Hotărârea nr. 607/2019

Hotărârea 607/2019 - Alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentelor 1 Decembrie – Ziua Națională a României și Revelion 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 700.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentelor 1 Decembrie - Ziua Națională a României și Revelion 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 700.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentelor 1 Decembrie - Ziua Națională a României și Revelion 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din ințiativa primarului.

Reținând Referatul de aprobare nr. 377070/42/23.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 381904 din 25.07.2019 al Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare Publică și Management Proiecte, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea alocării sumei de 700.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentelor 7 Decembrie — Ziua Națională a României și Revelion 2020;

în conformitate cu H.C.L. nr. 137/2019 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 al. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 700.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, în vederea organizării evenimentelor 1 Decembrie — Ziua Națională a României și Revelion 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.


Președinte de ședință, sp Ștefan Tarcea

ează:

Zipiului, r. Aurora/Upșca

Nr. 607 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)