53

Cheltuieli de transport (lei)......—......................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38.........

Alte date:......................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020296

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN DANIEL DRANCA~\


SemnăturăNume si prenume LAURENȚIU PETREAN


IOAN HOZA NICULAE DOBOȘ FLORIN MARIA5IU


SemnațuraMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366546/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412506/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nrde inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE FACTURA nr.......4861007344.,

Total facturat (fara TVA) lei.......

Cheltuieli de transport (lei)......-

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38........................

Alte date:......................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020297

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA’DE RECEPȚIE
Nume si prenume

VIRGIL PORUȚIU ~

________RĂZVAN GHIURCO __________HORAȚIU POP_______ __________CĂLIN ICLODEAN______ _________DANIEL DRANCA—1


Semna'Nume si prenume LAURENȚIU PETREAN


IOAN HOZA NICULAE DOBOȘ FLORIN MARIASIUMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366553/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXECOMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 257/ 21.01.2019 FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412505/04.09.2018Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nrde inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE .

FACTURA nr.......4864007345...

Total facturat (fara TVA) lei.........

Cheltuieli de transport (lei)......—.

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38..:.'....................

Alte date:.....................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020299

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume LAURENȚIU PETREAN


IOAN HOZA

NICULAE DOBOȘ

FLORIN MARI
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366556/17.06.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019

FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412506/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durata

Normala


Nrde inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


Total facturat (fara TVA) lei

Cheltuieli de transport (lei).

Valoarea de inventar (lei)...2.825.923.38........................

Alte date:.....................................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020300 Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO

HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN DANIEL DRANCA


Primit in gestiune: VIRGIL PORUȚIU’Nume si prenume

LAURENȚIU PETREAN


IOAN HOZA

NICULAE DOBOȘ


FLORIN MARIA


Semnătură~n


:-r


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


data


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE Nr.366561/17.07.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr. 267/ 21.01.2019 FURNIZOR SOLARIS BUS&COACH SA

CONTRACT 412506/04.09.2018
Mijlocul fix si caracteristici


Durată

Normala


Nr de

inventar


CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ


DATE CU PRIVIRE LA FINANȚARE FACTURA nr. ...... 4861007347.. .^........,,-Adata.

Total facturat (fara TVA) lei............2.374.725,53

Cheltuieli de transport (lei)......—......................

Valoarea de inventar (lei)......2.825.923.38.........

Alte date:......................................................

Număr de identificare (cod VIN): SUU24116E KB 020301

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


COMISIA DE RECEPȚIE
Nume si prenume VIRGIL PORUȚIU RĂZVAN GHIURCO HORAȚIU POP CĂLIN ICLODEAN DANIEL DRANGA-


Se-aujgturaNume si prenume LAURENȚIU PETREAN


Semnătură